Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm học 2016 2017

19 95 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:44

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC I - MÔN SINH HỌC KHỐI 10 Năm học: 20162017 (Thời gian làm bài: 45 phút) CÂU 1: (2,0 điểm) a) Trình bày cấu tạo - chức ARN thông tin ARN vận chuyển b) Trình bày đặc điểm chung tế bào nhân sơ CÂU 2: (2,5 điểm) Trình bày chức thành phần sau tế bào nhân thực: + Màng sinh chất + Bộ máy Gôngi + Lizôxôm CÂU 3: (3,0 điểm) a) Phân biệt vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động b) Trình bày phương thức nhập bào CÂU 4: (1,0 điểm) Khi chẻ dọc thân rau muống thành sợi nhỏ đem ngâm nước lọc sau thời gian cọng rau muống bị cong lại Bằng kiến thức thực tế kiến thức học, em giải thích tượng CÂU 5: (1,5 điểm) Một gen có chiều dài 2550 Å Trong số nucleotit loại G chiếm 20% tổng số nucleotit a) Tính tổng số nucleotit gen b) Tính số lượng loại nucleotit gen c) Gen có liên kết hiđro? Hết Chúc em làm tốt! VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI HKI KHỐI 10 MÔN: SINH HỌC CÂU NỘI DUNG ĐIỂM a) a) Trình bày cấu tạo - chức ARN thông tin ARN vận chuyển 1,0đ + mARN: - Cấu tạo từ chuỗi polinuclêôtit dạng mạch thẳng - Chức năng: truyền đạt thông tin di truyền Câu (2,0đ) + tARN: - Mỗi phân tử tARN có đầu mang axit amin đầu mang ba đối mã - Chức năng: vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên prôtêin b) b) Trình bày đặc điểm chung tế bào nhân sơ - Cấu trúc đơn giản; có kích thước nhỏ 1,0đ - Chưa có chưa có màng nhân, tế bào chất hệ thống nội màng bào quan có màng bao bọc Chức thành phần tế bào nhân thực: + Màng sinh chất: - Trao đổi chất với môi trường cách có chọn lọc 1,5đ - Tiếp nhận truyền thông tin từ bên vào tế bào nhờ prôtêin thụ thể, nhận biết nhận biết tế bào lạ nhờ “dấu chuẩn” Câu glicoprotein (2,5đ) - Vận chuyển chất - Là nơi định vị nhiều enzim + Bộ máy Gôngi: thu gom, lắp ráp, đóng gói, biến đổi phân phối 0,5đ sản phẩm tế bào từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng + Lizôxôm: Phân huỷ tế bào già, tế bào bị tổn thương, bào quan hết thời hạn sử dụng Kết hợp với không bào tiêu hoá phân huỷ thức ăn a) Phân biệt vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động Câu Điểm phân (3,0đ) biệt Nguyên nhân Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Do chênh lệch nồng Do nhu cầu tế bào 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0,5đ độ Nhu cầu Không cần lượng Cần lượng 0,5đ lượng b) Hướng vận chuyển Theo chiều gradien nồng độ Ngược chiều gradien nồng độ Chất mang Không cần chất mang Cần chất mang Kết Đạt đến cân nồng Không đạt đến cân độ nồng độ 0,5đ 0,5đ Trình bày phương thức nhập bào - Phương thức tế bào đưa chất có kích thước lớn vào bên tế bào cách biến dạng màng sinh chất - Có hai loại nhập bào thực bào (chất lấy vào chất rắn) ẩm bào 1,0đ (chất lấy vào dịch) Khi chẻ dọc thân rau muống thành sợi nhỏ đem ngâm nước lọc sau thời gian cọng rau muống bị cong lại Bằng kiến thức thực tế kiến thức học, em giải thích tượng Câu - Khi ngâm rau vào nước lọc, tế bào rau đựơc dặt môi trường (1,0đ) nhược trương → tế bào rau hút nước 1,0đ - Thân rau muống có mặt phủ lớp cutin dày, mặt không phủ cutin nên mặt hút nước nhanh nhiều mặt → tế bào mặt trương nước mặt thân → cọng thân rau muống bị cong Một gen có chiều dài 2550 Å Trong số nucleotit loại G chiếm 20% tổng số nucleotit a) Tính tổng số nucleotit gen N = 2L/3,4 = 2550/3,4 = 1500 Câu (1,5đ) 0,25đ b) Tính số lượng loại nucleotit gen 2A + 2G = 1500 G = 20% → A = 3/2 G 0,75đ A= T = 450 G = X = 300 Nếu đáp số loại nucleotit trừ 0,25đ 0,25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c) Gen có liên kết hiđro? H = 2A + 3G = 1800 Viết tất công thức 0,25đ 0,25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC I TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG NĂM HỌC 20162017 MÔN THI: Sinh học 10 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (2 điểm) Trình bày khái niệm: Vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, môi trường ưu trương, môi trường nhược trương? Câu (2 điểm) Trình bày cấu trúc hóa học chức phân tử ATP Năng lượng tích trữ tế bào dạng nào? Câu (2 điểm) a Nêu chức Prôtêin? b Lục lạp có đặc điểm cấu tạo để phù hợp với chức nó? Câu (2 điểm) Một gen có chiều dài 5100A0, Guanin = 900 Hãy xác định: a Số lượng nuclêôtit gen, số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen b Số liên kết hiđrô gen Câu (2 điểm) a Tại cho nhiều muối vào nước để ngâm rau sống rau bị héo? b Em nêu cách xào rau để rau không bị quắt mà xanh, ngon Bằng kiến thức sinh học, em giải thích cách xào em? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 20162017 MÔN THI: Sinh học 10 Thời gian làm bài: 45 phút Câu Nội dung Câu Trình bày khái niệm: Vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, môi Điểm (2 điểm) trường ưu trương, môi trường nhược trương? - Vận chuyển thụ động phương thức vận chuyển chất qua qua màng 0,5 sinh chất mà không tiêu tốn lượng (Là phương thức vận chuyển chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp mà không tiêu tốn lượng.) - Vận chuyển chủ động phương thức vận chuyển chất qua màng từ nơi chất tan có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao cần tiêu tốn 0,5 lượng - MT ưu trương: MT bên TB có nồng độ chất tan cao nồng độ chất tan có tế bào 0,5 - MT nhược trương: MT bên TB có nồng độ chất tan thấp nồng độ chất tan có tế bào 0,5 Câu Trình bày cấu trúc hóa học chức phân tử ATP Năng lượng (2 điểm) tích trữ tế bào dạng nào? * ATP hợp chất cao gồm thành phần: 0,5 + bazơ nitơ loại Ađênin + đường ribôzơ (5C) + nhóm photphat - Lk hai nhóm phốt cuối dễ bị phá vỡ để giải phóng lượng 0,5 * Vai trò ATP + Tổng hợp nên chất hóa học cần thiết cho TB… + Vận chuyển chất qua màng… 0,5 + Sinh công học… * Năng lượng tích lũy tế bào dạng hóa năng, điện năng, nhiệt năng… Câu a Nêu chức Prôtêin? (2 điểm) HS nêu chức phân tử protein: (mỗi chức lấy 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VD cho 0,25đ) - Cấu tạo nên TB thể VD: Kêratin cấu tạo nên lông, tóc, móng 0,25 - Dự trữ a.a VD: Pr sữa Pr hạt cây, anbumin 0,25 - Vận chuyển chất VD: Hb 0,25 - Bảo vệ thể VD: Kháng thể 0,25 - Xúc tác cho phản ứng hoá sinh VD: Enzim - Thu nhận thông tin VD: Các thụ thể TB b Lục lạp có đặc điểm cấu tạo để phù hợp với chức nó? * Chức lục lạp: Là nơi thực trình Q.H, chuyển đổi NL 0,5 ánh sáng thành NL liên kết hóa học hợp chất hữu * Để thực chức lục lạp có điểm sau: - Bên gồm thành phần : + Chất ( Stroma) chứa ADN Ribôxôm 0,25 + Grana: gồm tilacôit xếp chồng lên nhau, grana nối với 0,25 hệ thống màng, màng tilacôit chứa nhiều chất diệp lục enzim quang hợp Câu Một gen có chiều dài 5100A0, Guanin = 900 Hãy xác định: (2 điểm) a Số lượng nuclêôtit gen, số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen - Số lượng nu gen: 3000 0,5 - Tỉ lệ loại nu gen A = T = 20% G = X = 30% 0,5 - Số lượng loại nu gen A = T = 600 0,5 G = X = 900 b Số liên kết hiđrô gen H = 2A + 3G = 3900 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu a Tại cho nhiều muối vào nước để ngâm rau sống rau bị héo? (2 điểm) - Cho nhiều muối vào nước  tạo MT ưu trương 0,5 - Rau sống ngâm MT ưu trương  phân tử nước TB rau thẩm thấu (Gây co nguyên sinh)  thể tích TB rau giảm  TB co lại  rau sống bị héo 0,5 b Em nêu cách xào rau để rau không bị quắt mà xanh, ngon Bằng kiến thức sinh học, em giải thích cách xào em? - Xào lửa to từ đầu xào rau một, trước cho đĩa 0,5 cho gia vị - Giải thích: xào lửa to từ đầu để làm cho TB rau bị chết  màng TB không thực chức sinh học (như chức TĐC)  rau không bị nước chất dinh dưỡng nên rau xanh ngon 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Phan Ngọc Hiển ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 20162017 Môn: Sinh học 10 Thời gian: 45 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: Giới sinh vật bao gồm sinh vật nhân sơ? A Giới thực vật giới động vật B Giới nguyên sinh C Giới nấm giới khởi sinh D Giới khởi sinh Câu 2: Đâu nguyên tố đa lượng chính, chiếm khối lượng lớn tế bào? A C-H-Ca-K B C-O-Na-Ca C C-H-O-N D C-N-H-Ca Câu 3: Nguyên tố vi lượng nguyên tố khối lượng thể A chiếm tỉ lệ nhỏ 0,01% B chiếm tỉ lệ nhỏ 0,1% C chiếm tỉ lệ nhỏ 1% D chiếm tỉ lệ nhỏ 10% Câu 4: Đường đôi saccarôzơ tao thành từ loại đường đơn nào? A Glucôzơ galactôzơ B Lactôzơ fructôzơ C Galactôzơ lactôzơ D Glucôzơ fructôzơ Câu 5: Những vitamin sau có chất lipit? A A, D, E K B A, B, D K C B, E, D K D B1, D, E K Câu 6: Mỗi vòng xoắng phân tử ADN dài bao nhiêu? A 0,34nm B 3,4nm C 34nm D 340nm Câu 7: Một phân tử ADN có 3200nu, hỏi phân tử ADN có vòng xoắng? A 1600 vòng xoắng B 640 vòng xoắng C 320 vòng xoắng D 160 vòng xoắng Câu 8: Một phân tử ADN có 4800nu, mã tạo phân tử mARN có nu? A 2400nu B 2400nu C 1200nu D 9600nu Câu 9: phân tử mARN có 1200nu làm khuông tổng hợp phân tử Pr có a.a? A 200a.a B 400a.a C 600a.a D 1200a.a Câu 10: Bào quan tế bào nhân sơ tế bào nhân thực màng bao bọc? A Ribôxôm B Lizôxôm C Không bào Câu 11: Trong tế bào sau đây, tế bào có nhiều ti thể nhất? D Ti thể A tế bào biểu bì D tế bào tim B tế bào hồng cầu C tế bào bạch cầu Câu 12: Cấu trúc màng sinh chất xem mặt tế bào? A Các thụ thể B Các dấu chuẩn C Các phân tử Prôtêin xuyên màng D Các phân tử Prôtêin bám màng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13: Nước từ đâu đến đâu cho tế bào vào môi trường ưu trương? A Không đâu hết B Đi từ tế bào môi trường C Đi từ môi trường vào tế bào D Lúc vào - lúc Câu 14: Phương thức tế bào động vật đưa chất rắn hay vật có kích thước lớn vào tế bào cách biến đổi màng sinh chất gọi là: A Thẩm thấu B Khuếch tán C Ẩm bào D Thực bào Câu 15: Đâu loại đường đa? A Xenlulôzơ, glicôgen, tinh bột kitin B Xenlulôzơ, glicôgen, fructôzơ kitin C Xenlulôzơ, galactôzơ, tinh bột kitin D Glicôgen, fructôzơ, kitin lactôzơ Câu 16: Mỡ cấu tạo axit béo A Glicôgen B Glixêrol C Galactôzơ D Glucôzơ PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1: Giải thích kích thước nhỏ lại mang lại ưu không nhỏ cho tế bào nhân sơ? (2 điểm) Câu 2: Trình bày cấu trúc, chức ti thể? (1 điểm) Câu 3: Vận chuyển chủ động? Khi tế bào thực vận chuyển chủ động? VD? (2 điểm) Câu 4: Giải thích ý nghĩa việc làm: Rửa rau nước muối, vẩy nước vào rau? (1 điểm) - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN SINH 10 PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 1D 2C 3A 9B 10B 11D PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1: 8D 12B 5A 13B 6B 14D 7D 15A 8B 16B Vì kích thước nhỏ tỉ lệ s/v lớn, tỉ lệ s/v lớn giúp cho tế bào nhân sơ có khả trao đổi chất với môi trường nhanh, sinh trưởng nhanhg sinh sản nhanh + Tỉ lệ s/v lớn giúp tế bào nhân sơ trao đổi chất với môi trường nhanh vì: tế bào trao đổi chất với môi trường thông qua màng sinh chất tế bào có kích thước nhỏ diện tích tiếp xúc với môi trường lớn nên khả trao đổi chất nhanh + Sinh trưởng gia tăng kích thước tế bào từ sinh đến đạt kích thước trưởng thành (nhờ vào trình tích lũy chất dinh dưỡng) Vì nên tế bào có kích thước nhỏ lượng chất dinh dưỡng cần tích lũy thời gian tích lũy nhanh + Sinh sản tế bào phân chia tế bào mẹ thành tế bào Vì vậy, tế bào nhỏ phân chia nhanh Câu 2: - Cấu trúc: Ti thể bào quan có lớp màng bao bọc Màng không gấp khúc, màng gấp khúc thành mào có nhiều loại enzim hô hấp Bên chất ti thể có chứa ADN ribôxôm - Chức năng: Ti thể ví “nhà máy phát điện” cung cấp nguồn lượng chủ yếu cho tế bào dạng ATP Câu 3: - Khái niệm: Vận chuyển chủ động phương thức vận chuyển chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ chất tan cao cần tiêu tốn lượng - Tế bào thực phương thức vận chuyển chủ động tế bào (cơ thể) có nhu cầu loại phân tử chất tan VD: Trong quảng cầu thận, hàm lượng Urê cao (cao nghìn lần) so với hàm lượng Urê có máu Urê lọc từ máu để đưa quảng cầu thận Câu 4: - Rửa rau nước muối để rau Vì: Đôi rau có vi khuẩn, trứng loài giun-sán, ngâm chúng vào nước muối nước tế bào vi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí khuẩn, trứng loài giun-sán thoát làm cho chúng chết gây hại - Vẩy nước vào rau để rau tươi Vì: Nước vào tế bào rau làm cho chúng trương lên tươi ********************** VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT PHÚ NGỌC ĐỀ THI HỌC I NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN: SINH HỌC 10 Thời gian: 45 phút ĐỀ RA: (Đề gồm 40 câu trắc nghiệm có trang) Mã đề: 156 Câu Một đoạn ADN có tổng số 3000 nuclêôtit Trên mạch 1: số lượng nuclêôtit loại A1 gấp đôi T1, số nuclêôtit loại G1 tổng số A1 T1 Biết X1 = 300 tính số nuclêôtit loại A đoạn phân tử ADN trên? A 900 B 300 C 600 D 400 Câu Giới sinh vật gồm sinh vật nhân thực, có khả quang hợp sinh vật tự dưỡng, sống cố định, có khả cảm ứng chậm? A Giới khởi sinh B Giới đông vật C Giới nấm D Giới thực vật Câu Phân tử tARN có chức năng: A Vận chuyển axit amin khỏi tế bào thể, đồng thời dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin B Cùng với prôtêin cấu tạo nên ribôxôm, ribôxôm gồm hai tiểu phần đơn vị tồn riêng lẻ, tổng hợp prôtêin chúng kết hợp lại với C Vận chuyển axit amin tới ribôxôm làm nhiệm vụ người phiên dịch, dịch thông tin dạng trình tự nuclêôtit phân tử ADN thành trình tự axit amin phân tử prôtêin D Làm nhiệm vụ truyền thông tin từ ADN tới ribôxôm dùng khuôn để tổng hợp prôtêin Câu Trong hô hấp tế bào thứ tự giai đoạn là: A Đường phân, chuỗi chuyền êlectron hô hấp, chu trình crep B Chu trình crep, đường phân, chuỗi chuyền êlectron hô hấp C Chuỗi chuyền êlectron hô hấp, đường phân, chu trình crep D Đường phân, chu trình crep, chuỗi chuyền êlectron hô hấp Câu Đặc điểm tế bào nhân sơ? A Đã có bào quan có màng bao bọc B Độ lớn gần tế bào nhân thực C Đã có nhiều bào quan có lớp màng D Chưa có nhân hoàn chỉnh Câu Khi lấy tiêu có tế bào vảy hành lên kính hiển vi quan sát Sau lấy nhỏ vào tiêu tế bào giọt nước muối Sau đưa lên quan sát thấy tế bào dần co lại (gọi co nguyên sinh) Hiện tượng co nguyên sinh xảy do: A Tế bào bị hút nước tế bào đặt môi trường ưu trương B Tế bào bị hút nước tế bào đặt môi trường nhược trương C Tế bào bị hút nước tế bào đặt môi trường đẳng trương D Tế bào bị hấp thụ thêm nước tế bào đặt môi trường ưu trương Câu "Ở người bệnh phêninkêtô niệu đột biến gen mã hóa cho enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa: axit amin phêninalanin → Tirôzin Làm cho enzim xúc tác cho phản ứng Khi có chất dư chất ứ đọng máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh làm bệnh nhân thiểu trí tuệ dẫn đến trí nhớ Bệnh chữa trị phát sớm áp dụng chế độ ăn kiêng giảm bớt thức ăn có chứa phêninalanin" Theo em, chất chất dư gây độc cho bệnh trên? A Tirôzin B Tirôzin phêninalanin VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Không phải hai chất D Phêninalanin Câu Đặc điểm ti thể là: (1) Có hai lớp màng bao bọc; (2) Màng gấp khúc; (3) Màng gấp khúc; (4) bên có chất nền; (5) Có chứa chất diệp lục A (1), (2), (5) B (1), (2), (3) C (1), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu Bào quan ví " nhà máy điện" cung cấp nguồn lượng chủ yếu tế bào dạng phân tử ATP chứa nhiều enzim hô hấp? A Lizôxôm B Ti thể C Lục lạp D Ribôxôm Câu 10 Bào quan có tế bào thực vật? A Ti thể B Lục lạp C Lưới nội chất D Bộ máy gôngi Câu 11 Nếu môi trường bên tế bào có nồng độ chất tan lớn nồng độ chất tan bên tế bào môi trường gọi là: A Môi trường đẳng trương B Môi trường ưu trương C Môi trường tự nhiên D Môi trường nhược trương Câu 12 Trong hô hấp tế bào giai đoạn thu nhiều ATP nhất? A Chu trình crep B Chu trình crep đường phân C Chuỗi chuyền êlectron hô hấp D Đường phân Câu 13 Trong trình hô hấp tế bào Giai đoạn đường phân chu trình crep thu số lượng ATP là: A B C D Câu 14 Các yếu tố môi trường nhiệt độ cao, độ pH, phá hủy cấu trúc không gian chiều prôtêin làm cho chúng chức Hiện tượng gọi là: A Hiện tượng ức chế prôtêin B Hiện tượng hủy diệt prôtêin C Hiện tượng hoạt động prôtêin D Hiện tượng biến tính prôtêin Câu 15 Có đính nhiều enzim tham gia vào trình tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại thể Đây bào quan nào? A Bộ máy gôngi B Lưới nội chất hạt C Lưới nội chất trơn D Ribôxôm Câu 16 Enzim có vai trò tế bào? A Xúc tác B Tổng hợp chất C Cung cấp lượng D Phân giải chất Câu 17 Đâu vai trò nước? A Nước thành phần xúc tác cho phản ứng B Nước thành phần cấu tạo tế bào thể C Nước dung môi hòa tan chất D Nước môi trường phản ứng sinh hóa Câu 18 Bào quan chưa có màng bao bọc? A Ti thể B Lizôxôm C Ribôxôm D Lục lạp Câu 19 Một đoạn phân tử ADN có 3800 liên kết hiđrô có số nuclêôtit loại A 700 Tổng số nuclêôtit đoạn ADN là: A 3000 B 5100 C 3500 D 2400 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 20 Trong lục lạp chứa chất tham gia vào quang hợp, chất chủ yếu nằm màng Tilacôit Chất là: A Enzim phân hủy B Chất diệp lục C Enzim hô hấp D Chất Câu 21 Lục lạp có hai lớp màng bao bọc Bên lục lạp chứa chất hệ thống túi dẹt gọi tilacôit Các tilacôit xếp chồng lên tạo thành cấu trúc gọi là: A Grana B Hệ thống xoang C Chất D Màng Câu 22 Tế bào nhân sơ có khả trao đổi chất nhanh, làm cho tế bào sinh trưởng, sinh sản nhanh do: A Chưa có vật chất di truyền B Kích thước nhỏ C Chưa có nhân D Chưa có bào quan Câu 23 Ở nhân sơ, tế bào chất hệ thống nội màng bào quan có màng bao bọc, kích thước nhỏ, trung bình nhỏ 1/10 tế bào nhân thực Vậy kích thước tế bào nhân sơ dao động khoảng bao nhiêu? A 1-5 cm B 1-5 mm C 5-10 μm D 1-5 μm Câu 24 Thành tế bào thực vật có chứa chất nào? A Kitin B Xenlulozơ C Peptiđôglican D Prôtêin Câu 25 Đâu vai trò nước? A Bảo quản thông tin di truyền cho tế bào B Ngăn cản vận chuyển chất C Dung môi hòa tan chất D Cản trở phản ứng tế bào Câu 26 Prôtêin đại phân tử hữu có tầm quan trọng đặc biệt sống, prôtêin chiếm tới 50% khối lượng khô hầu hết loại tế bào Prôtêin có cấu trúc đa dạng đại phân tử hữu Prôtêin có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân Trong đơn phân prôtêin là: A Prôtêin B Nuclêôtit C Axit amin D Nuclêic Câu 27 Đây trình chuyển đổi lượng quan trọng tế bào sống Trong trình phân tử cacbohiđrat bị phân giải CO2 H2O đồng thời giải phóng lượng Đây trình nào? A Hô hấp tế bào B Quang hợp C Phân giải tế bào D Tổng hợp chất Câu 28 Cho chức sau: (1)Cấu tạo tế bào thể; (2) Dự trữ axit amin; (3) Dự trữ nuclêôtit; (4) Vận chuyển chất; (5) Cung cấp lượng cho tế bào; (6) Bảo vệ thể; (7) Thu nhận thông tin; (8) Xúc tác phản ứng sinh hóa Có chức chức prôtêin? A B C D Câu 29 Phân tử ADN có loại nuclêôtit là: A A,U,G,X B A,T,G,X C A,T,G,U D A,T,U,X Câu 30 Bào quan có lớp màng? A Lục lạp B Ti thể C Lizôxôm D Ribôxôm Câu 31 Kiểu điều hòa sản phẩm đường chuyển hóa quay lại tác động chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng đầu đường chuyển hóa Đây gọi là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Ức chế ngược B Điều hòa hoạt động C Hoạt hóa enzim D Tăng cường hoạt động enzim Câu 32 Ribôxôm có chức là: A Tổng hợp prôtêin B Chuyển hóa đường C Phân hủy chất độc hại D Cung cấp lượng Câu 33 Thành phần cấu tạo chủ yếu màng sinh chất là: A Axit nuclêic phôtpholipit B Phôtpholipit prôtêin C Phôtpholipit cacbohiđrat D Axit nuclêic prôtêin Câu 34 Chất xúc tác sinh học tổng hợp tế bào sống Chất làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng Chất là: A ADP B Lipit C Enzim D ATP Câu 35 Trong công nghệ tế bào động vật nhà khoa học thu nhiều thành tựu Một thành tựu phải nói đến nhân vô tính động vật Nhà khoa học Winmut, người Scôtlen lần nhân thành công cừu có tên gọi Đôly Phương pháp tóm tắt sau: "Lấy trứng cừu khỏi thể (cừu cho trứng) sau loại bỏ nhân tế bào trứng Tiếp tục lấy nhân tách từ tế bào tuyến vú cừu khác (cừu cho nhân tế bào) Sau cấy nhân vào tế bào trứng loại bỏ nhân Nuôi ống nghiệm cho phát triển thành phôi cấy phôi vào tử cung cừu khác (cừu mang thai) sau sinh nở bình thường cừu Đôly" Theo em, cừu Đôly có kiểu hình giống hệt cừu nào? A Cừu cho nhân tế bào B Cừu mang thai C Cả ba cừu D Cừu cho trứng Câu 36 Giữa mạch phân tử ADN liên kết theo nguyên tắc bổ sung Sự liên kết đặc thù A A liên kết với T liên kết hiđrô; G liên kết với X liên kết hiđrô B A liên kết với G liên kết hiđrô; T liên kết với X liên kết hiđrô C A liên kết với T liên kết hiđrô; G liên kết với X liên kết hiđrô D A liên kết với T liên kết hiđrô; G liên kết với X liên kết hiđrô Câu 37 Những nguyên tố hóa học chiếm tỉ lệ nhỏ 0,01% khối lượng thể sống, lại có vai trò quan trọng sống Những nguyên tố gọi là: A Nguyên tố hóa học sinh học B Nguyên tố vi lượng đa lượng C Nguyên tố đa lượng D Nguyên tố vi lượng Câu 38 Trên màng sinh chất tế bào có loại prôtêin, loại prôtêinnày có chức chức sau: (1) xúc tác phản ứng sinh hóa; (2) kênh vận chuyển chất vào tế bào; (3) Các thụ thể tiếp nhận thông tin từ bên vào; (4) Cung cấp lượng A (2); (3) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 39 Mỗi phân tử ADN cấu tạo gồm chuỗi pôli nuclêôtit? A B C D Câu 40 "Nhân tế bào phần lớn có với đường kính khoảng μm, bao bọc hai lớp màng, bên dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhân con" Trong dấu nói hình dạng nhân tế bào Vậy theo em nhân tế bào có hình gì? A Nhiều hình dạng khác B Hình cầu C Hình hộp D Hình que -Hết Đáp án mã đề: 156 01 C; 02 D; 03 C; 04 D; 05 D; 06 A; 07 D; 08 D; 09 B; 10 B; 11 B; 12 C; 13 B; 14 D; 15 C; 16 A; 17 A; 18 C; 19 A; 20 B; 21 A; 22 B; 23 D; 24 B; 25 C; 26 C; 27 A; 28 D; 29 B; 30 C; 31 A; 32 A; 33 B; 34 C; 35 A; 36 C; 37 D; 38 A; 39 D; 40 B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH LẦN I NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ Môn: Sinh học 10 (Đề gồm 01 trang) (Thời gian làm 45 phút, không kể thời gian phát đề) Câu (3 điểm): Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống? Cho ví dụ Câu (3 điểm): Mô tả cấu trúc chức bào quan ti thể tế bào? Câu (4 điểm): Một đoạn AND (một gen) có chiều dài 4080 A0, có số nu loại G = 20% so với tổng số nu gen a Hãy xác định số lượng thành phần loại nu gen? b Xác định số liên kết hidro có gen? c Giả sử mạch 1của gen có T1 = 20%, mạch có X2 = 15% so với tổng số nu mạch Em xác định số lượng, thành phần loại nu mạch gen? Hết Thí sinh sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………… Số báo danh: …………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: SINH 10 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM - Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc 0,5 VD: 0,5 - Hệ thống mở tự điều chỉnh + Hệ thống mở 0,5 VD 0,25 + Tự điều chỉnh 0,5 VD 0,25 - Thế giới sống liên tục tiến hóa: 0,5 - Cấu tao: + lớp màng: màng nhẵn, màng gấp khúc thành mào 0,5 ti thể có nhiều enzim hô hấp + Chất có ADN, ribôxom chất hòa tan 0,5 + Vẽ thích đầy đủ SGK 1,0 - Là trung tâm hô hấp cung cấp nguồn lượng chủ yếu tế bào dạng ATP 1,0 a – N = 4080*2/3,4 = 2400 nu 0,5 - Theo ntbs có G = X = 20% = 2400*20% = 480 0,5 - Có A + G = 50% -> A = 30% = T = 2400*30% = 720 1,0 b Số liên kết H = 2A + 3G = 2*720 + 3*480 = 2880 1.0 c – Ta có số nu mạch = N/2 = 2400/2 = 1200 Theo ntbs có T1 =A2= 20% = 1200*20% = 240 Mà A = A1 + T1 => A1 = T2 = 720 – 240 = 480 = 40% Theo ntbs có G1 = X2 = 15% = 1200*15% = 180 Mà G = G1 + X1 => X1 = G2 = 480 – 180 = 300 = 25% 1,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm học 2016 2017 , Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm học 2016 2017 , Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay