Tổ chức hoạt động xêmina trong giảng dạy học phần phương pháp dạy học toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học (tt)

24 113 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:40

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Thực mục tiêu đổi toàn diện giáo dục theo Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI (NQ số 29 - NQ/TW), giáo dục phổ thông sau năm 2015 đổi theo hướng tiếp cận lực Tiếp cận lực đổi cách nhận thức quản lí, thiết kế, trình tổ chức thực đánh giá kết người học theo chương trình giáo dục phổ thông 1.2 Từ mục tiêu định hướng đổi giáo dục phổ thông sau 2015, vị trí vai trò giáo viên có thay đổi tương ứng Giáo viên phải chuyển từ cách truyền thụ tri thức sang vai trò người hướng dẫn, tổ chức cho sinh viên hoạt động chiếm lĩnh tri thức, gợi mở đường phát tri thức Người giáo viên phải trở thành nhà giáo dục chuyên gia truyền đạt kiến thức, phải nhà quản lí, nhà tổ chức, nhà tư vấn giáo dục cho sinh viên… 1.3 Cốt lõi việc định hướng đổi là: Hướng tới việc học tập chủ động, chống thói quen học tập thụ động Xêmina hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy vai trò tích cực, độc lập sinh viên; đồng thời giúp cho sinh viên bước đầu tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học để trở thành cán có trình độ nghiên cứu Việc tổ chức xêmina dạy học đại học cần thiết phù hợp với yêu cầu đổi phương pháp dạy học trường sư phạm nhằm phát triển lực nghề nghiệp cho người giáo viên tiểu học 1.4 Thực trạng giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học số trường sư phạm nhiều tồn tại, hạn chế: mang nặng tính lý thuyết, nhẹ tính ứng dụng, phương pháp dạy chủ yếu giáo viên thuyết trình, sinh viên nghe ghi chép…, làm cho giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán trở nên nặng nề, mang tính lý thuyết cách hàn lâm Giáo viên chưa quan tâm đến việc tổ chức hoạt động lớp nhằm giúp sinh viên phát chiếm lĩnh tri thức, chưa quan tâm đến hướng dẫn tự học rèn luyện kỹ nghề cho sinh viên Nghiên cứu hình thức tổ chức dạy học xêmina đại học đề cập từ lâu có kết định lý luận thực tiễn Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học nhằm phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường sư phạm Xuất phát từ lý lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức hoạt động xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học” 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán chương trình đào tạo giáo viên tiểu học trường Đại học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất biện pháp tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp trang bị cho sinh viên kiến thức môn phương pháp dạy học Toán mà góp phần phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lí luận tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 5.2 Khảo sát thực trạng tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp số trường sư phạm 5.3 Đề xuất số biện pháp tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 5.4 Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm kết tác động biện pháp tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp Phạm vi đề tài 6.1 Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sư phạm 6.2 Đối tượng khảo sát: Giảng viên giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán; sinh viên ngành giáo dục tiểu học số trường đại học 6.3 Tổ chức thực nghiệm biện pháp tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường đại học Đồng Tháp Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp luận nghiên cứu đề tài 7.2 Phương pháp nghiên cứu 7.2.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.3 Phương pháp thống kê toán học Những luận điểm bảo vệ 8.1 Dạy học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp đòi hỏi hình thức tổ chức dạy học phải hướng tới phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên Hiện nay, xêmina hình thức tổ chức dạy học có ưu hội để phát triển lực nghề nghiệp cần thiết đặc thù cho sinh viên trường sư phạm 8.2 Tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp phù hợp với chương trình đào tạo theo học chế tín trường đại học, tạo điều kiện rèn luyện phát triển lực nghề nghiệp đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 8.3 Những biện pháp đề xuất có tính khả thi mang lại hiệu Những đóng góp luận án 9.1 Giá trị lí luận - Hệ thống hóa, bổ sung làm sâu sắc thêm lý luận tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp; đặc trưng tổ chức xêmina theo hướng phát triển lực nghề nghiệp; hội phát triển lực nghề nghiệp thông qua tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán; xây dựng quy trình tổ chức xêmina - Xây dựng chủ đề xêmina môn phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học 9.2 Giá trị thực tiễn - Kết điều tra, khảo sát phát đánh giá thực trạng tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp - Đề xuất biện pháp sư phạm tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên - Kết thực nghiệm sư phạm khẳng định tính hiệu khả thi biện pháp đề xuất 10 Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án trình bày ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn tổ chức xêmina đào tạo giáo viên tiểu học Chương 2: Tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TỔ CHỨC XÊMINA TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Hướng nghiên cứu xây dựng phát triển hệ thống lý thuyết xêmina 1.1.2 Hướng nghiên cứu ứng dụng xêmina trình dạy học môn học 1.1.3 Những nghiên cứu tổ chức xêmina theo hướng phát triển lực đào tạo giáo viên 1.1.4 Nhận định chung tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu Qua nghiên cứu tổng quan cho thấy chưa có công trình nghiên cứu việc tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán chương trình đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học nhằm phát triển lực nghề nghiệp Vì vậy, nghiên cứu tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán chương trình đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học nhằm phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học vấn đề mới, thiết thực, cần phát triển theo hướng nghiên cứu vận dụng hình thức tổ chức dạy học xêmina vào trình giảng dạy môn học chương trình đào tạo giáo viên 1.2 Lý thuyết học tập hình ảnh người học mô hình giảng dạy 1.2.1 Một số lý thuyết học tập sinh viên 1.2.1.1 Thuyết hoạt động dạy học Vận dụng lý thuyết vào hoạt động dạy học tức phải coi học sinh chủ thể hoạt động học tập (học lý thuyết, học thực hành, thực tập sản xuất, học hoạt động văn hóa, xã hội…), giáo viên cần phải xây dựng nội dung hoạt động đáp ứng yêu cầu mục tiêu dạy học, thể thành hệ thống nhiệm vụ cụ thể tổ chức hoạt động học sinh thực có kết 1.2.1.2 Thuyết kiến tạo (1) Quan điểm kiến tạo dạy học Dạy theo quan điểm kiến tạo giáo viên đọc sách, giải thích cho học sinh, cố gắng truyền tải sách giáo khoa cách thụ động học sinh mà giáo phải người tạo tình sư phạm để học sinh hoạt động tương tác vốn kinh nghiệm có, tri thức có để tìm, nắm thông tin giáo người xác định, thể chế hóa kiến thức (2) Những hoạt động kiến tạo kiến thức - Đồng hóa trình chủ thể sử dụng kiến thức kinh nghiệm kỹ có giải tình nhằm tìm kiến thức - Điều ứng trình, để thích nghi với đòi hỏi đa dạng môi trường người học buộc phải thay đổi cấu trúc có, tạo cấu trúc cho phù hợp với hoàn cảnh 5 (3) Bản chất dạy học kiến tạo Bản chất dạy học kiến tạo thực chất trình người học xây dựng nên kiến thức cho thân thông qua hoạt động đồng hóa điều ứng kiến thức kỹ có để thích ứng với môi trường học tập (4) Một số luận điểm dạy học theo quan điểm kiến tạo Tri thức học sinh chủ động sáng tạo phát hiện, thụ động tiếp nhận từ môi trường bên Nhận thức trình thích nghi tổ chức lại giới quan người Nhận thức khám phá giới độc lập tồn bên ý thức chủ thể Học trình mang tính xã hội học sinh dần tự hoà vào hoạt động trí tuệ người xung quanh Những tri thức cá nhân nhận từ việc điều chỉnh lại giới quan họ cần phải đáp ứng yêu cầu mà tự nhiên thực trạng xã hội đặt Học sinh đạt tri thức chu trình: Tri thức có  Dự đoán  Kiểm nghiệm  (Thất bại)  Thích nghi  Tri thức 1.2.2 Hình ảnh người học mô hình giảng dạy 1.2.2.1 Học trình chủ động kiến tạo Việc học tập có tạo sinh, có hiệu quả, hiểu biết trình chủ động kiến tạo, phụ thuộc vào sở tri thức vốn có cá nhân Như vậy, theo cách nhìn này, học tập đối lập với thông tin truyền đạt từ bên tiếp thu thụ động xử lý cách máy móc, điều dẫn đến hiểu biết trì trệ, khả chuyền tải sử dụng cách linh hoạt 1.2.2.2 Việc học tập hoàn cảnh hóa tình hóa Học tập có tác động hiệu hơn, cá nhân có hội, coi tri thức cần tiếp thu vấn đề phải giải phận hoàn cảnh có ý nghĩa chủ quan 1.2.2.3 Việc học tập có động nội Việc học tập có động thúc đẩy từ bên trong, quan tâm tới nội dung học tập kích thích tiến học tập tự cảm nhận làm tăng thêm nhiệt tình chủ quan thành khách quan việc tiếp thu xử lý thông tin 1.2.2.4 Việc học tập tự tổ chức tự kiểm tra Theo cách hiểu giảng dạy truyền thống người thầy chủ yếu chủ động học sinh tiếp thu kiến thức cách bị động Trái lại, nay, việc học tập tự khởi xướng, tự điều khiển, tự kiểm tra tự chịu trách nhiệm quy cho chức đặc biệt quan trọng thành học tập có khả sử dụng lâu dài linh hoạt 6 1.3 Đặc điểm hoạt động học tập sinh viên ngành giáo dục tiểu học - Hoạt động diễn điều kiện có kế hoạch phụ thuộc vào nội dung, chương trình, mục tiêu, phương thức thời hạn đào tạo - Phương tiện hoạt động thư viện với sách vở, phòng thực nghiệm với thiết bị môn - Hoạt động học tập sinh viên mang tính độc lập trí tuệ cao - Hoạt động học tập sinh viên diễn nhà trường đại học khác với hoạt động học sinh trường phổ thông Từ đặc điểm cho thấy nét đặc trưng hoạt động học tập sinh viên ngành giáo dục tiểu học học tập gắn liền với tự học, học tập gắn liền với nghiên cứu khoa học học tập gắn liền với học nghề (nghề dạy học) 1.4 Xêmina dạy học đại học 1.4.1 Khái niệm xêmina Xêmina hình thức tổ chức dạy học, tổ chức, điều khiển giáo viên, sinh viên làm việc trực tiếp với đối tượng học tập (vấn đề lý luận thực tiễn đó), chuẩn bị báo cáo, báo cáo thảo luận vấn đề nghiên cứu, giáo viên tổng kết đưa kết luận cuối cùng, qua giải nhiệm vụ dạy học 1.4.2 Nguồn gốc tâm lý, triết học sâu xa xêmina 1.4.3 Ưu điểm hạn chế xêmina 1.4.4 Chủ đề xêmina nguyên tắc lựa chọn chủ đề xêmina Trong luận án này, tác giả quan niệm: Chủ đề xêmina nội dung cụ thể lựa chọn để dạy học xêmina Khi xây dựng chủ đề xêmina cần đảm bảo nguyên tắc sau: 1) Chủ đề xêmina phải phù hợp với sinh viên, tạo hứng thú học tập nghiên cứu cho sinh viên; 2) Chủ đề xêmina mang tính có vấn đề, khơi gợi tò mò, tạo điều kiện phát huy óc sáng tạo sinh viên trình nghiên cứu; 3) Chủ đề xêmina đáp ứng mục tiêu phù hợp với nội dung môn học; 3) Chủ đề xêmina tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện lực nghề nghiệp theo Chuẩn nghề nghiệp 1.5 Phát triển lực nghề nghiệp sinh viên thông qua dạy học xêmina 1.5.1 Năng lực Năng lực tổ hợp thuộc tính tâm lý cá nha n phù hợp với yêu cầu đặc trưng hoạt động nghề nghiệp định để cá nhân hoàn thành co ng việc hiệu 1.5.2 Năng lực nghề nghiệp Năng lực nghề nghiệp tổ hợp thành tố kiến thức, kĩ năng, thái độ nghề nghiệp đảm bảo cho chủ thể thực hành tốt công việc theo Chuẩn nghề nghiệp quy định tình nhiệm vụ nghề nghiệp định Trong đó, thành tố kĩ yếu tố quan trọng lực nghề nghiệp 1.5.3 Năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học Năng lực nghề nghiệp người giáo viên tiểu học cụ thể hóa thể Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học học gồm ba lĩnh vực: 1) Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; 2) Kiến thức; 3) Kỹ sư phạm Mỗi lĩnh vực có năm yêu cầu, yêu cầu gồm bốn tiêu chí tiêu chí thể khía cạnh cụ thể lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học 1.5.4 Quan niệm phát triển lực nghề nghiệp đào tạo giáo viên Năng lực nghề nghiệp phải hình thành, phát triển thể trình giáo dục/học tập với hoạt động dạy học diễn môi trường giáo dục với phạm vi rộng hẹp khác (môi trường hoạt động cá nhân, môi trường giáo dục nhà trường môi trường giáo dục xã hội) 1.6 Tổ chức xêmina giảng dạy học phần phƣơng pháp dạy học Toán theo hƣớng phát triển lực nghề nghiệp 1.6.1 Học phần phương pháp dạy học Toán chương trình đào tạo giáo viên tiểu học Học phần phương pháp dạy học Toán không dừng lại cung cấp, truyền thụ kiến thức, trang bị kỹ cho sinh viên mà quan trọng làm cho sinh viên hiểu thấu đáo nội dung, phương pháp toán học, có ý thức kỹ vận dụng kiến thức cách tương đối linh hoạt trình kiến tạo kiến thức làm cho sinh viên bước đầu biết vận dụng kiến thức, kỹ có vào thực tiễn sống 1.6.2 Vị trí xêmina hoạt động đào tạo giáo viên Thuyết giảng, xêmina dự án hình thức tổ chức dạy học đóng có vị trí quan trọng đào tạo giáo viên Các vấn đề nghiên cứu lí luận thuyết giảng sinh viên nghiên cứu, trình bày trao đổi tranh luận xêmina theo hướng vận dụng lí luận để giải vấn đề thực tiễn sống, thực tiễn nghề nghiệp Như vậy, thuyết giảng việc trình bày tri thức lí luận khoa học giúp định hướng phát triển vấn đề nghiên cứu, thực xêmina dự án Ngược lại, thực xêmina dự án giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn, tập vận dụng tri thức lí luận vào việc giải vấn đề thực tiễn, qua góp phần bổ sung, củng cố nâng cao hiệu thuyết giảng Kết nghiên cứu vấn đề cụ thể xêmina tạo tiền đề để hình thành nhóm dự án ngược lại 1.6.3 Cơ sở khoa học tổ chức xêmina theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 1.6.3.1 Cơ sở triết học Cơ sở triết học tổ chức xêmina theo hướng phát triển lực nghề nghiệp lí luận nhận thức chủ nghĩa vật biện chứng 1.6.3.2 Cơ sở tâm lí học Đầu kỉ XX xuất hai lí thuyết phát triển Jean Piaget (1896- 1983) L.Vư-gôt-xki (1896-1934) Các nhà giáo dục học coi thành tựu quan trọng tâm lí học phát triển dùng làm sở cho việc xây dựng phương pháp dạy học 1.6.3.3 Cơ sở lí luận dạy học Theo lí luận dạy học đại cương, nguyên tắc dạy học gồm: a) Phù hợp với người học; b) Phát huy tính tích cực người học; c) Khuyến khích động học tập; d) Phát huy tính cộng tác học tập; e) Gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực tiễn Trong tổ chức xêmina, nguyên tắc dạy học đảm bảo: chủ đề xêmina gắn liền với thực tiễn, nội dung mang tính tích hợp; sinh viên lựa chọn chủ đề tự lực thực nhiệm vụ học tập 1.6.4 Quan niệm tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp Tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp trình giáo viên tổ chức, điều khiển, hướng dẫn sinh viên chuẩn bị, nghiên cứu tham gia trình bày, thảo luận, tranh luận nhóm chủ đề xêmina môn phương pháp dạy học Toán nhằm phát triển sinh viên hệ thống khả phù hợp với mục tiêu đào tạo giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 1.6.5 Quy trình tổ chức xêmina theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học 1.6.5.1 Giai đoạn 1: Định hướng – Chuẩn bị - Bước 1: Xác định mục tiêu chủ đề - Bước 2: Giao đề tài cho nhóm sinh viên - Bước 3: Giới thiệu hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu tham khảo - Bước 4: Hướng dẫn thực đề tài xêmina 1.6.5.2 Giai đoạn 2: Tổ chức thực - Bước 5: Giám sát hỗ trợ sinh viên thực đề tài - Bước 6: Tổ chức cho sinh viên làm việc nhóm - Bước 7: Tổ chức cho sinh viên trao đổi, trình bày với nhóm 1.6.5.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn đánh giá điều chỉnh - Bước 8: Tổng kết, đánh giá trình xêmina sinh viên - Bước 9: Hướng dẫn khắc phục khuyết điểm, giao nhiệm vụ nghiên cứu tiếp 1.6.6 Đặc trưng tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 1.6.6.1 Tính hệ thống tính liên tục trình tổ chức xêmina Tính hệ thống xêmina thể trước hết xêmina diễn thời gian tương đối dài với kết hợp chặt chẽ, có giai đoạn, bước quy trình tổ chức xêmina Tính liên tục thể giai đoạn, trình, hoạt động xêmina diễn tuần buổi kéo dài suốt học kì, thời gian lí tưởng cho buổi xêmina - 9 1.6.6.2 Xêmina tạo không gian học tập mở Xêmina hình thức tổ chức dạy học kết hợp dạy học lớp lớp; lên lớp lên lớp Việc nghiên cứu chủ đề xêmina thường diễn lên lớp hình thức tự học, tự nghiên cứu sinh viên lên lớp để sinh viên báo cáo, thảo luận, tranh luận tổng kết chủ đề nghiên cứu 1.6.6.3 Tích cực hóa hoạt động học tập tìm tòi, nghiên cứu sinh viên: Quá trình tham gia xêmina, sinh viên khuyến khích tạo nhiều hội để tích cực tìm tòi, khám phá nghiên cứu khoa học 1.6.6.4 Tính cá biệt hóa hoạt động học tập, nghiên cứu sinh viên: Để tham gia xêmina, sinh viên yêu cầu tích cực, chủ động độc lập hoàn thành hoạt động nhiệm vụ mà giáo viên giao cho giai đoạn xêmina 1.6.7 Cơ hội phát triển lực nghề nghiệp qua tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học 1.6.7.1 Các lực nghề nghiệp cần hình thành phát triển cho sinh viên thông qua xêmina học phần phương pháp dạy học Toán Dựa sở Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học lực cần hình thành phát triển cho học sinh dạy học môn Toán trường tiểu học, đặc trưng môn, đặc trưng tác dụng xêmina, đề tài xác định lực cần hình thành phát triển trình tổ chức xêmina qua học phần phương pháp dạy học Toán bao gồm: Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tự học, tự nghiên cứu, Năng lực học tập hợp tác; Năng lực thuyết trình Năng lực đặt câu hỏi 1.6.7.2 Cơ hội phát triển lực nghề nghiệp qua tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Thứ nhất, xêmina tạo điều kiện, môi trường cho việc hình thành phát triển lực nghề nghiệp sinh viên Quá trình học tập xêmina gồm nhiều giai đoạn diễn liên tục, nhau, nhiều môi trường học tập lớp, nhà, thư viện, sinh viên trải nghiệm môi trường vậy, lực sinh viên có điều kiện phát triển trước hết lực tự học, tự nghiên cứu Thứ hai, giai đoạn xêmina đặc trưng cho trình hình thành phát triển lực nghề nghiệp từ phát vấn đề → giải vấn đề → trình bày vấn đề Thứ ba, xêmina tạo động lực cho phát triển lực sinh viên: Quá trình tham gia xêmina sinh viên trải qua hoạt động tìm tòi, khám phá, nghiên cứu, hình thức tổ chức dạy học phát triển tư bậc cao cho sinh viên phân tích, so sánh, đánh giá, Đồng thời, qua việc tham gia xêmina, sinh viên rèn luyện phương pháp phân tích khoa học kĩ thuật nghiên cứu, góp phần phát triển lực tự học lực nghiên cứu khoa học Thứ tư, xêmina tạo điều kiện tối ưu cho việc phát triển lực cá nhân 10 Xêmina hình thức tổ chức dạy học có khả phân hóa cá thể hóa mạnh hoạt động học tập sinh viên Trong trình thực đề tài xêmina, sinh viên liên tục tự đánh giá, tự điều chỉnh để hoàn thiện đề tài trước báo cáo Trong trình trình bày, báo cáo, trao đổi tranh luận khoa học qua góp phần phát triển lực tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau, nhờ cá nhân tự hoàn thiện phát triển lực thân 1.6.8 Đánh giá kết tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 1.6.8.1 Đối với người báo cáo 1.6.8.2 Đối với người tham dự 1.6.8.3 Đối với chuẩn bị đóng góp thành viên nhóm 1.7 Thực trạng tổ chức xêmina học phần phƣơng pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trƣờng sƣ phạm 1.7.1 Khái quát chung khảo sát thực trạng 1.7.1.1 Mục đích khảo sát: Khảo sát nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán đào tạo giáo viên tiểu học trường đại học nay, làm sở thực tiễn để đề xuất biện pháp tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên 1.7.1.2 Nội dung khảo sát - Đối với giáo viên: 1- Thực trạng sử dụng xêmina trình dạy học nay; - Thực trạng tổ chức chức xêmina dạy học học phần phương pháp dạy học Toán - Đối với sinh viên: Thực trạng việc học tập theo hình thức xêmina 1.7.1.3 Đối tượng khảo sát: 32 giảng viên trường đại học; 615 sinh viên sư phạm trường Đại học Đồng Tháp; Cần Thơ; Thành phố Hồ Chí Minh 1.7.1.4 Phương pháp khảo sát: Phương pháp chủ đạo để tiến hành khảo sát sử dụng bảng hỏi, quan sát, đàm thoại, vấn thông qua hoạt động dự giờ, gặp trực tiếp giảng viên, chuyên gia để trao đổi 1.7.2 Kết khảo sát 1- Đa số giáo viên sinh viên nhận thức hình thức xêmina dạy học nói chung hiểu rõ tầm quan trọng, tác dụng tích cực hình thức dạy học môn Toán – Giáo viên tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán 3- Trong trình tổ chức xêmina giáo viên thực tương đối đầy đủ 11 bước quy trình, nhiên, số hoạt động quan trọng định thành công trình tổ chức xêmina dạy học bước mà giáo viên quan tâm 4- Sinh viên đánh giá tác dụng tích cực hình thức xêmina dạy học Tuy nhiên, sinh viên chưa thật tích cực tham gia vào xêmina, chưa tích cực tham gia vào mối quan hệ tương tác Nguyên nhân chủ yếu em có hội tham gia xêmina trình học tập 5- Để tăng hiệu xêmina giáo viên sinh viên đề xuất nhiều ý kiến sau: Các chủ đề xêmina phải có lựa chọn, phù hợp với nhu cầu lực sinh viên; Chủ đề mang tính có vấn đề, kích thức hứng thú sinh viên nhằm phát huy tối đa tích cực khả sáng tạo sinh viên Chương TỔ CHỨC XÊMINA TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2.1 Những định hƣớng, xây dựng biện pháp 2.1.1 Những định hướng - Định hướng 1: Hệ thống biện pháp sư phạm xây dựng sở đảm bảo nội dung chương trình giúp sinh viên nắm kiến thức để dạy tốt môn Toán Tiểu học - Định hướng 2: Đảm bảo tính kết nối môn phương pháp dạy học Toán trường đại học môn Toán dạy trường tiểu học - Định hướng 3: Các biện pháp sư phạm cần bám sát yêu cầu tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 2.1.2 Những 2.2 Biện pháp tổ chức xêmina giảng dạy học phần phƣơng pháp dạy học Toán cho sinh viên theo hƣớng phát triển lực nghề nghiệp 2.2.1 Biện pháp 1: Xây dựng chủ đề xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 2.2.1.1 Mục đích biện pháp: Xây dựng chủ đề xêmina nhằm mục đích thông qua việc nghiên cứu chủ đề thực thảo luận, tranh luận chủ đề giúp sinh viên nắm tri thức dạy học phương pháp toán trường tiểu học rèn luyện sinh viên lực nghề nghiệp cần thiết theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 2.2.1.2 Cách thức thực biện pháp a Lựa chọn chủ đề xêmina môn phương pháp dạy học Toán b Các bước xây dựng chủ đề xêmina môn phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp: 12 Bước 1: Phân tích mục tiêu môn phương pháp dạy học Toán chương trình đào tạo giáo viên tiểu học Bước 2: Phân tích nội dung học phần phương pháp dạy học Toán để xây dựng chủ đề Bước 3: Xây dựng chủ đề xêmina môn phương pháp dạy học Toán c Hệ thống chủ đề kế hoạch tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp Dựa mục đích, sở khoa học bước xây dựng chủ đề xêmina nêu phần học phần phương pháp dạy học Toán lựa chọn xây dựng số chủ đề kế hoạch xêmina sau: Chủ đề 1: Phương pháp hình thức dạy học môn Toán tiểu học Chủ đề 2: Tổ chức dạy học số phép tính tiểu học Chủ đề 3: Tổ chức dạy học đại lượng đo đại lượng tiểu học Chủ đề 4: Tổ chức dạy học yếu tố thống kê tiểu học Chủ đề 5: Tổ chức dạy học yếu tố hình học tiểu học Chủ đề 6: Tổ chức dạy học giải toán có lời văn tiểu học 2.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức xêmina chủ đề học phần PPDH Toán cho SV ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 2.2.2.1 Mục đích biện pháp: Biện pháp tiếp nối biện pháp nhằm mục đích thông qua tổ chức xêmina chủ đề môn phương pháp dạy học Toán góp phần phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên 2.2.2.2 Định hướng tổ chức xêmina chủ đề môn phương pháp dạy học Toán cho sinh viên theo hướng phát triển lực nghề nghiệp 2.2.2.3 Cách thức thực a Xác định lực nghề nghiệp hình thành phát triển thông qua tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán Cả giai đoạn quy trình tổ chức xêmina có tác động liên tục đến việc hình thành phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên, giai đoạn Tổ chức thực giai đoạn có tác động mạnh lực nghề nghiệp sinh viên bộc lộ rõ giai đoạn Bởi giai đoạn mà trình, hoạt động chủ đạo sinh viên thực lặp lại nhiều lần với thời lượng nhiều b Xác định mục tiêu sản phẩm xêmina - Ý nghĩa: Việc xác định mục tiêu sản phẩm định hướng cho trình tổ chức, làm cho trình tổ chức xêmina có mục đích cụ thể, rõ ràng sở để đánh giá phát triển lực nghề nghiệp sinh viên sau học xong học phần phương pháp dạy học Toán - Cách xác định: Để xác định lực cần hình thành phát triển cho sinh viên, trước hết cần phân tích đặc điểm nội dung học phần, hoạt động dự kiến có xêmina, đối chiếu với tiêu chí Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để xác định 13 c Tiến hành tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp Trong phần tổ chức xêmina chủ đề phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học xin minh họa qua 02 chủ đề xêmina: Chủ đề 1: Phương pháp hình thức dạy học môn Toán tiểu học Chủ đề 6: Tổ chức dạy học giải toán có lời văn tiểu học CHỦ ĐỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC Kế hoạch tổ chức xêmina chủ đề Phƣơng pháp hình thức dạy học môn Toán Tiểu học TT Quá trình hoạt động Ngƣời thực Sản phẩm - Giới thiệu mục tiêu chủ đề GV - Mục tiêu chủ đề - Yêu cầu kiểm tra, đánh giá - Giao đề tài cho sinh viên GV + SV - Tên đề tài xêmina - Giới thiệu hướng dẫn SV - Danh mục tài liệu GV + SV nghiên cứu tài liệu tham khảo tham khảo - Kế hoạch thực hiện, - Hướng dẫn thực đề tài GV + SV bảng phân công công việc Xêmina đề tài: “Các PPDH Nhóm truyền thống dạy học Nguyễn Thị - Báo cáo đề tài số toán tiểu học” Ngọc Hân (Nhóm trưởng) Xêmina đề tài: “Một số xu Nhóm hướng dạy học không truyền Trịnh Minh Như - Báo cáo đề tài số thống vận dụng dạy (Nhóm trưởng) học Toán tiểu học” Xêmina đề tài: “Định hướng Nhóm đổi phương pháp dạy học Thạch Thị - Báo cáo đề tài số Toán tiểu học” Vuông (Nhóm trưởng) Xêmina đề tài: “Một số Nhóm hình thức dạy học thường Nguyễn Hà Yến vận dụng dạy học toán - Báo cáo đề tài số Nhi (Nhóm theo hướng tích cực hóa hoạt trưởng) động nhận thức học sinh” - Tổng kết, đánh giá tự đánh - Các điểm cần chỉnh giá báo cáo nhóm GV + SV sửa, hoàn thiện - Bảng điểm SV 14 Tiến trình thực xêmina chủ đề: Phƣơng pháp hình thức dạy học môn Toán Tiểu học Hoạt động giảng viên Hoạt động sinh viên Giai đoạn: Định hƣớng - Chuẩn bị Bước 1: Xác định mục tiêu chủ đề: Phương Bước 1: Nghiên cứu tri thức, kỹ pháp hình thức dạy học môn Toán năng, thái độ cần đạt chủ đề Bước 2: Giao đề tài cho nhóm sinh viên Bước 2: Thành lập nhóm tiếp - GV lựa chọn chủ đề xêmina gắn với mục tiêu nhận đề tài xêmina phát triển lực nghề nghiệp hệ thống - Thành lập nhóm, bầu nhóm chủ đề xây dựng giao nhiệm vụ cho trưởng, thư ký nhóm SV (4 nhóm) - Tiếp nhận đề tài xêmina - GV lập kế hoạch xêmina công bố cho SV Nhóm 1: Các PPDH truyền Lựa chọn hình thức xêmina theo lớp Mỗi đề thống DH toán tiểu học tài giao cho nhóm (các nhóm khác phản hồi), Nhóm 2: Một số xu hướng DH nhóm từ - 10 SV chuẩn bị không truyền thống vận - Để nghiên cứu chủ đề SV phải nắm dụng DH toán tiểu học vấn đề sau: Nhóm 3: Định hướng Khái niệm PPDH hình thức dạy học PPDH Toán tiểu học Một số PPDH truyền thống DH toán Nhóm 4: Một số hình thức DH tiểu học thường vận dụng Ưu nhược điểm PPDH DH toán theo hướng tích cực Một số xu hướng DH tích cực DH hóa HĐ nhận thức học sinh môn toán tiểu học Một số PPDH hình thức dạy học phát huy tính tích cực học sinh dạy học môn toán tiểu học Bước 3: Giới thiệu hướng dẫn sinh viên Bước 3: Tìm kiếm nghiên cứu nghiên cứu tài liệu tham khảo tài liệu tham khảo - GV dạy học phần PPDH Toán cung cấp tài - SV chủ động nghiên cứu giáo liệu dạy học để sinh viên nghiên cứu Ngoài trình, tìm kiếm tài liệu ra, GV hướng dẫn sinh viên tìm kiếm thư viện, mạng internet… tài liệu thư viện, internet…phù hợp với - Lựa chọn, chắt lọc tài nội dung đề tài liệu tham khảo phù hợp chủ đề 15 Bước 4: Hướng dẫn thực đề tài xêmina Bước 4: Xây dựng kế hoạch thực - GV lập kế hoạch tổ chức cho buổi phân công công việc cho xêmina (thời gian, địa điểm, nội dung) thành viên nhóm - SV nhóm lập kế hoạch - Đưa yêu cầu báo cáo nghiên cứu, phân công công việc hình thức dung lượng, hình thức đánh cụ thể cho thành viên giá báo cáo Lập phiếu nhóm, lựa chọn buổi họp đánh giá trình bày nhóm thảo luận nội dung đề tài Giai đoạn: Tổ chức - Thực Bước 5: Giám sát hỗ trợ sinh viên thực đề tài xêmina - Giám sát nhóm sinh viên trình tham gia hoạt động xêmina: tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu tham khảo, thảo luận nhóm, lập đề cương nghiên cứu… - Hỗ trợ (tư vấn, góp ý) cho sinh viên gặp khó khăn trình thực Bước 6: Tổ chức cho sinh viên làm việc nhóm - GV yêu cầu SV thảo luận theo nhóm Khi thảo luận nhóm cần ghi biên thảo luận về: sĩ số (vắng ai?); thời gian, địa điểm thảo luận; ý kiến cá nhân Biên nộp cho giảng viên để theo dõi, đánh giá Bước 7: Tổ chức cho sinh viên trao đổi, trình bày với nhóm tiến hành hoạt động xêmina - Xác định lực cần hình thành phát triển cho SV trình tổ chức xêmina: + Năng lực nghiên cứu khoa học + Năng lực tự học, tự nghiên cứu + Năng lực học tập hợp tác + Năng lực thuyết trình + Năng lực đặt câu hỏi - GV giới thiệu chủ đề công bố tiến trình xêmina Bước 5: Nghiên cứu, thực đề tài xêmina - Lập đề cương nghiên cứu - SV tiến hành nghiên cứu đề tài cách độc lập - Liên hệ GV nhờ tư vấn, góp ý (nếu cần thiết) Bước 6: Trình bày báo cáo nhóm để góp ý, chỉnh sửa - Các nhóm tự thống thời gian, địa điểm họp nhóm Ghi biên họp nhóm gửi cho giảng viên Bước 7: Trình bày báo cáo, tranh luận, bảo vệ kết nghiên cứu - SV huy động khả thân để phát triển lực nghề nghiệp: + Năng lực nghiên cứu khoa học + Năng lực tự học, tự nghiên cứu + Năng lực học tập hợp tác + Năng lực thuyết trình + Năng lực đặt câu hỏi 16 - Giảng viên thông báo hoạt động cần thực hiện, yêu cầu người báo cáo, người tham gia, thứ tự nhóm báo cáo danh sách sinh viên trình bày nhóm, cách đánh giá buổi xêmina - Các nhóm báo cáo khoảng 10 – 15 phút; sau tổ chức thảo luận, tranh luận vấn đề khoảng 15 – 20 phút, đánh giá, nhận xét phút Cuối tổng kết lại vấn đề nghiên cứu 10 – 15 phút Giai đoạn: Đánh giá – Điều chỉnh Bước 8: Tổng kết đánh giá trình xêmina cho điểm - Giảng viên kết luận vấn đề: Phân tích, nhận xét báo cáo, ý kiến sinh viên đưa ý kiến bổ sung chốt lại vấn đề - Ưu điểm: Thực tốt lực như: Năng lực học tập hợp tác; Năng lực đặt câu hỏi; Năng lực tự học, tự nghiên cứu - Cần rèn luyện số lực chưa thực tốt: Năng lực thuyết trình; Năng lực nghiên cứu khoa học Bước 9: Hướng dẫn khắc phục khuyết điểm, giao nhiệm vụ nghiên cứu - Giảng viên nhận xét ưu điểm nhóm báo cáo khuyết điểm cần khắc phục trình tổ chức xêmina - Giảng viên yêu cầu sinh viên thực thêm tập nhà - Sinh viên tiến hành báo cáo theo phân công giảng viên - Các nhóm trình bày báo cáo theo thứ tự 1, 2, 3, tuân theo quy định thời gian - Tranh luận, thảo luận, phân tích, phê phán ý kiến khác nhau, lập luận để bảo vệ kết nghiên cứu Bước 8: Đánh giá, tự đánh giá trình thực xêmina - Lắng nghe, ghi chép, rút tri thức khoa học - Sinh viên tự đánh giá ưu điểm, hạn chế trình tham gia xêmina - Tiếp tục phát triển lực có, xác định lực hạn chế cần khắc phục lên kế hoạch rèn luyện thêm Bước 9: Lập kế hoạch tự rèn luyện, nhận nhiệm vụ - Tiếp thu tự đánh giá lực thân, xây dựng kế hoạch rèn luyện lực hạn chế - Hoàn thành tập 17 CHỦ ĐỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở TIỂU HỌC Kế hoạch tổ chức xêmina chủ đề Tổ chức dạy học giải toán có lời văn Tiểu học TT Quá trình hoạt động Ngƣời thực Sản phẩm - Giới thiệu mục tiêu chủ đề - Yêu cầu kiểm tra, đánh giá - Giao đề tài cho sinh viên - Giới thiệu hướng dẫn SV nghiên cứu tài liệu tham khảo GV - Mục tiêu chủ đề GV + SV - Tên đề tài xêmina GV + SV - Hướng dẫn thực đề tài GV + SV Xêmina đề tài: “Nêu nội dung Nhóm cụ thể sơ đồ bước hoạt Lê Thị Minh động làm quen với việc giải Anh toán Cho ví dụ minh họa” - Danh mục tài liệu tham khảo - Kế hoạch thực hiện, bảng phân công công việc - Báo cáo đề tài số (Nhóm trưởng) Xêmina đề tài: “Trình bày số cách tóm tắt toán Cho ví Nhóm dụ minh họa số cách tóm tắt Liêu Xuân Mai toán thường sử dụng (Nhóm trưởng) - Báo cáo đề tài số chương trình Toán tiểu học” Xêmina đề tài: “Trình bày Nhóm số cách giải mẫu Lý Mộng Ngọc toán hợp Cho ví vụ minh họa” (Nhóm trưởng) Xêmina đề tài: “Các thuật giải Nhóm toán thường dùng tiểu học Nguyễn Thị Cho ví dụ với cách giải” Cẩm Trang - Báo cáo đề tài số - Báo cáo đề tài số (Nhóm trưởng) - Tổng kết, đánh giá tự đánh giá báo cáo nhóm - Các điểm cần chỉnh GV + SV sửa, hoàn thiện - Bảng điểm SV 18 Tiến trình thực xêmina chủ đề: Tổ chức dạy học giải toán có lời văn Tiểu học Hoạt động giảng viên Hoạt động sinh viên Giai đoạn: Định hƣớng - Chuẩn bị Bước 1: Xác định mục tiêu chủ đề: Tổ Bước 1: Nghiên cứu tri thức, kỹ chức dạy học giải toán có lời văn Tiểu học năng, thái độ cần đạt chủ đề Bước 2: Giao đề tài cho nhóm sinh viên Bước 2: Thành lập nhóm tiếp - GV lựa chọn chủ đề xêmina gắn với mục tiêu nhận đề tài xêmina phát triển lực nghề nghiệp hệ thống - Thành lập nhóm, bầu nhóm chủ đề xây dựng giao nhiệm vụ cho trưởng, thư ký nhóm SV (4 nhóm) - Tiếp nhận đề tài xêmina - GV lập kế hoạch xêmina công bố cho SV Nhóm 1: Nêu nội dung cụ thể Lựa chọn hình thức xêmina theo lớp Mỗi đề sơ đồ bước hoạt động làm tài giao cho nhóm (các nhóm khác phản hồi), quen với việc giải toán Cho ví nhóm từ - 10 SV chuẩn bị dụ minh họa - Để nghiên cứu chủ đề SV phải nắm Nhóm 2: Trình bày số cách vấn đề sau: tóm tắt toán Cho ví dụ minh Cấu trúc toán có lời văn họa số cách tóm tắt toán Các bước giải toán có lời văn thường sử dụng chương Nắm số cách tóm tắt toán trình Toán tiểu học Thế toán đơn, toán hợp Cách giải Nhóm 3: Trình bày cách giải Các thuật giải toán thường dùng tiểu học mẫu toán hợp Cho ví vụ minh họa Nhóm 4: Các thuật giải toán thường dùng Tiểu học Cho ví dụ với cách giải Bước 3: Giới thiệu hướng dẫn sinh viên Bước 3: Tìm kiếm nghiên cứu nghiên cứu tài liệu tham khảo tài liệu tham khảo - GV dạy học phần PPDH Toán cung cấp tài - SV chủ động nghiên cứu giáo liệu dạy học để sinh viên nghiên cứu Ngoài trình, tìm kiếm tài liệu ra, GV hướng dẫn sinh viên tìm kiếm thư viện, mạng internet… tài liệu thư viện, internet…phù hợp với - Lựa chọn, chắt lọc tài nội dung đề tài liệu tham khảo phù hợp chủ đề Bước 4: Xây dựng kế hoạch thực Bước 4: Hướng dẫn thực đề tài xêmina - GV lập kế hoạch tổ chức cho buổi phân công công việc cho xêmina (thời gian, địa điểm, nội dung) thành viên nhóm - Đưa yêu cầu báo cáo - SV nhóm lập kế hoạch hình thức dung lượng, hình thức đánh nghiên cứu, phân công công việc giá báo cáo Lập phiếu cụ thể cho thành viên đánh giá trình bày nhóm… 19 Giai đoạn: Tổ chức - Thực Bước 5: Giám sát hỗ trợ sinh viên thực đề tài xêmina - Giám sát nhóm sinh viên trình tham gia hoạt động xêmina: tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu tham khảo, thảo luận nhóm, lập đề cương nghiên cứu… - Hỗ trợ (tư vấn, góp ý) cho sinh viên gặp khó khăn trình thực Bước 6: Tổ chức cho sinh viên làm việc nhóm - GV yêu cầu SV thảo luận theo nhóm Khi thảo luận nhóm cần ghi biên thảo luận về: sĩ số (vắng ai?); thời gian, địa điểm thảo luận; ý kiến cá nhân Biên nộp cho giảng viên để theo dõi, đánh giá Bước 7: Tổ chức cho sinh viên trao đổi, trình bày với nhóm tiến hành hoạt động xêmina - Xác định lực cần hình thành phát triển cho SV trình tổ chức xêmina: + Năng lực nghiên cứu khoa học + Năng lực tự học, tự nghiên cứu + Năng lực học tập hợp tác + Năng lực thuyết trình + Năng lực đặt câu hỏi - Giảng viên giới thiệu chủ đề công bố tiến trình xêmina - Giảng viên thông báo hoạt động cần thực hiện, yêu cầu người báo cáo, người tham gia, thứ tự nhóm báo cáo danh sách sinh viên trình bày nhóm, cách đánh giá buổi xêmina - Các nhóm báo cáo khoảng 10 – 15 phút; sau tổ chức thảo luận, tranh luận khoảng 15 – 20 phút, đánh giá, nhận xét phút Cuối tổng kết lại vấn đề nghiên cứu 10 – 15 phút Giai đoạn: Đánh giá – Điều chỉnh Bước 8: Tổng kết đánh giá trình xêmina cho điểm - Giảng viên kết luận vấn đề: Phân tích, nhận xét báo cáo, ý kiến sinh viên đưa ý kiến bổ sung chốt lại vấn đề - Ưu điểm: Thực tốt lực Bước 5: Nghiên cứu, thực đề tài xêmina - Lập đề cương nghiên cứu - SV tiến hành nghiên cứu đề tài cách độc lập - Liên hệ GV nhờ tư vấn, góp ý (nếu cần thiết) Bước 6: Trình bày báo cáo nhóm để góp ý, chỉnh sửa - Các nhóm tự thống thời gian, địa điểm họp nhóm Ghi biên họp nhóm gửi cho giảng viên Bước 7: Trình bày báo cáo, tranh luận, bảo vệ kết nghiên cứu - SV huy động khả thân để phát triển lực nghề nghiệp: + Năng lực nghiên cứu khoa học + Năng lực tự học, tự nghiên cứu + Năng lực học tập hợp tác + Năng lực thuyết trình + Năng lực đặt câu hỏi - Sinh viên tiến hành báo cáo theo phân công giảng viên - Các nhóm trình bày báo cáo theo thứ tự 1, 2, 3, tuân theo quy định thời gian - Tranh luận, thảo luận, phân tích, phê phán ý kiến khác nhau, lập luận để bảo vệ kết nghiên cứu Bước 8: Đánh giá, tự đánh giá trình thực xêmina - Lắng nghe, ghi chép, rút tri thức khoa học - Sinh viên tự đánh giá ưu điểm hạn chế 20 như: Năng lực học tập hợp tác; Năng lực đặt câu hỏi; Năng lực tự học, tự nghiên cứu - Cần rèn luyện số Năng lực chưa thực tốt: Năng lực thuyết trình; Năng lực nghiên cứu khoa học trình tham gia hoạt động xêmina - Tiếp tục phát triển Năng lực có, xác định Năng lực hạn chế cần khắc phục lên kế hoạch rèn luyện thêm Bước 9: Hướng dẫn khắc phục khuyết điểm, Bước 9: Lập kế hoạch tự rèn giao nhiệm vụ nghiên cứu luyện, nhận nhiệm vụ - Giảng viên nhận xét ưu điểm - Tiếp thu tự đánh giá lực nhóm báo cáo khuyết điểm cần khắc thân, xây dựng kế hoạch rèn phục trình tổ chức xêmina luyện lực hạn chế - Yêu cầu sinh viên thực tập nhà - Hoàn thành tập nhà d Đánh giá hiệu tổ chức xêmina qua chủ đề minh họa - Tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học hoàn toàn thực đối trường đại học sư phạm - Tổ chức xêmina tạo công cụ mới, góp phần đa dạng đại hóa hình thức tổ chức dạy học đào tạo giáo viên; Tích cực hóa hoạt động sinh viên, sinh viên học theo tiếp cận nghiên cứu khoa học - Trong trình tham gia xêmina sinh viên trình bày, trao đổi, tranh luận khoa học cho thấy đầu tư, tâm huyết sinh viên báo cáo, tri thức chuyên môn thể theo hệ thống lôgic đồng thời phản ánh tích hợp kiến thức, kĩ năng, thái độ giá trị động học tập từ phát triển lực nghề nghiệp sinh viên - Việc tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển lực nghề nghiệp thực tiễn quan trọng phản ánh rõ chất lực, quan điểm phát triển lực cách tiếp cận để hình thành phát triển lực Chương THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1.Mục đích, nội dung, đối tƣợng phƣơng pháp thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm - Kiểm nghiệm giả thuyết khoa học - Bước đầu đánh giá tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất luận án 3.1.2 Nội dung thực nghiệm - Tiến hành dạy thực nghiệm với biện pháp đề xuất Chương Luận án 21 - Tiến hành đánh giá kết thu sau dạy thực nghiệm để kiểm tra mức độ phát triển lực nghề nghiệp sinh viên tiến kiến thức sinh viên sau trình học thực nghiệm học phần phương pháp dạy học Toán 3.1.3 Đối tượng tham gia thực nghiệm - Sinh viên: Sinh viên ngành giáo dục tiểu học năm thứ thuộc khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp - Giảng viên: Ths Lê Duy Cường (thực nghiệm lần 1); Ths Lê Thị Tuyết Trinh (thực nghiệm lần 2) 3.1.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Thực nghiệm sư phạm tiến hành học kì học kì năm học 2015 - 2016 Trường Đại học Đồng Tháp theo phương pháp thực nghiệm có đối chứng + Thực nghiệm lần (Từ tháng 09/2015 đến tháng 12/2015) + Thực nghiệm lần (Từ tháng 01/2016 đến tháng 03/2016) 3.1.5 Tiêu chí đánh giá 3.1.5.1 Đánh giá mặt định lượng a Tiêu chí 1: Kết học tập học phần phương pháp dạy học Toán sinh viên b Tiêu chí 2: Mức độ phát triển lực nghề nghiệp sinh viên thông qua tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán 3.1.5.2 Đánh giá mặt định tính - Trực tiếp giảng viên lên lớp ý kiến giảng viên dạy thực nghiệm lần cảm nhận đánh giá khả tiếp thu học hiệu tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên - Phát phiếu điều tra cho sinh viên hai lớp thực nghiệm lớp đối chứng để so sánh mức độ phát triển lực nghề nghiệp sinh viên hai lớp 3.2 Đánh giá định lƣợng kết thực nghiệm Qua lần thực nghiệm giúp khẳng định việc tổ chức giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán hình thức xêmina phù hợp, biện pháp có khả phát triển lực nghề nghiệp sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học phù hợp với giả thuyết khoa học mục tiêu đề luận án 22 3.3 Đánh giá định tính kết thực nghiệm - Từ phía giảng viên trực tiếp giảng dạy thực nghiệm: + Trong trình xêmina sinh viên tích cực suy nghĩ, tham gia xây dựng bài, phát giải vấn đề, tham gia tranh luận, đặt câu hỏi phản biện, tích cực tham gia phát biểu ý kiến làm cho học sôi + Việc tổ chức học tập hình thức xêmina đem lại hứng thú, kích thích khả học tập cho sinh viên + Sinh viên nắm kiến thức học phần phương pháp dạy học Toán cách vững hơn, đồng thời giúp sinh viên hình thành số lực nghề, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp người giáo viên tiểu học + Qua việc theo dõi trình chuẩn bị cho buổi xêmina, kiểm tra sản phẩm qua buổi xêmina nhóm cho thấy: 1) Khả làm việc nhóm sinh viên tốt giảng viên giao nhiệm vụ, sinh viên tích cực tham gia hoạt động nhóm, lập kế hoạch thực cách khoa học, phân chia công việc cụ thể, rõ ràng; 2) Sinh viên có khả thuyết trình, trình bày vấn đề trước lớp, khả lập luận, giả vấn đề cách lôgic, chặt chẽ, thuyết phục người nghe; 3) Khả tìm hiểu, thu thập xử lý thông tin, xử lý tài liệu phục vụ cho trình học tập tốt sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ học tập Word, PowerPoint, Violet, khai thác mạng Internet - Từ phía sinh viên: Đối với lớp thực nghiệm, qua trình tự đánh giá, thấy rằng: + Kết tự đánh giá mức độ hứng thú, tính độc lập, tích cực, sáng tạo sinh viên trình tham gia xêmina mức cao, sinh viên tích cực tham gia hoạt động học tập + Quá trình tham gia xêmina sinh viên có ý thức tích cực tham gia rèn luyện lực nghề nghiệp buổi xêmina, trình tham gia học nhóm tự rèn luyện nhà Nhiều em thấy tự tin hơn, mạnh dạn + Khả lập luận, giải vấn đề em mang tính lôgic, chặt chẽ; khả suy đoán, suy luận gặp tình có liên quan đến thực tiễn dạy học môn Toán cải thiện + Các em bước đầu hình thành kĩ xây dựng kế hoạch, lịch trình làm việc, học tập, sinh hoạt thân cách khoa học 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Dưới tác động điều kiện xã hội mới, yêu cầu phẩm chất lực nghề nghiệp người giáo viên thay đổi Chính vậy, đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhà trường sư phạm cần thiết nhằm cung cấp cho xã hội đội ngũ giáo viên tương lai có kiến thức, vững vàng chuyên môn mà có lực nghề nghiệp tốt Trong xu phát triển chung, đổi dạy học học phần PPDH Toán trường ĐHSP theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cấp thiết mà xã hội đặt yêu cầu ngày cao trình độ nghiệp vụ người GV Quá trình nghiên cứu đề tài thu kết sau: - Luận án tổng quan phân tích tổng hợp vấn đề lí luận thực tiễn có liên quan, đồng thời đưa số quan niệm tổ chức xêmina học phần PPDH Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp; Vị trí xêmina hoạt động đào tạo giáo viên; Đặc trưng tổ chức xêmina giảng dạy học phần PPDH Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp hội phát triển lực nghề nghiệp qua tổ chức xêmina học phần PPDH Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Đặc biệt, luận án phân tích làm rõ đặc điểm học tập SV ngành GDTH: Học gắn liền với tự học, học gắn liền với học nghề, học gắn liền với nghiên cứu khoa học - Thông qua việc điều tra thực trạng 03 trường đại học luận án làm rõ số nét tình hình tổ chức xêmina giảng dạy học phần PPDH Toán cho SV ngành GDTH theo hướng phát triển lực nghề nghiệp - Luận án đề xuất quy trình tổ chức xêmina học phần PPDH Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành GDTH với 03 giai đoạn, 09 bước - Luận án đề định hướng nghiên cứu đề xuất 02 biện pháp tổ chức xêmina học phần PPDH Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho SV ngành GDTH + Biện pháp 1: Xây dựng chủ đề xêmina giảng dạy học phần PPDH Toán cho SV ngành GDTH theo hướng phát triển lực nghề nghiệp + Biện pháp 2: Tổ chức xêmina chủ đề môn PPDH Toán cho SV ngành GDTH theo hướng phát triển lực nghề nghiệp - Luận án tổ chức thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi hiệu biện pháp sư phạm đề xuất Kết thực nghiệm sư 24 phạm cho thấy biện pháp sư phạm đề xuất bước đầu có tính khả thi thu hiệu tốt Như vậy, tổ chức xêmina giảng dạy học phần PPDH Toán theo hướng phát triển lực nghề nghiệp cho SV ngành GDTH hướng góp phần nâng cao chất lượng hiệu dạy học nói chung, học phần PPDH Toán nói riêng, thực mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo GVTH giai đoạn Khuyến nghị 2.1 Đối với trường ĐH - Thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Tổ chức, tập huấn trực tiếp cho GV phương pháp hình thức tổ chức dạy học đại có hình thức dạy học xêmina - Tạo điều kiện cho GV đổi PPDH (Tổ chức phong trào thi đua đổi PPDH khoa; môn; tăng thời lượng xêmina môn học; trang bị sở vật chất đầy đủ đồng phòng học; giảm sĩ số lớp học) 2.2 Đối với giảng viên: cần trang bị kiến thức hình thức xêmina để có khả vận dụng phù hợp vào trình tổ chức dạy học Thường xuyên nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ tổ chức hình thức tổ chức dạy học cách linh hoạt, nhạy bén, dễ dàng tạo vấn đề, kích thích tò mò, khám phá sinh viên Đồng thời có vốn hiểu biết sâu, rộng để bổ sung thêm cho SV số kiến thức khác có liên quan, tạo say mê, hứng thú học tập thông qua việc tổ chức xêmina giảng dạy học phần PPDH Toán 2.3 Đối với sinh viên - Học tập theo hình thức tổ chức dạy học xêmina đòi hỏi SV phải có khả tự học, tự nghiên cứu, có tinh thần tích cực, chủ động tự giác cao học tập Vì vậy, SV cần phải biết cách xây dựng kế hoạch học tập thân, rèn luyện thói quen tự học, tự nghiên cứu - Trong trình tham gia xêmina cần phải có khả lập luận khoa học bảo vệ ý kiến thân cần có kỹ lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đóng góp người tham gia để điều chỉnh, hoàn thiện lực thân theo hướng tích cực ... phương pháp dạy học Toán; sinh viên ngành giáo dục tiểu học số trường đại học 6.3 Tổ chức thực nghiệm biện pháp tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu. .. trình giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán chương trình đào tạo giáo viên tiểu học trường Đại học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành. .. trạng tổ chức xêmina học phần phương pháp dạy học Toán đào tạo giáo viên tiểu học trường đại học nay, làm sở thực tiễn để đề xuất biện pháp tổ chức xêmina giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động xêmina trong giảng dạy học phần phương pháp dạy học toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học (tt) , Tổ chức hoạt động xêmina trong giảng dạy học phần phương pháp dạy học toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học (tt) , Tổ chức hoạt động xêmina trong giảng dạy học phần phương pháp dạy học toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay