GIÁO dục GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN sư PHẠM (tt)

27 124 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:40

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI - TRN TH CM T GIáO DụC GIá TRị SốNG CHO SINH VIÊN SƯ PHạM Chuyờn ngnh: Lớ lun v lch s giỏo dc Mó s: 62.14.01.02 TểM TT LUN N TIN S KHOA HC GIO DC H NI - 2017 CễNG TRèNH C HON THNH TI TRNG I HC S PHM H NI NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN THANH BèNH Phn bin 1: PGS.TS ng Thnh Hng Trng HSP H Ni Phn bin 2: GS.TS Nguyn Th M Lc Trng i hc giỏo dc Phn bin 3: PGS.TS ng Th Thanh Huyn Hc vin Qun lớ giỏo dc Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Trng hp ti Trng i hc S phm H Ni vo hi gi ngy thỏng nm 2017 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti th vin: Th vin Quc Gia, H Ni hoc Th vin Trng i hc S phm H Ni M U Tớnh cp thit ca nghiờn cu Giỏo dc úng vai trũ rt ln vic dy cỏc tim nng ca ngi v to nờn ngun nhõn lc cht lng cao cú y nhng phm cht, giỏ tr v nng lc phự hp vi s phỏt trin ca xó hi Nhõn cỏch chớnh l h thng cỏc giỏ tr ca mi ngi Vỡ vy, nghiờn cu giỏo dc giỏ tr núi chung v giỏ tr sng núi riờng l yờu cu cn thit mang tớnh thi i S phỏt trin nhanh chúng xó hi cú nhng tỏc ng a chiu, phc tp, nh hng n quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca th h tr gii quyt cỏc thc tin t thi i mi, vic chỳ trng n cụng tỏc giỏo dc giỏ tr cho th h tr l mt vic lm cn thit, ú chỳ trng n sinh viờn s phm bi õy s l nhng giỏo viờn tng lai cú trỏch nhim nh hng giỏ tr sng cho th h tr Giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm cú vai trũ nh sau: giỳp sinh viờn s phm hon thin nhõn cỏch ỏp ng yờu cu ca ngh dy hc, t ú phỏt trin ngh nghip cho SVSP Mc ớch nghiờn cu Trờn c s nghiờn cu lý lun v thc tin v giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm, chỳng tụi xõy dng cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm sinh viờn s phm cú nng lc th hin cỏc GTS gn vi ngh dy hc v cú kt qu tt hn hc tp, rốn luyn v phỏt trin ngh nghip sau ny, gúp phn nõng cao hiu qu o to giỏo viờn ỏp ng vi xu hng i mi giỏo dc hin Khỏch th v i tng nghiờn cu 3.1 Khỏch th nghiờn cu Giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 3.2 i tng nghiờn cu Cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 4.Gi thuyt khoa hc Sinh viờn s phm rt cn c giỏo dc giỏ tr sng ỏp ng yờu cu ca ngh dy hc Hin nay, giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm cũn nhiu hn ch nhiu nguyờn nhõn khỏc nõng cao hiu qu giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm cn cú nhng bin phỏp giỏo dc tỏc ng ng b ú chỳ trng n bin phỏp thit k cỏc ch giỏo dc giỏ tr sng v thc hin thụng qua hot ng on niờn, Hi sinh viờn di hỡnh thc cõu lc b theo c ch tri nghim s gúp phn nõng cao hiu qu giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm v cht lng o to giỏo viờn Nhim v nghiờn cu 5.1 Xõy dng c s lý lun v giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 5.2 Kho sỏt thc trng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 5.3 xut cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 5.4 T chc thc nghim s phm nhm xỏc nh tớnh hiu qu v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Gii hn v phm vi kho sỏt 6.1 V ni dung nghiờn cu - Lun ỏn trung nghiờn cu bn giỏ tr sng c bn gn vi ngh s phm: yờu thng, tụn trng, trỏch nhim, hp tỏc õy l nhng giỏ tr sng cú gn vi c trng ngh dy hc, phự hp vi nhng yờu cu v phm cht, nng lc s phm ca ngi giỏo viờn theo Chun ngh nghip giỏo viờn v Chun u trỡnh i hc ngnh s phm - Lun ỏn trung nghiờn cu cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm ú trung vo bin phỏp xõy dng ch giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm v t chc giỏo dc giỏ tr sng thụng qua hot ng on niờn, Hi sinh viờn di hỡnh thc cõu lc b Thc nghim c tin hnh ti trng i hc S phm H Ni 6.2 V phm vi nghiờn cu - i tng kho sỏt l sinh viờn i hc s phm - Lun ỏn tin hnh khỏo sỏt trờn 816 sinh viờn i hc s phm thuc cỏc khoa t nhiờn (Toỏn, Lý, Sinh) v cỏc khoa xó hi (Ng vn, Lch s, Giỏo dc chớnh tr, Tõm lý Giỏo dc) v 98 cỏn b ging viờn ca ca cỏc trng: i hc S phm H Ni, i hc S phm Thnh ph H Chớ Minh, i hc Tõy Bc, i hc Vinh, i hc Hi Phũng Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu - ti tip cn theo cỏc quan im nh: quan im h thng, quan im hot ng, quan im lch s - xó hi - ti s dng mt s phng phỏp nghiờn cu nh: nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu lý thuyt; nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu thc tin nh: phng phỏp iu tra bng bng hi, phng phỏp quan sỏt, phng phỏp phng vn, phng phỏp chuyờn gia, phng phỏp thc nghim, phng phỏp nghiờn cu sn phm hot ng, phng phỏp nghiờn cu trng hp in hỡnh; nhúm cỏc phng phỏp h tr nh: phng phỏp thng kờ toỏn hc v phn mm SPSS Lun im khoa hc cn bo v Lun ỏn chng minh nhng lun im khoa hc sau: 8.1 Giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm l yờu cu cn thit, ỏp ng vi i mi cn bn, ton din giỏo dc ca nc ta hin 8.2 Giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm phi chỳ ý n c thự riờng ca sinh viờn s phm 8.3 Cỏc giỏ tr sng cn giỏo dc cho sinh viờn s phm cú mi quan h bin chng vi 8.4 H thng cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm c xõy dng phự hp vi sinh viờn s phm, m bo c ch tri nghim ca giỏo dc giỏ tr sng úng gúp mi ca ti 9.1 V lý lun - Lm rừ v h thng húa c cỏc lý lun v giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Trong ú lm rừ khỏi nim cụng c: giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm, c s la chn ni dung giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm, biu hin ca cỏc giỏ tr sng ngh dy hc, cỏc phng phỏp, ng giỏo dc GTS, ỏnh giỏ giỏo dc GTS v cỏc yu t nh hng n giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm - Thit k ch giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm ng thi xõy dng cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm phự hp vi o to ngh dy hc bi cnh i mi giỏo dc hin 9.2 V thc tin - Kho sỏt, ỏnh giỏ c thc trng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm hin cũn nhiu hn ch Lun ỏn xỏc nh c cỏc yu t khỏch quan v ch quan nh hng n kt qu giỏo dc giỏ tr sng hin ti cỏc trng i hc s phm nh nhn thc, nhu cu, tớnh tớch cc ca ging viờn v sinh viờn v GDGTS, chng trỡnh giỏo dc, thi gian, iu kin h tr hc v ging dy - xut c cỏc nguyờn tc, mc tiờu, ni dung thc hin cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng phự hp vi sinh viờn s phm Tớnh kh thi v hiu qu ca bin phỏp ó c khng nh thụng qua thc nghim v s ỏnh giỏ ca cỏc nh khoa hc, nh qun lý giỏo dc, ging viờn, sinh viờn - Kt qu ca lun ỏn l ti liu tham kho thc hin giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 10 Cu trỳc ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v kin ngh, danh mc cỏc cụng trỡnh ca tỏc gi ó cụng b, danh mc ti liu tham kho, ph lc, lun ỏn bao gm chng: Chng 1: C s lý lun v giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Chng 2: Thc trng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Chng 3: Bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm v thc nghim s phm Chng C S Lí LUN CA GIO DC GI TR SNG CHO SINH VIấN S PHM 1.1 Tng quan nghiờn cu 1.1.1 Cỏc nghiờn cu trờn th gii 1.1.1.1 Hng nghiờn cu v giỏ tr v giỏ tr sng Mt s tỏc gi nghiờn cu v bn cht giỏ tr nh Immauel Kant (1724-1804), Rudolph Hermann Lotze (1817-1881), Fiedrich Nietzch (1844-1900) H cho rng ngi l giỏ tr cao nht mi giỏ tr, bao trựm lờn tt c l cỏc giỏ tr Chõn Thin M Nghiờn cu v giỏ tr mi quan h gia cỏ nhõn v xó hi v vai trũ ca giỏ tr vic trỡ trt t xó hi cú mt s tỏc gi tiờu biu l M.Weber [80] E.Durkheim, Spencer, T.Parson [93], W.Thomas, F.Znaniecki Giỏ tr sng c cỏc tỏc gi theo ch ngha Hin sinh gi l giỏ tr sng cũn (giỏ tr tn ti) Theo nghiờn cu ca UNESCO v t chc tinh thn th gii Brahma Kumaris, giỏ tr sng (living value) l nhng giỏ tr thuc v tinh thn cú ý ngha nh hng cho ngi bit cỏch sng tt hn, cú ý ngha hn cho bn thõn v cng ng nh tớnh trỏch nhim, tụn trng, hp tỏc, yờu thng 1.1.1.2 Hng nghiờn cu v giỏo dc giỏ tr v giỏo dc giỏ tr sng Nghiờn cu v giỏo dc giỏ tr sng thng cú cỏc hng nghiờn cu nh: cỏch tip cn giỏ tr, tỏc gi Robert Thornberg v Ebru Oguz cho rng cú cỏch tip cn truyn thng v cỏch tip cn kin to; Nghiờn cu v vai trũ ca giỏo dc giỏ tr nh trng cú mt s tỏc gi tiờu biu nh: J Mask Halsted, Monica J.Taylor, N.Venkatalad 1.1.2 Cỏc nghiờn cu nc 1.1.2.1 Hng nghiờn cu v giỏ tr v giỏ tr sng Bao gm cỏc nghiờn cu ca cỏc tỏc gi v giỏ tr ngi Vit Nam lch s v thi k i mi, tiờu biu l cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca o Duy Anh, Trn Vn Giu, Trn Ngc Thờm, Phm Minh Hc, Thỏi Duy Tuyờn, Nguyn Quang Un 1.1.2.2 Hng nghiờn cu v giỏo dc giỏ tr v giỏo dc giỏ tr sng: Nhng nm tr li, cú ba hng nghiờn cu giỏo dc giỏ tr sng cho thiu niờn, cỏch tip cn giỏo dc giỏ tr sng nh mt ni dung giỏo dc.Xu hng ny thng tỏch riờng giỏ tr sng v k nng sng Cỏch tip cn ca cỏc tỏc gi nh: Nguyn Th M Lc; inh Th Kim Thoa Hai l, xu hng nghiờn cu giỏo dc giỏ tr sng tớch hp vi k nng sng cho hc sinh ph thụng Mt s cụng trỡnh nghiờn cu tiờu biu ca cỏc tỏc gi nh: Nhúm Cỏnh bum, Nguyn Thanh Bỡnh, Trn Th L Thu v cỏc tỏc gi ca nhúm Hand in Hand Ba l, xu hng lng ghộp giỏo dc giỏ tr sng vo cỏc hot ng ngoi khúa v cỏc mụn hc khỏc nh trng Mt s tỏc gi tip cn theo xu hng ny nh: Bựi Ngc Dip v nhúm tỏc gi, Phan Kiờn Vn nghiờn cu giỏ tr c tin hnh trờn i tng tng i a dng, Tuy nhiờn, cha cú mt ti no nghiờn cu v giỏo dc giỏ tr sng gn vi hot ng ngh nghip K tha cỏc nghiờn cu trờn, chỳng tụi ó la chn giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 1.2 Mt s khỏi nim c bn 1.2.1 Giỏ tr Giỏ tr l nhng iu cú ý ngha, cú ớch i vi ch th, cú chc nng nh hng v to ng lc thỳc y ch th hot ng v c th hin qua nhn thc, thỏi v hnh vi ca ch th ú 1.2.2 Giỏ tr sng Giỏ tr sng l nhng iu cú ý ngha, cú ớch i vi ch th, cú chc nng nh hng v to ng lc thỳc y ch th hot ng v c th hin qua nhn thc, thỏi v hnh vi ca ch th ú mi quan h vi bn thõn, vi ngi khỏc v vi cụng vic 1.2.3 Giỏo dc giỏ tr sng Giỏo dc giỏ tr sng l quỏ trỡnh nh giỏo dc t chc, hng dn cỏc hot ng tri nghim giỳp ngi c giỏo dc chuyn húa nhng giỏ tr khỏch quan c xó hi tha nhn thnh giỏ tr sng c trng ca mi ngi, giỳp h cú nhn thc, thỏi , hnh vi tớch cc, hiu qu, phự hp 1.3 C s tõm lý hc, giỏo dc hc ca giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 1.3.1 Cỏc lý thuyt khoa hc giỏo dc giỏ tr sng cho SVSP Giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm da trờn nn tng cỏc lý thuyt ca tõm lý hc v giỏo dc hc nh: 1.3.1.1 Lý thuyt dy hc khỏm phỏ v hc qua tri nghim 1.3.1.2 Lý thuyt tớch hp giỏo dc 1.3.1.3 Lý thuyt trớ tu a nhõn t 1.3.2 c im tõm lý ca sinh viờn s phm Bờn cnh nhng c im tõm lý ca sinh viờn, niờn núi chung, sinh viờn s phm cũn cú nhng c im tõm lý c thự s tỏc ng ca hot ng o to v rốn luyn ngh nghip Trong giỏo dc giỏ tr sng, cn chỳ ý n c im v nhõn cỏch, s phỏt trin t ý thc v s phỏt trin nh hng giỏ tr ca sinh viờn s phm 1.3.3 c im v yờu cu ca ngh dy hc, chun ngh nghip Ngh nghip v giỏ tr cú mi quan h bin chng vi Giỏ tr sng cú vai trũ quan trng quyt nh ngh nghip ca mi ngi Trong lao ng s phm, mc ớch lao ng, i tng lao ng, cụng c lao ng v sn phm lao ng u l ngi c im ngh nghip quy nh vic nh hng, la chn cỏc giỏ tr ca sinh viờn s phm H phi luụn ý thc vic rốn luyn bn thõn phự hp v ỏp ng c vi ngh nghip tng lai Vic la chn cỏc giỏ tr cỏ nhõn tr nờn cn thit hn vỡ nú s phn ỏnh ton b nhõn cỏch ca ngi thy giỏo 1.4 Quỏ trỡnh giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 1.4.1 Mc tiờu giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Mc tiờu v nhim v ch yu ca giỏo dc giỏ tr sng ũi hi phi lm cho h thng giỏ tr m xó hi mong i chuyn thnh h giỏ tr mi cỏ nhõn ngi c giỏo dc to s thng nht v nhn thc, thỏi v hnh vi ca sinh viờn Mc tiờu GDGTS cho sinh viờn khụng ch hỡnh thnh li sng tớch cc m cũn gúp phn giỏo dc ngh nghip, thỳc y hot ng hc tp, rốn luyn ngh nghip ca SVSP 1.4.2 Ni dung giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Ni dung giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm cn c trờn ba c s: s phự hp h giỏ tr dõn tc, giỏ tr ph quỏt nhõn loi c bit l c im v yờu cu ca ngh dy hc Cn c trờn s giỳp cho quỏ trỡnh giỏo dc giỏ tr sng t c kt qu ú l: hỡnh thnh nhõn cỏch cho sinh viờn s phm ỏp ng c yờu cu ca xó hi v ngun nhõn lc, yờu cu ca ngh dy hc Cú giỏ tr phự hp vi ngh dy hc ú l: yờu thng, trỏch nhim, hp tỏc, tụn trng Ni dung ca cỏc GTS cho SVSP c th hin mi quan h vi bn thõn, vi ngi khỏc v hc tp, rốn luyn ngh 1.4.3 Phng phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm - Cỏc phng phỏp s dng giỏo dc giỏ tr sng rt a dng, chỳng u da trờn quan im ly ngi hc lm trung tõm v phỏt huy tớnh tớch cc ca sinh viờn to c hi sinh viờn c luyn tp, thc hnh, tri nghim cỏc giỏ tr sng Mt s phng phỏp v k thut c thự ca GDGTS cho SVSP l: rốn luyn, khen thng, hp tỏc theo nhúm, ng nóo, úng vai, trũ chi, d ỏn, nờu v gii quyt , s t duy, to bu khụng khớ da trờn nn tng cỏc giỏ tr, tri nghim trung, hi tng 1.4.4 Cỏc ng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm - Hỡnh thc t chc giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm: thụng qua bi hc c bn v GTS theo ch ; thụng qua lng ghộp vo cỏc mụn hc, thụng qua cỏc hot ng on niờn, Hi sinh viờn, thụng qua rốn luyn nghip v s phm, thụng qua mụi trng húa hc ng, thụng qua vic t giỏo dc ca sinh viờn 1.4.5 ỏnh giỏ giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Phng phỏp ch yu s dng ỏnh giỏ GDGTS l phng phỏp ỏnh giỏ t lun, phng phỏp ỏp, phng phỏp quan sỏt ỏnh giỏ GDGTS ũi hi GV cn ỏnh giỏ nng lc th hin cỏc khớa cnh khỏc v giỏ tr ca SVSP cỏc tỡnh gi nh hoc thc t vỡ vy phng phỏp kim tra, ỏnh giỏ khụng ch dng li khớa cnh ỏnh giỏ mt nhn thc, thỏi m cũn phi ỏnh giỏ c hnh vi biu hin cỏc GTS ca ngi hc 1.5 Cỏc yu t nh hng n giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm chu nh hng bi nhiu yu t ú cú mt s yu t c bn nh sau: 1.5.1 Tớnh ch ng, tớch cc v t giỏo dc ca sinh viờn 1.5.2.Yu t xó hi 1.5.3 Yu t giỏo dc nh trng 1.5.4 Yu t gia ỡnh Kt lun chng Chng ó xõy dng c khung lý thuyt v giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Tip cn theo quan im h thng, giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm c xem nh l mt quỏ trỡnh giỏo dc ũi hi nh giỏo dc phi xỏc nh c mc tiờu, ni dung, phng phỏp, cỏch thc t chc, c ch giỏo dc, ng giỏo dc cho phự hp vi i tng, iu kin húa v c thự riờng GDGTS cho SVSP cn chỳ ý n mc tiờu kộp ngha l GDGTS khụng ch hỡnh thnh li sng cho SVSP m cũn cú tỏc ng thỳc y hot ng ngh nghip Chng THC TRNG GIO DC GI TR SNG CHO SINH VIấN S PHM 2.1 T chc kho sỏt thc trng 2.1.1 Mc ớch kho sỏt Nhm thu thp cỏc s liu thc t v khỏch quan v thc trng nhn thc ca sinh viờn s phm v vai trũ v biu hin ca giỏ tr sng v tỡm hiu thc trng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm ti cỏc trng s phm hin 2.1.2 Ni dung kho sỏt - Thc trng giỏ tr sng ca sinh viờn s phm - Thc trng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 2.1.3 Phng phỏp kho sỏt Chỳng tụi s dng phng phỏp kho sỏt bng bng hi (anket), kt hp phng sõu v quan sỏt hot ng giỏo dc v day hc nh trng 2.1.4 Cụng c kho sỏt Chỳng tụi s dng h thng phiu iu tra: (1) Phiu hi v thc trng giỏo dc giỏ tr sng (dnh cho sinh viờn s phm) (2) Phiu hi v thc trng giỏo dc giỏ tr sng (dnh cho ging viờn v cỏn b qun lý) 2.1.5 a bn v khỏch th kho sỏt Chỳng tụi tin hnh kho sỏt vi tng s sinh viờn s phm l 816 v 98 ging viờn thuc ngnh s phm ca Khi t nhiờn v Khi xó hi ti cỏc trng: i hc S phm H Ni, i hc Vinh, i hc Hi Phũng, i hc Tõy Bc v i hc S phm Thnh ph H Chớ Minh 2.1.6 Cỏch thc tin hnh kho sỏt Tin trỡnh kho sỏt c thc hin qua giai on: Giai on 1: Thit k v iu tra th Giai on 2: iu tra chớnh thc Giai on 3: X lý kt qu kho sỏt 2.2 Kt qu kho sỏt thc trng 2.2.1 Thc trng giỏ tr sng ca sinh viờn s phm 2.2.1.1 Thc trng nhn thc ca GV v SV v khỏi nim giỏ tr sng Kt qu kho sỏt cho thy: GV v SV cú nhn thc tng i y v chớnh xỏc v giỏ tr sng cho rng giỏ tr sng l nhng iu cú ý ngha, cú ớch i vi ch th, cú chc nng nh hng v to ng lc thỳc y hot ng sng v mi quan h vi bn thõn, vi ngi khỏc v xó hi, vi cụng vic c th hin qua nhn thc, thỏi v hnh vi ca ch th C th l cú 86% SV v 78,6% GV la chn Trong ú, ch cú khong 1,1% SV v 1% GV cho rng giỏ tr sng l tin ti vt cht, l s thnh cụng s nghip m ngi cng mun cú 2.2.1.2 Thc trng v s cn thit ca cỏc giỏ tr sng ngh dy hc Bng 2.5: ỏnh giỏ s cn thit ca cỏc GTS ngh dy hc TB SV LC 3,21 3,20 3,18 3,08 0,578 0,590 0,577 0,604 GTS 1.Yờu thng 2.Tụn trng 3.Trỏch nhim 4.Hp tỏc Th bc TB GV LC 3,08 3,10 3,04 3,01 0,737 0,832 0,793 0,819 Tng hp TB LC Th bc 3,19 0,597 3,19 0,620 3,16 0,605 3,07 0,630 Th bc 2.2.1.3 Thc trng biu hin giỏ tr sng ca sinh viờn s phm Bng 2.6: Thc trng biu hin giỏ tr sng ca sinh viờn s phm Ni dung SV (N=816) GV (N=98) TB LC TB 3,36 0,933 2,86 2.Chia s, ng viờn, khớch l 3,27 3.Nhỡn nhn ngi khỏc theo hng tớch cc v bao 3,32 dung hn 4.Sn sng giỳp ngi khỏc bng vic lm thit thc 3,35 0,921 2,97 0,920 2,96 0,954 3,00 3,38 0,916 3,08 3,36 0,922 2,92 Quan tõm n bn thõn v nhng ngi xung quanh 5.Nhn v bo v cỏc GT ca bn thõn v ngi khỏc Lng nghe tớch cc LC Tng TB 0,93 3,3 0,902 3,24 0,97 3,28 0,93 3,3 0,98 3,3 3,3 0,927 Th bc 0,945 0,923 0,932 0,958 0,927 0,932 7.Trong nhng quyt nh chung ca th, to c 3,19 hi mi ngi c by t quan im 8.Kim soỏt cm xỳc (khụng phỏn xột, xỳc phm, 3,31 quỏt nt, e da, trng pht) 9.Khi ỏnh giỏ ngi khỏc, luụn th hin s cụng 3,39 bng, khỏch quan 10.To c hi HS c phỏt huy nng lc bn thõn 3,35 0,945 3,14 0,974 1,051 3,09 0,986 3,09 0,972 3,16 0,879 3,13 0,844 3,13 0,892 2,90 0,958 0,934 3,14 0,995 3,15 0,886 2,94 3,14 0,901 2,98 0,952 3,30 0,917 2,98 0,952 3,21 0,910 2,88 12.Hon thnh tt cỏc nhim v c giao vi kh 3,32 nng ca mỡnh 13.N lc v phn u khụng ngng hc v 3,38 hon thin bn thõn 14.S dng qu thi gian v ngun lc vt cht, tinh thn hiu qu gúp phn vo s phỏt trin tớch cc 3,05 ca hc sinh 15.Gi ỳng li vi ngi khỏc 3,37 16.Trao i, chia s vi mi ngi nhúm, th m mỡnh l thnh viờn 17.Khớch l tinh thn lm vic th, khụng ganh ua, k 18.Chp hnh k lut, tuõn theo nhng quy nh chung v theo s ch o, hng dn ca ngi ng u 19.Phõn cụng cụng vic phự hp vi nng lc ca cỏc thnh viờn ca th, nhúm 3,1 0,96 3,29 1,10 3,3 1,11 3,3 1,00 3,3 3,3 0,904 0,96 1,04 3,0 3,3 3,1 3,1 3,2 3,1 0,947 1,044 1,003 0,990 0,894 0,854 0,900 0,943 0,897 0,908 0,925 0,931 Biu hin GTS ca SVSP th hin mc cha thng xuyờn, cú s khỏc bit v mc biu hin tng GTS Bờn cnh ú, biu hin GTS mi quan h vi ngi khỏc, th v ngh nghip cũn mc cha thng xuyờn 2.2.2 Thc trng v giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 2.2.2.1 Thc trng v mc quan tõm ca GV v SV i vi GD GTS tỡm hiu thc trng v mc quan tõm ca GV v SV v GD GTS chỳng tụi ó a cõu hi: Nu nh trng cú thụng bỏo t chc bui hun v giỏ tr sng, mc quan tõm ca bn nh th no? Kt qu c trỡnh by bng s liu 2.7 Bng 2.7: Mc quan tõm ca GV v SV i vi GD GTS SV Ni dung Rt quan tõm Quan tõm Lng l Khụng quan tõm Tng SL 415 344 40 17 816 GV % 50,9 42,2 4,9 2,1 100,0 SL 28 66 98 Tng % 28,6 67,3 1,0 3,1 100,0 SL 443 410 41 20 914 % 48,47 44,86 4,49 21,88 100,0 Nhn xột: Qua bng s liu cú th thy, GV v SV u quan tõm n GDGTS nhiờn cỏc mc khỏc Cú 50,9 % SV rt quan tõm v 42,2 % SV quan tõm n GD GTS S quan tõm ny c th hin vic la chn cõu tr li ú l: S sp xp cụng vic tham ga v s tham gia nu sp xp c cụng vic Ch cú s ớt SV chim t l 2,1% khụng tham gia v 4,9 % SV lng l khụng bit cú nờn tham gia hay khụng i vi GV, mc quan tõm chim t l ln nht l 67,3% v rt quan tõm chim 28,6 % S GV lng l chim 1% v khụng quan tõm chim 3,1% S GV v SV rt quan tõm n GDGTS chim t l cao nht vi tng chung l 443 ngi tng ng vi 48,47 % õy l mt im rt thun li vic t chc cỏc hot ng GD GTS ti cỏc trng i hc s phm nhn c s ng h, s quan tõm v hng thỳ vi ni dung hot ng giỏo dc ny 2.2.2.2 Thc trng nhn thc v vai trũ ca giỏo dc giỏ tr sng Kt qu khỏo sỏt cho thy, GD GTS giỳp sinh viờn nhn thc y v cỏc GTS, cú thờm ng c thc hin hnh ng theo hng tớch cc c cỏc GV la chn nhiu nht xp th bc (TB l 4,32) Cỏc vai trũ cũn li nh: giỳp SV nhn thc v mi quan h gia GTS v yờu cu, c im ngh dy hc, cú ng lc phn u cho ngh nghip xp th (TB l 4,27) Ci thin bu khụng khớ trng hc theo hng tớch cc xp th (TB l 4,04) v vai trũ c GV ỏnh giỏ thp nht l nõng cao kt qu hc ca sinh viờn xp th (TB l 3,62) 2.2.2.3 Thc trng v vic thc hin mc tiờu giỏo dc giỏ tr sng Mc tiờu giỏo dc giỏ tr sng cú ý ngha vic nh hng cho quỏ trỡnh GDGTS cho sinh viờn Mc tiờu GD GTS cho sinh viờn s phm c biu hin nhn thc, thỏi v hnh vi c xỏc nh cho bn GTS ó c la chn ú l yờu thng; tụn trng; trỏch nhim; hp tỏc Tỡm hiu thc trng mc tiờu GDGTS thụng qua kho sỏt sinh viờn s phm, chỳng tụi thu c kt qu nh sau: Bng 2.9: Thc trng v vic thc hin mc tiờu giỏo dc giỏ tr sng Nhn thc Thỏi Hnh vi Chung Th GTS bc TB LC TB LC TB LC TB LC 1.Yờu thng 2,92 0,624 3,39 0,720 3,31 0,762 3,21 0,578 2.Tụn trng 3,05 0,646 3,32 0,698 3,25 0,777 3,20 0,590 3.Trỏch nhim 3,01 0,637 3,30 0,711 3,23 0,706 3,18 0,577 4.Hp tỏc 2,91 0,632 3,27 0,759 3.06 0,715 3,08 0,604 Chung 2,97 0,449 3,32 0,497 3,21 0,506 3,16 0,560 2.2.2.4 Thc trng thc hin ni dung giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm tỡm hiu v thc trng thc hin ni dung GDGTS cho SV s phm chỳng tụi ó hiu trờn bn ni dung GTS ó xỏc nh ú l giỏ tr yờu thng, giỏ tr trỏch nhim, giỏ tr tụn trng v giỏ tr hp tỏc Vic thc hin ni dung giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm mc trung bỡnh Bng 2.11: Ni dung giỏo dc giỏ tr yờu thng cho sinh viờn s phm SV GV Tng Ni dung (N=816) (N=98) TB LC TB LC TB LC Bn cht, biu hin GT yờu thng l lũng 2,88 0,861 2,82 0,878 2,88 0,862 tt, s s chia, quan tõm Yờu thng l nn tng to dng v nuụi dng mi quan h mt cỏch chõn thnh v 3,23 0,854 3,13 0,927 3,22 0,862 bn vng Yờu thng giỳp giỏo viờn vt qua nhng khú khn ca ngh nghip v mi 2,55 0,871 2,78 0,819 2,58 0,868 quan h gia GV-HS gn gi, ci m Yờu thng l phm cht u tiờn v 3,02 0,917 3,09 0,863 3,03 0,911 quan trng m ngi giỏo viờn cn cú Mong mun iu tt p cho bn thõn v 3,57 0,888 3,31 0,968 3,54 0,900 mi ngi Tin tng vo phm cht v nng lc ca 3,24 0,840 3,29 0,897 3,24 0,846 11 ti mc ớch chung Trao i, chia s vi mi ngi nhúm, th m mỡnh l thnh viờn Khớch l tinh thn lm vic th, Hnh khụng ganh ua, k vi 10 Chp hnh k lut, tuõn theo nhng quy nh chung v theo s ch o, hng dn ca ngi ng u 11 Phõn cụng cụng vic phự hp vi nng lc ca cỏc thnh viờn ca th, nhúm 3,00 0,839 2,98 0,984 3,00 0,855 3,00 0,876 3,03 0,979 3,00 0,887 3,15 0,855 3,03 0,979 3,14 0,869 3,10 0,911 2,94 1,063 3,08 0,929 2.2.2.5 Thc trng v phng phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Phng phỏp giỏo dc giỏ tr sng (PPGDGTS) cho sinh viờn s phm rt a dng Tỡm hiu thc trng v tn sut s dng cỏc PPGD GDGTS, chỳng tụi thu c kt qu nh sau: nhúm phng phỏp c s dng thng xuyờn nht l phng phỏp thuyt trỡnh, phng phỏp nờu v gii quyt , phng phỏp tho lun, phng phỏp quan sỏt v k thut to bu khụng khớ da trờn nn tng giỏ tr, phng phỏp ỏp v phng phỏp tỡnh im trung bỡnh ca cỏc phng phỏp ny nm khong t 3,45 n 4,18 tng ng vi mc s dng phng phỏp t thng xuyờn n rt thng xuyờn ú phng phỏp thuyt trỡnh xp th nht (TB = 4,18), th hai l phng phỏp nờu v gii quyt (TB = 3,75) Lý gii cho vic cỏc phng phỏp nờu trờn c s dng mc thng xuyờn vỡ tớnh phự hp vi cỏc mụn hc m cỏc GV ph trỏch Cỏc GV cha thc s chỳ ý n tớnh c thự ca GDGTS Mt s PP v k thut GDGTS c s dng mc thnh thong v him ú l phng phỏp d ỏn (TB= 2,56) xp th 17; k thut bn t (TB=2,60) xp th 16; phng phỏp nghiờn cu trng hp (TB=2,71) xp th 15, k thut biu din v s dng ngh thut hỏt, kch, lm th, k chuyn, (TB=2,82) xp th 14 Theo cỏc GV, s d cỏc phng phỏp ny ớt c s dng l thi gian Hn na cú nhng k thut cũn tng i mi m nh k thut tri nghim trung cng khin cho mt s GV cm thy lỳng tỳng a vo thc hnh ging dy Tuy nhiờn chỳng tụi kt hp vi phng GV v SV, ngh GV v SV a nhng dn chng c th bi hc v cỏch trin khai cỏc phng phỏp thỡ cỏc GV v SV cha nờu lờn c y cỏch thc v yờu cu ca phng phỏp ú 2.2.2.6 Thc trng v ng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Tỡm hiu v ng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm, kt qu c phn ỏnh bng s liu sau: Bng 2.16: Con ng giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm SV Cỏc ng GD GTS GV Tng hp TB LC Th TB LC Th TB LC Th bc bc bc 3,72 0,840 3,98 0,673 3,75 0,828 3,19 0,940 3,17 0,874 3,19 0,933 a Lng ghộp cỏc mụn hc b Hot ng on, Hi c T chc tri nghim cỏc bi hc GTS theo 3,08 ch di hỡnh thc cõu lc b 3,56 d Thụng qua rốn luyn NVSP e Thụng qua mụi trng húa hc ng 3,48 3,17 f Hot ng t giỏo dc 0,939 2,83 1,046 3,05 0,954 0,767 0,834 1,018 3,57 0,773 3,50 0,803 3,27 0,794 3,56 0,767 3,48 0,831 3,18 0,997 12 Nhỡn vo bng s liu v biu chỳng ta thy, cỏc ng GDGTS cho SVSP c GV v SV ỏnh giỏ hon ton tng ng TB t 3,05 n 3,75 tng ng vi mc thc hin l thnh thong v thng xuyờn Trong ú, GDGTS thụng qua lng ghộp cỏc mụn hc c thc hin vi mc thng xuyờn cú TB = 3,75 xp th nht GDGTS thụng qua rốn luyn NVSP xp th hai (TB = 3,56) GDGTS thụng qua hot ng on, Hi xp v trớ th (TB=3,19) GDGTS thụng qua t chc tri nghim cỏc bi hc GTS theo ch GTS di hỡnh thc cõu lc b xp v trớ thp nht (TB = 3,05) v thụng qua hot ng t giỏo dc xp th (TB = 3,18) 2.2.2.7 Thc trng v kt qu ca giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm Bng 2.19: Kt qu giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm SV GV Tng hp T LC Th T LC Th T LC Th B B B bc bc bc Nhn thc bn cht, mi liờn h gia GTS 0,89 0,89 3,44 2,92 0,795 3,39 v ngh nghip Nhn thc ý ngha ca GD GTS i vi SVSP 0,91 3,70 0,900 3,09 0,874 3,63 Nhn bit c cỏc phng phỏp GD GTS 0,90 3,47 0,908 3,05 0,804 3,43 Nm c cỏch thc th hin GTS 0,93 0,77 0,93 3,59 3,06 3,53 1 KN xỏc nh cỏc GTS vo vic xõy dng KH GD 0,83 0,90 3,45 0,904 3,03 3,41 6 KN t chc hot ng giỏo dc gn vi 3,39 0,926 2,87 0,820 3,34 0,929 ND GD GTS cho HS KN t rốn luyn cỏc GTS 0,83 0,91 3,63 0,900 3,04 3,57 T ỏnh giỏ GTS ca bn thõn 3,70 0,898 3,14 0,812 3,64 0,905 Ni dung ỏnh giỏ ca GV v SV v kt qu GDGTS tng i ng u Kt qu GDGTS cho SVSP ch yu mc trung bỡnh 2.2.2.8 Thc trng v cỏc yu t nh hng n giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm ỏnh giỏ ca GV v SV v cỏc yu t nh hng n GDGTS cú s tng ng Ba yu t cú nh hng ln nht ú l yu t gia ỡnh (TB cao nht =4,33); nhn thc tớch cc v s tu dng ca SV (TB=4,18), mụi trng giỏo dc, s lm gng ca thy cụ v bi cnh giỏo dc cựng xp v trớ th ba vi TB bng (TB=4,15) Cỏc yu t c cho rng cú ớt nh hng hn n kt qu GDGTS cho SVSP ú l s quan tõm u t ca nh trng (TB=3,80); chng trỡnh GDGTS (TB = 3,89); c thự hc v rốn luyn ngh nghip ca SVSP (TB = 3,93) v nng lc GDGTS ca giỏo viờn (TB=3,99) Kt lun chng a s ging viờn v sinh viờn ó nhn thc y v khỏi nim v vai trũ ca giỏo dc giỏ tr sng i vi sinh viờn ng thi cú s quan tõm n giỏo dc giỏ tr sng Tuy nhiờn, vic thc hin GDGTS cỏc trng s phm c thc hin mc trung bỡnh Vic thc hin mc tiờu GDGTS cha chỳ trng n vic thỳc y hot ng hc v rốn luyn ngh nghip Cỏc ni dung GDGTS cha thc s gn lin vi ni dung giỏo dc ngh nghip cho SV GDGTS ch yu thc hin thụng qua ng lng ghộp, vic GDGTS nh mt chng trỡnh giỏo dc sinh viờn c him c thc hin nh trng i hc 13 GV cha thc s nm c cỏch thc t chc v thc hin GDGTS Chng BIN PHP GIO DC GI TR SNG CHO SINH VIấN S PHM V THC NGHIM S PHM 3.1 Nguyờn tc xõy dng bin phỏp 3.1.1 Nguyờn tc m bo tớnh mc tiờu 3.1.2 Nguyờn tc m bo tớnh i tng 3.1.3 Nguyờn tc m bo tớnh hiu qu 3.1.4 Nguyờn tc m bo tớnh h thng 3.1.5 Nguyờn tc m bo phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca SV 3.1.6 Nguyờn tc m bo tớnh thc tin 3.2 Cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 3.2.1 Xõy dng ch giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 3.2.1.1 Mc tiờu ca bin phỏp - Xõy dng ch GD GTS s giỳp nh hng cho GV vic tin hnh GD GTS cho SV nhm m bo tớnh hiu qu - Giỳp sinh viờn cú nhn thc y v mi giỏ tr sng, t ú cú nhng nh hng cho nhng hnh vi tớch cc - Giỳp sinh viờn c tri nghim v th hin cỏc giỏ tr cỏc tỡnh gi nh v giỏ tr sng 3.2.1.2 Ni dung v cỏch thc tin hnh Xõy dng ch GD GTS cho SVSP c thc hin theo cỏc bc sau: - Bc 1: Xỏc nh cỏch tip cn thit k ch GD GTS - Bc 2: Xỏc nh mc tiờu v la chn ni dung, phng phỏp, cỏch thc t chc, ỏnh giỏ - Bc 3: Xõy dng cu trỳc v thit k cỏc hot ng ca ch - Bc 4: T chc thc hin cỏc ch GDGTS v ỏnh giỏ, iu chnh TấN CH Mc tiờu Ni dung Phng phỏp; ti liu, phng tin Hng dn t chc hot ng - Hot ng 1: + Mc tiờu hot ng: + Cỏc bc tin hnh: + Kt lun - Hot ng 2: + Mc tiờu hot ng: + Cỏc bc tin hnh: + Kt lun - Hot ng 3: + Mc tiờu hot ng: + Cỏc bc tin hnh: + Kt lun 14 ỏnh giỏ, tng kt 3.2.1.3 iu kin thc hin bin phỏp - Nh trng cn to mt lc lng giỏo viờn nũng ct - S kho sỏt v nghiờn cu tỡm hiu mc tiờu ca nh trng hng ti, mong mun, nguyn vng ca sinh viờn v ni dung ch giỏo dc giỏ tr sng - GV cn tỡm tũi, sỏng to i mi phng phỏp nhm giỳp SV c tri nghim cỏc hot ng GD GTS a dng, phong phỳ - Cn cú s phi hp, h tr ca cỏc lc lng GD v ngoi nh trng - C s vt cht m bo nhng iu kin cn thit t chc cỏc ch GDGTS hiu qu v cú cht lng (phũng hc, phng tin, hc c.) - SV t giỏc, tớch cc, ch ng thc hin cỏc nhim v hc 3.2.2 Tớch hp ni dung giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm vo cỏc mụn nghip v s phm 3.2.2.1 Mc tiờu ca bin phỏp - Mụn nghip v s phm c ging dy cho tt c cỏc sinh viờn s phm nhm giỳp sinh viờn hỡnh thnh nhng k nng ngh dy hc - Tớch hp ni dung GTS vo cỏc mụn nghip v cú nhiu u im nh: khụng mt nhiu thi gian, cụng sc; tng cng hng thỳ ca sinh viờn i vi mụn hc, tỏc ng giỏo dc nh nhng m sõu sc, d lnh hi v mang tớnh liờn tc, lõu di sut quỏ trỡnh ging dy cỏc b mụn - Tớch hp ni dung giỏo dc giỏ tr sng s gúp phn thng nht cỏc tỏc ng giỏo dc t phớa nh trng n sinh viờn, giỳp cỏc em khụng ch lnh hi c tri thc m cũn hỡnh thnh tỡnh cm, thỏi v hnh vi tớch cc i vi mụn hc ú i vi sinh viờn s phm, vic tớch hp GD GTS vi cỏc mụn nghip v s phm nh: Tõm lý hc, Giỏo dc hc, Phng phỏp ging dy b mụn mang li hiu qu cao hn, giỳp sinh viờn dng cỏc giỏ tr sng vo hot ng ngh nghip 3.2.2.2 Ni dung ca bin phỏp - Bc 1: Thit k bi hc theo hng tớch hp GD GTS vo mụn hc + Phõn tớch chng trỡnh tỡm ni dung dy hc cú gn vi cỏc giỏ tr sng + Xõy dng mc tiờu bi hc: Bờn cnh mc tiờu kin thc, k nng, thỏi ca mụn hc, GV cn xỏc nh cỏc GTS cú th hỡnh thnh cho ngi hc Mc tiờu GD GTS c thit lp trờn c s ni dung bi dy v phng phỏp dy hc c th ca tng bi + Xõy dng ni dung chớnh ca bi hc tớch hp GV cn cn c vo c im tõm lý sinh viờn, c thự hot ng hc v rốn luyn ngh, thi gian mụn hc, mc tiờu, ni dung ca mụn hc cú gn vi cỏc GTS + La chn cỏc phng phỏp dy hc theo hng phỏt huy tớnh tớch cc va m bo chuyn ti ni dung bi hc theo mc tiờu ra, va m bo cho SV cú c hi tri nghim, ỏnh giỏ v la chn cỏc GTS phự hp n sau mi hot ng trờn lp + Xõy dng cỏc tiờu ỏnh giỏ ni dung bi hc tớch hp vi GD GTS Khung xỏc nh ni dung v a ch giỏo dc giỏ tr mụn hc: Giỏ tr sng Phng phỏp, k TT Tờn bi c giỏo dc thut dy hc 15 Mu thit k bi hc theo hng lng ghộp Tờn bi: i tng ngi hc: Thi gian: Giỏo viờn thit k bi son: I.Mc tiờu - Kin thc - K nng - Thỏi II Ni dung - Ni dung bi hc: - Ni dung cỏc giỏ tr sng c giỏo dc: III Phng phỏp, ti liu, phng tin - Phng phỏp - Ti liu - Phng tin IV.Tin trỡnh t chc cỏc hot ng dy hc Tờn hot ng v Hot ng Hot ng thi gian ca GV ca SV 1.Hot ng 1: (phỳt) 2.Hot ng ( phỳt) Phng tin V ỏnh giỏ - Bc 2: T chc dy hc tớch hp GD GTS + n nh lp: mt nhng c trng ca GD GTS l GV cn phi to khụng khớ hc da trờn nn tng cỏc GTS ú l lp hc to cho SV cm giỏc vui v, thoi mỏi, an ton, thõn thin, c tụn trng + Thụng bỏo mc tiờu, yờu cu bi hc SV tip nhn nhim v hc c bit nhn mnh n nhim v giỏo dc cỏc phm cht, cỏch dng cỏc giỏ tr sng vo gii quyt cỏc tỡnh hung, gp phi cuc sng v hot ng ngh nghip + T chc cỏc hot ng a dng vi cỏc phng phỏp dy hc, k thut dy hc phỏt huy tớnh tớch cc cho ngi hc + Cng c kin thc, k nng v rỳt nhng bi hc cú ý ngha gn vi cỏc GTS ó tớch hp bi hc thụng qua cỏc tỡnh hung, bi dng - Bc 3: Nhn xột, ỏnh giỏ bi hc theo hng tớch hp GTS 3.2.2.3 iu kin ca bin phỏp - Tớch hp nhng khụng lm thay i c trng ca mụn hc; khai thỏc ni dung giỏo dc cú chn lc, cú tớnh trung, khụng trn lan v tựy tin vỡ vy GV cn phi cú nng lc dy hc tớch hp (thit k v t chc dy hc tớch cc), nm rừ c thự ca b mụn v c trng ca GD GTS v cn s linh hot, sỏng to dy hc - GV cn c hun v giỏo dc giỏ tr sng, cỏch tip cn giỏo dc giỏ tr sng, ni dung v phng phỏp giỏo dc giỏ tr sng xỏc nh c ni dung v cỏch thc lng ghộp mụn hc - GV cn to mụi trng hc da trờn nn tng cỏc giỏ tr ngha l to cho SV cm giỏc an ton, thõn thin, tụn trng, luụn c khớch l, c v Phỏt huy cao cỏc 16 hot ng tớch cc nhn thc ca sinh viờn v kinh nghim thc t ca sinh viờn - S dng a dng cỏc phng phỏp, k thut ging dy v hỡnh thc t chc dy hc nhm phỏt huy tim nng v tớnh tớch cc, sỏng to ca mi sinh viờn v to c hi ngi hc c tri nghim - SV cn t giỏc, ch ng, tớch cc vic thc hin cỏc nhim v hc ra, th hin c cỏc GTS cỏc hot ng vi th, vi GV nh tớnh hp tỏc, trỏch nhim, tụn trng, thõn thin, ci m - ỏnh giỏ mc t c ca SV v cỏc mt kin thc, k nng nhng ng thi chỳ ý n tinh thn, thỏi v ý thc ca SV hc - C s vt cht, trang thit b m bo cho dy hc tớch hp 3.2.3 Giỏo dc giỏ tr sng qua rốn luyn nghip v s phm 3.2.3.1 Mc tiờu ca bin phỏp - T chc GD GTS thụng qua hot ng rốn luyn nghip v s phm g iỳp sinh viờn s phm ng dng nhng giỏ tr sng khụng ch vo cuc sng núi chung m hc c bit l hc ngh Vi c thự riờng ca ngh dy hc dựng nhõn cỏch giỏo dc nhõn cỏch thỡ vic sinh viờn c tri nghim cỏc giỏ tr sng v thay i hnh vi cho bn thõn theo hng tớch cc l mt cỏch rốn luyn rt tt - Giỳp sinh viờn nõng cao hiu bit v bi dng tỡnh cm i vi ngh dy hc, giỳp SV bit trõn trng lao ng ngh nghip - GD GTS thụng qua rốn luyn NVSP cũn giỳp nh trng thng nht mc tiờu o to, gn ni dung o to vi thc tin t ra, giỳp SV ỏp dng kin thc c hc vo thc hnh ngh SV cm thy hng thỳ vi nhng ni dung thit thc v cú ý ngha vi bn thõn 3.2.3.2 Ni dung ca bin phỏp * Giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm thụng qua rốn luyn nghip v s phm thng xuyờn Quy trỡnh t chc giỏo dc giỏ tr sng thụng qua hot ng rốn luyn nghip v s phm thng xuyờn cú th tin hnh nh sau: - Bc 1: Chun b bi ging: Giỏo viờn cn xỏc nh c cỏc giỏ tr sng n cha mc tiờu, ni dung ca bi rốn luyn cỏc k nng s phm, la chn cỏc giỏ tr ni bt nh yờu thng, trỏch nhim, tụn trng giỏo dc cho sinh viờn - Bc 2: Tin hnh hot ng rốn luyn: Giỏo viờn t cõu hi sinh viờn s dng cỏc giỏ tr sng ỏnh giỏ kt qu rốn luyn k nng To c hi sinh viờn c núi suy ngh ca mỡnh v giỏ tr sng - Bc 3: ỏnh giỏ, tng kt: Giỏo viờn to iu kin sinh viờn t ỏnh giỏ v quỏ trỡnh rốn luyn da trờn vic dng cỏc giỏ tr sng vo quỏ trỡnh luyn v ngh sinh viờn np bi thu hoch v quỏ trỡnh rốn luyn k nng kt hp vi vic dng cỏc giỏ tr sng vo hot ng thc hnh ngh * Giỏo dc giỏ tr sng thụng qua hot ng thc s phm Quy trỡnh t chc thc hin giỏo dc giỏ tr sng thụng qua hot ng thc s phm nh sau: Bc 1: Chun b - Xỏc nh cỏc giỏ tr sng cn thit cn giỏo dc cho sinh viờn thụng qua t thc (giỏ tr ct lừi v giỏ tr gn vi ngh nghip) - C th húa ni dung biu hin cỏc giỏ tr c th hin mi quan h vi hc sinh, nh trng, bn bố t thc - Xõy dng ni dung, tiờu ỏnh giỏ ú a tiờu ỏnh giỏ cỏc k nng s phm da trờn nn tng cỏc giỏ tr vo mc tiờu ỏnh giỏ v ph bin cho sinh viờn, ging viờn, giỏo viờn hng dn ti cỏc c s giỏo dc 17 - Xỏc nh cỏc phng phỏp ỏnh giỏ SV t thc tp: thụng qua cỏc sn phm hot ng ca SV: giỏo ỏn, bn k hoch ch nhim lp, bn thit k cỏc hot ng giỏo dc - Xỏc nh cu trỳc ca bng tiờu ỏnh giỏ thc ca sinh viờn s phm + Ni dung: Gm cú tiờu chun (gn vi yờu cu thc hnh ngh nghip) * i vi hot ng thc s phm * i vi giỏo viờn, th (nhúm SV thc tp) * i vi hc sinh + Xỏc nh cỏc tiờu trung vo cỏc hnh vi biu hin c th nhn dng, xp loi + Xỏc nh cỏc ch bỏo ỏnh giỏ mc ngha l trỡnh t c ca mi tiờu Trong ỏnh giỏ cỏc tiờu v phm cht, ý thc ca SV t thc s phm, nh giỏo dc cú th xỏc nh tiờu c bn nh: M1: Khụng thc hin, Thc hin khụng y M2: Cú thc hin, thc hin cha y , hiu qu M3: Thc hin y , hiu qu,thng xuyờn M4: T giỏc thc hin, ch ng v linh hot, hiu qu thc hin, rt thng xuyờn Bc 2: Tin hnh hot ng - Giỏo viờn hng dn sinh viờn xõy dng k hoch thc da trờn cỏc giỏ tr sng c bn - GV ph bin tiờu ỏnh giỏ kt qu thc s phm cú da trờn c s cỏc GTS v phi kt hp vi giỏo viờn hng dn thc ti cỏc c s thc s phm - Hng dn SV thc hin cỏc nhim v ca thc s phm - Giỏo viờn gúp ý v bn k hoch ca sinh viờn v ni dung v hỡnh thc, cựng tho lun vi sinh viờn v cỏc giỏ tr sng c h la chn - Giỏo viờn theo dừi cỏc hot ng ca sinh viờn, chỳ ý n nhng thỏi v hnh vi th hin rừ nột cỏc giỏ tr sng c bit l vic x lý cỏc tỡnh ny sinh t thc s phm - Giỏo viờn cựng trao i v gúp ý vi sinh viờn v rỳt kinh nghim Bc 3: Tng kt, ỏnh giỏ - Yờu cu sinh viờn phõn tớch, t ỏnh giỏ v rỳt bi hc cho bn thõn bng bi thu hoch, t chc trao i, ta m - GV tng kt, ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim 3.2.3.3 iu kin thc hin bin phỏp - Nh trng cn t chc cỏc lp hc, khúa o to v giỏo dc giỏ tr sng cho ging viờn v c bit l thnh lp nhúm ging viờn ct lừi cú th trỡ hot ng ging dy ú - Ging viờn cú nhn thc y v ý ngha ca vic GD GTS thụng qua rốn luyn nghip v s phm cho SV - Nh trng to iu kin v c s vt cht v cú s khuyn khớch ng viờn i vi cỏc ging viờn - Cn cú s phi hp ng b gia cỏc khoa c bit l khoa Tõm lý giỏo dc, phũng o to v cỏc c s giỏo dc gi sinh viờn xung thc - SV ý thc c tm quan trng ca rốn luyn ngh nghip v tớch cc, ch ng vic thc hnh ngh 3.2.4 Giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm qua hot ng on niờn, Hi sinh viờn 3.2.4.1 Mc tiờu ca bin phỏp - Tng cng v to lp mụi trng SV s tri nghim: t khỏm phỏ, phỏt hin v tỡm hiu kin thc - Gn ni dung c hc vi thc tin, SV ỏp dng cỏc GTS vo cuc sng, m rng hiu bit ca SV v kin thc núi chung v kin thc v GTS núi riờng - Nõng cao tớnh tớch cc, ch ng, nng ng, ca SV cỏc hot ng chung 18 Th hin nng lc hot ng thc tin ca SV Rốn luyn tinh thn trỏch nhim, s hp tỏc, phm cht o c v cỏc k nng sng c bn To cho SV hng thỳ tham gia, dy nhng tim nng sn cú ca SV - Hỡnh thc hot ng on, Hi trng s phm rt a dng: hot ng cỏc cõu lc b, hot ng tỡnh nguyn, hot ng ngoi khúa gn vi cỏc ch , hot ng tham quan, thc t, hot ng ngh, th dc th thao Mi hỡnh thc t chc cú mt u im riờng vic GDGTS - Chỳ trng hỡnh thc giỏo dc GTS cho SV theo hỡnh thc cõu lc b Ti li chn hỡnh thc ny Vỡ c thự ca GD GTS l t chc tri nghim, lp hc khụng quỏ ụng, trung c SV theo s thớch, nguyn vng Hỡnh thc CLB s giỳp GV ch ng vic qun lý v s lng, thi gian, cỏch thc t chc hot ng to nhiu c hi SV c bc l, chia s, lm vic nhúm, 3.2.4.2 Ni dung ca bin phỏp - Cỏc bc thc hin: + Bc 1: Kho sỏt tỡnh hỡnh thc t, nhu cu, c im ca SV, k hoch v chng trỡnh hot ng ca SV nm hc, k hc Tng hp kt qu v nh hng cỏc hot ng + Bc 2: Xõy dng cỏc ỏn trin khai hot ng v xin xỏc nhn ca Ban giỏm hiu, Ban ch nhim khoa + Bc 3: Gii thiu mc tiờu, mụ hỡnh v cỏch thc lm vic ca cõu lc b n cỏc bn SV, y mnh truyn thụng v CLB n SV v hng dn cỏc SVSP ng kớ vo cõu lc b di hai hỡnh thc: ng kớ trc tip vi i din ca cõu lc b hoc ng kớ thụng qua mng + Bc 3: Thit k hot ng on, Hi cho SV Xỏc nh mc tiờu: hng n vic hỡnh thnh cỏc GTS cn thit cho SV nh giỏ tr hp tỏc, trỏch nhim, yờu thng, tụn trng Ni dung, hỡnh thc t chc, thi gian, phng tin, phõn cụng cụng vic, d trự kinh phớ v chun b cỏc iu kin thc hin Mu thit k hot ng ngoi khúa gn vi GDGTS Tờn hot ng Mc tiờu hot ng - Nhn thc - Thỏi - Hnh vi Ni dung hot ng - Thụng ip ca ch hot ng gn vi cỏc giỏ tr sng cho SVSP Phng phỏp t chc hot ng i tng tham gia Quy mụ, thi gian, a im Phng tin, ti chớnh Tin trỡnh t chc Hot ng Ni dung Hỡnh thc Phng Phõn Thi Kt qu hot ng t chc tin h tr cụng gian Hot ng Hot ng Tng kt, ỏnh giỏ + Bc 4: Tin hnh t chc cỏc hot ng i vi vic t chc GDGTS thụng qua sinh hot cõu lc b, nh giỏo dc cn chỳ ý n vic xõy dng chng trỡnh hot ng, cỏc bui sinh hot cõu lc b theo cỏc ch giỏ tr sng ó c xõy dng v thit k m bo sinh viờn c tri nghim cỏc hot ng a 19 dng di cỏc hỡnh thc sinh hot phong phỳ: ta m, tri nghim thc t, khỏm phỏ tỡm hiu giỏ tr Cỏc hot ng cú s hng dn ca cỏc giỏo viờn v chuyờn gia v GTS + Bc 5: ỏnh giỏ, tng kt 3.2.4.3 iu kin thc hin bin phỏp - S quan tõm v to iu kin t phớa Nh trng, cỏc Khoa - S phi hp gia GV, SV, on TN, Hi SV cht ch phi hp cỏc hot ng ngoi khúa ú vai trũ ca cỏc cỏn b on, Hi SV rt quan trng kt ni cỏc bn SV - Chng trỡnh hot ng phi thit thc ỏp ng nhu cu, mong mun ca SV, giỳp h cú c hi c hc tp, tri nghim t ú bi dng cỏc GTS tớch cc cho bn thõn - u t kinh phớ h tr cho cỏc hot ng 3.2.5 Tng cng phi hp cỏc lc lng giỏo dc cụng tỏc giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm 3.2.5.1 Mc tiờu ca bin phỏp Tng cng phi hp cỏc lc lng giỏo dc cú ý ngha thng nht mc tiờu, ni dung, phng phỏp GDGTS v to mụi trng húa nh trng tớch cc, hn ch nhng tỏc ng tiờu cc vic GDGTS 3.2.5.2 Ni dung v cỏch thc thc hin bin phỏp - Bc 1: Nõng cao nhn thc ca cỏn b, giỏo viờn, gia ỡnh, xó hi v tm quan trng ca GDGTS cho SVSP bng cỏch tuyờn truyn - Bc 2: Lp k hoch phi hp cỏc lc lng giỏo dc mt cỏch khoa hc v chi tit Bng k hoch cn nờu c: + Mc ớch phi hp cỏc lc lng GDGTS cho SVSP: Cỏc hot ng phi hp hng ti vic hỡnh thnh cỏc GTS no cho SVSP + Ni dung phi hp cỏc lc lng: Cn xỏc nh cỏc hot ng c th cn cú s phi hp gia cỏc ngun lc + Xỏc nh ch th iu phi, lc lng tham gia vi nhng cụng vic c th, a im, thi gian -Bc 3: T chc trin khai k hoch hot ng phi hp lc lng giỏo dc cụng tỏc GDGTS cho SVSP + Ban giỏm hiu nh trng, Ban ch nhim Khoa s phõn cụng nhim v iu phi, theo dừi, giỏm sỏt cỏc hot ng ũi hi cú s phi hp cỏc lc lng giỏo dc giỏo dc giỏ tr sng cho SVSP + T chc vic phi hp cỏc lc lng giỏo dc vi cỏc hỡnh thc a dng + Nờu v phõn cụng cỏc nhim v GDGTS rừ rng cho tng lc lng i vi tng hot ng c th + Cú s phn hi v ỏnh giỏ, kim tra thng xuyờn i vi vic phi hp cỏc lc lng giỏo dc thụng qua cỏc kờnh thụng tin khỏc + Xỏc nh cỏc hỡnh thc phi hp cỏc lc lng giỏo dc * iu kin thc hin bin phỏp - Nh trng phi xỏc nh c cỏc GTS ct lừi m mi SVSP hng ti - i mi ni dung, phng thc o to to cht lng v hiu qu giỏo dc - Nh trng cn phõn cụng nhim v c th cho tng Khoa, tng cỏn b - Tp hun, hng dn cho cỏn b, GV ton trng v GDGTS cho SVSP - Nh trng cú th to lp mt din n cụng ngh thụng tin v GDGTS - Cn cú s ng thun gia Ban lónh o nh trng, cỏn b v giỏo viờn vic xõy dng mụi trng nh trng minh, húa, cú giỏ tr, mi GV l mt tm gng sỏng v nhõn cỏch v o c SV noi theo - Nh trng h tr v kinh phớ h tr cỏc hot ng GDGTS ũi hi cú s phi hp cỏc lc lng giỏo dc v ngoi nh trng 3.2.6 Hng dn sinh viờn t giỏo dc cỏc giỏ tr sng 20 3.2.6.1 Mc tiờu ca bin phỏp Hng dn t rốn luyn s giỳp SV bit cỏch lp k hoch rốn luyn, kim tra v iu chnh quỏ trỡnh rốn luyn ỳng vi mc tiờu t ra, m bo tớnh nh hng v hiu qu Thụng qua vic hng dn SV rốn luyn cỏc GTS bng vic trao i, t vn, GV cú th thu c cỏc thụng tin phn hi 3.2.6.2 Ni dung v cỏch thc thc hin bin phỏp - Bc 1: Kho sỏt nhu cu, mong mun ca sinh viờn v GDGTS - Bc 2: Xõy dng chng trỡnh da trờn mc tiờu o to sinh viờn, mc tiờu o to GDGTS cho sinh viờn, nhu cu v nguyn vng ca ngi hc - Bc 3: T chc giỏo dc GTS cho SV thụng qua cỏc ng giỏo dc - Bc 4: Hng dn v t chc sinh viờn t rốn luyn cỏc GTS c hc - Bc 5: To mt kờnh thụng tin liờn lc, giao tip gia GV v SV - Bc 6: Kim tra, ỏnh giỏ kt qu rốn luyn giỏ tr sng ca sinh viờn s phm 3.2.6.3 iu kin thc hin bin phỏp - Giỏo viờn cỏc b mụn, giỏo viờn ch nhim, Liờn chi on úng vai trũ vic hng dn vic t rốn luyn cỏc giỏ tr sng ca sinh viờn - Sinh viờn cú ý thc t giỏc, tớch cc v mong mun dng cỏc GTS vo cuc sng ca bn thõn nhm xõy dng hnh vi tớch cc v li sng lnh mnh 3.3 Thc nghim bin phỏp giỏo dc giỏ tr sng cho SVSP 3.3.1 Khỏi quỏt chung v thc nghim s phm 3.1.1.1 Mc ớch thc nghim Thc nghiờm nhm muc ich kiờm chng tinh khoa hoc cua gia thuyờt va tinh kha thi ca cac biờn phap giao duc gia tri sụng cho sinh viờn hoc s pham c biờu hiờn bng s thay ụi vờ nhõn thc, thai ụ, hanh vi cua sinh viờn vờ võn 3.1.1.2 Phm vi thc nghim Chỳng tụi chn bin phỏp thc nghim l xõy dng ch giỏo dc giỏ tr sng cho SVSP v t chc giỏo dc giỏ tr sng cho SVSP thụng qua hot ng on, Hi di hỡnh thc cõu lc b 3.1.1.3 Gi thuyt thc nghim Nu s dng cỏc bin phỏp giỏo dc giỏ tr cho sinh viờn s phm thỡ s nõng cao nhn thc, thỏi v hnh vi ca sinh viờn s phm v cỏc giỏ tr sng 3.1.1.4 i tng v thi gian thc nghim Chỳng tụi ó tin hnh thc nghim giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm trng i hc S phm H Ni Thc nghim t l sinh viờn Khúa K63 khoa Lch s ú cú 35 sinh viờn thc nghim v 32 SV nhúm i chng thuc lp K63A, K63B Thc nghim t l sinh viờn Khúa 64 khoa Húa Hc ú cú 42 SV thc nghim v 44 SV i chng thuc lp K64A, K64B.Vic la chn nhúm thc nghim v i chng hon ton ngu nhiờn da trờn s ng ký cú tớnh cht t nguyn ca sinh viờn mun tham gia vo cõu lc b Thi gian tin hnh thc nghim: + Thc nghim t 1: T thỏng 12/2015 n thỏng 3/2016.Thc nghim t c tin hnh 12 bui Mi bui cú thi lng l ting + Thc nghim t 2: T thỏng 5/2016 n thỏng 9/2016 Thc hin c tin hnh 14 bui Mi bui cú thi lng ting 3.1.1.5 Ni dung v phng phỏp thc nghim Ni dung thc nghim T chc giỏo dc giỏ tr sng cho sinh viờn s phm vi cỏc ch giỏo dc giỏ tr sng c thit k v xõy dng: - Ch 1: Khỏm phỏ cỏc giỏ tr sng - Ch 2: Giỏ tr tụn trng 21 - Ch 3: Giỏ tr trỏch nhim - Ch 4: Giỏ tr hp tỏc - Ch 5: Giỏ tr yờu thng - Ch 6: Kt ni cỏc giỏ tr Chỳng tụi t chc cho sinh viờn s phm bng cỏc hot ng on, Hi di hỡnh thc cõu lc b Vi nguyờn tc l t chc cỏc hot ng a dng SVSP c tri nghim cỏc GTS t ú nõng cao nhn thc GTS, bi dng thỏi , tỡnh cm v hỡnh thnh hnh vi ỳng n, tớch cc biu hin cỏc GTS vo cuc sng v hc tp, rốn luyn ngh nghip Phng phỏp thc nghim Chỳng tụi s dng phng phỏp thc nghim tỏc ng cú i chng Nhng sinh viờn ca nhúm TN tham gia hot ng on, Hi di hỡnh thc cõu lc b v c tham gia tri nghim cỏc ch GTS c xõy dng vi cỏc hỡnh thc t chc hot ng phong phỳ, a dng nh tham gia cỏc bui ta m, thc hin cỏc d ỏn, tri nghim giỏ tr sng thụng qua cỏc phng phỏp nh úng vai, tỡnh hung, xem clip, trũ chi, suy ngm Sinh viờn ca nhúm C s tham gia sinh hot cõu lc b cỏc ch GTS nhng khụng c tri nghim cỏc hot ng a dng hỡnh thc ch yu l thuyt trỡnh ca giỏo viờn v chuyờn gia ph trỏch v GTS, sinh viờn khụng c tri nghim cỏc GTS di cỏc hỡnh thc a dng 3.3.2 Phõn tớch kt qu thc nghim 3.3.2.1 Phõn tớch kt qu thc nghim ln Kt qu thc nghim ln cho thy khụng cú s chờnh lch v u vo gia hai nhúm TN v C (giỏ tr p=0,459) nhiờn kt qu kim tra u cho thy nhúm TN cú kt qu v nhn thc, thỏi , hnh vi cao hn nhúm i chng V nhn thc, TB ca nhúm TN1 t mc khỏ (TB =7,03), nhúm C1 cú TB t mc trung bỡnh (TB =6,44) Theo mc ỏnh giỏ v thỏi ca SVSP v GTS, TB ca hai nhúm u cao, ú mc TB ca nhúm TN1 l 3,68 cao hn TB nhúm C1 (TB=3,35), TB v hnh vi ca nhúm TN1 mc cao (TB =3,72) chờnh lch 0,46 im so vi nhúm C1 cú TB =3,32 3.3.2.2 Phõn tớch kt qu thc nghim ln V nhn thc Chỳng tụi ó thit k bi kim tra bao gm phn trc nghim, t lun vi thang im 10 im v chia mc : rt tt, tt, khỏ, trung bỡnh, yu Kt qu c th hin bng v biu sau: Bng 3.8: Bng kt qu o nhn thc v GTS ca SVSP TN Mc Kộm Yu Trung bỡnh Khỏ Gii Tng LC P S lng 0 13 18 11 42 C % 0,0 0,0 31,0 42,9 26,2 100,0 S lng 25 11 44 % 0,0 6,8 56,8 25,0 11,4 100,0 7,05 6,36 0,840 0,990 0,01 V thỏi Kt qu v thỏi ca sinh viờn chớnh l im trung bỡnh ca im t ỏnh giỏ ca SV, im ỏnh giỏ ca nhúm SV v im ỏnh giỏ ca GV da vo tiờu o: ý thc hc tp; tinh thn hp tỏc, chia s, trỏch nhim i vi hot ng th; thỏi giao tip 22 vi ngi khỏc Kt qu c th hin nh sau: Bng 3.9: Kt qu o thỏi ca nhúm TN2 v nhúm C sau TN TN2 Tiờu o TB 3,61 3,65 3,66 3,77 3,66 1.í thc hc thn hp tỏc, chia s Trỏch nhim i vi hot ng th 4.Thỏi giao tip vi ngi khỏc Chung LC 0,424 0,414 0,400 0,440 0,355 C2 TB 3,30 3,44 3,39 3,34 3,35 Giỏ tr p 0,001 0,015 0,001 0,000 0,000 LC 0,426 0,344 0,350 0,412 0,321 V hnh vi: S dng phiu o hnh vi vi 26 item c chia lm ba nhúm hnh vi: nhúm hnh vi biu hin GTS i vi bn thõn, nhúm hnh vi biu hin GTS i vi ngi khỏc (bn bố, thy cụ, hc sinh) v nhúm hnh vi vi cụng vic (hc tp, thc hnh ngh, hot ng th, hot ng xó hi.) im v hnh vi biu hin giỏ tr sng ca sinh viờn l im trung bỡnh ca vic t ỏnh giỏ ca SV, im ỏnh giỏ ca nhúm v im ỏnh giỏ ca giỏo viờn Sau thu thp v x lý s liu, chỳng tụi thu c bng s liu sau: Bng 3.10: Kt qu o hnh vi biu hin GTS ca nhúm TN2 v C sau TN ln TN2 C2 Tiờu ỏnh giỏ T P TB LC TB LC Hnh vi biu hin GTS 3,75 0,348 3,37 0,343 5,151 0,000 T bng chỳng ta thy, TB v hnh vi ca nhúm TN2 (TB=3,75) cao hn so vi TB ca nhúm C (TB=3,37) v giỏ tr kim trinh p=0,000
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO dục GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN sư PHẠM (tt) , GIÁO dục GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN sư PHẠM (tt) , GIÁO dục GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN sư PHẠM (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay