Giải bài tập trang 108, 109 SGK Sinh học lớp 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

2 111 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:24

Giải 1, 2, trang 108, 109 SGK Sinh 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật A Tóm tắt lý thuyết: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật Các chất hữu cacbohiđrat, prôtêin, lipit… chất dinh dưỡng Một số chất vô chứa nguyên tố vi lượng Zn, Mn, Mo … có vai trò quan trọng trình hóa thẩm thấu, hoạt hóa enzim Một số chất hữu axit amin, vitamin … với hàm lượng cần cho sinh trưởng vi sinh vật song chúng không tự tổng hợp từ chất vô gọi nhân tố sinh trưởng Vi sinh vật không tự tổng hợp nhân tố sinh trưởng gọi vi sinh vật khuyết dưỡng, vi sinh vật tự tổng hợp gọi vi sinh vật nguyên dưỡng B Hướng dẫn giải tập SGK trang 108, 109 Sinh học lớp 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật Bài trang 108 SGK Sinh 10 Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) cấy loại môi trường sau: – Môi trường a gồm: nước, muối khoáng nước thịt – Môi trường b gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ tiamin (vitamin B1) – Môi trường c gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ Sau nuôi tủ ấm 37°c thời gian, môi trường a môi trường b trở nên đục, môi trường c suốt a) Môi trường a, b c loại môi trường gì? b) Hãy giải thích kết thực nghiệm c) Glucôzơ, tiamin nước thịt có vai trò vi khuẩn? Đáp án hướng dẫn giải 1: Chủng tụ cầu vàng cấy ba loại môi trường a, b, c loại môi trường là: – Môi trường a: vitamin B1, có nhân tố sinh trưởng nước thịt nên tụ cầu vàng sinh trưởng được, môi trường trở nên đục, môi trường bán tổng hợp – Môi trường b: có muối khoáng, glucôzơ, vitamin, môi trường có đầy đủ nhân tố sinh trưởng nên tụ cầu vàng phát triển được, môi trường trở nên đục, môi trường tổng hợp – Môi trường c: suốt, không thay đổi, chứng tỏ môi trường nhân tố giúp sinh trưởng vi sinh vật, nên tụ cầu vàng không phát triển – Giải thích kết thí nghiệm: Tụ cầu vàng muốn phát triển chúng đòi hỏi vitamin hợp chất phức tạp nước thịt, glucôzơ nên môi trường a, b, phù hợp môi trường c môi trường khoáng nên không phát triển – Vai trò glucôzơ, tiamin, nước thịt + Glucôzơ: hợp chất cung cấp cacbon lượng cho vi khuẩn + Tiamin: vai trò hoạt hóa enzim + Nước thịt: hợp chất cung cấp nitơ hữu cho vi khuẩn Bài trang 109 SGK Sinh 10 Vi khuẩn lactic (Lactobacillus arabinosus) chủng tự tổng hợp axit folic (một loại vitamin) không tự tổng hợp phêninalanin (một loại axit amin), vi khuẩn lactic chủng ngược lại Có thể nuôi chủng vi sinh vật môi trường thiếu axit folic phêninalanin đủ chất dinh dưỡng Khác không, sao? Đáp án hướng dẫn giải 2: Hai chủng vi khuẩn lactic hai vi khuẩn khuyết dưỡng bố trợ cho nhân tố sinh trưởng axit folic phenylalamin Do vậy, nuôi chủng vi sinh vật này, chúng phát triển Bài trang 109 SGK Sinh 10 nên đun sôi lại thức ăn dư trước lưu giữ tủ lạnh? Đáp án hướng dẫn giải 3: Sau ăn, thức ăn thừa nhiễm khuẩn, trước cho vào tủ lạnh cất giữ cần đun sôi lại để diệt khuẩn Có hạn chế phát triển vi khuẩn giữ thức ăn lâu tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 108, 109 SGK Sinh học lớp 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật , Giải bài tập trang 108, 109 SGK Sinh học lớp 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật , Giải bài tập trang 108, 109 SGK Sinh học lớp 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay