Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Phù Ninh, Phú Thọ năm học 2016 2017

8 201 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 09:50

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: VẬT Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm) Thí sinh chọn ý trả lời ghi vào tờ giấy thi Câu 1: Đâu đặc điểm ảnh vật tạo gương phẳng? A Đối xứng với vật qua gương B Độ lớn to vật C Ảnh ảo, to vật D Tất tính chất sai Câu 2: Một vũng nước nhỏ cách chân tường tòa nhà cao tầng 8m Một học sinh đứng cách chân tường 10 m nhìn thấy ảnh bóng đèn cửa sổ tầng nhà Biết mắt học sinh cách mặt đất 1,6 m Tính độ cao bóng đèn? Hãy chọn đáp án đúng: A m B 6,4 m C 5,5 m D m Câu 3: Chiếu tia sáng tới gương phẳng với góc tới i = 600 Muốn tia phản xạ tia tới vuông góc với phải thay đổi góc tới tia tới A Tăng 300 B Tăng 150 C Giảm 150 D Giảm 300 Câu 4: Một dây dẫn có chiều dài l điện trở R Nếu gập dây dẫn với dây có điện trở R’ A R’ = 3R B R’= R C R’= R D R’ = R Câu 5: Một dây dẫn sắt có điện trở suất  = 12.10-8 ῼm, điện trở 60 ῼ dài m (cho tiết diện dây đều) Tiết diện dây dẫn nói có giá trị: A 0,001 mm2 B 1mm2 C 10 mm2 D 0,1 mm2 Câu 6: Một dây dẫn đồng có điện trở 9,6 với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện Điện trở sợi dây mảnh là: A R = 9,6  B R = 0,32  C R = 28,8  D R = 288  Câu 7: Một điện trở chạy quấn dây hợp kim nicrôm có điện trở suất VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  = 1,1.10-6 .m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm, chiều dài dây 6,28 m Điện trở lớn biến trở là: A 3,52.10-3  B 3,52  C 35,2  D 352  Câu 8: Dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ I = 0,06A mắc vào điểm A, B có hiệu điện UAB = 15 V Muốn cường độ dòng diện giảm 1/3 so với ban đầu hiệu điện hai điểm A, B phải là: A 5V B 10 V C 12 V D V Câu 9: Một ampe kế có điện trở tổng cộng  , chịu hiệu điện tối đa 10V Ampe kế dùng để đo trực tiếp dòng điện có cường độ lớn là: A 0,5A B A C A D 2A Câu 10: Một mạch điện gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song với Khi mắc vào hiệu điện U cường độ dòng điện chạy qua mạch là: I = 1,2A R1 = R2 Cường độ dòng điện chạy qua R1 A I1 = 0,4A B I1 = 0,6A C I1 = 0,3 A D I1 = 0,8A Câu 11: Hãy kết luận sai Hai điện trở R1, R2 mắc song song với Biết R1 = 6Ω điện trở tương đương mạch Rtđ = 2Ω Thì giá trị điện trở R2 A R2 = Ω B R2 = 3Ω C R2 = 4Ω D R2 = 6Ω Câu 12: Cho điện trở R1; R2; R3 mắc nối tiếp Biết: R1; R2; R3 tỉ lệ với 3; 4; Nguồn điện có hiệu điện U = 60 V Hiệu điện hai đầu mối điện trở là: A U1 = 15 V; U2 = 20 V; U3 = 25 V B U1 = 25 V; U2 = 15 V; U3 = 10 V C U1 = 10 V; U2 = 20 V; U3 = 30 V D U1 = 18 V; U2 = 22 V; U3 = 20 V Câu 13: Một dây dẫn có điện trở 176 mắc vào nguồn điện có hiệu điện U = 220V Nhiệt lượng tỏa dây dẫn 15 phút là: A 247500J B 59400calo C 59400J D 2475 KJ Câu 14: Một bóng đèn loại 220V – 100W bếp điện loại 220V – 1000W sử dụng hiệu điện định mức, ngày trung bình đèn sử dụng giờ, bếp sử dụng Giá KWh điện 700 đồng Tính tiền điện phải trả thiết bị 30 ngày? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 52.500 đồng B 115.500 đồng C 46.200 đồng D 161.700 đồng Câu 15: Một bếp điện có công suất định mức 1100W cường độ dòng điện định mức A Để bếp hoạt động bình thường nên mắc vào hiệu điện thế: A 110 V B 120 V C 220 V D 240 V Câu 16: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 60W Nếu lấy đèn nói cắm vào ổ điện U = 110 V (cho điện trở dây tóc bong đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ) Công suất đèn trường hợp là: A 30 W B 15 W C 120 W D 45 W II PHẦN TỰ LUẬN: (12,0 điểm) Câu (1,5 điểm) Một xe chuyển động thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B khoảng thời gian quy định t Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v1 = 54 km/h, xe đến B sớm 12 phút so với quy định Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v2 = 18 km/h, xe đến B chậm 24 phút so với quy định Tính chiều dài quãng đường AB thời gian quy định t Câu (2,5 điểm) Người ta bỏ miếng hợp kim chì kẽm có khối lượng 50g nhiệt độ 136oC vào nhiệt lượng kế chứa 50g nước 14oC Hỏi có gam chì gam kẽm miếng hợp kim trên? Biết nhiệt độ có cân nhiệt 18oC muốn cho riêng nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1oC cần 65,1J; nhiệt dung riêng nước, chì kẽm 4190J/(kg.K), 130J/(kg.K) 210J/(kg.K) Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường bên Câu (4,0 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Đèn Đ1 loại 3V - 1,5W, đèn Đ2 loại 6V - 3W Hiệu điện hai điểm M N UMN = 9V VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ampe kế A dây nối có điện trở không đáng kể a) Điều chỉnh cho R1 = 1,2  R2 =  Tìm số am pe kế, đèn sáng nào? b) Điều chỉnh R1 R2 cho hai đèn sáng bình thường Tìm R1 R2 Câu (4,0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Các nguồn có: r1 = 2r2 = 2; R1 = 6; R2 = R3 = 3; U = 4,5 V Các vôn kế có điện trở lớn, ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể Tính số ampe kế vôn kế trường hợp K mở K đóng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HD CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: VẬT I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm) Câu 10 11 12 Đáp án A,B B C C A D C B D A B A 13 14 15 16 A,B A C B II PHẦN TỰ LUẬN: (12,0 điểm) Câu (1,5 điểm): Đổi: 12’ = 0,2h; 24’ = 0,4h 0,5  S  v1 (t  0,2)  54(t  0,2)  S  v (t  0,4)  18(t  0,4) Phương trình lần dịch chuyển:  Giải được: s = 16,2 km; t = 0,5h 0,5 0,5 Câu (2,5 điểm) - Gọi khối lượng chì kẽm mc mk, ta có: mc + mk = 0,05(kg) (1) 0,25 - Nhiệt lượng chì kẽm toả ra: 0,25 Q1 = m c cc (136 - 18) = 15340m c 0,25 Q = m k c k (136 - 18) = 24780m k - Nước nhiệt lượng kế thu nhiệt lượng là: Q3 = m n c n (18 - 14) = 0,05  4190  = 838(J) Q = 65,1 (18 - 14) = 260,4(J) - Phương trình cân nhiệt: Q1 + Q2 = Q3 + Q4  15340mc + 24780mk = 1098,4 (2) - Giải hệ phương trình (1) (2) ta có: mc  0,015kg; mk  0,035kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Đổi đơn vị gam: mc  15g; mk  35g Câu (4,0 điểm) Mạch điện mắc R1 nt (Đ2//(R2 nt Đ1)) Điện trở bóng đèn Đ1 Đ2 là: 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ud 12 32 ud 2   6 ; Rd2 =   12 Rd1= pd 1,5 Pd 0,5 a, Khi điều chỉnh R1 = 1,2  ; R2 =  điện trở tương đương đoạn mạch RMN = R1 + Rd ( R2  Rd1 ) = 6 Rd  Rd  R2 U Cường độ dòng điện mạch là: I = IA = MN  = 1,5A RMN => Số ampe kế 1,5 A Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ2 là: 0,5 0,5 Ud2 = UMN - U1 = - I.R1 = - 1,5.1,2 = - 1,8 = 7,2 V > Uđm2 Suy lúc bóng đèn Đ2 sáng lúc bình thường Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ1 là: Ud1 = Ud 7, Rd   5, 4V > Udm1 Suy bóng đèn D1 sáng lúc bình Rd  R1 26 thường b, Điều chỉnh R1 R2 cho hai bóng sáng bình thường Hiệu điện hai đầu bống đèn Đ2 Ud2 = 6V cường độ dòng điện Id2 = Pd   0,5 A Ud Hiệu điện hai đầu bóng Đ1 Ud1 = 3V, cường độ dòng điện là: Id1 = Pd 1,5   0,5 A U d1 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Suy cường độ dòng điện qua điện trở R2 I2 = Id1 = 0,5A 0,5 Vậy hiệu điện hai đầu R2 là: U2 = Ud2 - Ud1 = - = 3V Vậy phải điều chỉnh điện trở R2 có giá trị là: R2 = U2   6 I 0,5 - Hiệu điện hai đầu R1 U1 = UMN - Ud2 = - = 3V 0,5 Cường độ dòng điện qua R1 I1 = Id2 + I2 = 0,5 + 0,5 = 1A Do phải điều chỉnh điện trở R1 có giá trị là: R1 = U1   3 R1 0,5 Câu (4,0 điểm) a Trường hợp k mở Ta có mạch điện hình vẽ: - Vì Rv2 lớn nên dòng điện qua R1; R1 coi dây nối vôn kế V2; điện trở toàn mạch là: R =  - Số Ampe kế là: Ia = I = U = 0,5 A R 0,5 0,25 - Số vôn kế V1 là: Uv1 = U + Ur1 = 4,5 – IR1 = 3,5 V 0,25 - Số vôn kế V2 là: Uv2 = U2 = IR2 = 0,5.3 = 1,5 V 0,5 b Trường hợp K đóng Ta có mạch điện hình vẽ: - Ta có RNB =  0,25 - RAB =  0,25 - Điện trở toàn mạch là: RM =  0,25 - Cường độ dòng điện toàn mạch là: I= U = 0,56 A RM 0,25 - Số vôn kế V1 là: Uv1 = U + Ur1 = 4,5 – Ir1 = 3,38 V - Số vôn kế V2 là: Uv2 = UAB = IRAB = 0,56.5 = 2,8 V 0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Hiệu điện đầu R2 là: U2 = I.R2 = 0,56.3 = 1,68 V 0,25 - Hiệu điện đoạn mạch NB là: UNB = U3 = UAB – U2 = 2,8 – 1,68 = 1,12 V 0,5 - Số Ampe kế là: Ia = I3 = 0,37A 0,25 ... Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HD CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: VẬT LÝ I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm) Câu 10 11 12... điện trở 176 mắc vào nguồn điện có hiệu điện U = 220V Nhiệt lượng tỏa dây dẫn 15 phút là: A 247500J B 594 00calo C 594 00J D 2475 KJ Câu 14: Một bóng đèn loại 220V – 100W bếp điện loại 220V – 1000W... 4 190 J/(kg.K), 130J/(kg.K) 210J/(kg.K) Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường bên Câu (4,0 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Đèn Đ1 loại 3V - 1,5W, đèn Đ2 loại 6V - 3W Hiệu điện hai điểm M N UMN = 9V
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Phù Ninh, Phú Thọ năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Phù Ninh, Phú Thọ năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Phù Ninh, Phú Thọ năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay