400 câu trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9

37 181 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 09:46

1 TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Câu 1: Một dây dẫn có chiều dài l điện trở R Nếu nối dây dẫn với dây có điện trở R’ : A R’ = 4R B R’= R C R’= R+4 D.R’ = R – Câu 2: Khi đặt hiệu điện 12V vào hai đầu cuộn dây dẫn dòng điện qua có cường độ 1,5A Chiều dài dây dẫn dùng để quấn cuộn dây ( Biết loại dây dẫn dài 6m có điện trở .) A.l = 24m B l = 18m C l = 12m D l = 8m Câu 3: Hai dây dẫn làm đồng có tiết diện S Dây thứ có chiều dài 20cm điện trở 5 Dây thứ hai có điện trở 8 Chiều dài dây thứ hai là: A 32cm B.12,5cm C 2cm D 23 cm Câu 4: Hai dây dẫn làm từ vật liệu có tiết diện, có chiều dài l1,l2 Điện trở tương ứng chúng thỏa điều kiện : A R1 l = R2 l2 B l R1 = R2 l1 C R1 R2 =l1 l2 D R1 l1 = R2 l2 Câu 5: Chọn câu trả lời sai : Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R =  , cắt thành hai dây có chiều dài l1= , l2 = 21 có điện trở tương ứng R1,R2 thỏa: A R1 = 1 B R2 =2 C Điện trở tương đương R1 mắc song song với R2 R SS =  D Điện trở tương đương R1 mắc nối tiếp với R2 Rnt = 3 Câu 6: Hai dây dẫn đồng có chiều dài Dây thứ có tiết diện S1 = 0.5mm2 R1 =8,5  Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5 , có tiết diện S2 : A.S2 = 0,33 mm2 B S2 = 0,5 mm2 C S2 = 15 mm2 D S2 = 0,033 mm2 Câu 7: Một dây dẫn đồng có điện trở 9,6 với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện Điện trở sợi dây mảnh là: A R = 9,6  B R = 0,32  C R = 288  D R = 28,8  Câu 8: Hai dây dẫn làm đồng có chiều dài l Dây thứ có tiết diện S điện trở 6 Dây thứ hai có tiết diện 2S Điện trở dây thứ hai là: A 12  B  C  D  Câu 9:Hai dây dẫn hình trụ làm từ vật liệu, có chiều dài , có tiết diện S1,S2 ,diện trở tương ứng chúng thỏa điều kiện: A R1 S = R2 S2 B R1 S = R2 S1 C R1 S12  R2 S 22 D R1 S 22  R2 S12 Câu 10: Một sợi dây làm kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 có điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí trở R1 60  Hỏi dây khác làm kim lọai dài l2= 30m có điện trở R2=30 có tiết diện S2 A S2 = 0,8mm2 B S2 = 0,16mm2 C S2 = 1,6mm2 D S2 = 0,08 mm2 Câu 11: Biến trở linh kiện: A Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn mạch B Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch C Dùng để điều chỉnh hiệu điện hai đầu mạch D Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn mạch Câu 12: Khi dịch chuyển chạy tay quay biến trở, đại lượng sau thay đổi : A Tiết diện dây dẫn biến trở B Điện trở suất chất làm biến trở dây dẫn C Chiều dài dây dẫn biến trở D Nhiệt độ biến trở Câu 13: Trên biến trở có ghi 50  - 2,5 A Hiệu điện lớn phép đặt lên hai đầu dây cố định biến trở là: A.U = 125 V B U = 50,5V C.U= 20V D U= 47,5V Câu 14: Một điện trở chạy quấn dây hợp kim nicrôm có điện trở suất  = 1,1.10-6 .m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm,chiều dài dây 6,28 m Điện trở lớn biến trở là: A 3,52.10-3  B 3,52  C 35,2  D 352  Câu 15: Phát biểu sau nói mối liên hệ cường độ dòng điện qua dây dẫn hiệu điện hai đầu dây dẫn đó? A Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn C Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn D Cường độ dòng điện qua dây dẫn không tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn Câu 16: Khi hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng thì: A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện Câu 16: Hiệu điện hai đầu dây dẫn giảm lần A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm nhiêu lần D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng nhiêu lần Câu 17: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn có dạng A Một đường thẳng qua gốc tọa độ C Một đường thẳng không qua gốc tọa độ B Một đường cong qua gốc tọa độ D Một đường cong không qua gốc tọa độ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 18: Để tìm hiểu phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn ta tiến hành thí nghiệm A Đo hiệu điện hai đầu dây dẫn với cường độ dòng điện khác B Đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với hiệu điện khác đặt vào hai đầu dây dẫn C Đo điện trở dây dẫn với hiệu điện khác D Đo điện trở dây dẫn với cường độ dòng điện khác Câu 19: Khi thay đổi hiệu điện hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ: A Tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn B Tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn C Chỉ tỉ lệ hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng D Không tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn Câu 20: Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu bóng đèn Điều có nghĩa hiệu điện tăng 1,2 lần A Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần B Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần C Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần D Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần Câu 21: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua 0,5A Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn 24V cường độ dòng điện qua là: A 1,5A B 2A C 3A D 1A Câu 22: Đặt hiệu điện U hai đầu dây dẫn khác nhau, đo cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tính giá trị U/I, ta thấy giá trị U/I A Càng lớn hiệu điện hai đầu dây dẫn lớn B Không xác định dây dẫn C Càng lớn với dây dẫn dây có điện trở nhỏ D Càng lớn với dây dẫn dây có điện trở lớn Câu 23: Điện trở R dây dẫn biểu thị cho A Tính cản trở dòng điện nhiều hay dây B Tính cản trở hiệu điện nhiều hay dây C Tính cản trở electron nhiều hay dây D Tính cản trở điện lượng nhiều hay dây Câu 24: Nội dung định luật Omh là: A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ với điện trở dây B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn không tỉ lệ với điện trở dây C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẩn tỉ lệ thuận với điện trở dây Câu 25: Biểu thức định luật Ohm là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A R = U I B I = U R C I = R U D U = I.R Câu 26: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω 0,6A Khi hiệu điện hai đầu điện trở là: A 3,6V B 36V C 0,1V D 10V Câu 27: Mắc dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện 3V cường độ dòng điện qua A 36A B 4A C.2,5A D 0,25A Câu 28: Một dây dẫn mắc vào hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua dây dẫn 0,5A Dây dẫn có điện trở A 3Ω B 12Ω C.0,33Ω D 1,2Ω Câu 29: Chọn biến đổi biến đổi sau: A 1kΩ = 1000Ω = 0,01MΩ B 1MΩ = 1000kΩ = 1.000.000Ω C 1Ω = 0,001kΩ = 0,0001MΩ D 10Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ Câu 30: Đặt hiệu điện U = 12V vào hai đầu điện trở Cường độ dòng điện 2A Nếu tăng hiệu điện lên 1,5 lần cường độ dòng điện A 3A B 1A C 0,5A D 0,25A Câu 31: Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện U = 12V, cường độ dòng điện chạy qua điện trở 1,2A Nếu giữ nguyên hiệu điện muốn cường độ dòng điện qua điện trở 0,8A ta phải tăng điện trở thêm lượng là: A 4,0Ω B 4,5Ω C 5,0Ω D 5,5Ω Câu 32: Khi đặt hiệu điện 4,5V vào hai đầu dây dẫn dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,3A Nếu tăng cho hiệu điện thêm 3V dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là: A 0,2A B 0,5A C 0,9A D 0,6A Câu 33: Một dây dẫn mắc vào hiệu điện 5V cường độ dòng điện qua 100mA Khi hiệu điện tăng thêm 20% giá trị ban đầu cường độ dòng điện qua là: A 25mA B 80mA C 110mA D 120mA Câu 34: Sử dụng hiệu điện gây nguy hiểm thể? A 6V B 12V C 24V D 220V Câu 35: Để đảm bảo an tòan sử dụng điện, ta cần phải: A mắc nối tiếp cầu chì loại cho dụng cụ điện C sử dụng dây dẫn vỏ bọc cách điện B rút phích cắm đèn khỏi ổ cắm thay bóng đèn D làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện 220V Câu 36: Cách sử dụng sau tiết kiệm điện năng? A Sử dụng đèn bàn có công suất 100W B Sử dụng thiết bị điện cần thiết C Sử dụng thiết bị đun nóng điện D Sử dụng thiết bị điện để chiếu sáng suốt ngày đêm Câu 37: Bóng đèn ống 20W sáng bóng đèn dây tóc 60W A Dòng điện qua bóng đèn ống mạnh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Hiệu suất bóng đèn ống sáng C Ánh sáng tỏa từ bóng đèn ống hợp với mắt D Dây tóc bóng đèn ống dài Câu 38: Công thức công thức tính cường độ dòng điện qua mạch có hai điện trở mắc song song : A I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C I1 R1  I R2 D I1 U  I U1 Câu 39: Trong phát biểu sau phát biểu sai ? A Để đo cường độ dòng điện phải mắc ampe kế với dụng cụ cần đo B Để đo hiệu điện hai đầu dụng cụ cần mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo C Để đo điện trở phải mắc oát kế song song với dụng cụ cần đo (x) D Để đo điện trở dụng cụ cần mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ vôn kế song song với dụng cụ Câu 40: Phát biểu sau xác ? A Cường độ dòng điện qua mạch song song B Để tăng điện trở mạch , ta phải mắc điện trở song song với mạch cũ C Khi bóng đèn mắc song song , bóng đèn tắt bóng đèn hoạt động D Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn cường độ dòng diện qua lớn Câu 41: Chọn câu sai : A Điện trở tương đương R n điện trở r mắc nối tiếp : R = n.r B Điện trở tương đương R n điện trở r mắc song song : R = r n C Điện trở tương đương mạch mắc song song nhỏ điện trở thành phần D Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua điện trở Câu 42: Công thức mạch điện có hai điện trở mắc song song? A U = U1 = U2 B U = U1 + U2 C U R1  U R2 D U1 I  U I1 Câu 43: Câu phát biểu nói cường độ dòng điện mạch mắc nối tiếp song song ? A Cường độ dòng điện đoạn mạch B Hiệu điện tỉ lệ thuận với điện trở đoạn mạch C Cách mắc khác hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp song song D Cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp , tỉ lệ nghịch với điện trở đoạn mạch mắc song song Câu 44: Các công thức sau công thức công thức tính điện trở tương đương hai điện trở mắc song song ? A R = R1 + R2 C 1   R R1 R2 1  R1 R2 RR D R = R1  R2 B.R= VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 45: Khi mắc R1 R2 song song với vào hiệu điện U Cường độ dòng điện chạy qua mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch : A 1,5 A B 1A C 0,8A D 0,5A Câu 46: Một mạch điện gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song với Khi mắc vào hiệu điện U cường độ dòng điện chạy qua mạch : I = 1,2A cường độ dòng điện chạy qua R2 I2 = 0,5A Cường độ dòng điện chạy qua R1 : A I1 = 0,5A B I1 = 0,6A C I1 = 0,7A D I1 = 0,8A Câu 47: Hai điện trở R1 = 3Ω , R2 = 6Ω mắc song song với , điện trở tương đương mạch : A Rtđ = 2Ω B.Rtđ = 4Ω C.Rtđ = 9Ω D Rtđ = 6Ω Câu 48: Hai bóng đèn có ghi : 220V – 25W , 220V – 40W Để bóng đèn hoạt động bình thường ta mắc song song vào nguồn điện : A 220V B 110V C 40V D 25V Câu 49: Hai điện trở R1 = 8Ω , R2 = 2Ω mắc song song với vào hiệu điện U = 3,2V Cường độ dòng điện chạy qua mạch : A 1A B 1,5A C 2,0A D 2,5A Câu 50: Hai điện trở R1 , R2 mắc song song với Biết R1 = 6Ω điện trở tương đương mạch Rtđ = 3Ω Thì R2 : A R2 = Ω B R2 = 3,5Ω C R2 = 4Ω D R2 = 6Ω Câu 51: Mắc ba điện trở R1 = 2Ω , R2 = 3Ω , R3 = 6Ω song song với vào mạch điện U = 6V Cường độ dòng điện qua mạch A 12A B 6A C 3A D 1,8A Câu 52: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, công thức sau sai? A U = U1 + U2 + …+ Un B I = I1 = I2 = …= In C R = R1 = R2 = …= Rn D R = R1 + R2 + …+ Rn Câu 53: Đại lượng không thay đổi đoạn mạch mắc nối tiếp? A Điện trở B Hiệu điện C Cường độ dòng điện D Công suất Câu 54: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là: A R1 + R2 B R1 R2 C R1 R2 R1  R2 D R1  R2 R1 R2 Câu 55: Cho hai điện trở R1= 12 R2 = 18 mắc nối tiếp Điện trở tương đương R12 đoạn mạch nhận giá trị giá trị sau đây: A R12 = 12 B.R12 = 18 C R12 = 6 D R12 = 30 Câu 56: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp Mối quan hệ hiệu điện hai đầu mổi điện trở điện trở biểu diễn sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A U1 R = U2 R2 B U1 R = U2 R1 C U1 U = R1 R2 D.A C Câu 57: Người ta chọn số điện trở loại 2 4 để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16 Trong phương án sau đây, phương án sai? A Chỉ dùng điện trở loại 2 C Chỉ dùng điện trở loại 4 B Dùng điện trở 4 điện trở 2 D Dùng điện trở 4 điện trở 2 Câu 58: Hai điện trở R1= 5 R2=10 mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R1 4A Thông tin sau sai? A Điện trở tương đương mạch 15 C Cường độ dòng điện qua điện trở R2 8A D Hiệu điện hai đầu điện trở R1 20V B Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 60V Câu 59: Phát biểu sau nói cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp? A Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn lớn điện trở vật dẫn nhỏ B Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn lớn điện trở vật dẫn lớn C Cường độ dòng điện vật dẫn mắc nối tiếp với nhau D Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở vật dẫn Câu 60: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp, gọi I cường độ dòng điện mạch U1 U2 hiệu điện hai đầu điện trở, U hiệu điện hai đầu đoạn mạch, hệ thức sau đúng? A I = U R1  R2 C U1 R = U2 R2 B U1 = I.R1 D Các phương án trả lời Câu 61: Điện trở R1= 10 chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U1= 6V Điện trở R2= 5 chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U2= 4V Đoạn mạch gồm R1 R2 mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch là: A 10V B 12V C 9V D.8V Câu 62: Điện trở R1= 30 chịu dòng điện lớn 2A điện trở R2= 10 chịu dòng điện lớn 1A Có thể mắc nối tiếp hai điện trở vào hiệu điện đây? A 40V B 70V C.80V D 120V Câu 63: Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện biến đổi thành: A Cơ D.Hoá C Nhiệt DNăng lượng ánh sáng Câu 64: Trong biểu thức sau đây, biểu thức biểu thức định luật Jun-Lenxơ? A Q = I².R.t B Q = I.R².t C Q = I.R.t D Q = I².R².t Câu 65: Nếu nhiệt lượng Q tính Calo phải dùng biểu thức biểu thức sau? A Q = 0,24.I².R.t B Q = 0,24.I.R².t C Q = I.U.t D Q = I².R.t Câu 66: Phát biểu sau với nội dung định luật Jun- Lenxơ? A Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở thời gian dòng điện chạy qua C Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu điện trở thời gian dòng điện chạy qua D Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua Câu 67: Cầu chì thiết bị giúp ta sử dụng an toàn điện Cầu chì hoạt động dựa vào: A Hiệu ứng Jun – Lenxơ B Sự nóng chảy kim loại C Sự nở nhiệt D A B Câu 68: Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ nhiệt lượng toả dây điện trở viết sau: A Q1 R = Q2 R2 B Q1 R = Q2 R1 C Q1 Q = R1 R2 D A C Câu 69: Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ nhiệt lượng toả dây điện trở biểu diễn sau: A Q1 R = R2 Q2 B Q1 R = Q2 R1 C Q1 R2 = Q2.R1 D A C Câu 70: Một dây dẫn có điện trở 176 mắc vào nguồn điện có hiệu điện U=220V Nhiệt lượng tỏa dây dẫn 15 phút là: A 247.500J B 59.400calo C 59.400J D A B Câu 71: Hai dây đồng chất có chiều dài tiết diện gấp đôi ( l1 =2l2 ; S1 = 2S2) Nếu mắc chúng vào nguồn điện có hiệu điện U khoảng thời gian thì: A Q1 = Q2 B Q1 = 2Q2 C.Q1 = 4Q2 D Q1= Q2 Câu 72: Một bếp điện có hiệu điện định mức U = 220V Nếu sử dụng bếp hiệu điện U’ = 110V sử dụng thời gian nhiệt lượng tỏa bếp sẽ: A Tăng lên lần B Tăng lên lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 73: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R=80 cường độ dòng điện qua bếp I=2,5A Nhiệt lượng mà bếp tỏa 1giây là: A 200J B 300J C 400J D 500J Câu 74: Hai dây dẫn đồng chất mắc nối tiếp, dây có chiều dài l1= 2m, tiết diện S1= 0,5mm² Dây có chiều dài l2= 1m, tiết diện S2= 1mm² Mối quan hệ nhiệt lượng tỏa dây dẫn viết sau: A Q1 = Q2 B 4Q1 = Q2 C Q1 = 4Q2 D Q1 = 2Q2 Câu 75: Điện trở suất xếp theo thứ tự: Bạc, đồng, nhôm, Vonfam, kim loại dẫn điện tốt ? A Vonfam B Nhôm C Bạc D Đồng Câu 76: Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S làm chất có điện trở suất  , có điện trở R tính công thức VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A R =  S l B R = S  l C R = l  S D R =  l S Câu 77: Điện trở suất điện trở dây dẫn hình trụ có: A.Chiều dài m tiết diện 1m2 B Chiều dài 1m tiết diện 1cm2 C Chiều dài 1m tiết diện 1mm2 D Chiều dài 1mm tiết diện 1mm2 Câu 78: Nếu giảm chiều dài dây dẫn lần tăng tiết diện dây lên lần điện trở suất dây dẫn sẽ: A Giảm 16 lần B Tăng 16 lần C không đổi D Tăng lần Câu 79: Một dây dẫn đồng có chiều dài l = 100cm , tiết diện mm2 ,điện trở suất  =1 ,7.10 m Điện trở dây dẫn : A 8,5.10 -2  B 0,85.10-2 C 85.10-2  D 0,085.10-2 Câu 80: Nhận định không : A Điện trở suất dây dẫn nhỏ dây dẫn dẫn điện tốt.B Chiều dài dây dẫn ngắn dây dẫn điện tốt C Tiết diện dây dẫn nhỏ dây dẫn điện tốt.D Tiết diện dây dẫn nhỏ dây dẫn điện Câu 81: Một dây dẫn nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = mm, điện trở suất  = 2,8.10-8m , điện trở dây dẫn : A.5,6.10-4  B 5,6.10-6 C 5,6.10-8 D 5,6.10-2 Câu 82: Hai dây dẫn có chiều dài , tiết diện, điện trở dây thứ lớn điện trở dây thứ hai gấp lần, dây thứ có điện trở suất  = 1,6.10 -8  m , điện trở suất dây thứ hai : A 0,8.10-8m B 8.10-8m C 0,08.10-8m D 80.10-8m Câu 83: Chọn câu trả lời đúng: A Điện trở dây dẫn ngắn luôn nhỏ điện trở dây dẫn dài B Một dây nhôm có đường kính lớn có điện trở nhỏ sợi dây nhôm có đường kính nhỏ C Một dây dẫn bạc luôn có điện trở nhỏ dây dẫn sắt D Nếu người ta so sánh hai dây đồng có tiết diện, dây có chiều dài lớn có điện trở lớn Câu 84: Nhận định không đúng? Để giảm điện trở dây dẫn người ta: A Giảm tiết diện dây dẫn dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.B Dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ C Tăng tiết diện dây dẫn dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.D Tăng tiết diện dây dẫn Câu 85: Công thức công thức tính công suất P đọan mạch chứa điện trở R, mắc vào hiệu điện U, dòng điện chạy qua có cường độ I A P= U.I B P = U I C P= U2 R D P=I 2.R Câu 86: Công suất điện cho biết : A Khả thực công dòng điện B Năng lượng dòng điện C Lượng điện sử dụng đơn vị thời gian D Mức độ mạnh, yếu dòng điện Câu 87: Trên bóng đèn có ghi 12 V– 6W A Cường độ dòng điện lớn mà bóng đèn chịu 2A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 10 B Cường độ dòng điện lớn mà bóng đèn chịu 0,5A C Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng 2A D Cường độ dòng điện qua bóng đèn đèn sáng bình thường 0,5A Câu 88: Trên bóng đèn có ghi 110V-55W Điện trở A 0,5  B 27,5 C 2 D 220 Câu 89: Chọn câu trả lời sai: Một quạt điện có ba nút điều chỉnh tốc độ quay nhanh theo thứ tự tăng dần nút (1), (2) (3).Công suất quạt bật : A Nút (3) lớn B Nút (1) lớn C Nút (1) nhỏ công suất nút (2) D Nút (2) nhỏ công suất nút (3) Câu 90: Số oát ghi dụng cụ điện cho biết : A Công suất mà dụng cụ tiêu thụ hoạt động bình thường B Điện mà dụng cụ tiêu thụ hoạt động bình thường thời gian phút C Công mà dòng điện thực dụng cụ hoạt động bình thường D Công suất điện dụng cụ sử dụng với hiệu điện không vượt hiệu điện định mức Câu 91: Một bàn điện có công suất định mức 1100W cường độ dòng điện định mức 5A điện trở suất 1,1.10-6m tiết diện dây 0,5mm2, chiều dài dây : A 10m B 20m C 40m D 50m Câu 92: Hai bóng đèn, có công suất 75W, có công suất 40W, họat động bình thường hiệu điện 120V Khi so sánh điện trở dây tóc hai bóng đèn : A Đèn công suất 75W có điện trở lớn B Đèn công suất 40W có điện trở lớn C Điện trở dây tóc hai đèn D Không so sánh Câu 93: Trong công thức P = I2.R tăng gấp đôi điện trở R giảm cường độ dòng điện lần công suất: A Tăng gấp lần B Giảm lần C Tăng gấp lần D Giảm lần Câu 94: Hai bóng đèn có ghi số 12V- 9W 12V- 6W mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện 12V A Hai đèn sáng bình thường B Đèn thứ sáng yếu bình thường C Đèn thứ sáng mạnh bình thường D Đèn thứ hai sáng yếu bình thường Câu 95: Năng lượng dòng điện gọi là: A Cơ B Nhiệt C Quang D Điện Câu 96: Số đếm công tơ điện gia đình cho biết: A Thời gian sử dụng điện gia đình B Công suất điện mà gia đình sử dụng C Điện mà gia đình sử dụng D Số dụng cụ thiết bị điện sử dụng Câu 97: Thiết bị điện sau hoạt động chuyển hoá điện thành nhiệt năng? A.Quạt điện B Đèn LED C Bàn điện D Nồi cơm điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 23 D thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng qua thấu kính Câu 29: Thấu kính hội tụ loại thấu kính có A phần rìa dày phần B phần rìa mỏng phần giữa.C phần rìa phần D hình dạng Câu 30: Tiêu cự thấu kính hội tụ làm thủy tinh có đặc điểm A Thay đổi B Không thay đổi được.C Các thấu kính có tiêu cự D Thấu kính dày có tiêu cự lớn Câu 31: Chùm tia sáng qua thấu kính hội tụ mô tả tượng A Truyền thẳng ánh sáng B Tán xạ ánh sáng C Phản xạ ánh sáng D Khúc xạ ánh sáng Câu 32: Câu sau nói thấu kính hội tụ A Trục thấu kính đường thẳng B Quang tâm thấu kính cách hai tiêu điểm C Tiêu điểm thấu kính phụ thuộc vào diện tích thấu kính D Khoảng cách hai tiêu điểm gọi tiêu cự thấu kính Câu 33: Trục thấu kính hội tụ đường thẳng A qua quang tâm thấu kính B qua hai tiêu điểm thấu kính C tiếp tuyến thấu kính quang tâm D qua tiêu điểm song song với thấu kính Câu 34: : Chùm tia ló thấu kính hội tụ có đặc điểm A chùm song song B lệch phía trục so với tia tới C lệch xa trục so với tia tới D phản xạ thấu kính Câu 35: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh vật nằm phía thấu kính ảnh A’B’ A ảnh ảo B nhỏ vật C ngược chiều với vật D vuông góc với vật Câu 36: Ảnh A’B’ vật sáng AB đặt vuông góc với trục A khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ A ảnh ảo ngược chiều vật B ảnh ảo chiều vật C ảnh thật chiều vật D ảnh thật ngược chiều vật Câu 37: Ảnh A’B’ vật sáng AB đặt vuông góc với trục A khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ A ảnh thật, ngược chiều với vật B ảnh thật, chiều với vật C ảnh ảo, ngược chiều với vật D ảnh ảo, chiều với vật Câu 38: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh vật nằm hai phía thấu kính ảnh A ảnh thật, ngược chiều với vật B ảnh thật lớn vật C ảnh ảo, chiều với vật D ảnh vật có độ cao Câu 39: : Đặt vật AB hình mũi tên vuông góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự f cách thấu kính khoảng d > 2f ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất A ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật B ảnh thật, chiều nhỏ vật C ảnh thật , ngược chiều lớn vật D ảnh thật, chiều lớn vật Câu 40: Đặt vật AB hình mũi tên vuông góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự f cách thấu kính khoảng d = 2f ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất A ảnh thật, chiều nhỏ vật B ảnh thật, ngược chiều lớn vật.C ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật D ảnh thật, ngược chiều vật VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 24 Câu 41: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ có độ cao vật AB A ảnh A’B’là ảnh ảo B vật ảnh nằm phía thấu kính C vật nằm cách thấu kính khoảng gấp lần tiêu cự D vật nằm trùng tiêu điểm thấu kính Câu 42: Đặt vật AB hình mũi tên vuông góc với trục thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ Ảnh điểm M trung điểm AB nằm A ảnh A’B’ cách A’ đoạn AB B trung điểm ảnh A’B’ C ảnh A’B’và gần với điểm A’ D ảnh A’B’và gần với điểm B’ Câu 43: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách thấu kính khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều cao vật AB A OA = f B OA = 2f C OA > f D OA< f Câu 44: Ảnh thật cho thấu kính hội tụ A chiều với vật nhỏ vật B chiều với vật C ngược chiều với vật lớn vật D ngược chiều với vật Câu 45: Khi vật đặt xa thấu kính hội tụ, ảnh thật có vị trí cách thấu kính khoảng A tiêu cự B nhỏ tiêu cự C lớn tiêu cự D gấp lần tiêu cự Câu 46: Ảnh vật sáng đặt khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm Có thể thu ảnh nhỏ vật tạo thấu kính đặt vật cách thấu kính A 8cm B 16cm C 32cm D 48cm Câu 47: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f Điểm A nằm trục chính, cho ảnh thật A’B’ lớn vật AB nằm cách thấu kính đoạn A f < OA < 2f B OA > 2f C < OA < f D OA = 2f Câu 48: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f Điểm A nằm trục chính, cho ảnh thật A’B’ nhỏ vật AB nằm cách thấu kính đoạn A OA < f B OA > 2f C OA = f D OA = 2f Câu 49: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách thấu kính khoảng OA = f cho ảnh A’B’ Ảnh A’B’ có đặc điểm A ảnh ảo, chiều, cao gấp lần vật B ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp lần vật C ảnh thật, chiều, cao gấp lần vật D ảnh thật, ngược chiều, cao gấp lần vật Câu 50: Vật thật nằm trước thấu kính hội tụ cách thấu kính khoảng d với f < d < 2f cho: A Ảnh thật, chiều nhỏ vật B Ảnh thật, ngược chiều lớn vật C Ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật D Ảnh thật, ngược chiều vật Câu 51: Một vật thật muốn có ảnh chiều vật qua thấu kính hội tụ vật phải A đặt sát thấu kính B nằm cách thấu kính đoạn f C nằm cách thấu kính đoạn 2f D nằm cách thấu kính đoạn nhỏ f VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 25 Câu 52: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm Một vật thật AB cách thấu kính 40cm Ảnh thu A ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật độ cao vật B ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật độ cao vật C ảnh thật, cách thấu kính 40cm, chiều vật độ cao vật D ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, chiều vật lớn vật Câu 53: Thấu kính phân kì loại thấu kính A có phần rìa dày phần B có phần rìa mỏng phần C biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ D làm chất rắn không suốt Câu 54: Đặc điểm sau không phù hợp với thấu kính phân kỳ? A có phần rìa mỏng B làm chất liệu suốt C có mặt phẳng mặt mặt cầu lõm D hai mặt thấu kính có dạng hai mặt cầu lõm Câu 55: Tia tới song song với trục thấu kính phân kỳ cho tia ló A qua tiêu điểm thấu kính B song song với trục thấu kính C cắt trục thấu kính điểm D có đường kéo dài qua tiêu điểm thấu kính Câu 56: Khi nói thấu kính phân kì, câu phát biểu sau sai ? A Thấu kính phân kì có phần rìa dày phần B Tia tới song song với trục tia ló kéo dài qua tiêu điểm thấu kính C Tia tới đến quang tâm thấu kính, tia ló tiếp tục truyền thẳng theo hướng tia tới D Tia tới song song với trục tia ló qua tiêu điểm thấu kính Câu 57: Tiết diện số thấu kính phân kì bị cắt theo mặt phẳng vuông góc với mặt thấu kính mô tả hình A a, b, c B b, c, d C c, d, a D d, a, b Câu 58: Kí hiệu thấu kính phân kì vẽ A hình a B hình b C hình c D hình d Câu 59: Tia sáng qua thấu kính phân kì không bị đổi hướng A tia tới song song trục thấu kính B tia tới qua quang tâm thấu kính C tia tới qua tiêu điểm thấu kính D tia tới có hướng qua tiêu điểm (khác phía với tia tới so với thấu kính) thấu kính Câu 60: Chiếu chùm tia tới song song với trục thấu kính phân kì A chùm tia ló chùm sáng song song B chùm tia ló chùm sáng phân kì VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 26 C chùm tia ló chùm sáng hội tụ D chùm tia ló ánh sáng bị phản xạ hoàn toàn Câu 61: Thấu kính phân kì A làm kính đeo chữa tật cận thị B làm kính lúp để quan sát vật nhỏ C làm kính hiển vi để quan sát vật nhỏ D làm kính chiếu hậu xe ô tô Câu 62: Khi nói hình dạng thấu kính phân kì, nhận định sau sai? A Thấu kính có hai mặt mặt cầu lồi B Thấu kính có mặt phẳng, mặt cầu lõm C Thấu kính có hai mặt mặt cầu lõm D Thấu kính có mặt cầu lồi, mặt cầu lõm, độ cong mặt cầu lồi mặt cầu lõm Câu 63: Khoảng cách hai tiêu điểm thấu kính phân kì A tiêu cự thấu kính B hai lần tiêu cự thấu kính C bốn lần tiêu cự thấu kính D nửa tiêu cự thấu kính Câu 64: Xét đường tia sáng qua thấu kính, thấu kính hình thấu kính phân kì? A hình a B hình b C hình c D hình d Câu 65: Dùng thấu kính hội tụ hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục thấu kính A chùm tia ló chùm tia hội tụ tiêu điểm thấu kính B chùm tia ló chùm tia song song C chùm tia ló chùm tia phân kỳ D chùm tia ló tiếp tục truyền thẳng Câu 66: Tia tới song song trục thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục điểm cách quang tâm O thấu kính 15cm Tiêu cự thấu kính A 15cm B 20cm C 25cm D 30cm Câu 67: Một thấu kính phân kì có tiêu cự 25cm Khoảng cách hai tiêu điểm F F’ A 12,5cm B 25cm C 37,5cm D 50cm Câu 68: Để có tia ló song song với trục thấu kính phân kỳ A tia tới song song trục chính.B tia tới có hướng qua tiêu điểm (cùng phía với tia tới so với thấu kính) C tia tới có hướng qua tiêu điểm (khác phía với tia tới so với thấu kính) D tia tới có hướng không qua tiêu điểm Câu 69: Đặt vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu ảnh A’B’ A ảnh ảo, ngược chiều với vật, nhỏ vật.B ảnh ảo, chiều với vật, nhỏ vật C ảnh ảo, ngược chiều với vật, lớn vật.D ảnh thật, chiều, lớn vật Câu 70: Khi đặt trang sách trước thấu kính phân kỳ A ảnh dòng chữ nhỏ dòng chữ thật trang sách B ảnh dòng chữ dòng chữ thật trang sách C ảnh dòng chữ lớn dòng chữ thật trang sách VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 27 D không quan sát ảnh dòng chữ trang sách Câu 71: Vật đặt vị trí trước thấu kính phân kì cho ảnh trùng vị trí tiêu điểm A Đặt khoảng tiêu cự B Đặt khoảng tiêu cự C Đặt tiêu điểm D Đặt xa Câu 72: Đối với thấu kính phân kỳ, vật đặt xa thấu kính ảnh ảo vật tạo thấu kính A quang tâm.B sau cách thấu kính khoảng tiêu cự C trước cách thấu kính khoảng tiêu cự.D xa so với tiêu điểm Câu 73: Ảnh ảo vật tạo thấu kính phân kỳ thấu kính hội tụ giống chỗ A chúng chiều với vật B chúng ngược chiều với vật.C chúng lớn vật D chúng nhỏ vật Câu 74: Nếu đưa vật thật xa thấu kính phân kỳ ảnh vật A di chuyển gần thấu kính B có vị trí không thay đổi C di chuyển xa vô D cách thấu kính khoảng tiêu cự Câu 75: Vật AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục dụng cụ quang học cho ảnh A’B’ hình vẽ sau Dụng cụ quang học A Thấu kính hội tụ B Thấu kính phân kì.C Gương phẳng D Kính lúp Câu 76: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục tiêu điểm thấu kính phân kỳ có tiêu cự f Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính ảnh ảo vật A lớn gần thấu kính B nhỏ gần thấu kính C lớn xa thấu kính D nhỏ xa thấu kính Câu 77: Lần lượt đặt vật AB trước thấu kính phân kì thấu kính hội tụ Thấu kính phân kì cho ảnh ảo A1B1, thấu kính hội tụ cho ảnh ảo A2B2 A A1B1 < A2B2 B A1B1 = A2B2 C A1B1 >A2B2 D A1B1  A2B2 Câu 78: Vật AB có độ cao h đặt vuông góc với trục thấu kính phân kì Điểm A nằm trục có vị trí tiêu điểm F Ảnh A’B’ có độ cao h’ A h = h’ B h h' =2h’ C h = D h < h’ Câu 79: Vật AB đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f, có A nằm trục cách thấu kính khoảng OA cho ảnh A’B’ cao nửa vật AB A OA < f B OA=f C OA >f D OA = 2f Câu 80: Một vật sáng đặt tiêu điểm thấu kính phân kỳ Khoảng cách ảnh thấu kính A f B f C 2f D f Câu 81: Máy ảnh gồm phận chính: A Buồng tối, kính màu, chỗ đặt phim B Buồng tối, vật kính, chỗ đặt phim C Vật kính, kính màu, chỗ đặt phim D Vật kính, kính màu, chỗ đặt phim, buồng tối Câu 82: Ảnh vật phim máy ảnh là: A Ảnh thật, chiều với vật nhỏ vật B Ảnh thật, ngược chiều với vật nhỏ vật C Ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo, ngược chiều với vật nhỏ vật VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 28 Câu 83: Bộ phận quang học máy ảnh là: A Vật kính B Phim C Buồng tối D Bộ phận đo độ sáng Câu 84: Vật kính máy ảnh sử dụng: A Thấu kính hội tụ B Thấu kính phân kỳ C Gương phẳng D Gương cầu Câu 85: Một máy ảnh không cần phận A buồng tối, phim B buồng tối, vật kính C phận đo độ sáng D vật kính Câu 86: Ảnh vật máy ảnh có vị trí A nằm sát vật kính B nằm vật kính C nằm phim D nằm sát phim Câu 87: Khi vật tiến lại gần máy ảnh A ảnh to dần B ảnh nhỏ dần C ảnh không thay đổi kích thước D ảnh không thay đổi vị trí so với vật kính Câu 88: Phim máy ảnh có chức A tạo ảnh thật vật B tạo ảnh ảo vật.C ghi lại ảnh ảo vật D ghi lại ảnh thật vật Câu 89: Buồng tối máy ảnh có chức A điều chỉnh lượng ánh sáng vào máy B không cho ánh sáng lọt vào máy C ghi lại ảnh vật D tạo ảnh thật vật Câu 90: Khi chụp ảnh máy ảnh học người thợ thường điều chỉnh ống kính máy ảnh với mục đích A thay đổi tiêu cự ống kính.B thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt C thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim D thay đổi khoảng cách từ vật đến phim Câu 91: Trong máy ảnh, ảnh vật cần chụp rõ nét phim, người ta thường A thay đổi tiêu cự vật kính giữ phim, vật kính đứng yên B thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim cách đưa vật kính xa lại gần phim C thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim cách đưa phim xa lại gần vật kính D đồng thời thay đổi vị trí vật kính phim Câu 92: Gọi f tiêu cự vật kính máy ảnh Để chụp ảnh vật phim, ta phải đặt vật cách vật kính khoảng d cho A d < f B d = f C f < d < 2f D d > 2f Câu 93: Để chụp ảnh vật xa, cần phải điều chỉnh vật kính để A tiêu điểm vật kính nằm xa phim.B tiêu điểm vật kính nằm phía sau phim C tiêu điểm vật kính nằm phim.D tiêu điểm vật kính nằm phía trước phim Câu 94: Khi chụp ảnh vật cao 1,5m đặt cách máy ảnh 6m Biết khoảng cách từ vật kính đến phim 4cm Chiều cao ảnh vật phim A 1cm B 1,5cm C 2cm D 2,5cm Câu 95: Khi chụp ảnh vật cao 4m Ảnh vật phim có độ cao 2cm; khoảng cách từ vật kính đến phim 4,5cm Khoảng cách vật đến máy ảnh là: A 2m B 7,2m C 8m D 9m Câu 96: Ảnh vật in màng lưới mắt A Ảnh ảo nhỏ vật B Ảnh ảo lớn vật.C Ảnh thật nhỏ vật D Ảnh thật lớn vật Câu 97: Khi nhìn rõ vật ảnh vật nằm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 29 A Thể thủy tinh mắt B Võng mạc mắt C Con mắt D Lòng đen mắt Câu 98: Về phương diện quang học, thể thủy tinh mắt giống A Gương cầu lồi B Gương cầu lõm C Thấu kính hội tụ D Thấu kính phân kỳ Câu 99: Mắt tốt nhìn vật xa mà mắt điều tiết ảnh vật A Trước màng lưới mắt.B Trên màng lưới mắt C Sau màng lưới mắt.D Trước tiêu điểm thể thuỷ tinh mắt Câu 100: Để ảnh vật cần quan sát rõ nét màng lưới, mắt điều tiết cách A Thay đổi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.B Thay đổi đường kính C Thay đổi tiêu cự thể thủy tinh D Thay đổi tiêu cự thể thủy tinh khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới Câu 101: : Khi nói mắt, câu phát biểu sau đúng? A Điểm cực viễn điểm xa mà đặt vật mắt điều tiết mạnh nhìn rõ B Điểm cực cận điểm gần mà đặt vật mắt không điều tiết nhìn rõ C Không thể quan sát vật đặt vật điểm cực viễn mắt D Khi quan sát vật điểm cực cận, mắt phải điều tiết mạnh Câu 102: Khi nói mắt, câu phát biểu sau sai? A Khi nhìn vật xa tiêu cự thể thủy tinh mắt lớn B Khi nhìn vật xa vô cực mắt phải điều tiết tối đa C Khoảng cách nhìn rõ ngắn mắt thay đổi theo độ tuổi D Mắt tốt, quan sát mà điều điều tiết tiêu điểm thể thuỷ tinh nằm màng lưới Câu 103: Mắt người nhìn rõ vật vật nằm khoảng A từ điểm cực cận đến mắt B từ điểm cực viễn đến vô cực C từ điểm cực cận đến điểm cực viễn D từ điểm cực viễn đến mắt Câu 104: Khoảng cách sau coi khoảng nhìn thấy rõ ngắn mắt? A Khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn B Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn C Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận D Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới Câu 105: Sự điều tiết mắt thay đổi A Độ cong thể thủy tinh để ảnh vật nhỏ vật xuất rõ nét màng lưới B Độ cong thể thủy tinh để ảnh vật chiều với vật xuất rõ nét màng lưới C Độ cong thể thủy tinh để ảnh vật lớn vật xuất rõ nét màng lưới D Vị trí thể thủy tinh để ảnh vật nhỏ vật xuất rõ nét màng lưới Câu 106: Về phương diện tạo ảnh, mắt máy ảnh có tính chất giống A Tạo ảnh thật, lớn vật B Tạo ảnh thật, bé vật C Tạo ảnh ảo, lớn vật D Tạo ảnh ảo, bé vật Câu 107: Mắt tốt nhìn vật xa mà mắt điều tiết ảnh vật màng lưới Khi tiêu điểm thể thủy tinh vị trí A thể thủy tinh mắt B trước màng lưới mắt C màng lưới mắt D sau màng lưới mắt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 30 Câu 108: Một đặc điểm mắt mà nhờ mắt nhìn rõ vật quan sát vật xa, gần khác A thể thủy tinh thay đổi độ cong B màng lưới thay đổi độ cong C thể thủy tinh di chuyển D màng lưới di chuyển Câu 109: Tiêu cự thể thủy tinh dài mắt quan sát vật A điểm cực cận B điểm cực viễn C khoảng cực cận D khoảng cực viễn Câu 110: : Khi nhìn tòa nhà cao 10m cách mắt 20m ảnh tòa nhà màng lưới mắt có độ cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới 2cm A 0,5cm B 1,0cm C 1,5cm D 2,0cm Câu 111: Một người nhìn rõ vật Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới mắt người 2cm Khoảng cách từ ảnh vật đến thể thủy tinh mắt A 0cm B 2cm C 5cm D vô Câu 112: Biểu mắt cận A nhìn rõ vật gần mắt, không nhìn rõ vật xa mắt B nhìn rõ vật xa mắt, không nhìn rõ vật gần mắt C nhìn rõ vật khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.D không nhìn rõ vật gần mắt Câu 113: Biểu mắt lão A nhìn rõ vật gần mắt, không nhìn rõ vật xa mắt B nhìn rõ vật xa mắt, không nhìn rõ vật gần mắt C nhìn rõ vật khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.D không nhìn rõ vật xa mắt Câu 114: : Kính cận thích hợp kính phân kỳ có tiêu điểm F A trùng với điểm cực cận mắt B trùng với điểm cực viễn mắt C nằm điểm cực cận điểm cực viễn mắt D nằm điểm cực cận thể thủy tinh mắt Câu 115: Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo loại kính có tính chất A kính phân kì B kính hội tụ C kính lão D kính râm (kính mát) Câu 116: Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất A kính phân kì B kính hội tụ C kính mát D kính râm Câu 117: Tác dụng kính cận để A nhìn rõ vật xa mắt B nhìn rõ vật gần mắt.C thay đổi võng mạc mắt D thay đổi thể thủy tinh mắt Câu 118: Tác dụng kính lão để A nhìn rõ vật xa mắt B nhìn rõ vật gần mắt C thay đổi võng mạc mắt D thay đổi thể thủy tinh mắt Câu 119: chọn câu phát biểu đúng: A Mắt cận nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa B Mắt cận nhìn rõ vật xa mà không nhìn rõ vật gần C Mắt tốt nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa D Mắt tốt nhìn rõ vật xa mà không nhìn rõ vật gần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 31 Câu 120: Mắt cận cần đeo loại kính A phân kỳ để nhìn rõ vật xa B hội tụ để nhìn rõ vật xa C phân kỳ để nhìn rõ vật gần D hội tụ để nhìn rõ vật gần Câu 121: Mắt cận có điểm cực viễn A xa mắt B xa mắt điểm cực viễn mắt bình thường C gần mắt điểm cực viễn mắt bình thường D xa mắt điểm cực viễn mắt lão Câu 122: Tác dụng kính cận để A tạo ảnh ảo nằm khoảng cực viễn mắt B tạo ảnh ảo nằm khoảng cực viễn mắt C tạo ảnh thật nằm khoảng cực viễn mắt.D tạo ảnh thật nằm khoảng cực viễn mắt Câu 123: Tác dụng kính lão để A tạo ảnh ảo nằm khoảng cực cận mắt B tạo ảnh ảo nằm khoảng cực cận mắt C tạo ảnh thật nằm khoảng cực cận mắt.D tạo ảnh thật nằm khoảng cực cận mắt Câu 124: Mắt người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 100cm Mắt có tật phải đeo kính ? A Mắt cận, đeo kính hội tụ B Mắt lão, đeo kính phân kì C Mắt lão, đeo kính hội tụ D Mắt cận, đeo kính phân kì Câu 125: Mắt người có khoảng cực viễn 50cm Thấu kính mang sát mắt sử dụng phù hợp thấu kính A hội tụ có tiêu cự 50cm B hội tụ có tiêu cự 25cm C phân kỳ có tiêu cự 50cm D phân kỳ có tiêu cự 25cm Câu 126: Mắt bạn Đông có khoảng cực cận 10cm, khoảng cực viễn 50cm Bạn Đông không đeo kính thấy vật cách mắt khoảng A từ 10cm đến 50cm B lớn 50cm C lớn 40cm D lớn 10cm Câu 127: Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt cận nằm A trước màng lưới B màng lưới C sau màng lưới D thể thủy tinh Câu 128: Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt lão nằm A trước màng lưới B màng lưới C sau màng lưới D thể thủy tinh Câu 129: Khoảng cực cận mắt cận A khoảng cực cận mắt thường B lớn khoảng cực cận mắt thường C nhỏ khoảng cực cận mắt thường D lớn khoảng cực cận mắt lão Câu 130: Khoảng cực cận mắt lão A khoảng cực cận mắt thường B lớn khoảng cực cận mắt thường C nhỏ khoảng cực cận mắt thường D nhỏ khoảng cực cận mắt cận Câu 131: Khoảng nhìn rõ mắt cận ( khoảng cách từ Cc đến Cv ) A khoảng nhìn rõ mắt lão B lớn khoảng nhìn rõ mắt lão VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 32 C nhỏ khoảng nhìn rõ mắt lão D khoảng nhìn rõ mắt bình thường Câu 132: Mắt bạn Đông có khoảng cực viễn 40cm Loại kính thích hợp để bạn đeo A hội tụ, có tiêu cự 40cm B phân kỳ, có tiêu cự 40cm C hội tụ, có tiêu cự lớn 40cm D phân kỳ, có tiêu cự lớn 40cm Câu 133: Mắt bạn Đông nhìn rõ vật xa mắt 50cm Để khắc phục bạn cần A đeo sát mắt thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm B đeo sát mắt thấu kính phân kỳ có tiêu cự 50cm C không cần đeo kính D đeo kính hội tụ nhìn gần đeo kính phân kỳ nhìn xa Câu 134: Có thể dùng kính lúp để quan sát A Trận bóng đá sân vận động B Một vi trùng C Các chi tiết máy đồng hồ đeo tay D Kích thước nguyên tử Câu 135: Phát biểu phát biểu sau nói kính lúp là: A Kính lúp dụng cụ bổ trợ cho mắt quan sát vi khuẩn B Kính lúp thực chất thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn C Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát rõ ảnh thật vật nhỏ D Kính lúp thực chất thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn Câu 136: Một người quan sát vật nhỏ kính lúp, người phải điều chỉnh để A ảnh vật ảnh ảo chiều, lớn vật B ảnh vật ảnh thật chiều, lớn vật C ảnh vật ảnh ảo, ngược chiều, lớn vật D ảnh vật ảnh ảo chiều, nhỏ vật Câu 137: Nhận định không đúng? Quan sát vật nhỏ qua kính lúp, ta nhìn thấy A Ảnh chiều với vật B Ảnh lớn vật C Ảnh ảo D Ảnh thật lớn vật Câu 138: Kính lúp Thấu kính hội tụ có A tiêu cự dài dùng để quan sát vật nhỏ B tiêu cự dài dùng để quan sát vật có hình dạng phức tạp C tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật nhỏ D tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật lớn Câu 139: Trong kính lúp sau, kính lúp dùng để quan sát vật cho ảnh lớn nhất? A Kính lúp có số bội giác G = B Kính lúp có số bội giác G = 5,5 C Kính lúp có số bội giác G = D Kính lúp có số bội giác G = Câu 140: Số bội giác tiêu cự ( đo đơn vị xentimet ) kính lúp có hệ thức: A G = 25 f B G = 25 f C G = 25 + f D G = 25 – f Câu 141: Thấu kính dùng làm kính lúp? A Thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm B Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm D Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm Câu 142: : Số ghi vành kính lúp 5x Tiêu cự kính lúp có giá trị A f = 5m B f = 5cm C f = 5mm D f = 5dm Câu 143: Khi quan sát vật kính lúp, để mắt nhìn thấy ảnh ảo lớn vật ta cần phải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 33 A đặt vật khoảng tiêu cự B đặt vật khoảng tiêu cự C đặt vật sát vào mặt kính D đặt vật vị trí Câu 144: Dùng kính lúp có số bội giác 4x kính lúp có số bội giác 5x để quan sát vật với điều kiện thì: A Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh lớn kính lúp có số bội giác 5x B Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh nhỏ kính lúp có số bội giác 5x C Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh kính lúp có số bội giác 5x D Không so sánh ảnh hai kính lúp Câu 145: Số bội giác kính lúp A lớn tiêu cự lớn B nhỏ tiêu cự nhỏ C tiêu cự tỉ lệ thuận D lớn tiêu cự nhỏ Câu 146: : Một kính lúp có tiêu cự f = 12,5cm, độ bội giác kính lúp là: A G = 10 B G = C G = D G = Câu 147: : kính lúp có độ bội giác G = 5, tiêu cự f kính lúp A 5cm B 10cm C 20cm D 30cm Câu 148: Trên hai kính lúp có ghi “2x” “3x” A Cả hai kính lúp có ghi “2x” “3x” có tiêu cự B Kính lúp có ghi “3x” có tiêu cự lớn kính lúp có ghi “2x” C Kính lúp có ghi “2x” có tiêu cự lớn kính lúp có ghi “3x” D Không thể khẳng định tiêu cự kính lúp lớn Câu 149: Câu trả lời không đúng? Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ Vật đặt cách kính 5cm A Ảnh cách kính 5cm B Ảnh qua kính ảnh ảo C Ảnh cách kính 10cm D Ảnh chiều với vật Câu 150: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu A đỏ B vàng C tím D trắng Câu 151: Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua lọc màu xanh, phía sau lọc A ta thu ánh sáng Màu đỏ B ta thu ánh sáng Màu xanh C tối (không có ánh sáng truyền qua) D ta thu ánh sáng Ánh sáng trắng Câu 152: Các nguồn phát ánh sáng trắng là: A mặt trời, đèn pha ôtô B nguồn phát tia laze C đèn LED D đèn ống dùng trang trí Câu 153: Chọn phát biểu A.Có thể tạo ánh sáng vàng cách chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu vàng B.Bút Lade hoạt động phát ánh sáng xanh C.Ánh sáng đèn pha ôtô phát ánh sáng vàng D.Bất kỳ nguồn sáng phát ánh sáng trắng Câu 154: Chọn câu phát biểu A Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu ta ánh sáng có màu lọc B Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu ta ánh sáng có màu trắng C Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu ta ánh sáng có màu đỏ D Chiếu ánh sáng màu qua lọc màu ta ánh sáng có màu trắng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 34 Câu 155: Sau kính lọc màu xanh ta thu ánh sáng màu xanh Chùm ánh sáng chiếu vào lọc A ánh sáng đỏ B ánh sáng vàng C ánh sáng trắng D ánh sáng từ bút lade Câu 156: Chọn phát biểu A Khi nhìn thấy vật có màu (trừ vật đen) có ánh sáng màu vào mắt ta B Tấm lọc màu hấp thụ tốt ánh sáng màu C Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu vàng ta thu ánh sáng trắng D Các đèn LED phát ánh sáng trắng Câu 157: Chiếu chùm ánh sáng trắng chùm ánh sáng màu xanh qua lọc màu xanh Các chùm ánh sáng qua lọc có màu A trắng B đỏ C xanh D vàng Câu 158: Dùng bể nước nhỏ có thành bên suốt đựng nước có pha mực đỏ, sau dùng đèn pin chiếu chùm ánh sáng xuyên qua hai thành đối diện bể nước ánh sáng xuyên qua bể nước có màu A trắng B đỏ C vàng D xanh Câu 159: Tấm lọc màu có công dụng A chọn màu ánh sáng truyền qua trùng với màu lọc B trộn màu ánh sáng truyền qua C giữ nguyên màu ánh sáng truyền qua D ánh sáng truyền qua chuyển sang màu sáng Câu 154: : Khi chiếu hai ánh sáng đỏ lục lên tờ giấy trắng ta thấy tờ giấy có ánh sáng màu vàng Nếu chiếu thêm vào tờ giấy ánh sáng màu lam thích hợp ta thấy tờ giấy có ánh sáng màu A đỏ B lục C trắng D lam Câu 155: Làm vòng tròn nhỏ bìa cứng, dán giấy trắng có trục quay, chia vòng tròn thành ba phần tô màu đỏ, lục lam Cho vòng tròn quay thật nhanh nhìn mặt giấy ta nhận thấy có màu A kẽ sọc đỏ lục B kẽ sọc đỏ lam C kẽ sọc lục lam D trắng Câu 156: : Chiếu ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu vàng vào vị trí màu trắng, ánh sáng màu vàng bị chắn kính lọc màu xanh lam Nhìn ta thấy có màu A trắng B da cam C đỏ D xanh lam Câu 157: Hiện tượng sau trộn ánh sáng màu? A Chiếu ánh sáng tím với ánh sáng vàng vào chổ màu trắng Ta thu ánh sáng có màu khác B Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu thích hợp lên màu trắng Ta thu ánh sáng màu trắng C Chiếu ánh sáng trắng lên mặt ghi đĩa CD cho tia phản xạ lên màu trắng Ta thu ánh sáng có nhiều màu khác D Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu khác lên màu trắng Ta thu ánh sáng có nhiều màu khác Câu 158: Khi trộn ánh sáng có màu Trường hợp không tạo ánh sáng trắng? A Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với độ sáng thích hợp B Trộn ánh sáng đỏ cánh sen, vàng, lam với độ sáng thích hợp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 35 C Trộn ánh sáng vàng lam với độ sáng thích hợp D Trộn ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với độ sáng thích hợp Câu 159: Chiếu ánh sáng tím qua kính lọc tím, ta thấy kính lọc có màu A tím B đen C trắng D đỏ Câu 154: Khi thấy vật màu trắng ánh sáng vào mắt ta có màu A đỏ B xanh C vàng D trắng Câu 155: Khi nhìn thấy vật màu đen A ánh sáng đến mắt ta ánh sáng trắng B ánh sáng đến mắt ta ánh sáng xanh C ánh sáng đến mắt ta ánh sáng đỏ D ánh sáng từ vật truyền tới mắt Câu 156: Ánh sáng tán xạ vật truyền A theo phương ánh sáng tới B vuông góc với phương ánh sáng tới C song song với phương ánh sáng tới D theo phương Câu 157: : Hiện tượng sau biểu tác dụng sinh học ánh sáng? A Ánh sáng mặt trời chiếu vào thể làm cho thể nóng lên B Ánh sáng chiếu vào hỗn hợp khí clo khí hiđro đựng ống nghiệm gây nổ C Ánh sáng chiếu vào pin quang điện làm cho phát điện D Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào thể trẻ em chống bệnh còi xương Câu 158: Ánh sáng có tác dụng nhiệt lượng ánh sáng biến thành A điện B nhiệt C D hóa Câu 159: Tác dụng sau ánh sáng gây ra? A Tác dụng nhiệt B Tác dụng quang điện C Tác dụng từ D Tác dụng sinh học Câu 160: Về mùa hè, ban ngày đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối quần áo màu tối A hấp thụ ánh sáng, nên cảm thấy nóng B hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng C tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng D tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Câu 1: Thả bóng bàn rơi từ độ cao định, sau chạm đất bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu A bóng bị trái đất hút B bóng thực công C bóng chuyển thành động D phần chuyển hóa thành nhiệt Câu 2: Một ô tô chạy đột ngột tắt máy, xe chạy thêm đoạn dừng A xe giảm dần B động xe giảm dần C động xe chuyển hóa thành dạng lượng khác ma sát D động xe chuyển hóa thành Câu 3: Nội dung sau thể đầy đủ định luật bảo toàn lượng? A Năng lượng không tự sinh mà biến đổi từ dạng sang dạng khác B Năng lượng không tự mà biến đổi từ dạng sang dạng khác C Muốn thu dạng lượng phải tiêu hao dạng lượng khác VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 36 D Muốn thu dạng lượng phải tiêu hao hay nhiều dạng lượng khác Câu 4: Hiệu suất pin mặt trời 10% Điều có nghĩa: Nếu pin nhận A điện 100J tạo quang 10J B lượng mặt trời 100J tạo điện 10J C điện 10J tạo quang 100J D lượng mặt trời 10J tạo điện 100J Câu 5: Nói hiệu suất động điện 97% Điều có nghĩa 97% điện sử dụng chuyển hóa thành A B nhiệt C nhiệt D lượng khác Câu 6: Ở nhà máy nhiệt điện A biến thành điện B nhiệt biến thành điện C quang biến thành điện D hóa biến thành điện Câu 7: Trong điều kiện sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn? A Mùa khô, nước hồ chứa ít.B Mùa mưa hồ chứa đầy nước C Độ cao mực nước hồ chứa tính từ tua bin thấp D Lượng nước chảy ống dẫn nhỏ Câu 8: Bộ phận nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi lượng nước thành điện A lò đốt than B nồi C máy phát điện D tua bin Câu 9: Trong dụng cụ thiết bị điện sau thiết bị chủ yếu biến điện thành nhiệt năng? A máy quạt B bàn điện C máy khoan D máy bơm nước Câu 10: Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin A nhiên liệu B nước C nước D quạt gió Câu 11: Khi nước hồ chứa giảm xuống đến cận mức báo động nhà máy thủy điện sử dụng biện pháp A cho số tổ máy ngừng hoạt động B ngừng cấp điện C tăng đường kính ống dẫn từ hồ đến máy phát D tăng số máy phát điện so với bình thường Câu 12: Ưu điểm bật nhà máy thủy điện A tránh ô nhiễm môi trường B việc xây dựng nhà máy đơn giản C tiền đầu tư không lớn D hoạt động tốt mùa mưa mùa nắng Câu 13: Điểm sau ưu điểm điện gió? A Không gây ô nhiễm môi trường B Không tốn nhiên liệu C Thiết bị gọn nhẹ.D Có công suất lớn Câu 14: Quá trình chuyển hóa lượng nhà máy điện hạt nhân là: A Năng lượng hạt nhân – Cơ – Điện B Năng lượng hạt nhân – Cơ – Nhiệt – Điện C Năng lượng hạt nhân – Thế – Điện D Năng lượng hạt nhân – Nhiệt - Cơ – Điện Câu 15: Quá trình chuyển hóa lượng nhà máy điện gió : VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 37 A Năng lượng gió – Cơ – Điện B Năng lượng gió – Nhiệt – Cơ – Điện C Năng lượng gió – Hóa năng- Cơ – Điện D Năng lượng gió – Quang – Điện Câu 16: : Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều A nhà máy phát điện gió B pin mặt trời C nhà máy thuỷ điện D nhà máy nhiệt điện Câu 17: Trong nhà máy phát điện, nhà máy phát điện có công suất phát điện không ổn định nhất? A Nhà máy nhiệt điện đốt than B Nhà máy điện gió C Nhà máy điện nguyên tử D Nhà máy thủy điện *******HẾT******* VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... ảnh là: A 2m B 7,2m C 8m D 9m Câu 96 : Ảnh vật in màng lưới mắt A Ảnh ảo nhỏ vật B Ảnh ảo lớn vật. C Ảnh thật nhỏ vật D Ảnh thật lớn vật Câu 97 : Khi nhìn rõ vật ảnh vật nằm VnDoc - Tải tài liệu,... qua tiêu điểm Câu 69: Đặt vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu ảnh A’B’ A ảnh ảo, ngược chiều với vật, nhỏ vật. B ảnh ảo, chiều với vật, nhỏ vật C ảnh ảo, ngược chiều với vật, lớn vật. D ảnh thật,... tinh mắt Câu 1 19: chọn câu phát biểu đúng: A Mắt cận nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa B Mắt cận nhìn rõ vật xa mà không nhìn rõ vật gần C Mắt tốt nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa
- Xem thêm -

Xem thêm: 400 câu trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 , 400 câu trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 , 400 câu trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay