TẬP BÀI GIẢNG THUẾ NHÀ NƯỚC

60 152 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 09:37

Thuế là phạm trù có tính chất lịch sử và là một tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu đáp ứngchức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Thuế phát sinh, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển củaquan hệ hàng hoá tiền tệ, các hình thức thuế ngày càng phong phú hơn, công tác quản lý thuế ngàycàng hoàn thiện hơn và thuế đã trở thành công cụ quan trọng, có hiệu quả của Nhà nước để tác độngđến đời sống kinh tế xã hội. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT TẬP BÀI GIẢNG THUẾ NHÀ NƯỚC (Lưu hành nội bộ) Chương : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.1 Thuế vai trò thuế kinh tế 1.1.1 Sự đời tính tất yếu khách quan thuế Thuế phạm trù có tính chất lịch sử tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu đáp ứng chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Thuế phát sinh, tồn phát triển với phát triển quan hệ hàng hoá - tiền tệ, hình thức thuế ngày phong phú hơn, công tác quản lý thuế ngày hoàn thiện thuế trở thành công cụ quan trọng, có hiệu Nhà nước để tác động đến đời sống kinh tế - xã hội 1.1.2 Khái niệm đặc điểm thuế * Khái niệm: - Thuế khoản đóng góp bắt buộc từ thể nhân pháp nhân cho Nhà nước theo mức độ thời hạn pháp luật qui định nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội * Đặc điểm - Thuế khoản động viên bắt buộc gắn liền với quyền lực Nhà nước Tuy nhiên, thuế khoản đóng góp bắt buộc không mang tính hình sự, nghĩa hành động đóng thuế cho Nhà nước hành động thực nghĩa vụ người công dân, hành động xuất có biểu vi phạm pháp luật - Thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp - Thuế chịu ảnh hưởng yếu tố kinh tế, trị xã hội thời kỳ định - Thuế giới hạn phạm vi biên giới quốc gia quyền lực pháp lý Nhà nước người tài sản 1.1.3 Vai trò thuế kinh tế nước ta - Thuế khoản thu chủ yếu NSNN - Thuế công cụ quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế - Thuế góp phần đảm bảo bình đẳng sách động viên đóng góp cho Nhà nước thành phần kinh tế thực công xã hội 1.2 Phân loại thuế Phân loại thuế việc xếp sắc thuế hệ thống thuế thành nhóm khác theo tiêu thức định 1.2.1 Phân loại theo đối tượng đánh thuế Đối tượng đánh thuếthuế đánh Căn vào sở đánh thuế chia sắc thuế thành loại: - Thuế đánh vào tiêu dùng: Là loại thuế sở đánh thuế phần thu nhập mang tiêu dùng VD: Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt Đây loại thuế gián thu người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ gánh chịu - Thuế đánh vào thu nhập: loại thuế có sở đánh thuế thu nhập thực tế kiếm thể nhân pháp nhân VD: Thuế TNDN, thuế TNCN Đây loại thuế trực thu Thuế TN giữ vai trò quan trọng việc đảm bảo nguồn thu cho NSNN thực điều phối thu nhập đảm bảo tính công xã hội - Thuế đánh vào tài sản: Là loại thuế có sở đánh thuế giá trị tài sản lưu giữ hay chuyển dịch Đánh thuế TS nhằm mục đích góp phần giải hậu mặt xã hội phân phối tài sản không công xã hội 1.2.2 Phân loại theo tính chất chuyển dịch thuế - Thuế trực thu: Là loại thuế đánh vào thu nhập tài sản người nộp thuế VD: Thuế TNDN, thuế TNCN - Thuế gián thu: Là loại thuế đánh cách gián tiếp thông qua giá hàng hoá dịch vụ 1.3 Các yếu tố chủ yếu cấu thành sắc thuế 1.3.1 Tên gọi Tên gọi sắc thuế nói lên sở tính thuế nội dung chủ yếu sắc thuế VD: Thuế GTGT sở GTGT hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 1.3.2 Đối tượng nộp thuế Luật thuế rõ phải khai báo, nộp thuế theo qui định sắc thuế Đối tượng nộp thuế thể nhân pháp nhân theo qui định pháp luật 1.3.3 Đối tượng chịu thuế Đối tượng làm để đánh thuế đối tượng chịu thuế VD: hàng hoá, thu nhập, tài sản 1.3.4 Căn tính thuế 1.3.4.1 Cơ sở tính thuế: Cơ sở tính thuế để xác định mức thuế phải nộp Mỗi sắc thuế có sở tính thuế riêng VD: Thuế TNDN, sở tính thuế thu nhập chịu thuế 1.3.4.2 Thuế suất, mức thuế - Mức thuế thể mức độ động viên Nhà nước đơn vị đối tượng chịu thuế VD: thuế sử dụng đất nông nghiệp - Thuế suất: Biểu quan hệ tỷ lệ phần trăm huy động sở tính thuế Thuế suất bao gồm + Thuế suất ổn định + Thuế suất lũy tiến: Thuế suất luỹ tiến phần thuế suất luỹ tiến toàn phần 1.3.5 Chế độ miễn giảm thuế Miễn giảm thuế yếu tố ngoại lệ qui định sắc thuế Quy định nhằm mục đích: - Tạo điều kiện giúp người nộp thuế khắc phục hoàn cảnh khó khăn - Thực số chủ trương sách kinh tế xã hội khuyến khích hoạt động người nộp thuế Chương 2: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2.1 Khái niệm, đặc điểm tác dụng thuế giá trị gia tăng 2.1.1 Khái niệm Thuế GTGT sắc thuế tính khoản giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh khâu qúa trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng 2.1.2 Đặc điểm Thuế GTGT có số đặc điểm sau đây: - Thuế GTGT sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lắp Thuế GTGT đánh vào tất giai đoạn trình sản xuất kinh doanh tính phần giá trị tăng thêm giai đoạn Tổng số thuế thu tất giai đoạn số thuế tính giá bán cho người tiêu dùng cuối Giá trị gia tăng phần giá trị tạo trình sản xuất kinh doanh Đại lượng xác định phương pháp cộng phương pháp trừ Theo phương pháp cộng, GTGT trị giá yếu tố cấu thành giá trị tăng thêm bao gồm tiền công lợi nhuận Theo phương pháp trừ, GTGT khoản chênh lệch tổng giá trị sản xuất tiêu thụ trừ tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng Tổng giá trị gia tăng tất giai đoạn luân chuyển giá bán sản phẩm giai đoạn cuối Do vậy, việc thu thuế GTGT giai đoạn tương đương với số thuế tính giá bán cho người tiêu dùng cuối - Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế cao.Thuế GTGT yếu tố chi phí mà đơn yếu tố cộng thêm giá bán người cung cấp hàng hoá, dịch vụ Thuế GTGT không bị ảnh hưởng trực tiếp kết kinh doanh người nộp thuế, trình tổ chức phân chia chu trình kinh tế; sản phẩm luân chuyển qua nhiều hay giai đoạn tổng số thuế GTGT phải nộp tất giai đoạn không thay đổi - Thuế GTGT sắc thuế thuộc loại thuế gián thu Đối tượng nộp thuế GTGT người cung ứng hàng hoá, dịch vụ, người chịu thuế người tiêu dùng cuối Thuế GTGT khoản tiền cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ mà người mua phải trả mua hàng - Thuế GTGT có tính chất luỹ thoái so với thu nhập Thuế GTGT đánh vào hàng hoá, dịch vụ, người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ ngươì phải trả khoản thuế đó, không phân biệt thu nhập cao hay thấp phải trả số thuế nhau, Như vậy, so sánh số thuế phải trả so với thu nhập người có thu nhập cao tỷ lệ thấp ngược lại - Thuế GTGT có tính lãnh thổ, đối tượng chịu thuế người tiêu dùng phạm vi lãnh thổ quốc gia 2.1.3 Tác dụng - Thuế GTGT không trùng lắp, chế thu đại góp phần kích thích SXKD, tăng cường đầu tư, đổi TSCĐ, nâng cao suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm - Thuế GTGT thuộc loại thuế đánh vào tiêu dùng, có phạm vi rộng Thuế GTGT chiếm 20-23% tổng thu hàng năm NSNN - Thuế GTGT góp phần khuyến khích mạnh mẽ việc sản xuất hàng xuất áp dụng thuế xuất 0% thoái trả toàn số thuế GTGT thu khâu trước Đồng thời kết hợp với thuế NK làm tăng giá vốn củ hàng NK nhằm mục đích bảo vệ SXKD nội địa - Thuế GTGT góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực tốt chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, tạo điều kiện chống trốn lậu thuế có hiệu nâng cao tính tự giác đối tượng kinh doanh - Thuế GTGT góp phần hoàn thiện hệ thống sách thuế nước ta, bước phù hợp với thông lệ quốc tế 2.2 Nội dung thuế giá trị gia tăng 2.2.1 Đối tượng nộp thuế - Là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT VN, không phân biệt ngành nghề kinh doanh tổ chức, cá nhân khác có nhập hàng hoá chịu thuế GTGT (gọi chung người nhập khẩu) 2.2.2 Đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế * Đối tượng chịu thuế Là hàng hoá dịch vụ dùng cho SXKD tiêu dùng Việt Nam bao hồm hàng hoá, dịch vụ sản xuất nhập để tiêu dùng nước Hàng hoá dịch vụ sản xuất tiêu dùng nội bộ, trao đổi, biếu tặng * Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT - Đối với số ngành sản xuất, lĩnh vực khó khăn cần khuyến khích tạo điều kiện phát triển - Hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống xã hội, cộng đồng - Hàng hoá, dịch vụ sử dụng nhằm mục đích sách xã hội, nhân đạo, không nhằm mục đích kinh doanh lợi nhuận - Hàng hoá, dịch vụ thể quan điểm quản lý ưu đãi có mức độ SXKD - Một số trường hợp không thu thuế GTGT thể tính chất kỹ thuật công tác quản lý thu 2.3 Căn tính thuế 2.3.1 Giá tính thuế1 - Đối với hàng hoá dịch vụ sở sản xuất kinh doanh bán cung ứng cho đối tượng khác giá bán chưa có thuế GTGT - Đối với hàng hoá nhập giá nhập + thuế NK + Trường hợp hàng nhập miễn giảm thuế nhập giá tính thuế giá hàng nhập + thuế nhập xác định theo mức thuế phải nộp sau miễn giảm + Đối với dịch vụ phía nước cung cấp cho đối tượng tiêu dùng VN giá tính thuế giá dịch vụ phải toán cho nước - Sản phẩm hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng để trả thay lương (trừ trường hợp để khuyến mại, quảng cáo ) giá tính thuế xác định theo giá tính thuế sản phẩm hàng hoá, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động - Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả chậm, trả góp Giá tính thuế giá bán trả lần chưa có thuế GTGT hàng hoá (không tính tiền lãi) Có 13 trường hợp giới thiệu trường hợp thường gặp (T43) - Đối với hàng hoá, dịch vụ có tính đặc thù dùng chứng từ tem bưu chính, vé cước vận tải, vé sổ số ghi giá toán giá có thuế GTGT giá chưa thuế xác định sau Giá chưa có Giá toán (tiền bán vé, bán tem) = thuế GTGT + (%) thuế suất hàng hoá dịch vụ 2.3.2 Thuế suất Có mức áp dụng với nhóm mặt hàng sản xuất nhập - Thuế suất 0% áp dụng hàng hoá xuất gồm hàng gia công xuất khẩu, hàng sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu, phần mềm máy tính xuất khẩu; sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, cung ứng dịch vụ phần mềm cho nước ngoài, cho doanh nghiệp chế xuất; dịch vụ xuất lao động số trường hợp hàng hoá coi xuất - Thuế suất 5% áp dụng hàng hoá, dịch vụ thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho sản xuất tiêu dùng - Thuế suất 10% áp dụng hàng hoá, dịch vụ thông thường 2.2.4 Phương pháp tính thuế 2.2.4.1 Phương pháp khấu trừ thuế * Đối tượng áp dụng: - Là đơn vị, tổ chức kinh doanh chấp hành tốt công tác chế độ hoá đơn, chứng từ bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty, HTX đơn vị, tổ chức kinh doanh khác trừ đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp GTGT - Trường hợp sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh ma, bán vàng, bạc, đá quý sở phải hoạch toán riêng hoạt động kinh doanh để tính thuế trực tiếp GTGT * Xác định thuế GTGT phải nộp: Thuế GTGT = Phải nộp Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT đầu tính theo công thức sau: Thuế GTGT = Đầu Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán X Thuế suất thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ Riêng hàng hoá, dịch vụ đặc thù dùng lại chứng từ ghi giá toán giá có thuế thuế GTGT đầu xác định sau: Giá chưa có thuế GTGT Giá toán (tiền bán vé, bán tem) = + (%) thuế suất hàng hoá dịch vụ x Thuế suất thuế GTGT 2.2.4.2 Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng * Đối tượng áp dụng Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật; Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực không thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ theo quy định pháp luật; hoạt động kinh doanh mua bán, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ * Xác định thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT Phải nộp GTGT hàng hoá, dịch vụ = GTGT hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán X = Giá toán hàng hoá dịch vụ bán - Thuế suất thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ Giá toán mua v t ng đ ơng Giá toán hàng hoá, dịch vụ bán giá thực tế bán ghi hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm thuế GTGT khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán hưởng, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Giá toán hàng hoá, dịch vụ mua vào xác định giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào nhập khẩu, có thuế GTGT bán tương ứng Trường hợp sở kinh doanh không hạch toán doanh số vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng với số hàng bán Giá vốn hàng bán = Doanh số tồn ĐK + Doanh số mua vào TK – Doanh số tồn CK 2.2.5 Quy định hoá đơn, chứng từ - Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hoá đơn GTGT (trừ trường hợp dùng hoá đơn, chứng từ đặc thù) - Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp GTGT bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng - Cơ sở kinh doan trực tiếp bán lẻ hàng hoá, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp mức quy định lập hoá đơn, người mua yêu cầu phải lập bảng kê bán lẻ để làm tính thuế TRƯỜNG HỢP HOÁ ĐƠN KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ + Hoá đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù dùng hoá đơn GTGT ghi giá toán giá có thuế GTGT); + Không ghi ghi không tên, địa chỉ, mã số thuế người bán nên không xác định người bán; + Hoá đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hoá đơn bị tẩy xoá, hoá đơn khống (không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo); + Hoá đơn ghi giá trị không giá trị thực tế hàng hoá, dịch vụ mua, bán trao đổi 2.2.6 Chế độ hoàn thuế Thứ 1: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết Thứ 2: Đối với sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư sở sản xuất giai đoạn đầu tư, chưa vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Cơ sở kinh doanh lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo năm, có số thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch) Thứ 3: Các trường hợp hoàn thuế khác (hoàn thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nướcthuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết; - Hoàn thuế theo định quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật; - Tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại tổ chức, cá nhân nước để mua hàng hoá Việt Nam để viện trợ; mua hàng hoá, dịch vụ đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao…) Chương 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 3.1 Khái niệm, đặc điểm tác dụng thuế TTĐB 3.1.1 Khái niệm Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) loại thuế tiêu dùng áp dụng phổ biến nước giới với tên gọi khác nhau: Pháp gọi thuế tiêu dùng đặc biệt, Thụy Ðiển gọi thuế đặc biệt Đối với Việt Nam, tiền thân thuế tiêu thụ đặc biệt hành thuế hàng hóa ban hành năm 1951 Luật Thuế TTĐB ban hành lần vào năm 1990, ban đầu nhằm vào mặt hàng: thuốc lá, rượu, bia, pháo, vàng mã Kể từ ban hành đến nay, Luật thuế TTĐB qua nhiều lần bổ sung sửa đổi cho phù hợp với sách kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước giai đoạn phát triển Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sắc thuế đánh vào số hàng hoá dịch vụ đặc biệt nằm danh mục Nhà nước quy định , nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng quốc gia thời kỳ Việc quy định hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tùy thuộc vào sách điều tiết nước, xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế, xã hội, sách điều tiết, hướng dẫn sản xuất tiêu dùng Nhà nước, phong tục tập quán tiêu dùng số loại hàng hóa, dịch vụ giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội cụ thể Nhìn chung, hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB thường có tính chất sau: - Một số hàng hoá, dịch vụ có giá bán cao - Cầu hàng hoá thường co giãn so với giá - Hàng hoá có hại cho sức khoẻ, làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sắc thuế đánh vào số hàng hoá dịch vụ đặc biệt nằm danh mục Nhà nước quy định , nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng quốc gia thời kỳ 3.1.2 Đặc điểm - Thuế tiêu thụ đặc biệt có tính chất gián thu Tính chất gián thu loại thuế thể hiện: Thuế TTĐB đánh vào thu nhập người tiêu dùng hàng hoá dịch vụ chịu thuế TTĐB cách gián tiếp thông qua giá hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng người sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB người nộp thuế cho nhà nước thay cho người tiêu dùng Như vậy, người sản xuất, nhập hàng hoá, kinh doanh dịch vụ nộp thuế TTĐB khoản thuế chuyển vào giá bán sản phẩm chuyển sang cho người tiêu dùng cuối phải gánh chịu - Thuế TTĐB thuế tiêu dùng, khác với thuế Thu nhập doanh nghiệp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế TTĐB có đối tượng chịu thuế hẹp, bao gồm số hàng hoá, dịch vụ Nhà nước cần điều tiết - Thuế TTĐB thường có mức thuế suất cao nhằm điều tiết sản xuất hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, thông qua nhằm điều tiết phần thu nhập người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ Do đối tượng Thuế TTĐB áp dụng với số hàng hoá, dịch vụ nên nước thường áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB cao để hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng qua điều tiết phần thu nhập người tiêu dùng hàng hoá dịch vụ có thu nhập cao, đảm bảo công xã hội - Thuế TTĐB thu khâu sản xuất khâu nhập khẩu, cung ứng hàng hoá dịch vụ Khi hàng hoá dịch vụ chuyển qua khâu lưu thông chịu thuế TTĐB - Cơ sở khấu trừ số thuế TTĐB nộp nguyên liệu nộp thuế TTĐB có chứng từ hợp pháp Số thuế TTĐB khấu trừ nguyên liệu tối đa không số TTĐB tương ứng với số nguyên liệu dùng sản xuất hàng hoá tiêu thụ Việc khấu trừ tiều thuế TTĐB thực với việc khai nộp thuế, xác định công thức: Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB phải nộp hàng xuất kho tiêu thụ kỳ - Số thuế TTĐB nộp khâu nguyên vật liệu mua vào tương ứng với số hàng xuất kho tiêu thụ kỳ Đặc điểm cho phép phân biệt thuế TTĐB với thuế GTGT Thuế GTGT thu khâu sản xuất luân chuyển hàng hoá, dịch vụ Vì vậy, việc quản lý thuế TTĐB đòi hỏi phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo hạn chế đến mức tối đa thất thu thuế TTĐB khâu sản xuất, cung ứng dịch vụ nhập 3.1.3 Vai trò - Thuế tiêu thụ đặc biệt công cụ quan trọng để nhà nước thực chức hướng dẫn sản xuất điều tiết tiêu dùng xã hội Để thực mục tiêu này, việc áp dụng thuế TTĐB nhằm hạn chế sản xuất, cung ứng số hàng hoá, dịch vụ mà việc sản xuất, tiêu dùng gây tình trạng ô nhiễm môi trường, có hại cho sức khoẻ người dân làm ảnh hưởng tới phát triển quốc gia kinh tế, trị, xã hội Do đó, thuế TTĐB nhằm điều chỉnh nguồn lực tài có lợi cho lợi ích quốc gia phương diện kinh tế, xã hội, trị Thể vai trò này, hầu quy định thuế suất cao Luật thuế TTĐB - Thuế tiêu thụ đặc biệt công cụ để nhà nước điều tiết thu nhập người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước cách công hợp lý để điều chỉnh việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông tiêu dùng số hàng hóa, dịch vụ đắt tiền, chưa phù hợp với nhu cầu tiêu dùng đại phận người dân Qua thể tăng cường quản lý, kiểm soát nhà nước cách tập trung, chặt chẽ loại hàng hóa, dịch vụ Ai tiêu dùng nhiều hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thuế nhiều người tiêu dùng nộp thuế không tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đó, đặc biệt hàng hoá dịch vụ đắt tiền mà người tiêu dùng chủ yếu người có thu nhập cao - Cùng với thuế GTGT, TNDN, thuế TTĐB đóng góp số thu quan trọng cho NSNN 3.2 Nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt 3.2.1 Đối tượng nộp thuế Thuế TTĐB áp dụng theo nguyên tắc điểm đến, tức đánh vào hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB tiêu dùng phạm vi lãnh thổ quốc gia Hàng hoá sản xuất nước xuất chịu thuế TTĐB nước xuất mà chịu thuế TTĐB nước nhập theo quy định nước nhập hàng hoá Cũng theo nguyên tắc điểm đến thuế TTĐB thiết lập không phân biệt hàng hoá sản xuất nước hàng nhập Không thể đánh thuế TTĐB mặt hàng nhập mà không đánh thuế TTĐB mặt hàng sản xuất nước loại Mặt khác, đánh thuế mặt hàng sản xuất nước mà không đánh vào mặt hàng loại nhập Khi tham gia vào Tổ chức Thương mại giới, nguyên tắc không phân biệt đối xử đòi hỏi phải áp dụng thuế TTĐB hàng nhập sản xuất loại theo phương pháp đánh thuế theo mức thu thuế TTĐB Người nộp thuế TTĐB tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập hàng hóa kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, bao gồm: - Các tổ chức kinh doanh thành lập đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay Luật Doanh nghiệp) Luật Hợp tác xã - Các tổ chức kinh tế tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức nghiệp tổ chức khác - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước bên nước tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước Việt Nam (nay Luật đầu tư); tổ chức, cá nhân nước hoạt động kinh doanh Việt Nam không thành lập pháp nhân Việt Nam - Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập Cơ sở kinh doanh xuất mua hàng chịu thuế TTĐB sở sản xuất để xuất không xuất mà tiêu thụ nước sở kinh doanh xuất người nộp thuế TTĐB Khi bán hàng hóa, sở kinh doanh xuất phải kê khai nộp đủ thuế TTĐB 3.2.2 Đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế 3.2.2.1 Đối tượng chịu thuế Hàng hóa: a) Thuốc điếu, xì gà chế phẩm khác từ thuốc dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; b) Rượu; c) Bia; d) Xe ô tô 24 chỗ, kể xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định khoang chở người khoang chở hàng; đ) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh 125cm3; e) Tàu bay, du thuyền; g) Xăng loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) chế phẩm khác để pha chế xăng; 10 quan có thẩm quyền nước doanh nghiệp đầu tư Tờ khai thuế thu nhập dự án đầu tư nước (bản có xác nhận đại diện có thẩm quyền dự án đầu tư nước ngoài) Số lỗ phát sinh từ dự án đầu tư nước không trừ vào số thu nhập phát sinh doanh nghiệp nước tính thuế thu nhập doanh nghiệp Khoản thu nhập từ dự án đầu tư nước kê khai vào toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp sau năm tài phát sinh khoản thu nhập nước kê khai vào toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài với năm phát sinh khoản thu nhập nước doanh nghiệp có đủ sở chứng từ xác định số thu nhập số thuế thu nhập nộp dự án đầu tư nước Đối với khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dự án đầu tư nước ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam, doanh nghiệp Việt nam đầu tư nước kê khai nộp thuế theo qui định Hiệp định 19 Các khoản thu nhập nhận tiền vật từ nguồn tài trợ trừ khoản tài trợ nhận để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo, hoạt động xã hội khác Việt Nam 20 Các khoản thu nhập khác theo quy định pháp luật e Thu nhập miễn thuế Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã Thu nhập từ việc thực dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp gồm: thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp Thu nhập từ việc thực hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; Thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm thời kỳ sản xuất thử nghiệm thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm từ công nghệ lần áp dụng Việt Nam Thời gian miễn thuế tối đa không (01) năm, kể từ ngày bắt đầu thực hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; ngày bắt đầu sản xuất thử nghiệm sản phẩm; ngày bắt đầu áp dụng công nghệ lần áp dụng Việt Nam để sản xuất sản phẩm - Thu nhập từ việc thực hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ miễn thuế phải đảm bảo điều kiện sau: + Có chứng nhận đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học; + Được quan quản lý Nhà nước khoa học có thẩm quyền xác nhận; - Thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm từ công nghệ lần áp dụng Việt Nam miễn thuế phải đảm bảo công nghệ lần áp dụng Việt Nam quan quản lý Nhà nước khoa học có thẩm quyền xác nhận Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp có số lao động người khuyết tật, người sau cai nghiện ma tuý, người nhiễm HIV bình quân năm chiếm từ 51% trở lên tổng số lao động bình quân năm doanh nghiệp Thu nhập miễn thuế quy định khoản không bao gồm thu nhập khác quy định mục 3.5 nêu Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội Trường hợp sở dạy nghề có đối tượng khác phần thu nhập miễn thuế xác định tương ứng với tỷ lệ học viên 46 người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội tổng số học viên Thu nhập chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp nước, sau bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết miễn thuế, giảm thuế Khoản tài trợ nhận để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo hoạt động xã hội khác Việt Nam g Cách xác định lỗ chuyển lỗ: - Lỗ phát sinh kỳ tính thuế số chênh lệch âm thu nhập chịu thuế - Doanh nghiệp sau toán thuế mà bị lỗ chuyển lỗ năm toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế năm sau Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ - Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể giao, bán doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực toán thuế với quan thuế đến thời điểm có định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản quan có thẩm quyền Số lỗ doanh nghiệp phát sinh trước chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách phải theo dõi chi tiết theo năm phát sinh tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế doanh nghiệp sau chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ - Doanh nghiệp liên doanh nhiều doanh nghiệp khác, có định giải thể mà bị lỗ số lỗ phân bổ cho doanh nghiệp tham gia liên doanh Doanh nghiệp tham gia liên doanh tổng hợp số lỗ phân bổ từ sở liên doanh vào kết kinh doanh toán thuế đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ doanh nghiệp liên doanh h Trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp -Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp - Trong thời hạn năm, kể từ trích lập, Quỹ phát triển khoa học công nghệ không sử dụng sử dụng không hết 70% sử dụng không mục đích doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính khoản thu nhập trích lập quỹ mà không sử dụng sử dụng không mục đích phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp - Quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ Việt Nam Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật - Doanh nghiệp không hạch toán khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế - Doanh nghiệp hoạt động mà có thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thành lập từ việc thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập kế thừa chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp trước chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập 47 7.2.2.2 Thuế suất Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%, trừ trường hợp quy định điểm trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tài nguyên quý khác Việt Nam từ 32% đến 50% Căn vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tài nguyên quý khác gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài để trình Thủ tướng Chính phủ định mức thuế suất cụ thể cho dự án, sở kinh doanh Tài nguyên quý khác khoản bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất Chương 7: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 7.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò thuế thu nhập cá nhân 7.1.1 Khái niệm Thuế TNCN Việt Nam dần hoàn theo thời gian Từ năm 1991 đến trước năm 2009, để phù hợp với tình thình thực tế, thuế TNCN Việt Nam quy định hình thức Thuế thu nhập với người có thu nhập cao Từ 01/01/2009, Luật thuế TNCN thức có hiệu lực, đánh dấu bước phát triển quan trọng sắc thuế Theo đó, khái niệm thuế TNCN Việt Nam dần bổ sung đầy đủ hơn: Thuế TNCN loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận cá nhân kỳ tính thuế định thường năm, tháng lần, không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập Thuế TNCN loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập cá nhân, cá nhân khó chuyển gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác Thu nhập cá nhân tổng số tiền, hàng hoá, dịch vụ mà cá nhân nhận thời kỳ định (thường năm) Thu nhập chịu thuế nhân kỳ tính thuế thu nhập sau giảm trừ khoản chi phí liên quan để tạo thu nhập, khoản giảm trừ mang tính chất xã hội khoản giảm trừ khác * Sự đời tồn thuế thu nhập cá nhân bắt nguồn từ nguyên nhân sau: Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân đời xuất phát từ yêu cầu đảm bảo công tiêu dùng hàng hoá công cộng phân phối thu nhập Điều đặc biệt cần thiết điều kiện kinh tế thị trường phân hoá giàu nghèo điều khó tránh khỏi Trong hoàn cảnh đó, thuế thu nhập cá nhân biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo xã hội mà đảm bảo tính công đóng góp cá nhân cho xã hội 48 Thuế TNCN đánh vào thu nhập cá nhân dựa nguyên tắc “lợi ích”, “công bằng” “khả nộp thuế” Theo nguyên tắc “lợi ích” kinh tế học công cộng, công dân phải có nghĩa vụ nộp thuế để hưởng lợi ích Nhà nước mang lại, chẳng hạn hệ thống luật pháp, quốc phòng, an ninh, trật tự, dịch vụ, hàng hoá công Thuế TNCN đảm bảo nguyên tắc “công bằng” Trong đó, người có thu nhập phải nộp thuế (công theo chiều ngang), người có thu nhập cao phải nộp thuế nhiều người có thu nhập thấp (công theo chiều dọc) Bên cạnh đó, cần phải xem xét “khả nộp thuế” đối tượng nộp để đảm bảo tính khả thi sách thuế người dân nộp thuế không đảm bảo thu nhập để trì sống tối thiểu Trên ý nghĩa đó, thuế TNCN sắc thuế đảm bảo tính công bằng, hợp lý hiệu phân phối thu nhập quốc dân Thứ hai, nhu cầu chi tiêu nhà nước ngày tăng điều kiện chức nhà nước ngày mở rộng Hơn nữa, tiến trình tự hoá thương mại khu vực giới thập kỷ gần làm cho nguồn thu từ thuế xuất nhập bị sụt giảm đáng kể Điều đặt nhu cầu tăng cường nguồn thu nội địa để bù đắp thiếu hụt ngân sách Thuế thu nhập cá nhân coi nguồn thu quan trọng tổng thu ngân sách nhà nước Thứ ba, thuế thu nhập sử dụng công cụ điều tiết vĩ mô, kích thích tiết kiệm đầu tư theo hướng nâng cao lực hiệu xã hội Một lý thuyết Kenyes Lý thuyết tính hữu dụng giảm dần thu nhập (mức thu nhập cao tính hữu dụng thấp) Do vậy, để tăng phúc lợi xã hội cần thiết phải điều tiết bớt thu nhập đối tượng có thu nhập cao phân phối lại cho đối tượng có thu nhập thấp Bên cạnh đó, thông qua sách miễn giảm, hỗ trợ, ưu đãi thuế thu nhập có tác động trực tiếp đến định hướng tiêu dùng đầu tư theo hướng có lợi, thực mục tiêu điều chỉnh kinh tế nhà nước Thứ tư, thuế thu nhập cá nhân luỹ tiến có tác dụng bù lại luỹ thoái loại thuế tiêu dùng Tính chất luỹ thoái thuế tiêu dùng thể hiện: người giàu người nghèo mua sản phẩm chịu thuế tiêu dùng Vì vậy, thuế thu nhập cá nhân coi sắc thuế có vai trò lớn việc đảm bảo tính công hệ thống thuế 7.1.2 Đặc điểm Thuế TNCN có đặc điểm quan trọng sau: Một là, Thuế thu nhập cá nhân loại thuế trực thu đánh vào thu nhập người nộp thuế, người nộp thuế đồng với người chịu thuế nên khó chuyển gánh nặng thuế sang cho người khác Hai là, Thuế thu nhập cá nhân loại thuế có độ nhạy cảm cao liên quan trực tiếp đến lợi ích cụ thể người nộp thuế liên quan đến hầu hết cá nhân xã hội Đặc điểm xuất phát từ tính trực thu thuế TNCN Ba là, Thuế TNCN loại thuế gắn liền với sách xã hội quốc gia quốc gia hướng tới hệ thống sách thuế mang tính trung lập Khi tính thuế TNCN có xem xét đến hoàn cảnh cá nhân người nộp thuế việc quy định số khoản khấu trừ có tính chất xã hội trước tính thuế Bốn là, Thuế TNCN thường tính theo biểu thuế luỹ tiến phần thuế thu nhập cá nhân đánh theo nguyên tắc “khả nộp thuế” xuất phát từ vai trò chủ yếu thuế thu nhập cá nhân điều tiết mạnh người có thu nhập cao, động viên đóng góp người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình xã hội Năm là, thuế thu nhập cá nhân không bóp méo giá hàng hoá, dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân không cấu thành giá bán (giá toán) hàng hoá, dịch vụ nên không tạo sai lệch giá hàng hoá, dịch vụ 49 7.1.3 Vai trò Xuất phát từ đặc điểm kể trên, Thuế thu nhập cá nhân có vai trò quan trọng: Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân công cụ góp phần thực công xã hội, giảm bớt chênh lệch thu nhập người có thu nhập cao người có thu nhập thấp xã hội Thuế thu nhập cá nhân gắn với sách xã hội quốc gia Mặc dù quan điểm hoàn thiện sách thuế cần phải xây dựng sách thuế có tính trung lập, không nhằm nhiều mục tiêu khác nhau, thực tế chưa có quốc gia tách rời hẳn sách thuế thu nhập cá nhân với số sách xã hội Sự công biểu thị biểu thuế luỹ tiến phần, mức điều tiết thuế tăng dần đều, người có thu nhập cao phải nộp thuế nhiều Chính sách xã hội thể thông qua chế chiết trừ gia cảnh số khoản giảm trừ trước tính thuế Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân công cụ đảm bảo nguồn thu quan trọng ổn định cho ngân sách nhà nước Thuế TNCN có diện thu thuế rộng, khả tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước cao, quốc gia có kinh tế phát triển Bên cạnh đó, Thuế TNCN có độ co giãn theo thu nhập tương đối lớn nên với phát triển kinh tế, thu nhập tầng lớp dân cư không ngừng tăng lên, có sách động viên hợp lý, ổn định không cần phải thường xuyên thay đổi mà thu mức thu mong muốn Do ổn định mức huy động thuế tạo môi trường phù hợp với mục tiêu đầu tư kinh tế dài hạn quốc gia, góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu lợi nhuận nhiều, tạo mức thu nhập ngày cao từ tạo nguồn thu ngày tăng trưởng cho ngân sách nhà nước Kinh tế - xã hội phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng nhu cầu chi tiêu Nhà nước để giải vấn đề an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, phát triển nghiệp giáo dục, y tế ngày gia tăng Thêm vào đó, việc chuyển dịch cấu kinh tế dẫn đến cấu thu ngân sách thay đổi theo hướng nguồn thu từ tích luỹ nước tăng dần chiếm tỷ trọng ngày cao tổng thu ngân sách nhà nước Thuế thu nhập cá nhân góp phần nâng cao tỷ trọng thu nội địa để ổn định thu cho ngân sách nhà nước trình hội nhập kinh tế quốc tế Tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân tổng số thu ngân sách nước khối ASEAN, như: Thái Lan, Ma-lay-xi-a, Phi-lip-pin khoảng 12-16%, nước phát triển khoảng 13-14%, nước phát triển như: Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức khoảng 30-40% Tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân (bao gồm sắc thuế nêu trên) Việt Nam khoảng 4,1%, riêng thuế TNCNđã đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước ngày tăng: năm 1991 62 tỷ, năm 1992 153 tỷ, đến năm 1998 1.550 tỷ, năm 2005 4.400 tỷ năm 2006 5.100 tỷ, năm 2007 7015 tỷ đồng năm 2008 khoảng 10200 tỷ đồng Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân công cụ kinh tế vĩ mô Nhà nước sử dụng điều tiết thu nhập, tiêu dùng tiết kiệm Thuế TNCN không công cụ huy động nguồn thu ngân sách nhà nước, thực công xã hội, mà công cụ quan trọng Nhà nước việc điều tiết vĩ mô kinh tế Thông qua mức thuế TNCN chế độ miễn giảm thuế khuyến khích đầu tư, tiết kiệm… Như phân tích, Thuế thu nhập cá nhân động viên trực tiếp vào thu nhập cá nhân, thể rõ nghĩa vụ công dân đất nước nguyên tắc "lợi ích", "công bằng" "khả nộp thuế" V iệc áp dụng thuế thu nhập cá nhân góp phần đảm bảo tính hợp lý, công bằng, hiệu hệ thống sách thuế hạn chế gia tăng khoảng cách chênh lệch giầu nghèo 50 tầng lớp dân cư; đồng thời Nhà nước nắm thông tin thu nhập cá nhân Thông qua đó, vừa thực động viên nguồn lực vừa góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí Thứ tư, thuế thu nhập cá nhân góp phần quản lý thu nhập dân cư Thông qua việc kiểm tra, xác minh thu nhập tính thuế TNCN, quan nhà nước phát khoản thu nhập hợp pháp, không hợp pháp để có biện pháp xử lý phù hợp Qua tài liệu, số liệu thuế TNCN giúp cho Chính phủ có thêm sở để đánh giá khái quát tình hình thu nhập xã hội, cấu thu nhập dân cư để đề sách kinh tế-xã hội phù hợp Qua thời gian thực thuế thu nhập người có thu nhập cao Việt Nam, bước đầu tạo cho người dân làm quen với việc kê khai thu nhập nhận thức trách nhiệm đóng thuế thu nhập, loại thuế phổ biến giới tiền đề trình hoàn thiện sách thuế thu nhập cá nhân Việt nam 7.2 Nội dung thuế thu nhập cá nhân 7.2.1 Đối tượng nộp thuế  Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả nhận thu nhập  Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh Việt Nam, không phân biệt nơi trả nhận thu nhập  Đối tượng cư trú Việt Nam đáp ứng điều kiện sau:  Về số ngày cư trú: Có mặt Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính năm dương lịch 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt Việt Nam  Về có nơi thường xuyên Việt Nam:  Người Việt Nam có nơi đăng ký thường trú theo quy định Luật cư trú;  Người nước có nơi thường xuyên đăng ký ghi Thẻ thường trú Thẻ tạm trú;  Cá nhân có thuê nhà để Việt Nam (bao gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ….) với tổng thời hạn hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên năm tính thuế 7.2.2 Thu nhập chịu thuế thu nhập chịu thuế 7.2.2.1 Thu nhập chịu thuế Luật thuế TNCN quy định thu nhập chịu thuế gồm 10 loại thu nhập Mỗi loại thu nhập có phương pháp xác định thu nhập tính thuế áp dụng biểu thuế phù hợp, cụ thể: 2.1 Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh(1): thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ cá nhân tự kinh doanh cá nhân chủ hộ người đại diện hộ kinh doanh Theo quy định trước khoản thu nhập thuộc diện điều chỉnh Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật thuế TNCN đưa loại thu nhập vào diện điều chỉnh Luật thuế TNCN nhằm thực điều tiết bình đẳng thu nhập cá nhân không phân biệt thu nhập từ kinh doanh hay thu nhập từ tiền lương, tiền công Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh xác định doanh thu trừ khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập chịu thuế từ kinh doanh kỳ tính thuế Việc xác định doanh 51 thu, chi phí dựa sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ chứng từ, sổ sách kế toán theo qui định pháp luật 2.2 Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công(2): tổng số tiền lương, tiền công khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động tiền không tiền Bên cạnh đó, thu nhập từ tiền lương tiền công hiểu bao gồm khoản phụ cấp, trợ cấp, khoản thù lao, thưởng khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động trả trả thay cho người lao động Tuy nhiên, theo quy định hành, cá nhân, người lao động trừ số khoản trước xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công bao gồm: - Các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định pháp luật người có công, quốc phòng, an ninh, theo quy định Bộ Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội - Các khoản tiền thưởng, tiền thưởng kèm danh hiệu Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định * Điểm lưu ý khoản thu nhập trừ không trừ xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công: - Các khoản phụ cấp, trợ cấp trừ khỏi thu nhập, nguyên tắc, khoản phụ cấp phải tính phù hợp với qui định Bộ Lao động các quan chuyên ngành khác Trường hợp mức phụ cấp, trợ cấp chưa có qui định cụ thể lấy mức phụ cấp, trợ cấp qui định khu vực Nhà nước làm để tính trừ Các trường hợp chi trả khoản phụ cấp, trợ cấp cao phải tính vào thu nhập chịu thuế - Đối với khoản lợi ích vật chất khác phải tính vào thu nhập chịu thuế: Các khoản chi mà xác định đuợc cá nhân trực tiếp hưởng ví dụ thẻ sân gôn, thẻ tennis ghi rõ tên cá nhân giao cho cá nhân sử dụng tính vào thu nhập cá nhân đứng tên cá nhân sử dụng Trường hợp, không xác định cụ thể cá nhân sử dụng không tính vào thu nhập người lao động như: đơn vị thuê sân tập cho cán công chức, có nhu cầu đến luyện tập Tương tự trường hợp: Sử dụng xe đưa đón công nhân, thuê giáo viên dạy khiêu vũ, yoga Đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trừ khoản đóng góp bắt buộc theo quy định BHXH, BHYT giảm trừ gia cảnh trước tính thuế 2.3 Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn bao gồm(3): Tiền lãi cho vay (không bao gồm lãi tiền gửi từ ngân hàng, tổ chức tín dụng); lợi tức cổ phần; thu nhập từ đầu tư vốn (bằng tiền không tiền) hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ 2.4 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn (4) (bao gồm chuyển nhượng phần vốn góp tổ chức kinh tế chuyển nhượng chứng khoán): xác định sở giá bán, giá mua khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán 2.5 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản(5) bao gồm: chuyên nhượng nhà ở, tài sản gắn với đất quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, thuê mặt nước, xác định sở giá chuyển nhượng bất động sản theo lần chuyển nhượng, giá mua bất động sản chi phí liên quan; trừ số trường hợp chuyển nhượng bất động sản không thuộc diện chịu thuế theo quy định 2.6 Thu nhập chịu thuế khác, phần thu nhập vượt 10 triệu đồng/lần phát sinh loại thu nhập, bao gồm: 52 + Thu nhập từ trúng thưởng(6): trúng thưởng xổ số, trúng thưởng khuyến mại, cá cược, casino, trúng thưởng thi, trò chơi + Thu nhập từ tiền quyền(7): thu nhập từ chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo Luật Sở hữu trí tuệ, từ chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ + Thu nhập từ nhượng quyền thương mại(8): thu nhập từ hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật nhượng quyền thương mại Theo đó, bên nhượng quyền cho phép yêu cầu bên nhận quyền tự tiến hành hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo điều kiện bên nhượng quyền + Thu nhập từ nhận thừa kế(9): tài sản theo di chúc theo pháp luật tài sản thừa kế bất động sản, phương tiện phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, phần vốn góp tổ chức kinh tế, chứng khoán + Thu nhập từ quà tặng(10): phần thu nhập nhận từ tổ chức nước loại tài sản bất động sản, phương tiện phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, phần vốn góp tổ chức kinh tế, chứng khoán Quy định chi tiết thu nhập chịu thuế loại thu nhập hướng dẫn Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài 7.2.2.2 Thu nhập không chịu thuế Luật thuế TNCN hành quy định thu nhập miễn thuế gồm 14 loại thu nhập Các khoản thu nhập miễn thuế lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp Kế thừa quy định trước Thuế thu nhập với người có thu nhập cao để tiếp tục thực chủ trương quan tâm, hỗ trợ Nhà nước tầng lớp dân cư lĩnh vực nông lâm, ngư, diêm nghiệp khó khăn, gặp rủi ro cao, thu nhập thấp đối tượng sách xã hội, Luật thuế TNCN quy định khoản thu nhập lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp miễn thuế: + Thu nhập hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thông thường (1) + Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao để sản xuất(2) Các khoản thu nhập miễn thuế mang tính đãi ngộ, hỗ trợ thực sách xã hội Luật thuế TNCN quy định rõ khoản thu nhập mang tính chất khuyến khích, đãi ngộ, sách xã hội Nhà nước miễn thuế Quy định kế thừa sách thuế thu nhập trước Cụ thể gồm khoản thu nhập sau: + Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm trả cao so với tiền lương làm việc ban ngày, làm theo quy định pháp luật(3) + Tiền lương hưu Bảo hiểm xã hội chi trả(4) + Thu nhập từ học bổng, bao gồm: Học bổng nhận từ ngân sách nhà nước; học bổng nhận từ tổ chức nước nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học tổ chức đó(5) + Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước khoản bồi thường khác theo quy định pháp luật(6) 53 + Thu nhập nhận từ quỹ từ thiện quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập công nhận, hoạt động mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích thu lợi nhuận(7) + Thu nhập nhận từ nguồn viện trợ nước mục đích từ thiện, nhân đạo hình thức Chính phủ phi Chính phủ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt(8) + Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cá nhân trường hợp cá nhân có nhà ở, đất nhất(9) + Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất cá nhân Nhà nước giao đất(10) 3.3 Miễn thuế cho khoản thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, chuyển giao tài sản cá nhân gia đình Cũng sở kế thừa sách thuế thu nhập trước để phù hợp với thực tế phong tục tập quán người Việt Nam, Luật thuế TNCN quy định thu nhập sau miễn thuế: + Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau(11) + Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng bất động sản vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau(12) Miễn thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động huy động vốn Chính phủ Luật thuế TNCN quy định miễn thuế Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ, công trái, tín phiếu Kho bạc nhà nước(13), phù hợp với sách hành khoản vốn Nhà nước huy động dân cư để đầu tư công trình trọng điểm theo chương trình phát triển đất nước Mức lãi suất trái phiếu Chính phủ, tín phiếu, trái phiếu Kho bạc Nhà nước quy định thường thấp lãi suất thương mại Khác với việc huy động vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ Các nước khu vực không thu thu nhập này, Trung Quốc, Malaysia Tạm thời chưa thu thuế TNCN (miễn thuế) phần thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm, từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Phần thu nhập cá nhân từ lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi từ bảo hiểm nhân thọ cá nhân miến thuế TNCN(14)-tạm thời chưa thu thuế để phù hợp với thu nhập đại phận dân cư nước ta Về nguyên tắc theo thông lệ quốc tế, thu nhập từ lãi tiền gửi lãi từ bảo hiểm nhân thọ phải nộp thuế thu nhập cá nhân Tuy nhiên, Luật thuế TNCN cho miễn thuế số thuế nhỏ, công tác thu quản lý gặp khó khăn cá nhân chia nhỏ thành nhiều sổ để tránh Một số điểm cần lưu ý với 14 loại thu nhập miễn thuế - Đối với nhà ở, đất nhất: quy định tạo điều kiện cho người dân, hoàn cảnh phải thay đổi chỗ ở, cần phải bán nhà, đất ở.Tuy nhiên, cần lưu ý trường hợp: Hai vợ chồng đứng tên chung, có hai vợ chồng khai phần diện tích miễn; vợ chồng có thừa kế mảnh đất khác người miễn thuế Như vậy, có trường hợp người năm mua bán nhiều lần nhà, lần bán Vấn đề quản lý phức tạp, chủ yếu dựa vào tự giác người dân, quan xác nhận nhà đất nhất, sau phát phạt nặng - Việc thực miễn thuế TNCN với khoản: Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hạn mức diện tích đất giao chủ hộ gia đình nông dân:do trước có sách khoán 10, dồn điền, đổi thửa; Thu nhập từ sản xuất muối chủ hộ diêm dân; Thu nhập từ trồng rừng 54 chủ hộ nông dân; Thu nhập từ đánh bắt hải sản chủ hộ ngư dân; Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp để canh tác; Thu nhập từ chuyển nhượng, chuyển đổi (một lần) nhà ở, quyền sử dụng đất đối tượng sách xã hội kế thừa sách hành thực chủ trương quan tâm, hỗ trợ Nhà nước tầng lớp dân cư lĩnh vực nông lâm, ngư, diêm nghiệp khó khăn, gặp rủi ro cao, thu nhập thấp đối tượng sách xã hội, - Việc miễn thuế thu nhập từ quỹ từ thiện nhân đạo: thực với thu nhập nhận từ quỹ thành lập theo quy định Chính phủ 7.2.3 Căn tính thuế 7.2.3.1 Đối với thu nhập thường xuyên a Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thu nhập từ kinh doanh Căn tính thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công từ kinh doanh cá nhân cư trú thu nhập tính thuế thuế suất Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh cá nhân cư trú xác định theo công thức: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến phần (Bảng 3) * * Xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công từ kinh doanh cá nhân cư trú: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Khoản đóng góp bắt buộc (1) - Khoản giảm trừ gia cảnh (2) - Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo (3) Trong đó: (1) Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định pháp luật (2) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định (3) Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học theo quy định Chính phủ Lưu ý rằng, Thu nhập chịu thuế cá nhân vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tổng thu nhập chịu thuế từ từ tiền lương, tiền công cộng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh * Xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công xác định tổng tiền lương, tiền công, tiền thù lao khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận kỳ tính thuế: Thu nhập chịu thuế = Tiền lương, tiền công + Các khoản có tính chất TLTC: trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thời điểm tổ chức, cá nhân 55 trả thu nhập cho người nộp thuế * Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cá nhân cư trú xác định doanh thu trừ khoản chi phí hợp lý theo quy định liên quan trực tiếp đến việc tạo thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế Thu nhập chịu thuế từ KD = Doanh thu - Các khoản chi phí hợp lý theo quy định Cần lưu ý, cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản (trừ bất động sản tài sản cố định sử dụng vào mục đích kinh doanh), thu nhập từ quyền, nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, quà tặng khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh mà áp dụng nộp thuế thu nhập cá nhân theo khoản thu nhập riêng theo quy định (tại Thông tư số 84/2008/TTBTC ngày 30/9/2008 BTC) Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trường hợp cụ thể xác định sau: - Với cá nhân kinh doanh không thực chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ nộp thuế theo phương pháp khoán, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân xác định theo công thức: Thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế = Doanh thu ấn định kỳ tính thuế Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định x Doanh thu ấn định xác định vào kê khai cá nhân kinh doanh, kết điều tra quan thuế ý kiến tham gia Hội đồng tư vấn thuế xã, phường theo quy định Luật Quản lý thuế - Với cá nhân kinh doanh hạch toán doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, không hạch toán, xác định chi phí, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân xác định theo công thức: Thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế x Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định Trong đó, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế xác định theo sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ phù hợp với doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng Tỷ lệ thu nhập chịu thuế doanh thu áp dụng trường hợp cá nhân kinh doanh không hạch toán chi phí không hạch toán kế toán pháp luật quy định phù hợp với thời kỳ Tỷ lệ thu nhập chịu thuế doanh thu để áp dụng trường hợp cá nhân kinh doanh không hạch toán chi phí không hạch toán kế toán thực theo QĐ số 15908/2008/QĐBTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài (Tổng cục thuế) - Đối với cá nhân kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ, thu nhập chịu thuế xác định theo công thức: Thu nhập chịu thuế kỳ = Doanh thu để tính thu nhập chịu - Chi phí hợp lý liên + quan đến việc tạo thu Thu nhập chịu thuế 56 tính thuế thuế kỳ tính thuế nhập kỳ tính thuế (2) (1) khác kỳ tính thuế (3) Trong đó: Doanh thu chi phí xác định theo sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ Trường hợp, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng doanh thu làm xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (1) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh toàn tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát sinh kỳ tính thuế bao gồm khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cá nhân kinh doanh hưởng không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Nguyên tắc xác định doanh thu tiếp tục kế thừa nguyên tắc xác định doanh thu để tính thuế TNDN cá nhân kinh doanh Điểm lưu ý xác định doanh thu là: doanh thu để làm xác định thu nhập chịu thuế cá nhân kinh doanh phải phù hợp với doanh thu nộp thuế GTGT cá nhân kinh doanh (2) Các khoản chi phí hợp lý trừ để tính thu nhập chịu thuế Các khoản chi phí hợp lý trừ khoản chi phí thực tế phát sinh, có liên quan trực tiếp đến việc tạo doanh thu, thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế có hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật Các khoản chi phí hợp lý kế thừa quy định trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế TNDN như: chi phí tiền lương, tiền công, trợ cấp, phụ cấp; chi phí nguyên nhiên vật liệu, lượng, hàng hoá thực tế phục vụ sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định, chi phí lãi vay; chi phí quản lý, khoản thuế phí Tuy nhiên, Luật thuế TNCN có bổ sung số quy định khoản chi phí để đảm bảo công với thành phần kinh tế khác như: + Tiền trang phục trả cho người lao động không vượt 1.000.000 đồng/năm; + Mức lãi suất tiền vay tính theo lãi suất thực tế vào hợp đồng vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng Trường hợp vay đối tượng ngân hàng, tổ chức tín dụng chi phí trả lãi tiền vay vào hợp đồng vay mức tối đa không 1,5 lần mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm vay Chi phí trả lãi tiền vay không bao gồm trả lãi tiền vay để góp vốn thành lập sở cá nhân kinh doanh; + Phần chi phụ cấp cho người lao động công tác (không bao gồm tiền lại tiền ở) tối đa hai lần mức qui định theo hướng dẫn Bộ Tài cán công chức, viên chức Nhà nước (3) Thu nhập chịu thuế khác: khoản thu nhập phát sinh trình kinh doanh như: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt chậm toán; tiền lãi ngân hàng trình toán, tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp, tiền lãi bán tài sản cố định; tiền bán phế liệu, phế phẩm - Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trường hợp cá nhân KD hạch toán doanh thu thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ + Đối với hàng hoá thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá thời điểm lập hoá đơn bán hàng tùy trường hợp đến trước 57 + Đối với dịch vụ thời điểm dịch vụ hoàn thành thời điểm lập hoá đơn bán cung ứng dịch vụ tùy trường hợp đến trước Chi tiết cách tính cụ thể trường hợp thực theo hướng dẫn Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài * Xác định giảm trừ gia cảnh Một điểm mới, quan trọng Luật thuế TNCN so với quy định Thuế thu nhập với người có thu nhập cao trước quy định giảm trừ gia cảnh Quy định giảm trừ tính thuế thu nhập cá nhân nước giới áp dụng từ lâu Tuy có khác mức, tiêu thức để giảm trừ không khác nhiều Các nước quy định mức giảm trừ thân người nộp thuế, cho vợ chồng thu nhập; cho con, bố mẹ, người tàn tật phải nuôi dưỡng Ngoài số nước quy định giảm trừ thu nhập kiếm sống, đóng góp từ thiện, khoản đóng góp bắt buộc người lao động cá nhân tự kinh doanh đóng góp cho phủ quỹ lương hưu cấp phép phí bảo hiểm nhân thọ Các khoản giảm trừ áp dụng cá nhân cư trú Qua nghiên cứu cho thấy, tồn quan điểm thu thuế thu nhập cá nhân: Một là, cá nhân có thu nhập có nghĩa vụ nộp thuế; Hai là, cá nhân phải có thu nhập vượt ngưỡng định (giảm trừ gia cảnh) nộp thuế Việc áp dụng quan điểm thứ chưa phù hợp với điều kiện nước ta Do đó, Luật thuế TNCN quy định, cá nhân giảm trừ gia cảnh trước tính thuế thu nhập cá nhân * Giảm trừ gia cảnh khoản tiền trừ vào thu nhập chịu thuế trước tính thuế thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công cá nhân cư trú Luật thuế TNCN quy định mức giảm trừ gia cảnh gồm phần: - Phần giảm trừ thân người nộp thuế triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); - Phần giảm trừ người phụ thuộc 1,6 triệu đồng/tháng * Nguyên tắc xác định mức giảm trừ gia cảnh: Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc thực theo nguyên tắc người phụ thuộc tính giảm trừ lần vào người nộp thuế * Xác định người phụ thuộc Người phụ thuộc người mà cá nhân nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: a) Con chưa thành niên (dưới 18 tuổi tính đủ theo tháng); bị tàn tật, khả lao động b) Các cá nhân thu nhập có thu nhập từ tất nguồn tính bình quân tháng năm không vượt mức 500.000 đồng, thuộc trường hợp: + Là thành niên học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp học nghề + Là vợ chồng, cha, mẹ (cha đẻ , mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha chồng, mẹ chồng) độ tuổi lao động độ tuổi lao động bị tàn tật, khả lao động + Các cá nhân khác độ tuổi lao động độ tuổi lao động theo quy định pháp luật bị tàn tật, khả lao động, không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm: anh, chị, em ruột, ông bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác ruột, cháu ruột cá nhân khác mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định pháp luật 58 * Chứng minh người phụ thuộc * Nguyên tắc chứng minh người phụ thuộc: người nộp thuế phải xuất trình đủ chứng pháp lý để chứng minh người phụ thuộc đăng ký thoả mãn quy định * Chứng pháp lý chứng minh người phụ thuộc giấy tờ pháp lý chứng minh mối quan hệ người nộp thuế người phụ thuộc thoả mãn quy định giảm trừ cho trường hợp, như: Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, Sổ hộ khẩu, xác nhận UBND cấp xã, quan y tế mức độ tàn tật b Ví dụ tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ kinh doanh Ví dụ: * Với mức giảm trừ triệu đồng/tháng, trường hợp người nộp thuế có ba người phụ thuộc phải nuôi dưỡng, giảm trừ 8,8 Tr.đ/tháng (4 triệu cho thân 4,8 triệu cho người phụ thuộc) Trường hợp có thêm người nuôi dưỡng mức trừ nhiều Theo mức này, “ngưỡng” chưa thu thuế người có người phụ thuộc cao so với hành (8,8 trđ so với trđ), người độc thân thấp (4 trđ so với trđ), song hợp lý, quy định đảm bảo tính công thuế thu nhập cá nhân, khắc phục nhược điểm bình quân Pháp lệnh thuế thu nhập cao hành Nhìn chung, việc quy định giảm trừ gia cảnh điểm Luật Thuế TNCN nước ta song áp dụng nước giới từ lâu (như: Luật Thuế TNCN Philipine ban hành lần năm 1939 có quy định giảm trừ gia cảnh, hay Luật thuế TNCN Nhật bản, Hàn quốc, Singapore, ) Tuy nhiên để triển khai thực Luật đem lại tác động tích cực, động viên cách hợp lý thu nhập dân cư, gia tăng thu nhập làm giàu đáng thiết phải mở rộng toán không dùng tiền mặt Đồng thời quan thuế phải lên kế hoạch, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho công tác quản lý thu tiếp tục triển khai mở rộng cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế, đặc biệt cá nhân hành nghề độc lập Chọn mức giảm trừ gia cảnh tính mức trượt giá yếu tố tăng trưởng kinh tế xã hội đến thời điểm thi hành luật; mức cao thu nhập trung bình xã hội dự kiến giữ ổn định thời gian nhằm mục tiêu sau thời gian thi hành luật, kinh tế phát triển, thu nhập người dân nâng cao mức trở thành thu nhập phổ biến nhân dân; xã hội hiểu quen dần với thuế thu nhập cá nhân đối tượng nộp thuế mở rộng dần, lúc phát huy đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa Thuế thu nhập cá nhân Biểu thuế lũy tiến phần (AD với thu nhập từ KD, tiền lương, tiền công) Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm(triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất (%) (triệu đồng) Đến 60 Đến 5 Trên 60 đến 120 Trên đến 10 10 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 59 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 7.2.3.2 Đối với thu nhập không thường xuyên • Thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khoản thu nhập khác (tiền quyền, trúng thưởng sổ xố, quà tặng, thừa kế ): Áp dụng biểu thuế suất lũy tiến toàn phần Biểu thuế suất toàn phần (Cá nhân cư trú) Thu nhập tính thuế Thuế suất (%) Thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ quyền, nhượng quyền thương mại (phần vượt 10 triệu đồng/lần) Thu nhập từ trúng thưởng (phần vượt 10 triệu đồng/lần; vật phải qui tiền theo giá trị thị trường) 10 Thu nhập từ thừa kế, quà tặng (phần vượt 10 triệu đồng/lần) 10 Thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm chuyển nhượng CK), (thực lãi) 20 Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (tính giá bán) 0,1 Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (tính thực lãi) 25 Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (tính giá chuyển nhượng) 60 ... phi thuế quan xuất n-ớc ngoài, hàng hóa nhập từ n-ớc vào khu phi thuế quan sử dụng khu phi thuế quan, hàng hóa đ-a từ khu phi thuế quan sang khu phi thuế quan khác; Hàng hoá phần dầu khí thuộc thuế. .. định giá tính thuế tỷ giá hối đoái Ngân hàng Nhà n-ớc Việt Nam công bố thời điểm tính thuế 4.2.3.3 Thu sut Thuế suất hàng hoá xuất đ-ợc quy định cụ thể cho mặt hàng Biểu thuế xuất Thuế suất hàng... thị tr-ờng n-ớc vào khu phi thuế quan từ khu phi thuế quan vào thị tr-ờng n-ớc 4.2.2.2 i tng khụng chu thu Hàng hoá tr-ờng hợp sau đối t-ợng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Hàng hoá vận
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP BÀI GIẢNG THUẾ NHÀ NƯỚC, TẬP BÀI GIẢNG THUẾ NHÀ NƯỚC, TẬP BÀI GIẢNG THUẾ NHÀ NƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay