Bài giảng môn Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

352 189 0
  • Loading ...
1/352 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 09:27

Kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế,tài chính, có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinhtế tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy,kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cơ quan quản lý Nhà nướcmà còn với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Trong quá trình đổi mới kinh tế, đặc biệt từ khi Luật doanh nghiệp được banhành các doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta hình thành và phát triển nhanh chóng.Hiện nay, khoảng 95 % các doanh nghiệp đanh hoạt động đều là doanh nghiệp cóquy nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này đang đóng một vài trò quan trọng vào sự phát triểnkinh tế của đất nước, tạo ra nhiều việc làm và của cải cho xã hội. Nhận thức được tầm quantrọng của loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã đềra nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp này phát triển mạnhvà bền vững LI NểI U: K toỏn l b phn cu thnh quan trng ca h thng cụng c qun lý kinh t, ti chớnh, cú vai trũ tớch cc vic iu hnh v kim soỏt cỏc hot ng kinh t- ti chớnh, t chc h thng thụng tin hu ớch cho cỏc quyt nh kinh t Vỡ vy, k toỏn cú vai trũ c bit quan trng khụng ch i vi c quan qun lý Nh nc m cũn vi cỏc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t Trong quỏ trỡnh i mi kinh t, c bit t Lut doanh nghip c ban hnh cỏc doanh nghip nh v va ca nc ta hỡnh thnh v phỏt trin nhanh chúng Hin nay, khong 95 % cỏc doanh nghip anh hot ng u l doanh nghip cú quy nh v va Cỏc doanh nghip ny ang úng mt vi trũ quan trng vo s phỏt trin kinh t ca t nc, to nhiu vic lm v ca ci cho xó hi Nhn thc c tm quan trng ca loi hỡnh doanh nghip nh v va thi gian qua ng v Nh nc ó nhiu chớnh sỏch khuyn khớch, to iu kin cỏc doanh nghip ny phỏt trin mnh v bn vng Nhm phc v cho cỏc doanh nghip nh v va thc hin tt cụng tỏc hch toỏn k toỏn qun lý ti sn v quỏ trỡnh hot ng sn xut kinh doanh t hiu qu ngy cng cao B ti chớnh ó ban hnh ch k toỏn doanh nghip nh v va theo Quyt nh 48 /2006/Q-BTC ngy 14/9/2006 ca B trng B ti chớnh Ch k toỏn ny m bo tuõn th chun mc k toỏn, thớch ng, phự hp vi c im kinh t, yờu cu v trỡnh qun lý kinh t, ti chớnh ca doanh nghip nh v va hin ỏp ng kp thi ti liu hc tp, nghiờn cu v thc hnh nghip v k toỏn ti chớnh cỏc doanh nghip nh v va trờn c s cp nht nhng thụng tin mi nht v Ch k toỏn v cỏc chun mc k toỏn ó ban hnh Tỏc gi ó tin hnh biờn son bi ging mụn K toỏn doanh nghip nh v va Tp bi ging bao gm chng sau: Chng 1: T chc cụng tỏc k toỏn doanh nghip nh v va Chng 2: K toỏn bng tin, cỏc khon u t ngn hn v cỏc khon n phi thu Chng 3: K toỏn ti sn c inh v cỏc khon n di hn Chng 4: K toỏn nguyờn liu vt liu, cụng c dng c v cỏc khon d phũng Chng 5: K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng Chng 6: K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm Chng 7: K toỏn bỏn hng hoỏ, thnh phm v xỏc nh kt qu kinh doanh Chng 8: K toỏn N phi tr v ngun ch s hu Chng 9: Bỏo cỏo k toỏn Vi kt cu nh trờn, bi ging c s dng lm ti liu nghiờn cu, hc v tham kho cho cỏn b k toỏn, qun lý kinh doanh; cho hc sinh, sinh viờn v giỏo viờn ging dy chuyờn ngnh k toỏn, qun lý kinh t nh trng Mc dự ó rt c gng, xong hn ch v trỡnh v thi gian bi ging s khụng trỏnh nhng khim khuyt nht nh Tỏc gi rt mong nhn c nhiu ý kin úng gúp kp thi b sung v hon thin Tỏc gi MC LC Li núi u Chng T chc cụng tỏc k toỏn doanh nghip nh v va 1.1 V trớ, vai trũ ca k toỏn h thng qun lý kinh doanh 1.2 í ngha, nhim v ca k toỏn 1.3 Nhng ni dung ch yu ca vic t chc cụng tỏc k toỏn doanh nghip 1.4 Cõu hi lý thuyt 23 1.5 Cõu hi trc nghim.23 Chng K toỏn bng tin, u t ngn hn v cỏc khon n phi thu 24 2.1 K toỏn bng tin 24 2.2 K toỏn u t ngn hn 35 2.3 K toỏn cỏc khon phi thu 39 2.4 Cõu hi lý thuyt 52 2.5 Cõu hi trc nghim 52 2.5 Bi thc hnh 59 Chng K toỏn ti sn c nh v u t di hn 72 3.1 Nhim v ca k toỏn ti sn c nh 72 3.2 ỏnh giỏ, phõn loi ti sn c nh 63 3.3 K toỏn tng, gim ti sn c nh 65 3.4 K toỏn khu hao ti sn c nh 79 3.5 K toỏn sa cha ti sn c nh 85 3.6 K toỏn hot ng u t xõy dng c bn 86 3.7 K toỏn cỏc khon u t di hn 92 3.8 Cõu hi lý thuyt 97 3.9 Cõu hi trc nghim 98 3.10 Bi thc hnh 100 Chng K toỏn vt liu, cụng c dng c 107 4.1 Nhim v ca k toỏn vt liu, cụng c dng c 107 4.2 Phõn loi v ỏnh giỏ vt liu dng c 108 4.3 K toỏn chi tit vt liu, dng c 112 4.4 K toỏn tng hp vt liu, dng c 116 4.5 K toỏn cỏc khon d phũng 124 4.6 Cõu hi lý thuyt 129 4.7 Cõu hi trc nghim 129 4.7 Bi thc hnh 132 Chng K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng 141 5.1 í ngha, nhim v ca k toỏn tin lng 141 5.2 Phõn loi lao ng tin lng 141 5.3 Qu lng, Qu BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phớ cụng on 144 5.4 K toỏn chi tin lao ng tin lng 146 5.5 K toỏn tng hp tin lng v cỏc khon trớch theo lng 150 5.6 Cõu hi lý thuyt 153 5.7 Cõu hi trc nghim 153 5.8 Bi thc hnh 155 Chng K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm 167 6.1 Nhim v ca k toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm 167 6.2 K toỏn chi phớ sn xut 171 6.3 Cỏc phng phỏp tớnh giỏ thnh 174 6.4 Cỏc phng phỏp tớnh giỏ thnh mt s loi hỡnh doanh nghip 176 6.5 Cõu hi lý thuyt 182 6.6 Cõu hi trc nghim 182 6.7 Bi thc hnh 184 Chng K toỏn tiờu th thnh phm, hng hoỏ v xỏc nh kt qu kinh doanh 205 7.1 Nguyờn tc, nhim v hch toỏn thnh phm, hng hoỏ v tiờu th 205 7.2 K toỏn hng hoỏ, thnh phm 206 7.3 K toỏn tiờu th thnh phm, hng hoỏ 212 7.4 K toỏn hot ng ti chớnh 224 7.5 K toỏn chi phớ v thu nhp hot ng kinh t khỏc 228 7.6 K toỏn kt qu hot ng kinh doanh v phõn phi li nhun 232 7.7.Cõu hi lý thuyt 242 7.8 Cõu hi trc nghim 243 7.9 Bi thc hnh 245 Chng K toỏn ngun ch s hu v cỏc khon n phi tr 252 8.1 K toỏn ngun vn ch s hu 252 8.2 K toỏn cỏc khon n phi tr 266 8.3 Cõu hi lý thuyt 289 8.4 Cõu hi trc nghim 289 8.5 Bi thc hnh 295 Chng Bỏo cỏo k toỏn 289 9.1 Cỏc chung v bỏo cỏo ti chớnh 289 9.2 Phng phỏp lp bỏo cỏo ti chớnh 299 9.3 Cõu hi lý thuyt 337 9.4 Cõu hi trc nghim 337 9.5 Bi thc hnh 337 TI LIU THAM KHO: - Ch k toỏn doanh nghip nh v va, B Ti Chớnh, NXB Thng kờ nm 2008 - Hng dn thc hnh ghi chộp chng t v s sỏch k toỏn cỏc loi hỡnh doanh nghip, NXB Thng kờ nm 2001 - H thng cõu hi trc nghim - Bi tp, PGS.TS Nguyn Vn Cụng, NXB i hc Kinh t Quc dõn nm 2006 - 261 s k toỏn doanh nghip nh v va, TS H Th Ngc H, NXB Lao ng - Xó hi, nm 2007 - Chun mc k toỏn - Cỏc ti liu sỏch, bỏo v k toỏn, kim toỏn, ti chớnh CHNG 1: T CHC CễNG TC K TON TRONG DOANH NGHIP NH V VA Chng gii thiu tng quỏt cỏc cụng vic k toỏn phi thc hin lm cụng tỏc k toỏn cng nh v trớ vai trũ ca k toỏn iu hnh, qun lý sn xut kinh doanh 1.1 V TR VAI TRề CA K TON TRONG H THNG QUN Lí SN XUT KINH DOANH 1.1.1 Khỏi nim 1.1.1.1 Khỏi nim DN nh v va Theo Ngh nh s 90/2009/N-CP ngy 23 thỏng 11 nm 2001 a chớnh thc nh ngha doanh nghip nh v va nh sau: Doanh nghip nh v va l c s sn xut, kinh doanh c lp, ó ng ký kinh doanh theo phỏp lut hin hnh, cú ng ký khụng quỏ 10 t ng hoc s lao ng trung bỡnh hng nm khụng quỏ 300 ngi Cỏc doanh nghip cc nh c quy nh l cú t n nhõn cụng, doanh nghip cú t 10 n 49 nhõn cụng c coi l doanh nghip nh 1.1.1.2 Khỏi nim k toỏn K toỏn l khoa hc thu nhn, x lý v cung cp ton b thụng tin v ti sn v s ng ca ti sn cỏc n v nhm kim tra, giỏm sỏt ton b hot ng kinh t, ti chớnh ca n v ú Lut k toỏn Vit Nam ó ghi: K toỏn l vic thu nhp, x lý, kim tra, phõn tớch v cung cp thụng tin kinh t, ti chớnh di hỡnh thc giỏ tr, hin vt v thi gian lao ng Trong doanh nghip, k toỏn o lng, tớnh toỏn, ghi chộp ton b mi hot ng kinh t ti chớnh phỏt sinh sau ú x lý tng hp cung cp cỏc thụng tin kinh t ti chớnh v tỡnh hỡnh v kt qu hot ng sn xut kinh doanh, tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip Cng cú th núi k toỏn l khoa hc hoc ngh thut ca vic ghi chộp, phõn loi, tng hp v gii thớch cỏc nghip v kinh t ti chớnh ca mt n v lm cn c cho cỏc quyt inh kinh t Trong iu kin nn kinh t th trng, i vi doanh nghip, k toỏn c coi l ngụn ng ca kinh doanh, l phng tin giao tip gia doanh nghip vi cỏc i tng cú quan h vi doanh nghip, nú cung cp cỏc thụng tin kinh t ti chớnh hu ớch cho cỏc i tng vic cỏc quyt nh liờn n hot ng ca doanh nghip 1.1.2 V trớ, vai trũ ca k toỏn h thng qun lý sn xut kinh doanh 1.1.2.1.V trớ: K toỏn l mt b phn cu thnh quan trng ca h thng qun lý kinh t ti chớnh, cú vai trũ tớch cc vic qun lý iu hnh v kim soỏt cỏc hot ng kinh t Mc ớch chớnh ca k toỏn l cung cp cỏc thụng tin cn thit phc v cho vic cỏc quyt nh ca cỏc cp qun lý Cú th núi s khụng cú k toỏn nu nh khụng cú qun lý Mi quan h gia k toỏn vi cỏc nh qun lý cú th minh ho bng s sau: 1.1.2.2 Vai trũ: Vi t cỏch l cụng c qun lý kinh t ti chớnh, k toỏn cung cp cỏc thụng tin kinh t ti chớnh hin thc, cú giỏ tr phỏp lý v tin cy cao giỳp doanh ngip v cỏc i tng liờn quan ỏnh giỏ ỳng n tỡnh hỡnh hot ng ca doanh nghip, trờn c s ú cỏc quyt nh kinh t phự hp Vỡ vy k toỏn cú v trớ, vai trũ rt quan trng h thng qun lý sn xut kinh doanh Ngoi vic cung cp thụng tin cho vic qun tr doanh nghip, c quan qun lý Nh nc vic iu hnh qun lý doanh nghip, k toỏn cũn cung cp thụng tin cho cỏc i tng khỏc nh: Ch u t, ch n, ngõn hng, ch doanh nghip khỏc K toỏn cung cp thụng tin v tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh v tỡnh hỡnh ti chớnh cho cỏc i tỏc T ú giỳp h a cỏc quyt nh kinh t phự hp liờn quan n doanh nghip v: u t, gúp vn, tớn dng, thng mai cú bin phỏp x lý phự hp nhm m bo li ớch cho cỏc i tỏc 1.2 í NGHA V NHIM V CA T CHC CễNG TC K TON 1.2.1 í ngha t chc cụng tỏc k toỏn doanh nghip T chc cụng tỏc k toỏn doanh nghip mt cỏch khoa hc v hp lý a cụng tỏc k toỏn vo n np cú ý ngha quan trng, m bo cho k toỏn thc hin y chc nng nhim v v yờu cu quy nh, phỏt huy vai trũ ca k toỏn qun lý kinh t, k toỏn tr thnh cụng c qun lý c lc ca doanh nghip T chc cụng tỏc k toỏn khoa hc v hp lý phi ỏp ng nhng yờu cu: - T chc cụng tỏc k toỏn doanh nghip phi phự hp vi ch k toỏn hin hnh, phự hp vi c im sn xut kinh doanh, quy mụ, a bn hot ng, kh nng, trỡnh ca i ng k toỏn hin cú - Phi m bo tit kim v hiu qu, m bo thc hin c chc nng yờu cu, nhim v ca k toỏn - Trỡnh i ng k toỏn hin cú thun li cho vic ỏp dng khoa hc cụng ngh hin i vo cụng tỏc k toỏn 1.2.2 Nhim v ca t chc cụng tỏc k toỏn doanh nghip Trong doanh nghip, k toỏn trng (ph trỏch k toỏn) cú trỏch nhim t chc, ch o v hng dn cụng tỏc k toỏn, thng kờ v thụng tin kinh t doanh nghip ú l ngi chu trỏch nhim cụng tỏc k toỏn doanh nghip Nhim v t chc cụng tỏc k toỏn doanh nghip nh sau: - T chc khoa hc v hp lý cụng tỏc k toỏn doanh nghip, t chc hp lý bụ mỏy k toỏn, phi phõn cụng rừ nhim v cho tng nhõn viờn, cỏn b k toỏn, quy nh mi quan h gia cỏc b phn k toỏn, nhõn viờn k toỏn quỏ trỡnh thc hin nhim v - Vn dng ỳng h thng ti khon k toỏn ỏp ng yờu cu qun lý, ỏp dng ỳng hỡnh thc k toỏn (t chc s k toỏn) phự hp - Tng bc trang b, s dng phng tin tớnh toỏn, thụng tin hin i vo cụng tỏc k toỏn doanh nghip, bi dng nõng cao trỡnh cho i ng cỏn b, nhõn viờn k toỏn - Quy inh mi quan h gia phũng (b phn) k toỏn vi cỏc phũng ban, b phn khỏc doanh nghip cú liờn quan n cụng tỏc k toỏn Hng dn ch , th l ti chớnh cho cỏn b cụng nhõn viờn doanh nghip v kim tra vic thc hin vic chp hnh cỏc ch th l ú - T chc thc hin kim tra k toỏn ni b doanh nghip 1.3 NI DUNG CH YU CA VIC T CHC CễNG TC K TON TRONG DOANH NGHIP 1.3.1 T chc hch toỏn ban u Cn c vo hn thng chng t ó ban hnh theo Quyt nh s 48/2006/QBTC ngy 14 thỏng nm 2006 ca B trng B Ti chớnh v ni dung kinh t ca cỏc nghip v kinh t phỏt sinh ca doanh nghip la chn mu chng t phự hp H THNG BIU MU CHNG T K TON T T Tờn chng t S hiu A CHNG T K TON BAN HNH THEO QUYT NH NY I Lao ng tin lng Bng chm cụng 01a- LTL Bng chm cụng lm thờm gi 01b-LTL Bng toỏn tin lng 02-LTL Bng toỏn tin thng 03-LTL Giy i ng 04-LTL Phiu xỏc nhn sn phm hoc cụng vic hon 05-LTL thnh Bng toỏn tin lm thờm gi 06- LTL Bng toỏn tin thuờ ngoi 07-LTL Hp ng giao khoỏn 08-LTL 10 Biờn bn lý(nghim thu) hp ng giao 09-LTL khoỏn 11 Bng kờ trớch np cỏc khon theo lng 10-LTL 12 Bng phõn b tin lng v bo him xó hi 11-LTL II Hng tn kho Phiu nhp kho 01-VT Phiu xut kho 02-VT Biờn bn kim nghim vt t, cụng c,sp, hng húa 03-VT Phiu bỏo vt t cũn li cui k 04-VT Yờu cu AD BB HD x x x x x x x x x x x x x x x x T T Tờn chng t S hiu Yờu cu AD BB HD x Biờn bn kim kờ vt t, cụng c, sn phm, hng 05-VT hoỏ Bng kờ mua hng 06-VT x Bng phõn b nguyờn liu, vt liu, cụng c, dng 07-VT x c III Bỏn hng Bng toỏn hng i lý, ký gi 01-BH x Th quy hng 02-BH x Bng kờ mua li c phiu 03-BH x Bng kờ bỏn c phiu 04-BH x IV Tin t Phiu thu 01-TT x Phiu chi 02-TT x Giy ngh tm ng 03-TT x Giy toỏn tin tm ng 04-TT x Giy ngh toỏn 05-TT x Biờn lai thu tin 06-TT x Bng kờ vng, bc, kim khớ quý, ỏ quý 07-TT x Bng kim kờ qu (dựng cho VND) 08a-TT Bng kim kờ qu (dựng cho ngoi t, vng, bc, 08b-TT kim khớ quý, ỏ quý) 10 Bng kờ chi tin 09-TT x V Ti sn c nh Biờn bn giao nhn TSC 01-TSC x Biờn bn lý TSC 02-TSC x Biờn bn bn giao TSC sa cha ln hon thnh 03-TSC x Biờn bn ỏnh giỏ li TSC 04-TSC x Biờn bn kim kờ TSC 05-TSC x Bng tớnh v phõn b khu hao TSC 06-TSC x B.CHNG T BAN HNH THEO CC VN BN PHP LUT KHC Giy chng nhn ngh m hng BHXH x Danh sỏch ngi ngh hng tr cp m au, thai x sn Phiu xut kho kiờm chuyn ni b 03/PXK-3LL x Phiu xut kho hng gi bỏn i lý 04/HDL-3LL x Hoỏ n giỏ tr gia tng 01/GTTK-3LL x Hoỏ n bỏn hng thụng thng 02/GTTK-3LL x Bng kờ thu mua hng hoỏ mua vo khụng cú hoỏ 04/GTGT x n i vi cỏc chng t bt buc, k toỏn phi lp theo ỳng mu biu, ni dung, phng phỏp i vi chng t hng dn, k toỏn cú th dng phự hp theo yờu cu qun lý Trỡnh t lp v x lý chng t: - Lp chng t - Kim tra v hon thin chng t - T chc luõn chuyn chng t - Bo qun v lu tr chng t 1.3.2 T chc dng h thng ti khon k toỏn H thng ti khon k toỏn ban hnh theo Quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy 14 thỏng nm 2006 ca B trng B Ti chớnh H THNG TI KHON K TON S TT S hiu ti khon Cp I Cp II 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 1123 121 131 133 1331 1332 138 1381 1388 141 142 152 10 153 Tờn ti khon Ti khon loi - Ti sn ngn hn Tin mt Tin Vit Nam Ngoi t Vng bc, kim khớ quý, ỏ quý Tin gi ngõn hng Tin Vit Nam Ngoi t Vng bc, kim khớ quý, ỏ quý u t TC ngn hn Phi thu ca khỏch hng Ghi chỳ DN cú ngoi t DN cú ngoi t Chi tit theo tng khỏch hng Thu GTGT c khu tr Thu GTGT c khu tr ca hng hoỏ, dch v Thu GTGT c khu tr ca TSC Phi thu khỏc Ti sn thiu ch x lý Phi thu khỏc Tm ng Chi tit theo tng i tng Chi phớ tr trc ngn hn Nguyờn liu, vt liu Chi tit theo yờu cu qun lý Cụng c, dng c Chi tit theo yờu cu qun lý S TT 11 S hiu ti khon Cp I Cp II 154 12 155 13 156 14 15 157 159 16 211 214 2141 2142 2143 2147 18 19 217 221 2212 2213 2218 20 21 229 241 2411 2412 2413 22 23 242 244 24 25 26 311 315 331 3311 3318 27 CP XSKD d dang Hng hoỏ Thnh phm 2111 2112 2113 17 Tờn ti khon 333 3331 33311 33312 Ghi chỳ Chi tit theo yờu cu qun lý Chi tit theo yờu cu qun lý Hng gi i bỏn Cỏc khon d phũng Ti khon loi 2- Ti sn di hn Ti sn c nh TSC hu hỡnh TSC thuờ ti chớnh TSC vụ hỡnh Hao mũn TSC Hao mũn TSC hu hỡnh Hao mũn TSC thuờ ti chớnh Hao mũn TSC vụ hỡnh Hao mũn bt ng sn u t Bt ng sn u t u t ti chớnh u t chng khoỏn di hn Gúp liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ chng khoỏn Xõy dng c bn d dang Mua sm TSC Xõy dng c bn d dang Sa cha ln TSC Chi phớ tr trc di hn Ký qu, ký cc di hn Loi 3- N phi tr Vay ngn hn N di hn n hn tr Phi tr cho ngi bỏn Phi tr cho ngi bỏn v ngi cung cp Phi tr khỏc Thanh toỏn thu Chi tit theo loi thu Thu GTGT phi np Thu GTGT u TK cp III Thu GTGT hng nhp khu TK cp III 9.2.5 Bng cõn i ti khon Bng cõn i ti khon l ph biu ca bỏo cỏo ti chớnh gi cho c quan thu, dựng phn ỏnh tng quỏt s hin cú u nm, s phỏt sinh tng gim nm v s hin cú cui nm c phõn loi theo ti khon k toỏn ca cỏc loi ti sn, ngun ch s hu, n phi tr, doanh thu, thu nhp khỏc, chi phớ v kt qu hot ng kinh doanh ca DN Ct S hiu ti khon Ct ny ghi s hiu ca tng ti khon cp I v mt s ti khon cp theo yờu cu qun lý DN s dng nm bỏo cỏo Ct Tờn ti khon Ct ny ghi tờn ca tng ti khon theo theo tng loi m DN ang s dng Ct 3, S d u nm Dựng phn ỏnh s d N v d Cú u nm theo tng ti khon S liu ghi vo ct l s d u nm ca cỏc ti khon S d ny c cn c vo S cỏi hoc cn c vo s liu ghi ct 7, ct ca Bng cõn i ti khon nm trc Ct 5, ct S phỏt sinh nm dựng phn ỏnh s phỏt sinh bờn N v s phỏt sinh bờn Cú ca tng ti khon nm bỏo cỏo S liu ghi vo ct v ct c cn c tng s phỏt sinh bờn N v tng s phỏt sinh bờn Cú ca tng ti khon ghi trờn S cỏi nm bỏo cỏo Ct 7, ct s d cui nm : dựng phn ỏnh s d N v s d Cú cui nm ca tng ti khon nm bỏo cỏo S liu ghi vo ct v ct c tớnh nh sau: S d cui nm = S d u nm + S phỏt sinh tng S phỏt sinh gim Bảng cân đối tài khoản Năm 200 Số hiệu TK Tên tài khoản Số d- đầu năm Nợ Có Số phát sinh năm Nợ Có Số d- cuối năm Nợ Có Ghi chú: (*) lập cho tài khoản cấp tài khoản cấp tài khoản cấp 2, gửi cho quan thuế Lập, ngày Ngời lập biểu Kế toán trởng 325 tháng năm Giám đốc BNG CN I K TON ĐVT: Tài sản Mã số Thuyết minh A Tài sản ngắn hạn ( 100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 (III.01) II Đầu t tài ngắn hạn Đầu t tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầud t tài ngắn hạn (*) 120 121 129 (III.05) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trớc cho ngời bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kjho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ 151 Thuế khoản khác phải thu Nhà n-ớc 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn ( 200=210+220+230+240) 200 I Tài sản cố định 210 Nguyên giá 211 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 212 Chi phí xây dựng dở dang 213 II Bất động sản đầu t- 220 Nguyên giá 221 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 222 III Các khoản đầu t tài dài hạn 230 Đầu t tài dài hạn 231 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 239 IV Tài sản dài hạn khác 240 326 (III.02) (III.03.04) (III.05) S cuối năm S đầu năm Phải thu dài hạn 241 Tài sản dài hạn khác 248 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249 Tổng cộng tài sản (250=100+200) 250 Nguồn vốn A Nợ phải trả ( 300=310+320) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay ngắn hạn 311 Phải trả cho ng-ời bán 312 Ngời mua trả tiền tr-ớc 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 Phải trả ng-ời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 Dự phòng phải trả ngắn hạn 319 II Nợ dài hạn 320 Vay nợ dài hạn 321 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 322 Phải trả, phải nộp dài hạn khác 328 Dự phòng phải trả dài hạn (*) 329 B Vốn chủ sở hữu ( 400=410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu t- chủ sở hữu 411 Thặng d- vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 C phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 Li nhuận sau thuế chia phân phối 417 II Quỹ khen th-ởng, phúc lợi 430 Tổng cng nguồn vốn ( 440=300+400) 440 327 (III.06) (III.07) Các tiêu ngo i bảng cân đối kế toán ĐVT: Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm Tài sản thuê Vật t, hàng hóa nhận hộm nhận gia cong Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Đơn vị: Địa chỉ: Mẫu số B02-DNN ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ tr-ởng BTC ) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ĐVT: Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 01 IV.08 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ ( 20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí quản lý kinh doanh 24 Loiự nhuận từ hoạt động kinh doanh ( 30=20+21-22-24) 30 10 Thu nhập khác 31 11 Chi phí khác 32 12 Li nhuận khác ( 40=31-32) 40 Kế toán tr-ởng Năm tr-ớc 02 Doanh thu thuền bán hàng cung cấp dịch vụ ( 10=01-02) 13 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế ( 50=30+40) 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60=50-51) Năm 50 IV.09 51 60 Ng-ời lập biểu Lập, ngày tháng năm Giám đốc Mẫu số B03-DNN 328 Đơn vị báo cáo: Địa chỉ: ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ tr-ởng BTC) BO CO LU CHUYN TIN T ( Theo ph-ơng pháp trực tiếp ) (*) Năm 200 Chỉ tiêu Mã số Th minh Năm Năm tr-ớc A B C I L-u chuyển tiền tệ hoạt động KD 1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 2.Tiền chi trả cho ng-ời cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho ngời lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 01 02 03 04 05 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 L-u chuyển tiền từ hoạt động KD 20 II L-u chuyển tiền từ hoạt động đầu t1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu t- tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ, BĐS đầu t tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 21 22 23 24 Tiền chi đầu t- góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t- góp vốn vào đơn vị khác Tiền thi lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đ-ợc chia L-u chuyển tiền từ hoạt động đầu t- 26 27 30 III L-u chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 31 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đ-ợc 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 329 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 L-u chuyển tiền từ hoạt động tài L-u chuyển tiền năm ( 50=20+30+40) Tiền t-ơng đ-ơng tiền đầu năm ảnh h-ởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại Tử Tiền t-ơng đ-ơng tiền cuối năm ( 70=50+60+61) 40 Ng-ời lập biểu 50 60 61 70 V.11 Lập, ngày tháng năm Kế toán tr-ởng Đơn vị báo cáo: Địa chỉ: Giám đốc Mẫu số B03-DNN ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ tr-ởng BTC) BO CO LU CHUYN TIN T ( Theo ph-ơng pháp gián tiếp ) (*) Năm 200 Chỉ tiêu Mã số A B I L-u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận tr-ớc thuế 01 Điều chỉnh cho cáck hoản - Khấu hao TSCĐ 02 - Các khoản dự phòng 03 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chia thực 04 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu t- 05 - Chi phí lãi vay 06 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tr-ớc thay đỏi vốn l-u động 08 - Tăng, giảm khoản phải thu 09 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 - Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp ) 11 - Tăng, giảm chi phí trả tr-ớc 12 - Tiền lãi vay trả 13 330 minh Năm Năm tr-ớc C Th - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 14 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 L-u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 II- L-u chuyển tiền từ hoạt động đầu t1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu t- tài sản dài hạn khác 21 Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ, BĐS đầu t- tài sản dài hạn khác 22 3.Tiền chi cho vay,mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t- góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t- góp vốn vào đơn vị khác 26 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đ-ợc chia 27 Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t 30 III L-u chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cỏ phiếu, nhận vốn góp CSH 31 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đ-ợc 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 L-u chuyển tiền từ hoạt động tài 40 L-u chuyển tiền năm (50=20+30+40) 50 Tiền t-ơng đ-ơng tiền đầu năm 60 ảnh h-ởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đôỉ ngoại tệ 61 Tiền t-ơng đ-ơng tiền cuối năm (70=50+60+61) 70 V.11 Lập, ngày tháng năm Ngời lập biểu Kế toán tr-ởng Thuyết minh báo cáo tài I Đặc điểm hoạt đng doanh nghiệp 331 Giám đốc Hình thức sở hữu vốn: Lĩnh vực kinh doanh: Tổng số cong nhân viên ng-ời lao động Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh h-ởng đến Báo cáo tài II Chính sách kế toán áp dụng doanh nghiệp: Kỳ kế toán năm ( ngày ./ /kết thúc vào ngày ./ /) Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Chế độ kế toán áp dụng: Hình thức kế tóan áp dụng: Ph-ơng pháp kế toán hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Ph-ong pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: - Ph-ong pháp hạch toán hàng tồn kho ( khai th-ờng xuyên hay kiểm định kỳ ) Ph-ơng pháp khấu hao tài sản cố định áp dụng: Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả Nguyên tắc ph-ơng pháp ghi nhận khoản dự phòng phải trả 10 Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái 11 Nguyên tắc ph-ơng pháp ghi nhận doanh thu: III Thông tin bổ xung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán: ĐVT: 01 Tiền t-ơng đ-ơng tiền Cuối năm Đầu năm - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng - T-ơng đ-ơng tiền Cộng 02 Hàng tồn kho - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi bán Cộng * Thuyết minh s liệu giải trình khác ( có ): 03 Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình: Khoản mục Nhà Máy 332 Ph-ơng TSCĐ Tổng cửa, vật kiến trúc móc, thiết bị tiện vận tải truyền dẫn hữu hình khác cộng (1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình - Só d- đầu năm - Số tăng năm Trong đó: + Muă sắm + Xây dựng - S giảm năm Trong đó: + Thanh lý + Nh-ợng bán + Chuyển sang BĐS đầu t- Số d- cui năm (2) Giá trị hao mòn lũy kế - Sô d- đầu năm - Só tăng năm - Số giảm năm - Số d- cuối năm (3)_Giá trị lại TSCĐ hữu hình (1-2) - Tại ngày đâu năm - Tại ngày cuối năm Trong đó: + TSCĐ dùng để chấp, cầm cố khoản vay + TSCĐ tạm thời không sử dụng + TSCĐ chờ lý * Thuyết minh số liệu giải trình khác: - TSCĐ khấu hao hết sử dụng: - Lý tăng, giảm: 333 04 Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình: Khoản mục Quyền sử dụng đất Quyền phát hành Bản quyền, sáng chế TSCĐ vo hình khác Tổng cộng (1) Nguyên giá TSCĐ vo hình - Só d- đầu năm - Số tăng năm Trong đó: + Muă sắm + Tại từ nội doanh nghiệp - S giảm năm Trong đó: + Thanh lý, nh-ợng bán + Giảm khác - Số d- cui năm (2) Giá trị hao mòn lũy kế - Sô d- đầu năm - Só tăng năm - Số giảm năm - Số d- cuối năm (3)_Giá trị lại TSCĐ vo hình (1-2) - Tại ngày đâu năm - Tại ngày cuối năm * Thuyết minh số liệu giải trình khác ( Nếu có ): 05 Tình hình tăng, giảm khoản đầu t- vào đơn vị khác (1) Các khoản đầu t- tài ngắn hạn: - Chứng khoán đầu t- ngắn hạn - Đầu t- tài ngắn hạn khác (2) CAcs khoản đầu t- tài dài hạn - Đầu t- vào sở kinh doanh đồng kiểm soảt - Đầu t- vào công ty liên kết - Đầu t- tài dài hạn khác Cộng Cuối năm Đầu năm * Lý tăng, giảm: 06 Thuế khoản phải nộp nhà n-ớc - Thuế giá tị gia tăng phải nộp Cuối năm 334 Đầu năm - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất, tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng 07 Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu: Ch tiêu A Vốn đầu t- chủ sở hữu Thặng d- vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu C phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ thuộc chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế ch-a phân phối Cộng Số đầu năm Tăng năm Giảm năm Số cuối năm * Lý tăng, giảm: IV Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt đng kinh doanh: 08 Chi tiết doanh thu thu nhập khác - Doanh thu bán hàng Trong đó: Doanh thu trao đỏi hàng hóa - Doanh thu cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu trao đỏi dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài Trong đó: + Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận đ-ợc chia + Lãi chênh lệch tỷ giá thực + Lãi chênh lệch tỷ giá ch-a thực + Năm 09 Điều chỉnh khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN: 335 Năm Năm tr-ớc Năm tr-ớc (1) Tổng lợi nhuận kế toán tr-ớc thuế (2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN (3) Các khoản chi phí khong đ-ợc khấu trừ vàothu nhập chịu thuế TNDN (4) Số lỗ ch-a sử dụng ( Lỗ năm tr-ớc đ-ợc trừ vào lợi nhuận tr-ớc thuế ) (5) Số thu nhập chịu thuế TNDN năm (5=1-2+3-4) 10 Chi phí SXKDtheo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Ch phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua - Chi phí khác tiền Cộng Năm Năm tr-ớc V Thong tin bổ xung cho khoản mục Báo cáo l-u chuyển tiền tệ: ĐVT: 11 Thông tin giao dịch không tiền phát sinh năm báo cáo - Việc mua tài sản cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài - Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu 12 Các khoản tiền t-ơng đ-ơng tiền doanh nghiệp năm giữ nh-ng không đ-ợc sử dụng - Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký c-ợc - Các hoản khác Năm Năm tr-ớc VI Những thông tin khác: - Những khoản nợ tiềm t ng: - Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: - Thông tin so sánh: - Thông tin khác (2) VII Đánh giá tổng quát tiêu kiến nghị: Ngời lập biểu Kế toán tr-ởng Giám đốc 9.3 CU HI Lí THUYT Nờu h thng bỏo cỏo ti chớnh theo quy nh hin hnh? Nờu trỏch nhim, thi hn lp v gi Bỏo cỏo ti chớnh? Cụng vic chun b trc lp Bỏo cỏo ti chớnh? Phng phỏp chung lp: Bng cõn i k toỏn, Bỏo cỏo kt qu kinh doanh, Bỏo cỏo lu chuyn tin tờn, Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh 9.4 CU HI TRC NGHIM 336 1- Kết hoạt động kinh doanh thông th-ờng tiêu phản ánh kết thu đ-ợc từ: a- Hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ b- Hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ hoạt động tài c- Hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính, hoạt động khác d- Hoạt động tài hoạt động khác 2- Loại hình công ty TNHH quy định nơi báo cáo tài chính: a- Cơ quan tài chính, Cục thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh b- Cơ quan tài chính, Cơ quan thống kê, Cục thuế c- Cục thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thống d- Cục thuế, Cơ quan thống kê, doanh nghiệp cấp Loi hỡnh Cụng ty TNHH quy nh thi hn np bỏo cỏo ti chớnh nm: a 30 ngy b 45 ngy c 60 ngy d 90 ngy 9.5 BI TP THC HNH Bi Doanh nghip X k cú tớnh phỏt sinh nh sau: Ngy 15/10/N, doanh nghip xut bỏn thng mt lụ thnh phm (ó xut hoỏ n GTGT trc) vi giỏ bỏn cha thu GTGT l 200.000.000ng, thu sut thu GTGT 10%, khỏch hng mua ó toỏn bng chuyn khon, doanh nghip ó nhn c giy bỏo cú ca ngõn hng Giỏ ca lụ hng trờn l 155.000.000ng Bit doanh nghip hch toỏn hng tn kho theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn, np thu GTGT theo phng phỏp khu tr, thu sut thu thu nhp doanh nghip phi np l 28% K toỏn ca doanh nghip ó ghi s k toỏn nghip v trờn nh sau: N TK 157: 155.000.000 N TK 112: 220.000.000 Cú TK 155: 155.000.000 Cú TK 131: 220.000.000 Yờu cu: Hóy ghi s theo nh khon ỳng nghip v kinh t phỏt sinh trờn? Vic hch toỏn sai nghip v kinh t trờn ca cụng ty s nh hng n cỏc ch tiờu no trờn bng bỏo cỏo kt qu kinh doanh, v bng cõn i k toỏn? Hóy x lý tỡnh trờn nu sai sút trờn c phỏt hin: - Trc ngy phỏt hnh bỏo cỏo ti chớnh nm N (15/2/N+1)? - Sau ngy phỏt hnh ti chớnh nm N? Bi Ti mt danh nghip A cú s d cỏc ti khon ti thi im ngy 31/12 nh sau: (n v tớnh 1.000) TK 111 TK112 TK 131(N) 150.000 248.000 305.400 TK 311 TK 331(Cú) TK 331(N) 337 655.000 425.000 65.000 TK 131(Cú) TK 141 TK 144 TK 152 TK 153 TK 154 TK 155 TK 211 TK 214 25.000 19.000 35.400 548.000 195.000 145.000 1.535.860 4.690.000 1.100.000 TK 333 TK 338 TK 341 TK 411 TK 421 TK 431 TK 414 TK 228 TK 229 28.460 43.900 800.000 4.000.000 X 250.460 425.000 100.000 10.000 Trong thi gian iu chnh cú cỏc nghip v b sung nh sau:(n v tớnh 1.000) Khỏch hng tr trc tin hng nhp qu tin mt 65.000 Chuyn thnh phm cho i lý M vi tr giỏ thc t xut kho 35.000 Phõn phi li nhun: - Chia cho cỏc c ụng: 108.840 - Trớch lp qu khen thng, phỳc li: 30.000 - Trớch lp qu u t phỏt trin: 45.000 - B sung ngun kinh doanh: 45.000 Chuyn tin gi ngõn hng tr n vay ngn hn s tin: 200.000 Yờu cu: 1/ Tớnh toỏn xỏc nh s d ca ti khon 421 ti thi im 31/12 trc iu chnh (X) 2/ nh khon cỏc bỳt toỏn iu chnh 3/ Xỏc nh s d ca cỏc ti khon sau cú cỏc bỳt toỏn iu chnh, lp bng cõn i k toỏn (ghi ct s cui nm) Bi Ti doanh nghip Anh Khụi cú cỏc nghip v phỏt sinh thỏng nh sau: Nhp kho 2.500 sn phm A vi giỏ thnh sn xut thc t 903.000 Xut kho 350 cỏi sn phm A gi bỏn cho i lý X, giỏ bỏn cha thu 500/sp, thu GTGT 10% Hoa hng tr cho i lý giỏ cha thu GTGT:1% tớnh trờn doanh thu cha cú thu GTGT, thu sut thu GTGT hoa hng 10% Doanh nghip M tr trc tin hng bng chuyn khon, doanh nghip ó nhn c giy bỏo Cú ca ngõn hng s tin l 50.000 Xut kho thnh phm A bỏn cho doanh nghip M s lng 1.000 sn phm, tng giỏ toỏn 539.000, thu GTGT 10% i lý X toỏn ton b 350 sn phm A doanh nghip ó gi bỏn bng tin mt (sau ó tr hoa hng theo tho thun) Tp hp chi phớ bỏn hng khỏc phỏt sinh thỏng nh sau: - Nguyờn vt liu: 1.250 - Tin lng : 4.500 338 - Khu hao ti sn: 2.100 Chi bng tin : 1.350 Chi phớ QLDN hp c nh sau: Tin lng : 6.300 Khu hao : 1.900 Chi bng tin: 1.800 Nhn c thụng bỏo ca c quan thu v tin truy thu thu GTGT nm N-1: 3.500 v tin pht vi phm chớnh sỏch thu 500 Kt chuyn cỏc nghip v liờn quan xỏc nh kt qa kinh doanh sau thu thu nhp doanh nghip Yờu cu: nh khon cỏc nghip v kinh t phỏt sinh Lp bỏo cỏo kt qu kinh doanh theo mu s B02/DN, ct s nm Bit rng: Doanh nghip np thu GTGT theo phng phỏp khu tr Tr giỏ thc t thnh phm xut kho theo phng phỏp bỡnh quõn c k d tr Thu sut thu thu nhp doanh nghip 25%, chi phớ qun lý DN, chi phớ bỏn hng u hp l hp phỏp Bi s (Bi liờn kt) Cn c vo cỏc bi liờn kt cỏc chng Yờu cu: Lp bng cõn i s phỏt sinh cỏc ti khon Lp BCTC thỏng 12/N 339 ... li Ti khon loi 5- Doanh thu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch Chi tit theo tng loi v hot ng Doanh thu bỏn hng hoỏ Doanh thu bỏn thnh phm Doanh thu cung cp dch v Doanh thu khỏc Doanh thu hot ng ti... Cộng luỹ kế từ đầu quý - Cộng luỹ kế từ đầu quý - Sổ có.trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày.tháng năm Ng-ời ghi sổ Giám đốc Kế toán tr-ởng Sổ (Dùng cho hình thức kế toán Chứng... hn ca doanh nghip Trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip, bng tin l ti sn c s dng linh hot nht v c tớnh vo kh nng toỏn nhanh tc thi ca doanh nghip 2.1.1.2 Ni dng Vn bng tin ca doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bài giảng môn Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bài giảng môn Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay