Bài giảng khuyến nông (30 tiết)

62 203 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 09:19

Khuyến nông là cách đào tạo và rèn luyện tay nghề cho nông dân, đồng thời giúphọ hiểu được những chủ trương, chính sách về nông nghiệp những kiến thức về kỹ thuật,kinh nghiệm về quản lý kinh tế, những thông tin về thị trường để họ có đủ khả năng tựgiải quyết được các vấn đề của gia đình và cộng đồng nhằm đẩy mạnh sản xuất, cải thiệnđời sống, nâng cao dân trí góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới.Khuyến nông trong chăn nuôi: nhằm thông tin, giáo dục cho ngưòi dân nắm bắtđược những kỹ thuật chăn nuôi mới, những quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm chonăng suất cao, những giống gia súc, gia cầm nuôi mau lớn, nắm được phương phápphòng bệnh cho gia súc, gia cầm biết đầu tư đúng mực để cuối cùng chăn nuôi đem lạihiệu quả kinh tế cao nhất Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ KHUYẾN NÔNG Khái niệm, nội dung nguyên tắc khuyến nông 1.1 Khái niệm Khuyến nông cách đào tạo rèn luyện tay nghề cho nông dân, đồng thời giúp họ hiểu chủ trương, sách nông nghiệp kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý kinh tế, thông tin thị trường để họ có đủ khả tự giải vấn đề gia đình cộng đồng nhằm đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí góp phần xây dựng phát triển nông thôn Khuyến nông chăn nuôi: nhằm thông tin, giáo dục cho ngưòi dân nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi mới, quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm cho suất cao, giống gia súc, gia cầm nuôi mau lớn, nắm phương pháp phòng bệnh cho gia súc, gia cầm biết đầu tư mực để cuối chăn nuôi đem lại hiệu kinh tế cao 1.2 Nội dung nguyên tắc hoạt động khuyến nông 1.2.1 Các nguyên tắc hoạt động khuyến nông - Xuất phát từ nhu cầu nông dân yêu cầu phát triển nông nghiệp Nhà nước - Phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia tự nguyện nông dân hoạt động khuyến nông - Liên kết chặt chẽ quan quản lý, sở nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp với nông dân nông dân với nông dân - Xã hội hóa hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa dịch vụ khuyến nông để huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân nước nước tham gia hoạt động khuyến nông - Dân chủ, công khai, có giám sát cộng đồng - Nội dung, phương pháp khuyến nông phù hợp với vùng miền, địa bàn nhóm đối tượng nông dân, cộng đồng dân tộc khác 1.3 Vai trò chức công tác khuyến nông 1.3.1 Vai trò công tác khuyến nông Phát triển nông thôn đích nhiều hoạt động khác tác động vào khía cạnh khác nông thôn, khuyến nông tác nhân nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn Hay nói cách khác khuyến nông yếu tố, phận hợp thành toàn hoạt động phát triển nông thôn *Khuyến nông với phát triển nông nghiệp nông thôn Phát triển nông thôn đích nhiều hoạt động khác tác động vào khía cạnh khác nông thôn, khuyến nông tác nhân nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn Hay nói cách khác khuyến nông yếu tố, phận hợp thành toàn hoạt động phát triển nông thôn * Vai trò khuyến nông trình từ nghiên cứu đến phát triển nông lâm nghiệp Những tiến kỹ thuật thường nảy sinh từ tổ chức nghiên cứu khoa học (viện, trường, trạm, trại ) tiến kỹ thuật phải sử dụng vào thực tiễn sản xuất người nông dân Như nghiên cứu phát triển nông thôn có mối quan hệ chặt chẽ ràng buộc sản xuất - tiêu dùng, người mua người bán Vấn đề đặt làm để kiến thức đưa vào thực tiễn người nông dân làm để sử dụng chúng Nghĩa nghiên cứu nông dân cần có trung gian làm nhiệm vụ lưu thông kiến thức khuyến nông trình cầu nối khoa học với nông dân * Vai trò khuyến nông nhà nước Là tổ chức giúp nhà nước thực sách, chiến lược nông dân, nông nghiệp nông thôn Vận động nông dân tiếp thu thực sách nông nghiệp Trực tiếp cung cấp thông tin nhu cầu, nguyện vọng nông dân cho nhà nước, sở nhà nước hoạch định sách phù hợp 1.3.2 Chức công tác khuyến nông * Chức bắt buộc - Điều khiển, thúc đẩy: - Giáo dục người lớn: Nông dân gia đình họ cần trang bị hiểu biết thực hành để cải thiện phương pháp sản xuất suất lao động Khuyến nông viên có nhiệm vụ dẫn cho nông dân cách phân tích cập nhật tình hình phát triển nông thôn Trong phạm vi đào tạo khuyến nông viên cần nắm số nguyên tắc sau: + Người cán khuyến nông nông dân vừa “thầy” vừa “trò” + Hoạt động khuyến nông phải đến với nông dân nơi họ sinh sống, làm việc thực vào thời điểm thích hợp + Trao đổi thực hành yếu tố quan trọng việc tiếp thu kiến thức + Tập huấn áp dụng thực tế - Chuyển giao thông tin bao gồm thông tin kỹ thuật, giá thị trường, yếu tố liên quan đến phát triển sản xuất, nguồn vốn vay - Tư vấn kỹ thuật cho nông dân để giúp họ giải khó khăn gặp phải sản xuất nông nghiệp Phần lớn kỹ thuật khuyến cáo dựa vào kết nghiên cứu khoa học Tuy nhiên nhiều trường hợp nông dân tự thông tin góp ý cho Khuyến nông viên phải tạo hội để người sản xuất quan hệ trực tiếp với - Phát triển đề tài khuyến nông phương pháp khuyến nông - Lập kế hoạch khuyến nông - Đánh giá việc thực kế hoạch * Chức tự nguyện - Cung cấp dịch vụ + Giống trồng, vật nuôi + Thú y + Bảo vệ thực vật + Tiêu thụ sản phẩm -Tham gia công tác nghiên cứu - Cải thiện sở hạ tầng * Chức cản trở - Kiểm tra, kiểm soát - Theo dõi chương trình tín dụng thu hồi vốn vay - Thu thập số liệu thông tin 1.4 Hệ thống tổ chức khuyến nông 1.4.1 Hệ thống khuyến nông nhà nước (cấp TW, cấp tỉnh, cấp sở) * Cấp Trung ương: Cục khuyến nông thuộc nông nghiệp phát triển nông thôn - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định * Cấp tỉnh: Trung tâm khuyến nông thuộc sở nông nghiệp phát triển nông thôn * Cấp huyện: Trạm khuyến nông * Cấp xã, phường, thị trấn: Khuyến nông xã, phường – Khuyến nông sở: có khuyến nông viên với số lượng 02 khuyến nông viên xã thuộc địa bàn khó khăn, 01 khuyến nông viên cho xã lại; * Cấp thôn, xóm: Câu lạc khuyến nông, nhóm sơ thích… 1.4.2 Hệ thống khuyến nông tự nguyện - Các viện nghiên cứu, trượng chuyên nghiệp, trung tâm phát triển - Các tổ chức xã hội: Hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn niên, hộ làm vườn - Các doanh nghiệp, công ty, sở kinh doanh, dịch vụ - Các tổ chức quôc stees: tổ chức phủ phi phủ Đối tượng hoạt động khuyến nông 2.1 Đối tượng hoạt động Đối tượng khuyến nông nông thôn nông dân Nông thôn bao gồm cá nhân, gia đình, họ mạc, cộng đồng, tổ chức quyền, tổ chức xã hội Người nông dân có điều kiện kinh tế xã hội, ững xử với khác Biết rõ đối tượng khác nông thôn đảm bảo cho khuyến nông có hiệu 2.2 Đặc điểm người dân Nông dân người lớn, chín chắn, họ cảm thấy có trách nhiệm, họ tự định điều mà họ cần học Nông dân tham gia tự nguyện lớp học họ yêu cầu cao nội dung, phương pháp liên hệ đến thực tế * Đặc tính học viên người lớn Nghe, nhìn xác Phản ứng chậm Dễ chán Không có khả lắng nghe người khác nói thời gian lâu Khó dạy cho người lớn điều mà họ không muốn học Học viên nhiều có kinh nghiệm sống sản xuất Họ người hiểu rõ điều kiện đặc điểm tự nhiên vùng họ sinh sống * Để học viên người lớn học tốt, cần phải: Đầy đủ ánh sáng Số lượng học viên không nhiều để người dễ dàng thấy giảng viên học cụ Giảng viên cần phải nói đủ to, rõ ràng chậm Các bảng biểu, hình ảnh nên viết rõ, chữ lớn, kiểu chữ in Dùng câu đơn giản Nên dùng nhiều trợ huấn cụ để tăng khả ghi nhớ học viên Tạo không khí dễ chịu cho lớp học Nói rõ mục tiêu chương trình Phương pháp dạy học phong phú Động viên tham gia nông dân: + Trong lớp học nông dân muốn tham gia cách động vào việc biểu lộ ý kiến họ đặt câu hỏi, thảo luận, trình bày kinh nghiệm, khuyến khích nông dân thảo luận + Cần lợi dụng kinh nghiệm nông dân, phát triển giảng dựa theo kinh nghiệm nông dân dễ họ chấp nhận Đây hình thức đồng hoá kiến thức học viên giảng viên Phải coi kinh nghiệm nông dân vốn quý báu để phát triển giảng * Cách học người lớn Học qua kinh nghiệm: Người lớn học hỏi suốt đời học, họ đúc rút, tổng kết thành học vận dụng học vào hoạt động sản xuất Học viện tự nguyện tích cực: Họ người học hỏi trực tiếp việc tham gia vào hoạt động đào tạo Quan sát viên: Người lớn thường chờ đợi quan sát hướng dẫn, hoạt động diễn trước họ định hành động Nhà lý luận: Nông dân người hay khái quát hoá khái niệm, kiến thức kỹ mối liên hệ với kinh nghiệm thân áp dụng chúng Nhà thực nghiệm: Họ thích tiếp cận thử nghiệm tiến kỹ thuật điều học thực tế, để xem mức độ thành công * Nguyên lý giáo dục người lớn Cần phải có kế hoạch tốt Tạo ham học học viên Các mong ước, quan tâm, nhu cầu đối tượng học viên phải biểu thị rõ ràng chương trình Học viên phải thấy mục tiêu kết cuối sau chương trình học Việc học xảy tốt có tham gia tích cực học viên Đó tiến trình phản ứng bao gồm: Suy nghĩ, cảm giác, hoạt động diễn đạt phù hợp theo đòi hỏi tình Nếu yếu tố này, có trình học đầy đủ hiệu Việc học phải mang lại thoả mãn “ Cảm tưởng có thành quả” cho học viên Nhớ học viên hy vọng thành công Quá trình học đòi hỏi có thực hành điều học Nguyên tắc lặp lại trình học để thiết lập trì thói quen trí nhớ mức hiệu cao Cách hay để bỏ cũ lặp lại thấy nhiều lần Phương pháp giảng nên rõ, sống động cụ thể Ý tưởng, cảm giác hành động có khuynh hướng tương hỗ với Chính tương tác làm cho trình học trở nên dễ dàng giúp tạo liên hệ chặt việc hay tình thực tế với lý thuyết * Phương pháp giáo dục người lớn Quá trình dạy học cần tuân theo yêu cầu sau: Đảm bảo tính phù hợp mục đích nội dung đào tạo với mong đợi học viên Nhấn mạnh tính ứng dụng nội dung đào tạo vào công việc thực tế học viên Có ví dụ thực tiễn liên hệ với điều kiện cụ thể Tạo hội để học viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế họ Luôn hướng học viên tới mục tiêu thực tế đạt Luôn đối sử với học viên người lớn Hiểu tình huống, nhu cầu khó khăn nông dân Muốn giảng viên cần phải lắng nghe ý kiến họ 2.3 Sự phối hợp công tác khuyến nông với tổ chức khác - Phối hợp với trạm trại, trung tâm nghiên cứu trường học - Phối hợp với ngân hàng, tín dụng - Phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa phương - Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm -……… Thực tiễn hoạt động khuyến nông Việt Nam 3.1 Các sách khuyến nông * Chính sách bồi dưỡng, tập huấn truyền nghề Đối với người sản xuất a) Nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo hỗ trợ 100% chi phí tài liệu 100% chi phí lại, ăn tham dự đào tạo; b) Nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác hợp tác xã, công nhân nông, lâm trường hỗ trợ 100% chi phí tài liệu 50% lại, ăn tham dự đào tạo; c) Doanh nghiệp vừa nhỏ trực tiếp hoạt động lĩnh vực nêu khoản Điều Nghị định hỗ trợ 50% chi phí tài liệu tham dự đào tạo Đối với người hoạt động khuyến nông a) Ưu tiên đào tạo cán khuyến nông nữ, người dân tộc thiểu số; b) Người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tài liệu nơi ở, tham dự đào tạo; c) Người hoạt động khuyến nông không hưởng lương hỗ trợ 100% chi phí tài liệu, lại, ăn nơi tham dự đào tạo * Chính sách thông tin tuyên truyền Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến nông cho tổ chức, cá nhân có dự án thông tin tuyên truyền cấp có thẩm quyền phê duyệt Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội thị, hội chợ, triển lãm, diễn đàn khuyến nông cấp có thẩm quyền phê duyệt * Chính sách xây dựng nhân rộng mô hình trình diễn Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn a) Mô hình trình diễn địa bàn khó khăn, huyện nghèo, hỗ trợ 100% chi phí mua giống vật tư thiết yếu (bao gồm loại phân bón, hóa chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản); b) Mô hình trình diễn địa bàn trung du miền núi, bãi ngang hỗ trợ 100% chi phí mua giống 50% chi phí mua vật tư thiết yếu c) Mô hình trình diễn địa bàn đồng hỗ trợ 100% chi phí mua giống 30% chi phí mua vật tư thiết yếu d) Đối với mô hình giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến ngành nghề nông thôn, nghề muối, hỗ trợ kinh phí để mua công cụ, máy khí, thiết bị với mức 100% địa bàn khó khăn, huyện nghèo, không 75% địa bàn trung du miền núi, bãi ngang, không 50% địa bàn đồng bằng; đ) Mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ không 30% tổng kinh phí thực mô hình Chính sách nhân rộng mô hình Được hỗ trợ 100% kinh phí thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, hội nghị đầu bờ để nhân rộng mô hình * Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn dịch vụ khuyến nông Các tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông tham gia tư vấn dịch vụ khuyến nông quy định Điều Nghị định theo quy định pháp luật Các tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông ưu tiên thuê đất để xây dựng triển khai chương trình, dự án khuyến nông, vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế theo quy định pháp luật hành * Chế độ người hoạt động khuyến nông, khuyến nông viên sở Người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước đạo triển khai dự án khuyến nông hưởng chế độ theo quy định hành Khuyến nông viên cấp xã thuộc công chức xã hưởng lương theo trình độ đào tạo, không thuộc công chức xã hưởng chế độ phụ cấp lương theo trình độ đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Khuyến nông viên cấp xã chưa có cấp, cộng tác viên khuyến nông cấp thôn hưởng thù lao khuyến nông Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định * Chính sách tuyển chọn dự án khuyến nông Các dự án khuyến nông Trung ương ngân sách nhà nước cấp tuyển chọn theo phương thức xét chọn đấu thầu cạnh tranh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định Các dự án khuyến nông cấp địa phương ngân sách nhà nước cấp tuyển chọn theo phương thức xét chọn đấu thầu cạnh tranh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quy định Mọi tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông tham gia đấu thầu cạnh tranh, đăng ký xét chọn dự án khuyến nông ngân sách nhà nước cấp 3.2 Những nội dung hoạt động khuyến nông * Bồi dưỡng, tập huấn đào tạo Đối tượng a) Người sản xuất theo quy định điểm a khoản Điều Nghị định chưa tham gia chương trình đào tạo dạy nghề Nhà nước hỗ trợ; b) Người hoạt động khuyến nông theo quy định điểm c khoản Điều Nghị định Nội dung Bồi dưỡng, tập huấn cho người sản xuất sách, pháp luật; tập huấn, truyền nghề cho nông dân kỹ sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh lĩnh vực khuyến nông theo quy định khoản Điều Nghị định này; tập huấn cho người hoạt động khuyến nông nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Hình thức a) Thông qua mô hình trình diễn; b) Tổ chức lớp học ngắn hạn gắn lý thuyết với thực hành; c) Thông qua phương tiện truyền thông: báo, đài, tờ rơi, tài liệu (sách, đĩa CD-DVD); d) Qua chương trình đào tạo từ xa kênh truyền thanh, truyền hình, xây dựng kênh truyền hình dành riêng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ưu tiên đào tạo nông dân truyền hình; đ) Qua trang thông tin điện tử khuyến nông internet; e) Tổ chức khảo sát, học tập nước Tổ chức triển khai a) Việc đào tạo nông dân đào tạo người hoạt động khuyến nông tổ chức khuyến nông quy định điểm b khoản Điều Nghị định đảm trách b) Giảng viên nòng cốt chuyên gia, cán khuyến nông có trình độ đại học trở lên, nông dân giỏi, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, có đóng góp, cống hiến cho xã hội, cộng đồng, qua đào tạo kỹ khuyến nông *Thông tin tuyên truyền - Phổ biến chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước thông qua hệ thống truyền thông đại chúng tổ chức trị xã hội - Phổ biến tiến khoa học công nghệ, điển hình tiên tiến sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, tạp chí khuyến nông, tài liệu khuyến nông, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn hình thức thông tin tuyên truyền khác; xuất phát hành ấn phẩm khuyến nông - Xây dựng quản lý liệu thông tin hệ thống thông tin khuyến nông *Trình diễn nhân rộng mô hình - Xây dựng mô hình trình diễn tiến khoa học công nghệ phù hợp với địa phương, nhu cầu người sản xuất định hướng ngành, mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm - Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp - Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu bền vững - Chuyển giao kết khoa học công nghệ từ mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến diện rộng *Tư vấn dịch vụ khuyến nông - Tư vấn dịch vụ lĩnh vực quy định khoản Điều Nghị định về: - Chính sách pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; - Ứng dụng tiến khoa học công nghệ, tổ chức, quản lý để nâng cao suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm; - Khởi nghiệp cho chủ trang trại, doanh nghiệp vừa nhỏ lập dự án đầu tư, tìm kiếm mặt sản xuất, huy động vốn, tuyển dụng đào tạo lao động, lựa chọn công nghệ, tìm kiếm thị trường; - Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm sản xuất, kinh doanh; - Cung ứng vật tư nông nghiệp - Tư vấn dịch vụ khác liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn * Hợp tác quốc tế khuyến nông - Tham gia thực hoạt động khuyến nông chương trình hợp tác quốc tế - Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông với tổ chức, cá nhân nước tổ chức quốc tế theo quy định luật pháp Việt Nam - Nâng cao lực, trình độ ngoại ngữ cho người làm công tác khuyến nông thông qua chương trình hợp tác quốc tế chương trình học tập khảo sát nước Vai trò, nhiệm vụ tiêu chuẩn người cán khuyến nông 4.1 Vai trò người cán khuyến nông Vai trò cán khuyến nông mô tả từ sau đây: Người thầy, Người nghe, Người tổ chức, Người trọng tài, Người quản lý, Người lãnh đạo, Người môi giới/cầu nối, Người học kinh nghiệm, Người xúc tác, Người cố vấn, Người vận động, Người cung cấp thông tin, Người thúc đẩy, Người tư vấn 4.2 Tiêu chuẩn người cán khuyến nông Nhiều người cho công tác khuyến nông tương đối dễ dàng, thực tế Công việc thí nghiệm nghiên cứu với đối tượng trồng, vật nuôi khó công tác khuyến nông có đối tượng người phức tạp nhiều đa dạng tính cách, lối sống, nhận thức, tập quán, phong tục họ 4.2.1 Các lĩnh vực kiến thức Kiến thức kỹ thuật: CBKN phải đào tạo kiến thức lĩnh vực kỹ thuật phạm vi trách nhiệm công tác như: Kỹ thuật lâm nghiệp, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi đánh giá nông thôn có tham gia, lập kế hoạch va theo dõi đánh giá….phải biết làm tốt mộ số công việc nghề Kiến thức xã hội học đời sống nông thôn: - Hiểu biết giới bình đẳng giới - Phong tục tập quán - Truyền thống cộng đồng Kiến thức đường lối, sách Nhà nước: cán khuyến nông phải nắm rõ đường lối sách nhà nước phát triển nông nghiệp nông thôn, đồng thời phải biết vấn đề khác có liên quan ảnh hưởng đnế đời sống nông thôn chương trình phát triển, chương trình tín dụng thủ tụ pháp lỹ hành nông thôn Kiến thức giáo dục người lớn: Do khuyến nông tiến trình giáo dục mà đối tượng nông dân CBKN phải biết cách tiếp cận giáo dục người lớn, hoạt động nhóm cách tiếp cận thúc đẩy tham gia người dân nông thôn Khả lựa chọn, phối hợp tốt phương pháp lấy người học làm trung tâm, thích hợp với nhóm học đặc biệt, phải nắm kỹ thuật lôi tham gia người dân vào chương trình khuyến nông 4.2.2 Năng lực cá nhân - Năng lực tổ chức lập kế hoạch - Năng lực truyền đạt thông tin - Năng lực phân tích đánh giá - Năng lực lãnh đạo - Năng lực sáng tạo 4.2.3 Phẩm chất cá nhân - Sẵn sàng làm việc vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh với tinh thần dân - Được cấp tín nhiệm nhân dân tin tưởng, yêu quý - Có lòng tin tình cảm với nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, thông cảm với ước muốn tình cảm bà nông dân - Tin tưởng vào lực Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG Phương pháp khuyến nông cá nhân Trong phương pháp việc tiếp xúc cá nhân cho phép đạt số lớn mục tiêu đặc biệt Ảnh hưởng cá nhân khuyến nông viên quan trọng để đạt hợp tác tham gia nông dân vào hoạt động khuyến nông để giúp cho việc chấp nhận kỹ thuật Nông dân lắng nghe khuyến nông viên mà họ quen biết đánh giá cao, tôn trọng kiến thức người Tính thật khuyến nông viên cần thiết Nếu khuyến nông viên trả lời câu hỏi nông dân, nói với họ bạn trả lời ngay, bạn ghi nhận tìm thông tin để lần gặp tới giải đáp Nhớ giữ lời hứa! * Khái niệm: Phương pháp khuyến nông cá nhân phương pháp mà thông tin chuyển giao trực tiếp cho cá nhân nông dân * ưu điểm: - Những gặp gỡ CBKN với hộ nông dân thường thoải mái Biểulộ qaun tâm CBKN nông dân yếu tố quan trọng để củng cố lòng tin tình cảm người dân CBKN - CBKN đưa lời khuyến cần thiết sát với yêu cầu hộ dân - CBKN nắm bắt tình hình vấn đề thực tế địa phương * Nhược điểm: - Tốn thời gian - Quá trình phổ biến thông tin không rộng rãi - Ít đưa giải pháp có tính lợi ích tập thể - Có xu hướng thăm nhiều lần chỉ tập trung vào số cá nhân, từ gây thắc mắc, ganh tị thành viên 1.1 Cán khuyến nông đến thăm nông dân Đây phương pháp giảng dạy đặc biệt khuyến nông, tạo điều kiện để đối thoại gia đình nông dân khuyến nông viên nơi họ thảo luận vấn đề liên quan đến chung cách riêng không bị làm phiền bị cản trở hoạt động nhóm Các thăm hỏi nhằm Giúp khuyến nông viên làm quen với nông hộ Giúp hiểu thêm tình hình địa phương vấn đề mà người dân gặp phải Trả lời vấn đề cách xác Nói rõ chủ đề khuyến nông hay kỹ thuật Theo dõi quan sát kết khuyến cáo kỹ thuật mà nông dân áp dụng Tổ chức hoạt động điểm trình diễn, hội họp Mời nông dân tham gia hoạt động khuyến nông Thảo luận với nông dân phương pháp chương trình hợp tác Như tất phương pháp khuyến nông thành công thăm hỏi tuỳ thuộc vào chuẩn bị Phương pháp tốn tiền phí lại cao tốn thời gian Hãy xác định vai trò khuyến nông viên người đào tạo Nông dân chờ đợi khuyến nông viên thông tin kỹ thuật có liên quan đến vấn đề sản xuất họ Hãy nông dân nói, phải định hướng đối thoại vào chủ đề cần giải Thêm vào mục đích định trước thăm hỏi, dịp khêu gợi mối quan tâm nông hộ để giúp cho chương trình khuyến nông khác * Trình tự thực chuyến thăm hỏi hộ nông dân Hẹn trước với chủ hộ Xác định rõ mục đích thăm hỏi Xem xét lại ghi chép lần thăm hỏi trước thông tin khác nông hộ dự định đến thăm Chuẩn bị thông tin kỹ thuật, tài liệu chuyên môn liên quan dùng đến Đưa thăm hỏi vào kế hoạch hoạt động * Thực thăm hỏi - Luôn xác định mục tiêu giáo dục công tác khuyến nông - khuyến lâm vai trò khuyến nông viên thăm trao đổi với nông dân kiến thức khoa học, kỹ thuật lời khuyên mà thu nhận từ họ tâm tư, tình cảm băn khoăn, vướng mắc sản xuất sinh hoạt Nội dung trao đổi bao trùm nhiều công việc khác như: + Thông tin loài cây/con hay biện pháp kỹ thuật + Chủ trương, sách phát triển nông lâm nghiệp địa phương Nhà nước + Thông tin chương trình khuyến nông, khuyến lâm triển khai vùng Nên bắt đầu trò chuyện lời thăm hỏi ân cần, tạo thân mật tiến hành trao đổi nội dung công việc Chọn chủ đề để bắt đầu vấn đề quan trọng Có thể lựa chọn vấn đề mà bên quan tâm để bắt đầu trao đổi tốt Trong trình trao đổi khuyến nông viên phải biết cách lắng nghe khuyến khích người dân giãi bày tâm họ Cần có lời khen lúc người nông dân để động viên làm cho họ tin tưởng Nếu điều kiện cho phép, nên dành thời gian để trò chuyện nhằm tăng thiện cảm lòng tin nông hộ vào hoạt động khuyến nông triển khai Thống với nông hộ thời gian mục đích lần đến thăm trước kết thúc thăm hỏi Thời gian cho thăm hỏi tuỳ thuộc vào thái độ điều kiện hộ dân Nếu nông dân bận, thực thăm hỏi nhanh chấm dứt nói chuyện mục đích đạt Khuyến nông viên nên: Có sổ để ghi chép nội dụng thăm hỏi Việc ghi chép nên tuân theo cách thức định để dễ nhớ Duy trì việc ghi chép cẩn thận, thường xuyên để theo dõi sát vấn đề mà khuyến nông viên nông hộ quan tâm * Những điểm cần ý đến thăm hộ nông dân Đến hẹn Cởi mở tạo thân mật Cần hiểu rõ phong tục tập quán người dân địa phương Sau chuyến thăm hỏi cần: Thực theo dõi khuyến nông viên nông hộ cam kết Lập kế hoạch cho lần thăm hỏi Những lúc tiện đường, khuyến nông viên ghé thăm gia đình nông dân Cuộc thăm không hẹn trước thường mục đích rõ ràng, lại có tác dụng quan trọng việc tăng tình cảm khuyến nông viên với gia đình nông dân 1.2 Nông dân đến tiếp xúc với cán khuyến nông quan Cuộc thăm quan khuyến nông phản ánh mối quan tâm nông dân chương trình hoạt động khuyến nông Ngoài có nông dân áp dụng thành công kỹ thuật khuyến cáo tìm đến quan khuyến nông để “khoe” mong nhận thêm nhiều thông tin hay lời khuyên khác Do đó, văn phòng nơi tiếp nông dân quan khuyến nông nên: Bố trí nơi lại thuận tiện, có biển hiệu rõ ràng Có bảng kế hoạch công tác nơi trưng bày tài liệu khuyến nông hay thông tin kỹ thuật Có bàn ghế cho nông dân ngồi đợi chưa đến lượt Với cách khuyến nông viên tốn thời gian chi phí lại Tuy nhiên đa số nông dân đến quan thường có biểu e ngại Nhiều người nhút nhát họ khó khăn việc giải thích trở ngại mà họ gặp phải đưa yêu cầu cho cán khuyến nông Khuyến nông viên cần: Tỏ thái độ chu đáo, ân cần với nông dân tiếp xúc Khuyến khích nông dân nói khó khăn xúc họ Biết đồng cảm lắng nghe Cung cấp kiến thức kỹ thuật hay thông tin họ cần mà khuyến nông viên cung cấp Thống với họ thời gian, hình thức tiếp xúc để giải vấn đề mà họ quan tâm chưa giải xong Khi vấn đề giải xong cần khéo léo chấm dứt nói chuyện Ghi tóm tắt nội dung trao đổi vào sổ công tác hay sổ tay riêng để tiện việc theo dõi giúp đỡ sau 1.3 Liên lạc điện thoại Mặc dù cách dẫn kỹ thuật trực tiếp liên lạc qua điện thoại cần thiết trường hợp đặc biệt hướng dẫn cách xử lý loại bệnh quen thuộc, cách chống lại loại ký sinh, hỏi thêm chi tiết phát biểu Tuy nhiên điều kiện nông thôn Việt Nam, mạng lưới điện thoại chưa phổ biến rộng rãi, nông dân sử dụng loại hình Khi tiếp xúc với nông dân qua điện thoại cần lưu ý: Hỏi rõ tên địa người đầu dây Tập trung nghe Không nên kéo dài nói chuyện tập trung vào chủ đề cần thiết Trả lời ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng Ghi tóm tắt điểm trao đổi với người nông dân vào sổ tay 1.4 Gửi thư riêng cho cá nhân (liên lạc thư tín) Loại hình tiện lợi để giải đáp vấn đề mà nông dân gặp phải sản xuất nông dân xa Tuy nhiên có điều bất lợi vấn đề khẩn cấp, hình thức có nhiều hạn chế tốn thời gian việc trao đổi thông tin Thu hút quan tâm, ý người tham gia chủ đề đề cập, tức phải có mở đầu tốt Tạo không khí thoải mái Khuyến khích người tham gia lắng nghe người khác nói * Trách nhiệm thứ hai người điều khiển: Đạt mục tiêu hội thảo Chuẩn bị thật kỹ cho hội thảo xác định mục tiêu hội thảo Hướng dẫn thảo luận chủ đề trọng tâm Tóm ý tổng hợp để giúp người hiểu dễ nhớ Khuyến khích người tham gia đóng góp ý kiến cách xây dựng hữu ích Ghi lại ý định thông qua hội thảo để viết biên 3.3 Phương pháp để đạt tham gia thành viên 3.3.1 Thảo luận Đón nhận ý kiến người nhóm Nếu bạn lo thảo luận bị kéo dài, nói trước “chúng ta có thời gian cho ý kiến ngắn” Ai muốn bắt đầu? Khuyến khích vài người tham dự tình nguyện cho ý kiến Hãy hỏi “có thích đóng góp ý kiến cho vấn đề này” Khuyến nông viên cần phải có danh sách người tham gia theo thứ tự Người điều khiển luôn phải: Lắng nghe tích cực Không đánh giá ý kiến đóng góp Khuyến khích người nhút nhát tham gia Giảm bớt lấn át số thành viên nhóm Kiểm soát tốt có bất đồng hay ý kiến đối ngược Không vội vã, nôn nóng 3.3.2 Thảo luận nhóm nhỏ Hãy đảm bảo chắn người nhóm nhỏ đối diện thảo luận 3.3.3 Thảo luận cặp đôi Chia người tham dự thành đôi Yêu cầu họ tham dự giải vấn đề với Sử dụng đôi thảo luận bạn muốn người tham gia không đủ thời gian cho thảo luận nhóm nhỏ Từng đôi thảo luận thường có hiệu 3.3.4 Trả lời phiếu Yêu cầu người ghi câu trả lời ý kiến lên phiếu Sử dụng phiếu tiết kiệm thời gian tránh người khỏi phải đối đầu cho ý kiến khác 3.3.5 Biểu Hoặc thực cách bỏ phiếu lời nói Sử dụng cách biểu để đạt liệu cách nhanh chóng có tính định lượng Nếu biểu cách viết giấy, yêu cầu nên cho kết sớm tốt Nếu biểu lời yêu cầu giơ tay Cách tốt để tìm thấy thoả hiệp 3.3.6 Đi xung quanh Mời người đóng góp ý kiến trả lời ngắn cho câu hỏi quan trọng cách xung quanh nhóm lớn Sử dụng phương pháp xung quanh bạn muốn nhanh chóng có ý kiến học viên 3.3.7 Gọi người phát biểu Yêu cầu người tham gia đưa tay họ muốn chia sẻ ý kiến với người nói Yêu cầu người nói gọi người phát biểu (hay người điều khiển mời) Sử dụng phương pháp bạn chắn điều thảo luận quan tâm nhiều bạn mong có gia tăng mối tương tác người tham dự 3.3 Trò chơi Sử dụng hoạt động vui trò chơi đố vui để thu ý kiến, quan điểm học viên Trò chơi kích thích động tham gia Có nhiều trò chơi để minh hoạ cho nội dung 3.4 Các kỹ thúc đẩy 3.4.1 Kỹ đặt câu hỏi Tại phải hỏi? Hỏi hình thức giao tiếp thông thường Hỏi để có thông tin Hỏi để học tập lẫn Một số điểm cần ý đặt câu hỏi  Người hỏi cần nhận thức cần thiết thông tin cần thu nhận hỏi (thông tin có cần thiết không?)  Người hỏi cần xác định rõ thông tin cần phải thu thập (thông tin có cần cho mục đích gì?  Người hỏi cần hiểu rõ từ ngữ đặt hỏi để phù hợp với nội dung vấn đề cần hỏi Không nên hỏi: Xin anh chị cho biết thôn ta thường làm để có thu nhập ạ? Mà nên hỏi: Xin anh chị cho biết bà thôn ta thường làm để có thu nhập Không nên hỏi: Các bác nuôi gì? Mà nên hỏi: Xin bác cho biết bác nuôi ạ?  Người hỏi cần lựa chọn câu hỏi phù hợp với đối tượng cần hỏi (độ khó câu hỏi, dạng câu hỏi) Ví dụ: họp thôn, đối tượng cần hỏi bà thôn bản, trình độ học vấn hạn chế Thay hỏi: bác thực sinh kế ạ? Thì nên hỏi: Hiện bác làm để có thu nhập hàng ngày ạ?  Người hỏi cần kiên trì để đạt câu trả lời Trong trường hợp cần thiết cần điều chỉnh câu hỏi đặt nhằm mục đích đạt nhiều thông tin Ví dụ: Câu hỏi thứ nhất: dự án cần làm để giúp chị nâng cao thu nhập? – chưa có câu trả lời Câu hỏi thứ hai nên tiếp tục đưa ra: muốn có thu nhập cao so với chị cần dự án cung cấp thêm kiến thức cho vay vốn lãi suất thấp giúp chị bán sản phẩm với giá cao cách khác? + Các loại câu hỏi sử dụng STT Dạng câu hỏi Ví dụ Câu hỏi đóng: loại câu hỏi có câu trả lời “có – không” (không có thông tin) - Anh tập huấn chưa? - Xã ta có phụ nữ làm cán sinh kế không? Câu hỏi mở: loại câu hỏi mà câu trả lời tùy thuộc tình hình thực tế, từ suy nghĩ nhận thức người cung cấp thông tin - Bác áp dụng biện pháp để hạn chế xói mòn đất - Bác thường cho lợn ăn tháng trước bán ạ? Câu hỏi dẫn câu hỏi thăm dò: loại câu hỏi mà câu trả lời dẫn Người trả lời gợi ý phải lựa chọn câu trả lời (khi có số thông tin) - Trên diện tích ao hồ này, người dân thường nuôi cá trê lai hay cá trắm cỏ? Câu hỏi tình huống: loại câu hỏi tình cụ thể (tình giả định) - Trong trường hợp nhiều kinh phí, anh làm để đạt thu nhập cao nhất? Câu hỏi có câu trả lời tốt nhất: câu hỏi mà câu trả lời đưa thường phải có so sánh - Giữa việc nuôi bò, trồng sắn làm dịch vụ buôn bán nhỏ, chị thích làm việc nhất? Câu hỏi trực tiếp: loại câu hỏi đặt cho người Câu hỏi thường sử dụng để kiểm tra, tạo không khí thảo luận - Xin phép hỏi bác Páo, theo bác có nên nuôi dê địa bàn ta không ạ? Câu hỏi tổng thể: loại câu hỏi đặt chung cho nhóm Ai trả lời - Trong số anh chị đây, người nuôi gà đen? Chú ý!!!!  Điều quan trọng biết sử dụng linh hoạt dạng câu hỏi tình rõ ràng  đặt Đặtcâu câucách hỏihiệu phảiquả dễ hiểu, tránh đặt câu hỏi mập mờ Kỹ hỏi gây trả lời  Hạn chế đặt cáckhó câu khăn hỏi cócho câu người trả lời đơn giản, thông tin – dạng câu hỏi đóng Ví dụ: - Bác có nhận lợi ích tham gia nhóm đồng sở thích không? - Chị có muốn dự án hỗ trợ vốn không?  Nên xem xét đặt câu hỏi bắt đầu từ: “ Là gì?” “Thế nào?” “Bao giờ?” “Ở đâu?.” Ví dụ: - Thành viên nhóm đồng sở thích giúp bác việc từ bác tham gia vào nhóm? - Làm để dự án giúp chị nâng cao thu nhập?  Hạn chế sử dụng câu hỏi có tính dẫn dắt Loại câu hỏi dẫn người hỏi đến kết luận xác định từ trước thấy trước Câu trả lời loại câu hỏi trả lời “có” không” Ví dụ: Nếu hướng dẫn viên cộng đồng hỏi: - Các bác làm cháu hướng dẫn phải không ạ? - Câu trả lời là: “đã làm” “chưa làm” - Hoặc câu hỏi:Các anh chị có đồng ý với hướng dẫn không? - Câu trả lời là: “ có” “không”  Hạn chế đặt câu hỏi bắt đầu “Tại sao?.” Loại câu hỏi làm cho người khác rơi vào cảm giác phòng thủ họ muốn cung cấp thông tin cho bạn Cảm giác phá vỡ thân thiện bên  Hạn chế vừa hỏi vừa tự trả lời câu hỏi vừa đặt Ví dụ: Các chị thấy lượng mưa vùng nào? Không theo tháng năm, phải không ạ?  Không nên hỏi lúc nhiều câu hỏi Hãy để thời gian để người hỏi hiểu câu hỏi bạn Ví dụ: Bác có phải thành viên nhóm đồng sở thích trồng rừng không ạ? Nếu xin bác cho biết bác tham gia lớp tập huấn chưa? Chất lượng lớp học nào?  Nếu có thể, tăng cường sử dụng loại câu hỏi có khởi đầu kết thúc Loại câu hỏi kích thích suy nghĩ phản hồi người hỏi Loại câu hỏi đảm bảo người hỏi tập trung vào vấn đề bạn hỏi Ví dụ: - Điều làm cho bác thấy thích thú tham gia vào nhóm đồng sở thích? - Làm để vừa chăn nuôi lợn có thu nhập cao không làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo vệ sinh cho bản?  Giữ giọng nói vừa phải Không hỏi với âm lượng to nhỏ  Giữ thái độ thân thiện với người đối diện bạn nóng lòng muốn giải vấn đề mà người hỏi làm bạn không hài lòng 3.4.2 Kỹ động não * Kỹ động não: Động não hay não công phương pháp làm việc theo nhóm nhằm tạo lập, xếp đánh giá ý tưởng cách đưa câu hỏi phù hợp khích lệ thành viên tham gia trả lời - Các giai đoạn động não: + Tạo ý tưởng: Nhiệm vụ người thúc đẩy khích lệ thànhvieeno nhóm tham gia đóng góp nhiều ý kiến tốt Nguyên tắc: Trọng số lượng bỏ qua chất lượng nhóm ý tưởng Hoan nghênh ý tưởng đặc sắc Không phê phán + Phân loại ý tưởng: Mục đích xây dựng cấu trúc với tiêu chí cho ý tưởng Người thúc đẩy phân loại ý tưởng trước (không nói ra) Khi ghi nhận ý tưởng sơ tổng hợp thành nhóm ý tưởng chủ định Nguyên tắc: Nhóm ý tưởng tương tự có liên quan với Xắp xếp ý tưởng theo cấu trúc hợp lý Đặt tên cho nhóm ý tưởng + Đánh giá ý tưởng: Trong giai đoạn chất lượng ý tưởng cấu trúc đánh giá thông qua làm việc theo nhóm Nguyên tắc: Các ý tưởng đánh giá theo tiêu chuẩn chung Làm việc theo nhóm - Trình tự thực động não: Bước 1: Chuẩn bị câu hỏi Chuẩn bị câu hỏi viết lên thẻ lớn Câu hỏi phải hấp dẫn mang tính thách đố không khó, câu hỏi phải diễn đạt cách rõ ràng, phải câu hỏi mở để có nhiều câu trả lời (nhiều phương án trả lời) Bước 2: Chuẩn bị vật tư cần thiết Bao gồm: thẻ màu, bút dạ, đinh ghim băng dính Bước 3: Phân công nhiệm vụ: Hướng dẫn cách thức tiến hành phân công nhiệm vụ cho người tham gia, họ phải biết họ cần phải làm gì? Khi nào? Và làm nào? Trong động não sử dụng số người để ghi ý tưởng vào thẻ đính lên bảng, thành viên khác đưa ý tưởng miệng, để thành viên tham gia tự viết ý kiến lên thẻ đính lên bảng Chú ý! Chỉ nên sử dụng thẻ cho ý tưởng, ý tưởng cần viết ngắn gọn, rõ ràng Bước 4: Nêu câu hỏi Đính thẻ ghi câu hỏi lên bảng khích lệ người tham gia đóng góp ý kiến Bước 5: Phân loại đặt tiêu đề cho nhóm ý tưởng Việc phân loại ý tưởng cần thực theo tiêu chí chung Ví dụ: phân loại theo ngành nghề, theo lĩnh vực…Tìm kiếm tên cho nhóm ý tưởng theo nội dung mà ý tưởng muốn thể Bước 6: Đánh giá ý tưởng Sử dụng tiêu chuẩn chung làm việc theo nhóm để đánh gia ý tuiwngr, sử dụng người có kinh nghiệm để đánh giá ý tưởng địa điểm khác Bước 7: Trình bày thảo luận kết Kết đánh giá, lựa chọn ý tưởng ghi chép lại đem thảo luận trước toàn thành viên tham gia - Tạo lập ý tưởng: Tạo lập ý tưởng hoạt động khuyến khích, động viên tư logic việc xác định giải vấn đề cụ thể Để tạo lập ý tưởng sử dụng công cụ sau: +Sơ đồ tư kiểu xương cá: Sơ đồ tư công cụ để mô tả tư logic có hệ thống vấn đề cụ thể Trong xem xét vấn đề ta thấy có nhiều yếu tố, yếu tố có mối quan hệ nhân với Sơ đồ tư giúp khái quát hóa ý tưởng theo sơ đồ tổng thể dễ nhìn nhận mối quan hệ chúng với Khi sử dụng sơ đồ tư duy, người thúc đẩy viên thường hướng dẫn giải theo cấp độ định, tránh lan man làm phức tạp hóa vấn đề Sơ đồ tư theo kiểu xương cá xây dựng theo nguyên tắc vấn đề coi đầu mối đường ngả, đường có nhánh phụ, nhánh phụ lại phân tách thành nhánh nhỏ hơn…Mỗi đường vá nhánh phụ có tên riêng có đích đến + Sơ đồ tư hình cây: Sơ đồ tư hình diễn tả ý tưởng theo tư logic car theo chiều dọc chiều ngang, xắp xếp logic từ xuống từ lên Sơ đồ thể logic theo hệ thống mở, nghĩa có số yếu tố chưa xác định hết 3.4.3 Kỹ trực quan hóa thông tin Để thu hút tham gia chia sẻ thông tin chủ đề đó, người cán thúc đẩy cần thể thông tin hình thức đơn giản, dễ nhìn nhận Nói khác thông tin cần phải trực quan hóa trực quan hình thức sau 3.4.1 Bảng biểu treo tường, thẻ màu - Bảng biểu treo tường: Bảng, biểu khối hình vuông hay hình chữ nhật, phân thành ô, dòng cột định Trong ô, dòng, cột diễn tả loại thông tin định Sử dụng bảng biểu có tác dụng làm cho người dễ nhìn nhận nội dung mối liên hệ phần với 3.4.2 Sơ đồ - Sơ đồ: Là hình khối thể mối liên hệ phận với Trực quan hóa thông tinh theo sơ đề làm cho trình thảo luận dễ đến thống Ví dụ: Thảo luận tình hình sử dụng đất đai sử dụng sơ đồ lát cắt… 3.4.3 Hình khối chiều - Hình khối ba chiều: Đó sa bàn, mô hình máy móc….phản ánh hình ảnh thực theo tỷ lệ nhỏ tạo điều kiện kích thích tham gia nông dân vào thảo luận dễ nhìn nhận, trừu tượng 3.4.4 Kỹ sử dụng công cụ phân tích thông tin (sơ đồ mảng, phân tích sơ đồ SWOT, mô hình CIPP) * Sơ đồ mảng: Để khai thác thông tin thảo luận vấn đề người cán thúc đẩy sử dụng sơ đồ mảng Sơ đồ mảng sơ đồ phân làm cột theo chiều dọc khổ giấy A0, A4 Cột thứ thường ghi vấn đề tồn tại, cột thứ ghi giải pháp mong muốn * Sơ đồ SWOT: Là tên viết tắt từ S (điểm mạnh), W (điểm yếu, O (cơ hội) T (thách thức) Sơ đồ dùng để phân tích điểm yếu, điểm mạnh, hội thách thức hoạt động, tổ chức hay lĩnh vực Dơ đồ thể sau: HIện (hoặc yếu tố Điểm mạnh Điểm yếu bên trong) Tương lai (hoặc yếu Cơ hội Thách thức tố bên ngoài) Cớ hội yếu tố tiềm ẩn tác động bên sau đến điểm mạnh Thách thức yếu tố tiềm ẩn tác động bên sau đến điểm yếu * Mô hình CIPP: Để phân tích tích trình hoạt động hay vận hành hệ thống người ta thường sử dụng mô hình CIPP Mô hình xây dựng dựa sở sau; Bối cảnh tác động bên yếu tố gây anh hưởng đến toàn trình hoạt động Yếu tố đầu vào bao gồm thể loại vật chất, tài yếu tố người phục vụ trình tạo sản phẩm Quá trình hoạt động bước để chuyển dịch yếu tố đầu vào nhằm tạo sản phẩm mong muốn Các bước thực hiện: Bước 1: Phân tích yếu tố theo yêu cầu số lượng chất lượng Bước 2: Phân tích mối quan hệ tác động qua lại yếu tố Bước 3: Tìm nguyên nhân chất lượng, số lượng hiệu sản phẩm đầu Bước 4: Đề giải pháp thúc đẩy toàn trình hoạt động 3.4.4 Kỹ giải vấn đề - Khái niệm vấn đề: Vấn đề tồn lệch hướng xẩy mục tiêu mong đợi - Giải vấn đề hiểu nào? Giải vấn đề trình kỹ mà bạn tích lũy theo thời gian cần để giải vấn đề trước mắt nhằm đạt mục tiêu đề - Các bước giải vấn đề  Phương pháp truyền thống Xác định Vấn đề Chẩn đoán nguyên nhân Dự kiến giải pháp Lựa chọn giải pháp  Phương pháp sử dụng phổ biến Xác định vấn đề Phân tích vấn đề Xác định giải pháp khả thi Lựa chọn giải pháp tốt Xây dựng kế hoạch thực Kiểm tra, giám sát việc thực đánh giá - Các bước giải vấn đề Bước Xác định vấn đề  Xác định gọi tên vấn đề cho phép tìm giải pháp thích hợp  Trong trường hợp chưa hiểu rõ vấn đề xẩy hay có nhầm lẫn xác định vấn đề (ví dụ: hoạt động không đạt mục tiêu đề ra) cần phải có thảo luận, bàn bạc với cộng đồng/ nhóm Bước Phân tích vấn đề Khi xác định vấn đề bước cần tiến hành phân tích vấn đề nhiều góc độ khác Nội dung phân tích:  Phạm vi mức độ ảnh hưởng  Đối tượng bị ảnh hưởng Nguyên nhân gì? Khách quan? Chủ quan? Bước Xác định giải pháp khả thi  Càng có nhiều giải pháp khả thi đề xuất dễ dàng tìm giải pháp hiệu để giải vấn đề  Có thể thu thập ý kiến thông qua thảo luận nhóm việc đặt câu hỏi Ví dụ: + Làm để giải vấn đề này? + Làm để giải vấn đề này? Bước Lựa chọn giải pháp tốt  Từ danh sách giải pháp đề xuất chọn giải pháp thích hợp với điều kiện người dân, có tính khả thi cao quản lý  Sử dụng phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội rủi ro Bước Xây dựng kế hoạch triển khai thực - Ai làm? - Ai chịu trách nhiệm chính? Ai tham gia? - Làm nào? - Khi bắt đầu?khi kết thúc? Chi phí bao nhiêu? Bước Giám sát Đánh giá Lựa chọn thực giải pháp cho khả thi nghĩa bạn giải triệt để vấn đề Nội dung giám sát:  Mức độ hiệu giải pháp?  Kết giải vấn đề đáp ứng mục tiêu đề chưa?  Những việc cần làm gì? 3.4.5 Kỹ giải thành viên khó chịu, giải mâu thuẫn * Kỹ giải thành viên khó chịu: Kỹ thuật điều khiển hội thảo cách động thường có khuynh hướng giảm thiểu khó khăn người tình nguyện gây Tuy nhiên, khó khăn độc thoại, xao lãng rút lui không tham gia xảy Dưới kỹ thuật giúp xử lý khó khăn cá nhân nhóm + Dấu hiệu không lời Nhìn thẳng đến gần người nói chuyện riêng bắt đầu ngủ gục trốn không chịu tham gia + Nghe cách động Khi có người tình nguyện độc quyền thảo luận, lạc chủ đề tranh cãi với bạn, xen vào cách tóm tắt ý kiến họ yêu cầu người khác nói chấp nhận ý kiến học yêu cầu họ tiếp tục thảo luận với bạn giải lao + Khuyến khích người tình nguyện Khi có vài người phát biểu liên tục buổi họp, người khác không đặt câu hỏi đề cập đến vấn đề hỏi “ Có người có câu trả lời cho vấn đề này?” Lúc đó, bạn thấy có cánh tay giơ lên Hãy gọi người chưa có dịp phát biểu Đôi có học viên rụt rè ngại không muốn phát biểu, bạn cần khuyến khích họ phát biểu cách: Động viên khen ngợi đóng góp họ Khuyến khích họ phạm vi nhóm Thông báo sớm chủ đề để họ có thời gian chuẩn bị Bố trí họ vào nhóm có thái độ ủng hộ Cũng có thành viên không quan tâm đến lớp học hay họp, người điều hành cần: Tìm hiểu nguyên nhân Tạo điều kiện để họ lựa chọn nhiệm vụ Tăng cường khuyến khích đóng góp Giao nhiệm vụ phù hợp với họ + Đặt quy định cho người tham dự Thỉnh thoảng bảo người tình nguyện bạn muốn: Chỉ người chưa phát biểu tham gia vào câu trảt lời Mỗi ý kiến đóng góp quý báu Nói cho bạn không nói cho người khác + Sử dụng khôi hài Một cách để làm giảm thái độ khó khăn khôi hài Tuy nhiên cần cẩn thận tránh thái độ lố + Kết hợp mức độ cá nhân Ngay người tham dự có vấn đề lấn át rút lui không tham gia thảo luận, ý gặp họ giải lao để tìm hiểu điều mà họ quan tâm, sau khoảng cách bạn người họ không tiếp tục gây khó khăn + Thay đổi phương pháp tham gia Để tránh nhàm chán để giảm khó khăn gây người tham dự khó chịu, chia nhóm nhỏ thay thảo luận nhóm lớn Đôi lúc người tình nguyện mệt, học xao lãng, không tập trung thảo luận ý tưởng sáng tạo, bạn giúp họ thư giãn chốc lát cách: Cho học viên nghỉ giải lao Đổi ghế: yêu cầu người tình nguyện đổi ghế Nghỉ đôi: điều thay đổi tốt bước từ thảo luận nguyên nhóm lớn qua thảo luận nhóm đôi Viết ý kiến xuống giấy: Yêu cầu viết ý kiến xuống giấy để ngừng nói chuyện khỏi giơ tay mời tình nguyện viên phát biểu ý kiến hình vẽ Thảo luận đứng: yêu cầu học viên đứng lên thảo luận vài phút Ngụ ý “chúng ta thường suy nghĩ tốt đôi chân chúng ta” Khống chế thời gian: “chúng ta phút cho thảo luận vấn đề này” * Kỹ giải mâu thuẫn: - Mâu thuẫn thường xẩy từ đâu? - Khác biệt lợi ích - Khác biệt mối quan tâm - Khác biệt văn hóa - Khác biệt giới tính - Khác biệt ý tưởng - Khác biệt trình độ hiểu biết - Hiểu lầm - Các nguyên tắc để giải tốt mâu thuẫn  Đảm bảo mối quan hệ tốt ưu tiên hàng đầu: cố gắng làm cho người bình tĩnh cố gắng thể bạn tôn trọng họ Cố gắng ứng xử cách nhã nhặn trì không khí xây dựng người  Hãy tách riêng vấn đề cá nhân người: ghi nhớ nhiều trường hợp, khác biệt thực tế nguyên nhân gây tình trạng xung đột Bằng việc tách riêng vấn đề cá nhân người, vấn đề thực thảo luận xem xét mà không làm tổn hại đến quan hệ công tác người Ví dụ: Sự không thống việc lựa chọn hoạt động sinh kế vài thành viên nhóm xẩy Nhưng điều nghĩa cá nhân thành viên có mâu thuẫn lớn (không thích nhau) với sống  Chú ý đến mối quan tâm người trình bày: ý lắng nghe hiểu người chấp nhận/không chấp nhận tình trạng họ - Các bước giải mâu thuẫn Bước 1: Thống phương án  Cố gắng giúp người hiểu mâu thuẫn vấn đề chung tốt nên giải thông qua việc thảo luận dàn xếp, thương lượng tranh cãi lẫn  Sử dụng kỹ nghe cách tích cực để đảm bảo bạn nghe hiểu hết tình trạng cảm nhận người Bước 2: Thu thập thông tin  Cố gắng thu thập thông tin mối quan tâm, nhu cầu mối quan ngại  Đề nghị thành viên cho biết quan điểm họ  Thể tôn trọng bạn ý kiến nhu cầu bạn họ việc hợp tác để giải mâu thuẫn  Hãy lắng nghe với thông cảm thấu hiểu Bước Thống vấn đề nảy sinh - Đôi khi, người khác nhìn nhận khác đan xen vấn đề - Nếu đạt hiểu biết chung vấn đề xảy cần nhanh chóng tìm hiểu người khác nhìn nhận vấn đề Bước Khuyến khích đưa giải pháp khả thi Khuyến khích tất người đưa giải pháp để giải cách cởi mở nhất, kể giải pháp bạn chưa xem xét từ trước Bước Thương lượng giải pháp  Ở giai đoạn này, mâu thuẫn giải Mọi người hiểu giải pháp làm hài lòng đa số thành viên – Tuy nhiên, bạn chưa bao quát hết khác biệt thực ý tưởng thành viên  Trong trường hợp nên sử dụng giải pháp “đôi bên có lợi” để tìm giải pháp làm hài lòng tất thành viên Chương LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG Điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo Điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo công cụ có giá trị để biết người trước tham gia đào tạo, giúp người cán tạo biết trước thông tin chủ đề cần thảo luận làm để thực dựa vào đặc điểm người tham gia Việc đánh giá nhu cầu đào tạo thúc đẩy việc huấn luyện người học làm trung tâm xây dựng nội dung học dựa kiến thức kinh nghiệm người học cần mà có 1.1 Giới thiệu chương trình đào tạo Chương trình đào tạo thể rõ mục tiêu, nội dung, thời gian tiến hành đào đạo cho đối tượng cụ thể 1.2 Vai trò điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo Điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo công cụ có giá trì để biết người tham gia trước đào tạo Nó cho người CB đào tạo biết trước thông tin chủ đề cần thảo luận làm để thực dựa vào đặc điểm người tham gia Việc đánh giá nhu cầu đào tạo có hiệu thúc đẩy việc huấn luyện lấy người học làm trung tâm xây dựng khoa học dựa kiến thức kinh nghiệm người học Xác định nhu cầu đào tạo nhằm tìm kiến thức kỹ mà người học cần mà cung cấp cho họ Đánh giá nhu cầu đào tạo bao gồm nhiều bước với tham gia nhiều đối tượng khac (người dạy, người học, người xâu dựng chương trình, người dân, người sử dụng kết đào tạo ) 1.3 Các bước thực điều tra đánh giá nhu cầu đào tạo Bước 1: Xác định đối tượng đào tạo đối tượng điều tra + Nông dân nhóm sở thích + Cán địa phương + Các khuyến nông + Cán kỹ thuật + Cán quản lý …… Bước 2: Xác định nội dung điều tra + Phân tích công việc họ làm + Những kiến thức, kỹ thái độ cần có để thực công việc + Những khoảng trống kiến thức, kỹ thái độ cần phải đào tạo + …… Bước 3: Lựa chọn phương pháp điều tra + Phát phiếu điều tra + Phỏng vấn bán cấu trúc + Thảo luận nhóm hội thảo Bước 4: Tổ chức trình điều tra + Thành lập tổ điều tra: Khoảng – người, có trình độ chuyên môn khác nhau, có người có kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo + Xác định phương pháp điều tra + Công công nhiệm vụ + Xây dựng kế hoạch thực + Thực điều tra, đánh giá …… Bước 5: Phân tích tổng hợp thông tin + Thông tin phải mang tính đại diện + Tổng hợp bảng biểu liên quan đến đối tượng điều tra, đối tượng đào tạo Bước 6: Hội thảo đánh giá + Trình bày kết trước nhóm + Đề xuất khóa đào tạo, tập huấn, thống với thành viên tham gia Bước 7: Viết báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo + Hoàn thành khung báo cáo + Xây dựng đề xuất khóa đào tạo Lập kế hoạch khuyến nông Một chương trình khuyến nông muốn thành công phải có yếu tố sau: Có mục tiêu, mục đích rõ ràng đáp ứng nhu cầu nông dân, phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương Chương trình phải địa phương ủng hộ, có kế hoạch thích hợp với hoàn cảnh, có biện pháp cụ thể để thực bước kế hoạch vạch Phải có nguồn lực tài tài trợ có tổ chức khuyến nông mạnh, đội ngũ cán khuyến nông có lực nhiệt tình Do việc lập kế hoạch cho chương trình khuyến nông góp phần quan trọng việc thu nhận kết Muốn chương trình khuyến nông đạt kết phải qua bước để lập kế hoạch cho chương trình Lập kế hoạch khuyến nông 2.1 Các hình thức lập kế hoạch Có hình thức cụ thể để lập kế hoạch chương trình khuyến nông: + Lập kế hoạch từ lên trên: + Lập kế hoạch từ xuống Thông thường chương trình khuyến nông nông dân thương bao gồm phương thức lập kế hoạch tren Các kế hoạch từ xuống cung cấp khung sườn cho việc lập kế giạch khuyến nông 2.2 Các bước lập kế hoạch Bước 1: Phân tích tình hình: Là bước điều tra tìm hiểu tình hình trạng địa phương hoạt động (bao gồm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hôi ), xác định tình hình thực tế, khuyết điểm tồn tại, khó khăn cụ thể gồm hoạt động sau: + Thu thập thông tin tài liệu điều kiện tự nhiên va thực trạng sản xuất địa phương, hệ thống nông nghiệp, tài nguyên tiềm sản xuất + Phân tích đánh giá tình hình: mục đích tìm nguyên nhân kiện, vấn đề, phân tích, vấn, đoán + Nhận biết, phát vấn đề, tiềm Bước 2: Thiết lập mục tiêu: Mục tiêu đích để người phấn đấu tiêu chuẩn để đánh giá hiệu chương trình khuyến nông Vì xác định mục tiêu chương trình khuyến nông cần cụ thể hóa dạng số, tiêu cụ thể đẻ dễ đánh giá nên tránh khái niệm chung chung trừu tượng Bước 3: Tìm giải pháp: Nhằm tìm giải pháp kỹ thuật, tổ chức để giải quyết, khắc phục vấn đề khai thác tiềm sẵn có, cải tiến thay đổi phương thức sử dụng tiềm không họp lý nông dân Bước 4: Lựa chọn giải pháp Nhằm thực mục tiêu chương trình khuyến nông nông dân chấp nhận Các giải pháp thực từ ruộng nông dân, phải phù hợp với sách quốc gia địa phương, phù hợp với nguồn lực nông dân cán quan đơn vị khuyến nông hỗ trợ Căn để lựa chọn giải pháp tốt nhất: + Tính khả thi: có đủ nguồn lực để thực hiện; khả đạt mục tiêu; người dân chấp nhận; có đủ điều kiện trị xã hội để thực + Tính hiệu Bước 5: Xác định mục ưu tiên: Do hoạt động khuyến nông địa phương thường bị giới hạn thời gian nguồn lực nên CBKN cần phải xếp thứ tự ưu tiên mục tiêu để hoạt động đạt hiệu cao Với mục tiêu, CBKN lập dự án thực thi cụ thể đề lãnh đạo địa phương, nông dân đề thực hoàn thành chương trình Bước 6: Lập kế hoạc thực Cần đề chi tiết cụ thể theo nội dung công việc, thời gian tài Trong bước cần xây dựng tóm tắt kế hoạch bao gồm có mục đích, kết mong đợi phương pháp hoạt động 2.3 Thực trình lập kế hoạch hoạt động khuyến nông - Phần hoạt động: + Mục tiêu kế hoạch: + Các kết cần đạt hoạt động + Quy mô thực + Địa bàn (địa điểm) thực + Thời gian thực + Người chịu trách nhiệm - Phần đầu tư + Quy mô đầu tư: Có thể Km mương xây dựng, số phòng học, số lớp tập huấn, số người tham gia + Định mức, đơn giá: Là định mức thống bên liên quan cho tưng khoản mục đầu tư tiền ăn học viên, tiễn hỗ trợ lại, vật tư cần thiết để triển khai hoạt động + Hỗ trợ từ bên ngoài: nêu rõ, cụ thể phần hỗ trợ tổng số đầu tư khoản mục + Đóng góp địa phương: Nêu rõ cụ thể phần đóng góp địa phương để thực khoản mục kế hoạch khuyến nông 2.5 Thẩm định kế hoạch Kế hoạch sau lập xong cần phải trải qua họp thẩm định phê duyệt bên liên quan gồm quyền địa phương, cán kỹ thuật quan tài trợ (nếu có) Trương hợp kế hoạch lập từ cấp thôn/bản cần họp mặt thẩm định cấp xã tổng hợp thành kế hoạch khuyến nông chung để thông qua họp mặt thẩm định phê duyệt cấp thẩm quyền Đánh giá chương trình khuyến nông 4.1 Nội dung cần đánh giá Đánh giá chương trình khuyến nông có mục đích: Kiểm tra xem người làm khuyến nông thực tốt xấu nào? Tiền bạc, phương tiện, vật tư nhà nước dành cho khuyến nông sử dụng có kết không? Đã giúp đỡ nông dân cải thiện sống nào? Từ rút kinh nghiệm cần thiết Có nhiều mức độ để đánh giá: - Mức cao hiệu khuyến nông sản xuất nông nghiệp, thu nhập mức sống gia đình nông dân - Mức trung bình hoạt động khuyến nông thực theo kết kế hoạch đặt không? - Đánh giá mức độ hoạt động khuyến nông như: điểm trình diễn, lớp tập huấn, tham quan, toạ đàm, hội thảo … * Nội dung cần đánh giá - Xem xét mục tiêu chương trình có phù hợp với yêu cầu sản xuất không? - Phương pháp thực có phù hợp với kế hoạch đề hay không? - Thu thập số liệu, liệu để tìm hiệu chương trình chuyển giao, so sánh tình hình sau có chương trình khuyến nông so với trạng trước - So sánh kết kết dự đoán, rút kinh nghiệm từ thực tiễn 4.2 Cách thu thập thông tin để đánh giá Muốn thu thập thông tin chương trình, để đánh giá xác công tác khuyến nông ta cần dựa vào số điểm sau: - Các báo cáo người làm công tác khuyến nông hàng tháng, hàng quý - Dựa vào ý kiến người giám sát công việc cán khuyến nông, cấp lãnh đạo tổ chức khuyến nông - Các bàn luận, trao đổi trực tiếp với nông dân, người trực tiếp thực chương trình chuyển giao - Các biểu mẫu câu hỏi gửi đến thu thập ý kiến nông dân - Quan sát thay đổi thực tế đời sống, sinh hoạt, vườn, ao, chuồng ruộng - Theo quan điểm khuyến nông số người đến trụ sở, để hỏi hay xem tài liệu chuyên môn, số lần thăm viếng gia đình, ruộng đồng, số lượng sách báo phân phát, số người hội họp, số điểm trình diễn, số lần thăm quan… Chỉ cho ta số ý niệm phạm vi hoạt động cán chứng tỏ cố gắng cán chưa cho biết công tác có kết hay không? Nếu thay đổi cấu chăn nuôi, phương pháp chăn nuôi, trồng trọt, nếp sống dân, nói nông dân không tiếp thu hết cán không truyền đạt hết - Tài liệu thống kê sau thời gian lâu dài cho ta biết kết hoạt động khuyến nông như: giống nuôi, suất gia tăng, gia súc hay không chết dịch bệnh nữa, bệnh truyền nhiễm xẩy ra, đường sá mở mang, trẻ em thôn xóm học ngày gia tăng, nhà cửa đẹp, khang trang ... khuyến nông thuộc sở nông nghiệp phát triển nông thôn * Cấp huyện: Trạm khuyến nông * Cấp xã, phường, thị trấn: Khuyến nông xã, phường – Khuyến nông sở: có khuyến nông viên với số lượng 02 khuyến nông. .. tình cảm khuyến nông viên với gia đình nông dân 1.2 Nông dân đến tiếp xúc với cán khuyến nông quan Cuộc thăm quan khuyến nông phản ánh mối quan tâm nông dân chương trình hoạt động khuyến nông Ngoài... người hoạt động khuyến nông, khuyến nông viên sở Người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước đạo triển khai dự án khuyến nông hưởng chế độ theo quy định hành Khuyến nông viên cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng khuyến nông (30 tiết), Bài giảng khuyến nông (30 tiết), Bài giảng khuyến nông (30 tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay