ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT XUAN TRUONG c

8 157 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG C NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) 01 ĐỀ CHÍNH THỨC Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Thấp Cao H oc MA TRẬN ĐỀ: Tổng Số câu 3 0,6 2 0,4 0,4 up 0,4 /g 0,4 ro om 0,4 15 0,6 1,6 0,2 2,6 1,2 0,2 13 3,2 0,2 1,6 50 1,2 w w w fa ce bo ok 3,0 0,4 1,4 16 0,2 0,4 2,0 0,6 0,2 2,2 10 0,2 0,4 s/ 0,6 11 0,2 Ta 0,4 0,4 iL 0,6 2 0,8 uO nT hi D 0,8 ie c Ứng dụng đạo hàm Số câu Số điểm Mũ – Loga Số câu Số điểm Tích phân – Ứng dụng Số câu Số điểm Số phức Số câu Số điểm Hình không gian Số câu Số điểm Hình giải tích Số câu Số điểm Tổng Số câu Số điểm Số điểm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10.0 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC 01 TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG C NĂM HỌC 2016-2017 H oc Câu Hàm số y  2x3  9x2  12x  nghịch biến khoảng nào? A 1;2  B  ;1 C  1;2  D  2;  -1 O ie -2 uO nT hi D Câu Đồ thị sau hàm số ? Ta iL -4 A y   x3  3x  B y  x3  3x  C y  x3  3x  D y  x  3x  /g ro up s/ Câu Cho hàm số f ( x )  x  x  , mệnh đề đúng là: A Hàm số có cực tri.̣ B Hàm số có cực tri.̣ C Hàm số có cực tri.̣ D Hàm số không có cực tri ̣ Câu Số giao điểm đường cong y = x - 2x2 + 2x + đường thẳng y = - x A B C D x3  (m  1) x  x  đồng biến tập xác định: B m3;1 C m  3;1 D m  R c A m  3;1 om Câu Xác định m để hàm số y  x 1 là: x2  B bo A ok Câu Số tiệm cận đồ thị hàm số y  Câu Gọi (C) đồ thị hàm số y  C D x  2x2  x  Tiếp tuyến (C) song song với w w w fa ce đường thẳng y = -2x + : 10 y = -2x + C y = -2x - y = -2x – A y = -2x + B y = -2x + y = -2x – D y = -2x + y = -2x – Câu Hàm số y  x3  3x đạt giá trị nhỏ đoạn [ -2; ] x : A x = x = -2 B x= C x = -2 D x = x = Câu Biết đồ thị hàm số y  x  bx  c có điểm cực trị điểm có tọa độ (0;-1) b c thỏa mãn điều kiện nào? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A b  c=-1 C b  c>0 B b 0, a  1, b > 0) bằng: B a b C a b3 C R D (0; e) D ab www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 e D y =    x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A y’ = x2ex B y’ = -2xex C y’ = (2x - 2)ex D Kết khác 2 Câu 19 Giả sử ta có hệ thức a + b = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? ab B log2  a  b   log2 a  log2 b  log2 a  log2 b ab ab C log2 D log2   log2 a  log2 b   log2 a  log2 b Câu 20 Cho log  a; log3  b Khi đó log6 tính theo a b là: ab A B C a + b D a  b2 ab ab I Câu 21 Mức cường độ âm xác định bởi: L(dB)=10lg Trong đó I cường độ âm I0 uO nT hi D H oc A log2 01 Câu 18 Hàm số y =  x2  2x   ex có đạo hàm là: iL ie điểm (đơn vị: W/m2); I0=10-2W/m2 cường độ âm chuẩn; L(dB) mức cường độ âm (đơn vị dexiben -dB) Nếu cường độ âm tăng lên 10 lần mức cường độ âm tăng thêm dB? A 10dB B 20dB C 10 dB D 10 dB B a3 C up A 2a s/ Ta Câu 22 Cắt khối nón mặt phẳng qua trục tạo thành tam giác ABC vuông cân A Biết A trùng với đỉnh khối nón, AB = 4a Bán kính đường tròn đáy khối nón là: 3a D a c 64 14 a 147 B V= 16 14 a 49 C V= 64 14 a 147 D V= 16 14 a 49 ok A V= om /g ro Câu 23 Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 2a, AD = 4a Gọi M, N trung điểm AB CD Quay hình vuông ABCD quanh trục MN ta khối trụ tròn xoay Thể tích khối trụ là: A 4 a3 B 2 a3 C  a3 D 3 a3 Câu 24 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, SB = 2a Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp .fa ce bo Câu 25 Xếp bóng bàn đường kính vào hộp hình trụ cho bóng tiếp xúc với đáy hình trụ, bóng tiếp xúc với bóng xung quanh, xung quanh tiếp xúc với đường sinh hình trụ, diện tích đáy hình trụ 3600  mm2, thể tích bóng bàn là: 32000 256000 64000 128000 mm3 mm3 mm3 mm3 A V= B C D 3 w w w Câu 26 Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi B Khối hộp khối đa diện lồi C Khối tứ diện khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 27 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , tam giác SAC cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy, SB hợp với đáy góc 300, M trung điểm BC Tính thể tích khối chóp S.ABM B a3 3a C D 3a 48 01 a3 48 H oc A B 6a C 3a D a uO nT hi D A 3a Câu 28 Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC tam giác vuông B Biết SB  2a; BC  a thể tích khối chóp a Khoảng cách từ A đến (SBC) là: Câu 29 Cho hình chóp S.ABC Người ta tăng cạnh đáy lên lần Để thể tích khối chóp S.ABC giữ nguyên tan góc mặt bên mặt phẳng đáy phải giảm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 30 Công thức  1 x C  1  1 D  x dx  x C  1 B  x dx  ie ;   1 ;   1 1 C  sin 3x  C ;  1 ;  1 D 3sin 3x  C up Câu 32 Nếu B  sin x  C s/ sin x  C  f (x)dx   f (x)dx   f (x)dx A B C D -3 /g  ro A Ta Câu 31 Nguyên hàm hàm số f (x)  cos3x iL  1 x C  1  1 C  x dx  x C  1 A  x dx  om  (2 x 1)cosxdx= m +nthì giá trị m+ n Câu 33 bo ok c A -2 B C -1 D Câu 34 Hình phẳng giới hạn đường y  3x  x , y = x = a (a > 0) có diện tích giá trị a : A B 3 C D w w w fa ce Câu 35 Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng (H) xác định đường y  x.e x ; y = ; x = quanh trục 0x : (e2  1)  e2 1 1 A B C (e2  ) D (e2  ) 4 2 Câu 36 Một vật di chuyển với gia tốc a(t)  20(1  t) m s2 Khi t = vận tốc vật 30 m s Quãng đường vật đó di chuyển sau giây (làm tròn kết đến chữ hàng đơn vị) : A s=48m B.s=49m C s=108m D s=109m www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Câu 37 Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Số phức z = a + bi có số phức liên hợp z = -a + bi B Số phức z = a + bi biểu diễn điểm M(a; b) mặt phẳng phức Oxy C Số phức z = a + bi có môđun a  b2 a  b  H oc D Số phức z = a + bi =    2i  i ta được:   i  2i 23 63 21 61 B z = C z =  i  i 26 26 26 26 Câu 39 Thu gọn số phức z = A z = uO nT hi D Câu 38 Cho hai số phức z   3i, z'=3  4i Phần thực phần ảo số phức z+z’ : A ; -1 B ; -i C -1 ; D ; 15 55  i 26 26 D z =  i 13 13 Câu 40 Trên tập số phức C, phương trình z2 + (1 - 3i)z - 2(1 + i) = có nghiệm là:  z   3i  z  3i ie  z  2i z  i om /g ro up s/ Ta iL A  B  C  D   z  1  i z   i  z  2  i  z  2  5i Câu 41 Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = -1 + 3i, z2 = + 5i, z3 = + i Số phức có điểm biểu diễn D cho tứ giác ABCD hình bình hành là: A - i B.2 + 3i C + 3i D + 5i Câu 42 Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện z2 số ảo là: A Hai đường thẳng y = ±x B Trục tung (trừ gốc toạ độ O) C Trục hoành (trừ gốc toạ độ O) D Đường tròn x2 + y2 = ok c  x   3t  Câu 43 Cho đường thẳng d có phương trình tham số  y   t Một vectơ phương z  t  bo đường thẳng d là: fa ce A u (3;1;1) B u (2;3;0) C u (2;3;1) D u (3;1;0) Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: x  y  z  2x  y  4z   w w w Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu A I(-1;3;2) R=3 B I(2;-6;-4) R=5 C I(1;-3;-2) R=3 D I(-1;3;2) R= 19 Câu 45 Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm :A(1;0;0) B(0;2;0) C(0;0;3) A 6x + 3y + 2z – = B x – y + z – = C x + 2y – 3z +16 =0 D x – y + 2z =0 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 46 Nếu mp(P): x - 2y +mz + = song song với mp(Q): 2x – ny + 3z + = giá trị m n là: B m = – ; n = C m = – ; n = –4 D m = – 4; n= x  y 1 z    2 x 1 y  z  C   2 x  y 1 z    2 x 1 y  z  D   2 B A H oc Câu 47 Phương trình tắc đường thẳng qua điểm M(–2; 1; 3) vuông góc với mp(P): x+ 2y – 2z + = là: ie uO nT hi D Câu 48 Mặt cầu (x – 3)2 + (y + 2)2 + (z – 1)2 = 100 cắt mp(P): 2x – 2y – z + = theo giao tuyến đường tròn có bán kính là: A B 2 C 10 D Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ điểm N thuộc trục Oz cho khoảng cách từ N đến M(2; 3; 4) khoảng cách từ N đến mặt phẳng(P): 2x + 3y +z – 17 = 0? A N(0; 0; 3) B N(0; 0; 4) C N(2; 3; 0) D không tồn điểm N Ta iL  x   4t Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d:  y   2t mặt phẳng  z  3  t  x 1 y  z    x  y z 1 2 :   B 1 : om /g ro x 1 y  z    x  y z 1 2 :   up s/ (P) :  x  y  z   Đường thẳng  nằm (P), song song với d cách d khoảng 14 có phương trình : A 1 : x 1 y  z    4 2 x3 y z 1 2 :   4 2 x 1 y  z    x  y z 1 2 :   D 1 : HẾT w w w fa ce bo ok c C 1 : www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 A m = ; n = w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C u 27 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam gi c cạnh a , tam gi c SAC c n S nằm mặt phẳng vuông g c với đáy, SB hợp với đáy g c 300,... nào? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A b  c= -1 C b  c> 0 B b
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT XUAN TRUONG c , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT XUAN TRUONG c , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT XUAN TRUONG c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay