ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRUC NINH b

7 233 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT TRỰC NINH B H oc MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN 01 Tổ Toán uO nT hi D Căn : ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Hàm số toán liên quan Mũ Lôgarit Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng Số phức Thể tích khối đa diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 2 11 4 1 10 Khối tròn xoay 1 1 Phương pháp tọa độ không gian 1 Số câu 18 19 50 Tỷ lệ 36 % 38 % 16 % 10 % w w bo ce w fa c om /g ro up Ta iL Nhận biết Tổng số câu hỏi s/ Các chủ đề ok STT ie Mức độ kiến thức đánh giá Tổng www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 100 % www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT TRỰC NINH B ĐỀ THI MINH HỌA THPTQG 2017 Thời gian làm bài: 90 phút x2 Khẳng định sau khẳng định sai ? x 1 A Hàm số cho nghịch biến khoảng  ;1 (1; ) uO nT hi D D Đồ thị hàm số cho có hai giao điểm với trục hoành Câu Đồ thị sau hàm số ? 2x  x 1 A y  B y  x 1 x 1 Câu 3: Đồ thị hàm số y = -5x - 2x + B ie iL x2 + x + 1 O -1 có tiệm cận: ro A x3 1 x Ta D y  s/ x2 x 1 up C y  B Hàm số cho điểm cực trị C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng tiệm cận ngang là: x  ; y  H oc 01 Câu 1: Cho hàm số: y  C D om /g Câu 4: Cho hàm số y  x   m  1 x  m có đồ thị (C), m tham số (C) có ba điểm cực trị A, B, C cho OA  BC ; O gốc tọa độ, A điểm cực trị thuộc trục tung khi: ok C m   3 c A m  m  B m   2 D m   5 ce bo Câu 5: Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị (C) Gọi d đường thẳng qua điểm A(3;20) có hệ số góc m Với giá trị m d cắt (C) điểm phân biệt: w w w fa  m  A   m  15  m  B  m  24 15  m  C  m  24  m  D   m  Câu 6: Người ta cần xây hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp tích 500 m3 Đáy hồ hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng Giá thuê nhân công để xây hồ 500.000 đồng/m2 Khi đó, kích thước hồ nước cho chi phí thuê nhân công thấp là: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 m 10 B Chiều dài 30m chiều rộng 15m chiều cao m 27 10 C Chiều dài 10m chiều rộng 5m chiều cao m 01 A Chiều dài 20m chiều rộng 10m chiều cao Câu 7: Trong khoảng (0;2 ) hàm số y  H oc D Một đáp án khác x  cos x có điểm cực trị: B C D 3x  Câu 8: Cho đường cong (C): y  Có điểm đồ thị (C) cho tổng khoảng cách từ x2 đến hai đường tiệm cận (C) uO nT hi D A A B C D Câu Cho hàm số y  (m  3)x  (2m  1)cos x Tìm m để hàm số nghịch biến R C - £ m £ D m £ ie B - < m £ iL A m £ Ta Câu 10: Cho hàm số y  x    x Giá trị lớn hàm số A B  C  D ro log 3 /g Câu 12 Giá tri biểu thức P  A.8 B 10 log6 up s/ Câu 11: Tìm m để phương trình x3  3x2  m   có nghiê ̣m phân biê ̣t A 3  m  B 5  m  1 C  m  D  m  bằng: C 12 D Đáp án khác a a a a   : Câu 13 Với  a  thì giá trị log a  10   a   A B C cos2 x Câu 14 Tính đạo hàm hàm số y  24 c om ok D w fa ce bo A y '  2cos2 x.sin x B y '  21cos2 x.sin x ln2 C y '  2cos2 x.sin x D y '  21cos2 x.sin x ln2 Câu 15 Cho f ( x)  log3 (2 x  3x  cos3x) Tính f '(0) 1 A B.–3 C D ln ln w w Câu 16 Tích nghiệm phương trình A.–9 B  3 2  Câu 17 Tập xác định hàm số y  x  x  A D  (; 4)  (2; ) B (; 2)  (4; )   x  3 2   : x C   D 12 C R \ (2; 4) Câu 18 Tổng nghiệm phương trình  3x  3 21 x  8  : www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D  2; 4 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B.2 C -1 D.1 1  C  ;5  5  Câu 22: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  x2  x  x3  x  14 x  3ln x   7ln x   5ln x   C 3ln x   7ln x   5ln x   C Câu 23: Tích phân: I   xe dx x B 3ln x   7ln x   5ln x   C D 3ln x   7ln x   5ln x   C B e  A e C D e iL  1  2x  ln xdx 𝑒 +3 B.e – C.2 D.3e + up s/ A e 1 Ta Câu 24 Tính tích phân sau I  ie A C  1 D  0;   5 B (1;5) uO nT hi D A (0;5) 157 /g C.0 D.12 om B ro Câu 25 Tính diện tích hình phẳng (S) giới hạn bởi: y  x  y  x  A.3 ok c Câu 26 Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi:  y  2x  x Thể tích hình phẳng (S) quay quanh trục 0x là:  y 0 B.-4 C bo A.1 16 D.2 fa ce Câu 27 Thể tích khối tròn xoay hình sau tạo thành quay quanh trục Ox y = lnx ; y = ; x = ; x = w B.V = 𝜋 𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥 C V = |𝑙𝑛𝑥|𝑑𝑥 V=𝜋 |𝑙𝑛𝑥|𝑑𝑥 1 w w A V    [ln x]2 dx d Câu 28 Nếu  a f ( x)dx  ; d  f ( x)dx  , với a  d  b b A -2 B Câu 29 Với giá trị x,y H oc Câu 19 Tìm m để bất phương trình 4x  3.2x1  m  nghiệm với x số thực A m  9 B m9 C m  9 D.Đáp án khác x Câu 20 Tổng bình phương nghiệm phương trình log (3.2  4)   x  : A 10 B.5 C 20 D 17 Câu 21 Tập nghiệm bất phương trình log 1  2log 25 x   : b  f ( x)dx bằng: a C  x  y    x  y  i   6i www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D 01 A – www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A x  1; y  B x  1; y  4 C x  4; y  1 D x  4; y  B Phần thực Phần ảo 7i C Phần thực 1 Phần ảo D Phần thực 1 Phần ảo 7i H oc A Phần thực Phần ảo uO nT hi D C z  z '  D z  z '  10 B z  z '  2 Câu 32 Tìm số phức z, biết: (2  i) z  (5  3i) z  17  16i A z   4i Câu 31 Cho hai số phức z   3i z '   2i Tính môđun số phức z  z ' A z  z '  10 B z   4i 01 Câu 30 Cho số phức z  i   i   i  Tìm phần thực phần ảo số phức z C z  3  4i D z  3  4i ie Câu 33.Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm pt: z  z   Tọa độ điểm M biểu diễn số phức z1 B M (1; 2) C M (1;  2) D M (1;  2i) Ta A M (1; 2) iL là: C z1  1; z2  i; z3  5 i; z4   i 2 B z1  i; z2  1; z3  ro 5 i; z4   i 2 5 i; z4   i 2 D z1  1; z2  1; z3  5i; z4   om /g A z1  1; z2  1; z3  up s/ Câu 34 Hãy chọn đáp án nghiệm phương trình sau tập số phức z  3z   i B 3; 4 D 5;3 C 4;3 ok A 3;3 c Câu 35 Hình bát diện thuộc loại khối đa diện sau bo   600 Câu 36 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành với AB=a, AD=2a, BAD , SA ce vuông góc với đáy, góc SC đáy 60 Thể tích khối chóp S.ABCD V Tỷ số fa A 3 B C D w w Câu 37.Cho khối chóp tích V Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống w V a3 lần thì thể tích khối chóp lúc bằng: V V V V 27 Câu 38 Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy , cạnh bên lăng trụ là: A B C D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Thể tích khối www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A B C D Câu 39 Một tam giác ABC vuông A có AB = 5, AC = 12 Cho tam giác ABC quay quanh cạnh huyền BC ta vật tròn xoay tích bằng: A V = B V= C V = D.Kết quảkhác B Sxq = C Sxq = H oc A Sxq = 01 Câu 40 Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện cạnh a, có diện tích xung quanh là: D Sxq = uO nT hi D Câu 41 Cho hình chóp SABC có tam giác ABC vuông cân A, BC =5, SA = 4, SA   ABC  Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp : iL ie A S= 25π B S =41π C S=45π D S =50π Câu 42 Một bóng bàn chén hình trụ có chiều cao Người ta đặt bóng lên chén thấy phần bóng có chiều cao chiều cao Gọi V1 ,V2 thể tích bóng chén, đó: A 9V1  8V2 B 3V1  2V2 C 16V1  9V2 D 27V1  8V2 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có A(1;0;0), B(0;-2;3),C(1;1;1) s/ Ta Phương trình mặt phẳng (P) chứa A, B cho khoảng cách từ C tới (P) B x+y+2z-1=0 -2x+3y+7z+23=0 ro up A x+y+z-1=0 -23x+37y+17z+23=0 D 2x+3y+z-1=0 3x+y+7z+6=0 /g C x+2y+z-1=0 -2x+3y+6z+13=0 Câu 44 : Trong không gian Oxyz mặt phẳng song song với hai đường thẳng  B n  (5; 6;7)   n  (5; 6;7) C D n  (5;6;7) bo n  (5;6; 7) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S ) : ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  đường x6 y 2 z 2   Phương trình mặt phẳng (P) qua M(4;3;4), song song với đường 3 2 thẳng ∆ tiếp xúc với mặt cầu (S) ce Câu 45 : ok  A .c om x   t x  y 1 z  1 :   ; 2 :  y   2t có vec tơ pháp tuyến 3  z   t w w w fa thẳng  : Câu 46 : x-2y+2z-1=0 A 2x+y+2z-19=0 C 2x+y-2z-12=0 B    D 2x+y-2z-10=0 Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ a   1,1,0  ; b  (1,1,0); c  1,1,1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01   a , b, c đồng B     abc 0 A C phẳng  cos b, c    D  a.b  B 5 5 C D 3 H oc A 11 01 Câu 47 : Trong mặt phẳng Oxyz Cho tứ diện ABCD có A(2;3;1), B(4;1;-2), C(6;3;7), D-5;-4;-8) Độ dài đường cao kẻ từ D tứ diện Câu 48 : Mặt cầu (S) có tâm I(1;2;-3) qua A(1;0;4) có phương trình (x 1)2  (y 2)2  (z 3)2  53 B (x 1)2  (y 2)2  (z 3)2  53 C (x 1)2  (y 2)2  (z 3)2  53 D (x 1)2  (y 2)2  (z 3)2  53  uO nT hi D A   Câu 49 : Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ a   1,1,0  ; b  (1,1,0); c  1,1,1 Cho hình hộp       B C Ta A iL ie OABC.O’A’B’C” thỏa mãn điều kiện OA  a, OB  b, OC  c Thể tích hình hộp nói bao nhiêu? D là: /g A D(0;0;0) D(0;0;6) ro up s/ Câu 50 : Trong không gian Oxyz cho điểm A(3; -4; 0), B(0; 2; 4), C(4; 2; 1) Tọa độ điểm D trục Ox cho AD = BC D D(0;0;0) D(0;0;-6) .Hết w w w fa ce bo ok c om C D(0;0;-3) D(0;0;3) B D(0;0;2) D(0;0;8) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT TRỰC NINH B ĐỀ THI MINH HỌA THPTQG 2017 Thời gian làm b i: 90 phút x2 Khẳng định sau... đáy , cạnh b n lăng trụ là: A B C D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Thể tích khối www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A B C D Câu 39 Một tam giác ABC vuông A có AB = 5, AC... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01   a , b, c đồng B     a b c 0 A C phẳng  cos b, c    D  a .b  B 5 5 C D 3 H oc A 11 01 Câu 47 : Trong mặt phẳng Oxyz Cho tứ diện ABCD có A(2;3;1), B( 4;1;-2),
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRUC NINH b , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRUC NINH b , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRUC NINH b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay