ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN VAN LAN

10 154 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 01 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Hàm số toán liên quan Câu 1; 2; Câu 4;5;6;7;8 Câu 9; 10 Câu 11 Số câu Số điểm 0,6 điểm điểm 0,4 điểm 0,2 điểm Câu 12,13 Câu 14;15;16; ie iL Mũ Lôgarit Ta s/ Tổng số câu hỏi uO nT hi D Các chủ đề STT Mức độ kiến thức đánh giá H oc MA TRẬN ĐỀ THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 - 2017 - MÔN TOÁN Câu 19;20 Câu 21 0,4 điểm 0,2 điểm Câu 28 11 2,2 điểm 22% 10 up 17;18 0,6 điểm 0,6 điểm Câu 29;30 Câu 31; 32 Câu 33; 34 Số câu Số điểm 0,4 điểm 0,4 điểm 0,4 điểm Thể tích khối đa diện Câu 35; 36 Câu 37 Câu 38 Số câu Số điểm 0,4 điểm 0,2 điểm 0,2 điểm c om Câu 25;26;27 w w bo fa ce Số phức w 5 điểm Câu 22;23;24 Số câu Số điểm /g Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng ok 0,4 điểm ro Số câu Số điểm 0,2 điểm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2,0 điểm 20% 1,4 điểm 14% 1,2 điểm 12% 0,8 điểm 8% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 42 Số câu Số điểm 0,2 điểm 0,4 điểm 0,2 điểm Phương pháp tọa độ không gian Câu 43;44;45 Câu 46;47 Câu 48;49 Câu 50 Số câu Số điểm 0,6 điểm 0,4 điểm 0,4 điểm 0,2 điểm Số câu 16 20 Tỷ lệ 32 % 40 % 18 % 10 % 0,8 điểm 8% Tổng 1,6 điểm 16% 50 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie * Nguồn: Căn ĐỀ THI THỬ NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Câu 40;41 H oc Câu 39 Khối tròn xoay uO nT hi D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN NĂM HỌC: 2016 – 2017 01 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề H oc Họ, tên thí sinh:………………………………… Số báo danh:…………………… Câu Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số đây? 1 x2 C y  1 x x  3x  D y  2 x 2x  B y  x2 uO nT hi D 1 x A y  1 x Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? +∞ + +∞ ie -∞ -1 y' - + 0 +∞ -3 y -4 -4 B y   x  3x  C y  x  x  x D y  x  x  A y  x  3x  Ta iL Câu Đồ thị sau hàm số y   x  3x  Với giá trị m phương trình x  3x  m  có hai nghiệm phân biệt? O -2 s/ B m  4; m  up A m  4; m  -1 C m  4; m  D Một kết khác Câu Hàm số y  x3  3x2  mx đạt cực tiểu x = khi: A m  B  m  C  m  D m  Câu Hàm số y  x   x A Nghịch biến (2; ) , đồng biến B Đồng biến (2; ) , nghịch biến om /g ro -4 ( ; 2) c ( ; 2) ce -4? bo ok C Đồng biến (2;  ) ( 2;2) , nghịch biến D Nghịch biến (2;  ) ( 2;2) , đồng ( ; ) biến ( ; ) Câu Với giá trị m [0; 2] hàm số y  x3  x2  x  m có giá trị nhỏ fa A m = -8 B m = -4 w w w Câu Cho hàm số y  A m  C m = D m = 2x  Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y  x  m x 1 B m  C m  2 D m Câu Đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d có hai điểm cực trị nằm hai phía trục tung A a > 0, b < 0, c > B b2  12ac  C a c trái dấu D b2  12ac  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 9: Hàm số y   x  x  3mx  4m  nghịch biến  ;0 4   C m   ;0 B m   ;    D m  0 :  1  1  D m  1; m  1,4 1 B   3 1   3 2 x4  là: 16 Ta Câu 13 Tập nghiệm phương trình: 2x A   1,7 C  ie  4 e C {0, 1} D {-2, 2} s/ B {2, 4} 2 2 D      3 3 iL uO nT hi D B m  1; m  Câu 12 Chọn mệnh đề mệnh đề sau?  A 1  1  C m  1; m  A m  1; m  H oc Câu 10 Cho hàm số y = x - 2mx + m - Tìm m để đồ thị hàm số có điểm cực trị A, B, C đồng thời điểm A, B, C tạo thành đỉnh tam giác A m = 3 B m = C m = D m > Câu 11 Cho hàm số y  x  2mx  (1) Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực trị đường tròn qua ba điểm có bán kính up Câu 14 Cho số thực dương a, b, với a ¹ Khẳng định sau đúng: /g a4 D log a (ab)  1  log a b 4 c om C log a (ab)   log a b B log a (a b)  log a b ro A log (a b)  log a b ok Câu 15 Tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm Việt Nam trì mức 1,05% Theo số liệu Tổng Cục Thống Kê, dân số Việt Nam năm 2014 90.728.900 người Với tốc độ tăng ce bo dân số vào năm 2030 dân số Việt Nam là: fa A 107.232.574 người B 106.118.331 người D 102.453.478 người w C 110.289.103 người w Câu 16 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng: w 01  A m    ;  9  A Hàm số y  a x với < a < đồng biến R B Hàm số y  a x với a > nghịch biến R C Đồ thị hsố y  a x với  a  qua điểm (a;1) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D Đồ thị hàm số y  a x có tiệm cận ngang trục Ox Câu 17 Nghiệm bất phương trình log  x  3x    1 C x  0;1   2;3 B x   0;3 A x   ;1 5 B x C x D x 3 4x  B 2x  x 1 2(4 x  1) C 2x  x 1 uO nT hi D Câu 19 Đạo hàm hàm số y  (2 x  x  1) 2(4 x  1) A x H oc x x x5 (x > 0) viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là: Câu18 Biểu thức A D x  0;    3;7 D 2x  x 1 4x 1 x2  x 1 ie Câu 20 Cho hàm số y  ln(2 x2  e2 ) Gọi a b giá trị lớn bé hàm số [0;e] tổng a + b là: C m > D m   s/ B -2 < m < Ta iL A + ln3 B + ln3 C + ln2 D + ln2 x x Câu 21 Để phương trình  2m.2  m   có hai nghiệm phân biệt thì: A m < ro up Câu 22 Viết công thức tính diện tích S hình thang cong giới hạn hai đồ thị hàm số y  f  x  , y  g  x  , x  a, x  b (a  b) b /g A S    f  x   g  x  dx a C S    f  x   g  x  dx a om b b B S   f  x   g  x  dx a b D S    f  x   g  x   dx a fa ce bo ok c Câu 23 Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x   x x x x3 x x C A  f  x dx   3ln x  B  f  x dx   3ln x  3 3 x3 x3 x C x C C  f  x dx   3ln x  D  f  x dx   3ln x  3 3 Câu 24 Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S   t  3t  t tính w w w giây (s) S tính mét (m) Vận tốc chuyển động thời điểm t=4s bằng: A 116m/s B 140m/s C 280m/s D 232m/s  Câu 25 Tính tích phân I   x cos xdx A I  1 B I   C I   1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D I  01  1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  Câu 26 Tính tích phân I   cos x sin xdx Câu 27 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  2 x  x  x  B C D 01 A B C D Câu 28 Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x , trục tung trục  x2 A H oc y  x  x  bằng: 2 uO nT hi D hoành Tính thể tích V khối tròn xoay thu qua hình (H) xung quanh trục Ox   4 A ln B ln C  ln D ln Câu 29 Cho số phức z   3i Phần thực phần ảo số phức w  z  i là: A B -4 C -2 D Câu 30 Cho hai số phức z1   2i, z2  2  i Môđun số phức z1  z2 bằng: up B Điểm N D Điểm Q om /g ro A Điểm M C Điểm P s/ Ta iL ie A B C D Câu 31 Cho số phức   3i  z   i Điểm sau biểu diễn cho z điểm M, N, P, Q bo ok c Câu 32 Cho số phức z   2i Tìm số phức w  2i    i  z  2iz  A w  8  5i B w   5i C w  8  5i D w   5i Câu 33 Gọi z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phức phương trình z  3z   Tổng T  z1  z2  z3  z4 bằng: ce A B C D Câu 34 Cho số phức z thỏa mãn z  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức fa w    4i  z  i đường tròn Tính bán kính r đường tròn w w w A B C 20 D 22 Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy tứ giác cạnh a thể tích chiều cao hình chóp cho A a ; B a ; C a; D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 a a Tính www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 36: Tính thể tích hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy A (đvtt); B (đvtt); C (đvtt); ASB  600  10 D (đvtt) H oc 01 Câu 37: Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy a Góc đường chéo AC’ mặt đáy 600 Tính thể tích hình lăng trụ cho A a3 (đvtt); B a3 (đvtt); C a3 (đvtt); D a3 (đvtt) uO nT hi D Câu 38: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi Biết diện tích hai mặt chéo  D  900 Tính thể tích hình hộp cho ACC’A’ BDD’B’ 2; Biết BA A (đvtt); B (đvtt); C (đvtt); D (đvtt) Câu 39: Cho ABC vuông A có AB  a, AC  a Tính thể tích hỉnh nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A 3 a3 (đvtt); B 2 a3 (đvtt); C  a3 (đvtt); D  a (đvtt) C d  16 R  5h ; B d  s/ 16 R  5h ; up A d  Ta 3h ro biết AB  iL ie Câu 40: Trên đường tròn đáy hình trụ có chiều cao h bán kính đáy R, người ta lấy theo thứ tự điểm A, B Xác định khoảng cách d đường thẳng AB trục hình trụ D d  16 R  5h2 ; 16 R  5h2 c om /g Câu 41: Cho hình cầu tâm O bán kính R đường kính SS1 Một mặt phẳng vuông góc với SS1 cắt hình cầu theo đường tròn tâm H Gọi ABC tam giác nội tiếp đường tròn Đặt SH = x, với < x < 2R Tính cạnh tứ diện SABC theo R x A SA  SB  SC  Rx AB  BC  CA  x(2R  x) ; bo ok B SA  SB  SC  2Rx AB  BC  CA  3x(2R  x) ; ce C SA  SB  SC  3Rx AB  BC  CA  x(2R  x) ; fa D SA  SB  SC  Rx AB  BC  CA  x(2R  x) w Câu 42: Cho mặt cầu bán kính R, hình nón nội tiếp mặt cầu có chiều cao x, với < x < 2R Gọi V thể tích khối nón Với giá trị x V lớn w w A x  R ; B x  2R ; C x  R ; D x  4R Câu 43 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; 1; 1), B(7; 3; 9), C(2; 2; 2) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A G  6;3;6  C G  4;3; 4  B G  4; 2;  D G  4; 3; 4  x y z   1 1 B x  y  2z   C x y z   0 2 D x  y  2z  H oc A 01 Câu 44 Trong không gian Oxyz, gọi (P) mặt phẳng cắt ba trục tọa độ ba điểm A8,0,0  ; B  0, 2,0  ; C  0,0,4  Phương trình mặt phẳng (P) là: Bán kính (S) là: A B C uO nT hi D Câu 45 Cho (S) mặt cầu tâm I(1;2;3) tiếp xúc với mặt phẳng (P) : x  2y  2z   D ie Câu46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho tọa độ điểm M (- 1;1;0) đường thẳng A iL x y  z 1 Phương trình mặt phẳng chứa M d là:   1 x + 3y - z - = B x - y + z + = Ta d: C s/ up Câu 47 Cho mặt cầu x- 2y + = D x - y + = mặt phẳng (P): 4x+3y+1=0 ro Tìm mệnh đề mệnh đề sau: /g A (P) qua tâm (S) om C (S) điểm chung với (P) B (P) cắt (S) theo đường tròn D (S) tiếp xúc với (P) Câu 48 Trong không gian Oxyz,cho đường thẳng d1; d mặt phẳng  P  c x 1 y z x  y  z 1   , d2 :    P  : x  y  z   Viết phương trình đường thẳng 1 1 1  nằm  P  cắt d1 ,và đồng thời vuông với d x y2 z2   2 B x 3 y  z 2   2 2 x2 y2 z2   2 D x 3 x 2 z 2   2 fa ce A bo ok d1 : w w w C Câu 49 Cho hai điểm A(1; 4; 2), B(1; 2; 4) đường thẳng  : x 1 y  z   1 Điểm M  mà MA2 + MB2 nhỏ có tọa độ là: A 1;0; 4  B 1;0;  C  1;0;  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D  0; 1;  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 50 Trong không gian Oxyz ,cho điểm A 1, 1,1 , đường thẳng  : x 1 y z  ,   1 mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng  Q  chứa  khoảng cách từ A B x  y  3z   C x  y  3z   D x  y  3z   w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D ……… HẾT…… H oc x  y  3z   A 01 đến  Q  lớn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐÁP ÁN ĐỀ THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2C 3B 4A 5D 6B 7C 8C 9A 10A 11D 12B 13C 14D 15A 16D 17C 18D 19B 20A 21C 22B 23D 24A 25D 26C 27B 28D 29A 31D 32A 33C 34C 35C 36A 37A 38C 39C 41B 42D 43B 44B 45A 46D 47B 48B 49A 30B 40B uO nT hi D ie iL Ta s/ up ro /g om c ok bo ce fa w w w www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 1A 01 NĂM HỌC 2016 - 2017 50B ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN NĂM HỌC: 2016 – 2017 01 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề H oc Họ, tên thí sinh:…………………………………... Căn ĐỀ THI THỬ NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Câu 40;41 H oc Câu 39 Khối tròn xoay uO nT hi D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... đến  Q  lớn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐÁP ÁN ĐỀ THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2C 3B 4A 5D 6B 7C 8C 9A 10A 11D 12B 13C 14D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN VAN LAN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN VAN LAN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN VAN LAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay