ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN QUOC TUAN

11 139 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ma trận đề thi thử THPTQG Mức độ kiến thức đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng câu hỏi oc Các chủ đề STT Tổng số 2 Mũ Logarit 4 Nguyên hàm-Tích phân ứng dụng 4 Số phức Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian 11 hi nT 1 1 19 50 38 o 16 o Tỷ lệ o o o w w w fa ce bo ok c 36 o 10 uO 18 Ta iL ie up s/ ro Số câu om /g Tổng D Hàm số toán liên quan H cao www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10 o 01 Trường THPT Trần Quốc Tuấn o www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GIÁO DỤC ĐÀOTẠO NAM ĐỊNH KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN Trường THPT Trần Quốc Tuấn Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề oc 01 x2 Câu Cho hàm số y   x   x  Chọn khẳng định đúng? B Hàm số đồng biến khoảng H A Hàm số đồng biến khoảng  ; 2   3;  hi D C Hàm số nghịch biến khoảng  2;3 nT D Hàm số đồng biến khoảng  2;3 B C D Ta iL ie A uO Câu Đồ thị hàm số y   x4  x2  có điểm cực đại? Câu Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x B  1;2 B max y  om /g A y  D x 1 Chọn phương án phương án sau 2x 1 ro Câu Cho hàm số y  C up s/ A  1;0 C y  3;5 11 D max y   1;1 1 x  2x ok A y  c Câu Đường thẳng y = tiệm cận ngang đồ thị hàm số đây? B y  2x  x2 C y  x  2x  1 x D y  w w w fa ce bo Câu Cho hàm số y  f  x  liên tu ̣c R có bảng biế n thiên x  y' y 1  0 +  3  4  +  4 Khẳ ng đinh ̣ sau sai? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2x  2 x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Hàm số có hai điểm cực tiểu, điểm cực đại B Hàm số có giá trị nhỏ -4 D Hàm số có giá trị lớn -3 H oc Câu Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát bệnh nhân đến ngày thứ t f(t) = 45t2 – t2 Hỏi số 01 C Hàm số đồng biến 1;  B 30 C 20 D 15 hi A 12 D người nhiễm bệnh lớn vào ngày thứ ? nT Câu Tìm giá trị tham số thực m để hàm số y   x  x  mx đạt cực tiểu x B m  1 C m  1 D m  1 Ta iL ie A m  1 uO = - Câu Cho đồ thị hàm số y  ax  bx  c hình vẽ bên Mệnh đề đúng? B a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  -2 -3 ro -4 B m  m  x 1 m x  m 1 2 C m  có bốn D m  ok c A m  om /g Câu 10 Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  đường tiệm cận O up s/ A a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  -1 Câu 11 Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số ce bo y  x  2017  ln( x2  2mx  4) đồng biến R B 0 C m  .fa A R w w w Câu 12 Với số thực a,b dương Mệnh đề ? A ln a ln a  b ln b B ln a  ln a  ln b b a b D ln a  ln a.ln b b C ln  ln a  ln b Câu 13 Tìm nghiệm phương trình 22x 1  32 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A x = 16 B x = C x = D x = Câu 14 Các loài xanh trình quang hợp nhận lượng cacbon 14(một đồng vị cacbon).Khi phận bị chết tượng quang hợp oc phận phân hủy cách chậm chạp, chuyển hóa thành nitơ 14 Biết gọi P(t) số phần trăm cacbon 14 lại phận sinh trưởng từ t năm t H trước P(t) tính theo công thức P(t )  100.(0,5) 5750 ,(%) Phân tích mẫu C 3574 năm D 4000 năm nT B 6136 năm hi D gỗ từ công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 lại 65% Niên đại công trình kiến trúc gần với số sau A 41776 năm uO Câu 15 Cho biểu thức M  y y y3 , với y  Mệnh đề đúng? 23 12 A M  y 48 23 24 Ta iL ie B M  y C M  y D M  y Câu 16 Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng?  a   a   a  9b    log3 a  l og3 b    a  9b    log3 a  l og3 b   B log3  up s/ A log3    log3 a  l og3 b   9b  D log3  om /g ro C log3    log3 a  l og3 b   9b  Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình log 2016 (2 x  5)  log 2016 ( x  3) .c  bo Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  ln w w w fa ce A y '  C y '  2x   2x  2x    2017  2x    D 8;   C  ;8  2    2x   B y '2017 5 B  3;8 ok 5 A  ;8 2  D y '  2x    01 ngưng không nhận thêm cacbon 14 Lượng cacbon 14 2x   2x    Câu 19 Đồ thị hàm số nào? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  D y = log3 (x + 1) D C y = log3 x hi B y = log2 (x + 1) nT A y = log x + H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 12x  (4  m)3x  m  có nghiệm thuộc khoảng (0;1)  5  Ta iL ie 5 A [4;6] uO Câu 20 Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình B  ;6  2  C  ;6  2  D.(4;6) Câu 21 Một anh sinh viên gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng ro up s/ 80.000.000đ Với lãi suất 0.9% tháng Nếu tháng anh sinh viên rút số tiền vào ngày ngân hàng trả lãi Thì hàng tháng anh rút tiền (đơn vị đồng) để sau năm vừa hết số tiền vốn lẫn lãi B 1371425,144 om /g A 1731425,144 C 131425,144 D 1234460,89 Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số sau f ( x)  e2 x1 A  C  f ( x)dx  e x 1 C f ( x)dx  e x  C B  D  f ( x)dx  e ce bo ok c f ( x)dx  e2 x1  C w w w fa Câu 23 Gọi F(x) nguyên hàm hàm số f ( x)  A ln2 B 2ln2 C –ln2 x 1 C F(3/2) =0 Tính F(3) x  3x  2 D -2ln2 Câu 24 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm đoạn  2;4 , f (2)  12 , f '( x) liên tục  f '( x)dx  17 Tính f (4) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B C 19 Câu 25 Biết f ( x) liên tục 0  f ( x)dx  12 Tính I   f (3x)dx B 12  x ln xdx  D 3ea  , với a, b số nguyên Khẳng định sau b oc e Câu 26 Biết C 19 H A D C a  b  12 D a  b  hi B a.b  46 D A a.b  69 nT Câu 27 Cho đồ thị hàm số y  f ( x) Diện tích hình phẳng (phần tô đậm hình) 3 C  3 f ( x)dx   f ( x)dx 3  f ( x)dx   f ( x)dx B ro  f ( x)dx   f ( x)dx om /g A up s/ Ta iL ie uO D  f ( x)dx 3 c Câu 28 Ông Bình có mảnh vườn hình chữ nhật ABCD có AB  2 m, ok AD  4m dự định trồng hoa giải đất giới hạn đường trung bình MN ce bo đườn hình sin hình vẽ bên Kinh phí trồng hoa 100.000đồng/1m2 Hỏi ông Bình cần tiền để trồng hoa mảnh đất đó?(Số tiền làm tròn đến hàng nghìn.) B 900.000 đồng C 400.000 đồng D 800.000 đồng fa A 1.600.000 đồng w w w 01 A 29 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H Câu 29 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực A Phần thực phần ảo Câu 30 Cho số phức z =   i Số phức ( z ) 2 B   i x C  3i D  i up s/ i - Ta iL ie D Phần thực phần ảo -2 uO C Phần thực -2 phần ảo nT M hi y B Phần thực phần ảo -4 A   D phần ảo số phức z B 17 C 24 D om /g A ro Câu 31 Cho số phức z thỏa mãn: z (1  2i)   4i Tìm mô đun số phức   z  2i Câu 32 Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z2  2z   Trên c mặt phẳng tọa độ Điểm M biểu diễn số phức z1 ok A M(1; 2) B M(1; 2) C M(1;  ) D M(1;  2i) bo Câu 33 Cho số phức z  a  bi (a, b  R) thỏa mãn: (3  2i)z  (2  i)2   i Tính ce P  a b w w w fa A B C D.6 Câu 34 Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp Trong kết luận sau, kết luận đúng? A z  2 B C z  D z  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 a3 Câu 35 Một khối chóp tích chiều cao 2a Diện tích mặt đáy khối chóp 6a B C D B  6a 01 6a3 6a B B  2 oc A B  B Bát diện C Hình lập phương D Lăng trụ tứ giác thường Ta iL ie A.Tứ diện uO nT hi D H Câu 36 Hình đa diện mặt phẳng đối xứng? Câu 37 Cho tứ diện A.BCD có đáy tam giác vuông C,AB vuông góc với đáy, AB=4, BC = 3.Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ACD) 12 B C up s/ A D 12 15 Câu 38 Hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, A’A=A’B=A’C, om /g ro BB’tạo với đáy góc 300 Thể tích khối lăng trụ a3 A a3 B 36 a3 C a3 D 12 c Câu 39 Cho khối nón có bán kính đường tròn đáy 10 diện tích xung quanh bo 11 B 11 C 11 D 11 ce A ok 120 Chiều cao h khối nón w w w fa Câu 40 Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt hình lập phương cạnh a Thể tích khối trụ A a B a  C a D a 3 Câu 41 Cho hình chóp SABCD có SA  (ABC), SA = a, đáy hình thang vuông Avà B, AB = BC = a AD = 2a Gọi (S) mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SACD Thể tích khối cầu tạo nên mặt cầu (S) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 5 a A 5 a B 5 a C 5 a D 12 Câu 42 Một người thợ xây muốn xây bồn chứa nước hình trụ tròn với thể tích oc làm nhôm.Tính chi phí thấp để làm bồn ( làm tròn đến hàng nghìn) biết giá vật liệu: bê tông 100000 đ/ m , tôn 90000 đ/ m , nhôm 120000 đ/ m C.15039000 đ D.15040000 đ H B.15038000 đ  Ta iL ie uO nT hi D A.15037000 đ    up s/ Câu 43 Trong không gian Oxyz cho OA  3i  j  2k B  0;1; 4  Tọa độ trọng tâm ro tam giác ABO B  1; 1; 2  om /g A 1; 1; 2    2 C 1;  ;   3      D 1;  ; 2  Câu 44 Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng  P  : 3x  z   Vectơ sau c vécto pháp tuyến mặt phẳng  P  ?   B n2   3;0; 1  C n3   3; 1;0   D n4   3;0;1 bo ok A n1   3; 1;1 Câu 45 Trong không gian Oxyz cho mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z   Bán w w w fa ce kính R mặt cầu  S  B R  A R  C R  D R  Câu 46 Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng  P  có phương trình: x  y  z   Mệnh đề sau sai?  A (P) có VTPT n   2;1;1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 150m2 (như hình vẽ) Đáy bồn làm bê tông, thành bồn làm tôn nắp bồn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B Điểm 1;2; 2  thuộc (P) C (P) song song với trục tọa độ x Câu 47 Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1 :  y  z 1  1 hi D H x   t  d :  y   t Mệnh đề sau đúng?  z   2t  01 x y z    1 2 2 oc D (P) có PT đoạn chắn B Hai đường thẳng song song C Hai đường thẳng cắt D Hai đường thẳng chéo uO nT A Hai đường thẳng vuông góc Ta iL ie Câu 48 Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S ) : x2  y  z  x  y  z   Trục Oy cắt mặt cầu  S  điểm A B cho tung độ điểm A lớn tung độ OA OB A B up s/ điểm B Tính tỉ số C D ro Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng x  y 1 z 1 x 1 y  z  , d2 : mặt phẳng ( P) : x  y  z       1 1 om /g d1 : Phương trình tắc đường thẳng  thỏa mãn:  nằm mặt phẳng ( P) ok c cắt hai đường thẳng d1 , d có dạng x 1 y z    1 bo A  : w w w fa ce x   C  :  y   t z  t  B  : x 1 z2 y 1 x   t  D  :  y   t z  t  Câu 50 Trong không gian Oxyz cho hình hộp chữ nhật ABCD.A ' B ' C ' D ' có A  0;0;0  , B 1; 0; 0 điểm C ' 1;2;3  Mặt phẳng   thỏa mãn: chứa CD ' tạo với mặt phẳng (BDD’B’) góc lớn A   : 3x  y  z  15  B   : x  y  z   www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D   : x  y  3z  10  w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 C   : x  y  3z   www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GIÁO DỤC ĐÀOTẠO NAM ĐỊNH KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN Trường THPT Trần Quốc Tuấn Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề oc 01 x2 Câu... có bảng biế n thi n x  y' y 1  0 +  3  4  +  4 Khẳ ng đinh ̣ sau sai? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2x  2 x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Hàm... giá trị tham số thực m để hàm số ce bo y  x  2017  ln( x2  2mx  4) đồng biến R B 0 C m  .fa A R w w w Câu 12 Với số thực a,b dương Mệnh đề ? A ln a ln a  b ln b B ln a  ln a  ln b
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN QUOC TUAN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN QUOC TUAN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN QUOC TUAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay