ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN NHAT DUAT

8 130 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN LỚP 12 ======= ===== Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Ứng dụng đạo hàm để khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số -Tìm tiệm cận đứng,tiệm cận ngang đồthị hàm số bậc 1/bậc - Tìm khoảng đơn điệu hàm số bậc - Tìm cực trị hàm số dựa vào dấu hiệu nhận biết - Tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị hàm số dạng đơn giản 0,8 8% -Tìm tập xác định hàm số lũy thừa - Nắm quy tắc tính lôgarít - Tính đạo hàm hàm số mũ, lôgarít dạng đơn giản 0,6 6% -Tìm nguyên hàm hàm số dạng đơn giản - Nêu công thức tính diện tích hình phẳng thể tích vật thể tròn xoay 0,4 4% -Nhận dạng đại số số phức - Nhận dạng đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương - Tìm GTLN, GTNN hàm số đoạn - Tìm cực trị hàm số dạng đơn giản - Xét tính đơn điệu hàm số bậc nhất/bậc -Tìm điều kiện tham số để hai đồ thị cắt thỏa mãn điều kiện cho trước? - Tìm điều kiện tham số để đồ thị có tiệm cận - Vận dụng kiến thức tìm GTLN,GTNN để giải toán thực tế toán hình học w w w fa c ok bo ce Số câu Số điểm Tỷ lệ % Nguyên hàm Tích phân ứng dụng Số câu Số điểm Tỷ lệ % Số phức oc H D hi nT uO Ta iL ie 0,4 4% -Tính đạo hàm hàm số chứa mũ, lôgarít dạng phức tạp - Tính giá trị biểu thức chứa lôgarít theo a, b 0,2 2% -Vận dụng kiến thức hàm số mũ giải toán thực tế 11 2,2 22% 0,4 4% -Tính tích phân phương pháp toàn phần - Tính thể tích khối tròn xoay 0,2 2% - Ứng dụng nguyên hàm, tích phân vào toán thực tế 10 2,0 20% 0,4 4% - Tính mô đun số phức 0,4 0,2 4% 2% - Tìm điểm biểu -Tìm tập hợp diễn số phức điểm biểu ro up s/ 0,8 8% - Giải phương trình mũ, lôgarit đơn giản - Giải bất phương trình mũ, lôgarit dạng đơn giản - Tìm tập xác định hàm số lôgarít 0,8 8% - Tính tích phân hàm số dạng đổi biến - Tính diện tích hình phẳng dạng đơn giản om /g Số câu Số điểm Tỷ lệ % Hàm số lũy thừa Hàm số mũ Hàm số lôgarít Tổng 01 TRƯỜNG THPT DL TRẦN NHẬT DUẬT www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1,4 14% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ro up s/ 0,2 2% -Xác định vec - Tính tơ pháp tuyến khoảng cách từ mặt phẳng biết điểm đến mặt phương trình tổng phẳng quat - Lập - Xác định tọa phương trình mặt độ tâm bán kính phẳng mặt cầu biết phương trình .c ok bo ce fa w w w Số câu Số điểm Tỷ lệ % Tổng 0,4 4% 14 2,8 28% 0,4 4% 17 3,4 34% 0,4 4% -Xác định mối quan hệ đường thẳng mặt phẳng -Lập phương trình mặt cầu biết mối quan hệ với đường thẳng - Lập phương trình đường thẳng biết số quan hệ 0,6 6% 13 2,6 26% 1,2 12% H oc 01 0,2 2% nT 0,4 4% -Tính thể tích khối nón dạng đơn giản om /g Số câu Số điểm Tỷ lệ % Phương pháp tọa độ không gian 0,2 2% 0,2 2% - Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng 0,2 2% -Tìm yếu tố khối trụ - Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối đa diện Ta iL ie Số câu Số điểm Tỷ lệ % Mặt nón – Mặt trụ - Mặt cầu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước D 0,4 4% -Nắm công thức tính thể tích khối đa diện xác định phép toán uO Số câu Số điểm Tỷ lệ % Khối đa diện xác định phép toán đơn giản - Giải phương trình với hệ số thực 0,4 4% -Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ hi - Tìm số phức liên hợp số phức 0,8 8% - Vận dụng thể tích khối trụ vào toán thực tế 0,2 2% - Vận dụng kiến thức tổng hợp để giải toán khó 0,8 8% 0,2 2% 1,2 12% 1,6 16% 50 câu 10 đ 100% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THỬ THPT - MÔN TOÁN LỚP 12 ( Thời gian: 90 phút ) ======= TRƯỜNG THPT DL TRẦN NHẬT DUẬT ===== -1 - +   - nT  uO x y' hi D H oc 01 Câu 1: Cho hàm số y = x3 - 3x2 - , mệnh đề sau đúng? A.Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) B Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) C Hàm số đồng biến khoảng (0; +  ) D Hàm sô nghịch biến khoảng ( - ; 0); (2; + ) 2x-3 Câu 2: Cho hàm số y = Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số x+2 A y = B x = C y = -2 D.y = Câu 3: Cho hàm số xác định liên tục R có bảng biến thiên sau:  Ta iL ie y ro Câu 5: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây: up s/ Mệnh đề sau sai? A Hàm số có cực trị B Hàm số có hai cực trị C Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số đạt cực tiểu Câu 4: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng với đồ thị hàm số y = x3 + 3x + A ( 0; ) B (1; 0) C.(-1; -1)) D (1; 1) om /g y 2 B y = x + 3x + D y = - x3 + 3x + bo ok c A y = 2x - 3x + C y = x4 + 4x2 + ce Câu 6:Tìm giá trị cực đại hàm số y = x x2-4x+4 x-1 D ycđ = Câu 7:Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x   2ln  x  3 đoạn  2;0 ? w fa A ycđ = -4 w w A f  x   ln  2;0 B ycđ = B f  x   1 2;0 C ycđ = - C f  x    ln 2;0 D f  x   2  ln 2;0 Câu 8: Hàm số sau đồng biến khoảng xác định nó? 3x-1 -3x+1 3x-1 3x+1 A y = B y = C y = D y = x+3 x+3 -x-3 x-3 Câu 9:Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y  x  x  mx  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A  ; 1   1;0 B m  (0; ) C m  D m  0; m  1 Câu 10: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang x+1 y= mx  C  B ( - ; 0) D { } Câu 11: Một vật chuyển động mà quãng đường tuân theo quy luật: S = - t3 + 9t2 ( Với t tính giây; S tính mét) Hỏi khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động vận tốc lớn mà vật đạt A 30 m/s B 216 m/s C 400 m/s D 54 m/s H oc 01 A (0; + ) C  3;  A x  hi D Ta iL ie Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  log3 x ? 1 x A B C x ln 3x ln Câu 14: Tìm nghiệm phương trình 2x2.3x1  12 ? D nT B  ; 3 uO A  ;3 B x  D Câu 12: Tìm tập xác định D hàm số y    x  ? ln x D x  C x  Câu 15: Biết phương trình log3  x  x   có hai nghiệm x1 , x2 Tính S  x1  x2 ? B C D -1 up s/ A -2 x bo C D   1;0  ok c om /g ro 1 Câu 16: Tìm tập nghiệm S bất phương trình    27 ?  3 3 3   A S   ;   B S   ;   2 2   11 11   C S   ;  D S   ;   2 2    2x   Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y  log  ?  3x  A D   ; 1   0;  B D   ; 1  0;   D D   ;0   1;   ce Câu 18: Với số thực dương a, b, c khác 1;    \ 0 Mệnh đề ? log a c logb c B log a b  C log a b   log a b D log a b  log a b w w fa A log a b  log a c.logc b w Câu 19: Đặt a  log 5, b  log5  b Hãy biểu diễn log30 15 theo a, b? a  ab  ab  a  ab A B C  a  ab  a  ab b  ab Câu 20: Tính đạo hàm hàm số y  ln( x  x  5) ? 2x+1 2x A B C x +x+5 x +x+5 x +x+5 D  ab  b  ab D x +x+5 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 12 theo a b? 12 B log3 =a-b 12 D log3 =a-1-b 12 =a+1-b a 12 C log3 = b A log3 01 Câu 21: Đặt log3  a, log3  b Biểu diễn log3 Câu 22: Viết công thức tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f  x  liên tục; b oc trục hoành hai đường thẳng x  a; x  b  a  b  ? b B S   f  x  dx a H A S   f  x  dx a b D S    f  x  dx a Câu 23: Tìm nguyên hàm hàm số f  x    x  1 ?  C  f  x  dx 2  2x  1 C f  x  dx    x  1  C B  D  f  x  dx   x  1  C up s/ Câu 24: Tính tích phân I   sin x cosx dx ? uO  x  1  C 12 Ta iL ie f  x  dx  A nT a hi C S    f  x  dx D b 1 B I  C I   D I  4 Câu 25: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  3x  đồ thị hàm số y  2 x  ? 1 A B C D e om /g ro A I  c Câu 26: Tính tích phân I   x.ln xdx ? ok e e2   B C e2  D e2  4 4 Câu 27: Ký hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  e x ; trục hoành; đường thẳng x  đường thẳng x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox?  (e2  1) w A .fa ce bo A C  (e  1) D e2  w B  (e2  1) w Câu 28: Một lò xo có độ dài tự nhiên 0,15m Khi lò xo bị kéo giãn thêm x(m) xuất lực đàn hồi f  x   800 x  N  Tính công A lực đàn hồi thực lò xo từ trạng thái có độ dài 0,18m trạng thái tự nhiên? A A  36.102 J B A  72.102 J C A  36 J D A  72 J www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 29: Cho hai số phức z1   3i, z2   i Tìm mô đun số phức z  z1  z2 ? A 17 B 17 C Câu 30: Tìm số phức liên hợp số phức z  2i(1  i) ? A z   2i B z   2i C z  2  2i Câu 31: Tính môdun số phức z thỏa mãn z  (2  i)(1  i)   3i ? A z  B z  2 C z  13 D D z  2  2i D z  nT hi D H oc A S  B S  C S = D S  Câu 33: Tìm tọa độ điểm biểu diễn hình học số phức z thỏa mãn: (2  3i) z   4i ? A (2;1) B (2; 2) C (2; 1) D (1; 2) Câu 34: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z   2i  ? A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (1; 2) , bán kính R  B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (1; 2) , bán kính R  C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (1; 2) , bán kính R  01 Câu 32: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình: z  z   Tính tổng S  z1  z2 ? uO D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (1; 2) , bán kính R  Câu 35: Tính thể tích khối tứ diện có cạnh a3 12 Ta iL ie a3 a3 a3 C D Câu 36: Cho lăng trụ đứng ABCDA ' B ' C ' D ' có đáy ABCD hình vuông cạnh đường chéo BD ' lăng trụ hợp với đáy ABCD góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ đó? a3 a3 a3 A B C a3 D Câu 37: Cho lăng trụ ABCDA1B1C1D1 có đáy ABCD hình chữ nhật AB  a, AD  a 3, Hình chiếu B up s/ A  ABCD  từ B1 đến  A1BD  theo khoảng cách 3a3 a ;d  2 3a V ;d  a ok c A V  om /g mp  ADD1 A1  ro vuông góc điểm A1 mặt phẳng C  ABCD  trùng với giao diểm AC BD Góc 600 Tính thể tích V khối lăng trụ cho tính a3 a ;d  2 a a V ;d  2 B V  D ce bo Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáyABCD Tính thể tích khối chóp S.ABCD? a3 fa A B a3 C a3 D a3 3 w w w Câu 39: Cho khối nón có chiều cao độ dài đường sinh Thể tích V khối nón cho A V = 16 B V = 48 C V = 4 D V = 36 Câu 40: Cho khối trụ có có độ dài đường sinh 10, biết thể tích 90 Diện tích xung quanh S xq khối trụ cho A Sxq = 60 B Sxq = 81 C Sxq = 36 D Sxq = 78 Câu 41: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác ABC vuông C, AB = cm Biết SA vuống góc với đáy góc tạo SB đáy 60 Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B V = 27 (cm3) C V = 4,5 (cm3) Câu 42: Trong không gian Oxyz cho A(1; 1; -1) đường thẳng d: D V = 81 (cm3) x  y 1   z Viết phương 1 D H oc trình mặt phẳng qua A vuông góc với đường thẳng d A 2x - y + z = B 2x + y + z = C 2x - y - = D 2x - y + =  Câu 43: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho vectơ n 1; 1; 2  Mặt phẳng có phương  trình nhâ ̣n vectơ n làm vectơ pháp tuyến? A x  y  z   B  x  y  z   C  x  y  z   D x  y  z   Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , tìm toạ độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) có phương trình (x-3)2 + y2 + (z - 1)2 = A I  3;0;1 , R  B I  3;0;1 , R  01 A V = 36 (cm3) uO nT hi C I  3;0; 1 , R  D I  3;0; 1 , R  Câu 45: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mă ̣t phẳ ng (P) x  y  z   Điể m nào dưới có khoảng cách đế n mă ̣t phẳ ng (P) bằ ng 3? A 1;1; 4  B 1;1;2  C 1; 1;0  D  1;1;6  trình phương trình mặt phẳng  ABC  ? x y z + + =1 -2 x y C   z  1 2 Ta iL ie Câu 46: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điể m A  3;0;0  , B  0; 2;0  , C  0;0;1 Phương x y z B   0 2 x y D   z  up s/ A om /g ro x  1 t  Câu 47:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳ ng d :  y  2t mặt phẳng z  1 t  ok c   : x  y  z   Mê ̣nh đề nào dưới đúng? A d song song với   B d nằ m   C d vuông góc với   D d cắ t   fa ce bo x   t  Câu 48:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điể m A  4; 3;1 đường thẳng d :  y  1  z  1 t  Viế t phương trình của mă ̣t cầ u (S) biế t mă ̣t cầ u (S) có tâm nằm đường thẳng d qua điểm A? 2 2 A  x     y  1  z  B  x     y  1  z  w C  x     y  1  z  2 D  x     y  1  z  2 w w  x  1 t  Câu 49: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điể m A 1;4; 4  , đường thẳ ng d :  y   t Viế t  z  2  phương trin ̀ h của đường thẳ ng  qua điể m A , vuông góc với d , đồ ng thời cắ t d? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc 01 x  1 t x  1 t x  1 t x  1 t     A  :  y   t B  :  y   t C  :  y   t D  :  y   t  z  4  2t  z  4  2t  z  4  2t  z   2t     Câu 50:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điể m M 1;2;4  Viế t phương trin ̀ h mă ̣t phẳ ng (P) qua điể m M cắt tia Ox, Oy, Oz lầ n lươ ̣t ta ̣i các điể m A, B, C cho thể tić h khố i chóp OABC nhỏ nhất? x y z x y z x y z A    B    C x  y  z   D    1 12 4 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H …………… Hết ………… www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THỬ THPT - MÔN TOÁN LỚP 12 ( Thời gian: 90 phút ) ======= TRƯỜNG THPT DL TRẦN NHẬT DUẬT ===== -1 - +   - nT  uO x... thể tích khối trụ vào toán thực tế 0,2 2% - Vận dụng kiến thức tổng hợp để giải toán khó 0,8 8% 0,2 2% 1,2 12% 1,6 16% 50 câu 10 đ 100% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... trước D 0,4 4% -Nắm công thức tính thể tích khối đa diện xác định phép toán uO Số câu Số điểm Tỷ lệ % Khối đa diện xác định phép toán đơn giản - Giải phương trình với hệ số thực 0,4 4% -Tính thể tích
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN NHAT DUAT , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN NHAT DUAT , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN NHAT DUAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay