ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT THINH LONG

10 135 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG MA TRN THI Cp t T TON Ch up ro Cng 11 2,2 im 22% 0,4 im 4% - S dng c phng phỏp i bin s, phng phỏp tng phn - Tớnh c din tớch mt s hỡnh phng, th tớch mt s nh tớch phõn 0,4 im 0,2 im 2% - Vn dng linh hot cỏc tớnh cht, cụng thc tớnh cỏc nguyờn hm, tớch phõn c bit - Tớnh c din tớch hỡnh phng, th tớch trũn xoay phc 0,2 im 10 2,0 im 20% iL ie uO nT hi D H oc Vn dng cao - Vn dng gii c cỏc phng trỡnh, bpt, cỏc bi toỏn liờn quan - S dng ng dng hm s lm cỏc bi v tng giao, tip tuyn 01 0,2 im 2% - Gii c phng trỡnh, bt phng trỡnh lụgarit phc tp, bng cỏc nh n ph, hay hm s Ta 0,8 im 8% - Hiu c v TX, TGT v cỏc phng trỡnh, bt phng trỡnh - Hiu c v tớnh n iu ca hm s m, hm s logarit 0,6 im 6% - Tỡm c nguyờn hm ca mt s hm s n gin da vo nh ngha, bng nguyờn hm v cỏch tớnh nguyờn hm tng phn s/ 0,8 im 8% - Nhn dng c cỏc dng hm s, th hm s - Nhn dng c cỏc pt, bpt m, logarit Vn dng thp - Bit cỏch xột s ng bin, nghch bin - Bit cỏc iu kin cú im cc tr - Bit cỏch tỡm giỏ tr ln nht, giỏ tr nh nht - Bit cỏch tỡm ng tim ng, tim cn ngang 0,4 im 4% - Bin i tt cỏc biu thc m v logarit - Gii c cỏc pt, bpt m logarit n gin .c om S cõu S im T l % M logarit Thụng hiu - Hiu c cỏc khỏi nim v cc tr, GTLN, NN, ng tim cn - c c th ca cỏc hm s c bn /g o hm v ng dng Nhn bit - Nhn dng c th hm s, cỏc tớnh cht c bn ca cỏc hm s - Nhn dng cỏc yu t v hm s b3, b4 trựng phng, b1/b1 w w w fa ce bo ok S cõu S im 0,8 im T l % 8% Tớch phõn - Hiu khỏi nim - ng dng nguyờn hm, tớch phõn - Nhn thc c v din tớch hỡnh phng, th tớch trũn xoay S cõu S im 0,4 im 0,4 im www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1,4 im www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Thc hin c - Vn dng lm phộp toỏn chia hai c cỏc bi toỏn s phc bi toỏn bin lun - Bit tỡm nghim v s phc: Tỡm s phc ca phng phc cú modun trỡnh bc hai vi h nh nht s thc - Cỏc bi toỏn phc v s phc: (nu < 0) phng trỡnh, xỏc nh s hng 2 1 0,4 im 0,4 im 0,2 im 0,2 im 4% 4% 2% 2% - Bit khỏi nim - Hiu c cỏc - Tớnh c th - Vn dng tớnh a din, a khỏi nim v a tớch lng tr khong cỏch gia din u din v chúp cỏc yu t im, - Nm c cỏc - Tớnh c cỏc - Vn dng cỏc ng, mt cụng thc tớnh cỏc yu t c bn: din kin thc v gúc, yu t ca a tớch tam giỏc, th khong cỏch lm din tớch a din, chiu bi - Nhn dng c cao cỏc yu t v a din 2 0,6 im 0,4 im 0,4 im 0,2 im 6% 4% 4% 2% - Bit cỏc khỏi - Hiu c v - Lp c: ptmp, Vn dng lm c nim h to mp, t, mc, tớch cú ptt, ptmc cỏc bi v hỡnh khụng gian hng, tớch vụ - Tớnh c chiu, ng - Nhn dng c hng, VTCP, khong cỏch v vuụng gúc chung, phng trỡnh mt VTPT ca t, mp gúc gia cỏc yu t cỏc bi toỏn v gúc, cu, ptmp, ptt - Hiu c tõm t, mp, im khong cỏch, cc - Nm c cỏc v bỏn kớnh ca tr yu t v t, mp, mt cu mc Vit c phng trỡnh mp, t, mt cu 2 0,6 im 0,4 im 0,4 im 0,2 im 1,2 im 12% Ta iL ie uO nT hi D H oc - Bit cỏch biu din hỡnh hc ca s phc, mụun ca s phc, s phc liờn hp - Thc hin c cỏc phộp toỏn cng, tr, nhõn s phc om c bo ok 1,6 im 16% w w w fa ce S cõu S im T l % Hỡnh hc gii tớch khụng gian /g ro up S cõu S im T l % Hỡnh hc khụng gian tng hp Nún, tr, cu - Hiu c c bn v s phc, cỏc khỏi nim liờn quan n s phc - Nhn bit c dng s phc s/ S phc TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG 4% 4% 2% 14% 4% 01 T TON T l % S cõu S im www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1,6 im www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG 4% 4% 2% 16% 6% 18 3,6 im 15 3,0 im 11 2,2 im 1,2 im (36%) (30%) (22%) (2%) Mễ T Nhn bit Ch hm s luụn ng bin trờn Nhn bit Ch im cc tr ca hm s trựng phng Nhn bit Tỡm GTNN ca hm s bc hai trờn Nhn bit Bng bin thiờn hm s Thụng hiu Xột tớnh n iu ca hm s bc Thụng hiu Tỡm m hm s t cc i ti im Thụng hiu Thụng hiu Vn dng 10 Vn dng 11 Vn dng cao Nhn bit w w fa uO nT hi D ie iL s/ up /g ro Xỏc nh giỏ tr ca tham s hm s cú cc tr tha mt iu kin cho trc Ch s ng tim cn ca mt th hm s cú cha cn Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc nhiu bin s Nhn bit tớnh cht ca logarit 14 Nhn bit Gii phng trỡnh lụgarit dng log a f x b 15 Nhn bit Gii bt phng trỡnh dng a f x a f x 16 Thụng hiu Biu din giỏ tr logarit theo giỏ tr logarit khỏc 17 Thụng hiu Gii bt phng trỡnh logarit bng pp t n ph 18 Thụng hiu Gii phng trỡnh m bng pp t n ph 19 Vn dng thp Vn dng thp Gii quyt bi toỏn phng trỡnh m cha tham s ok ce Hm s ly tha M, logarit S giao im ca ng thng v th hm s Nhn bit tớnh n iu ca hm s m c s a: y a x bo GTNN ca hm s trờn mt on Nhn bit 13 w om 12 MC c Hm s v cỏc bi toỏn liờn quan CU Ta BNG Mễ T CHI TIT NI DUNG CU HI CH 50 H oc Tng s cõu Tng s im T l % 01 T TON T l % 20 Tỡm TX ca hm s logarit kt hp gii bpt cha du giỏ tr tuyt i www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 T TON 22 Nhn bit Tỡm nguyờn hm theo bng nguyờn hm Tớch phõn v ng dng 23 Nhn bit Cụng thc tớnh th tớch trũn xoay 24 Thụng hiu 25 Thụng hiu 26 Vn dng thp Tỡm yu t tớch phõn 27 Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi hai ng cong 28 Vn dng thp Vn dng cao 29 Nhn bit S phc liờn hp, mụun ca s phc 30 Nhn bit Phn thc v phn o ca s phc S phc 31 Thụng hiu Gii phng trỡnh bc hai vi h s thc 32 33 Thụng hiu Vn dng 34 Vn dng cao 35 Nhn bit 36 Nhn bit Nhn bit v hỡnh bỏt din Nhn bit Nhn bit v gúc gia ng thng v mt phng H oc uO nT hi D Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi mt ng cong , trc honh v hai ng thng x = a , x = b Ta iL ie p dng tớnh din tớch hỡnh phng tỡm t s din tớch up s/ Cỏc phộp toỏn trờn s phc ro /g om c 37 p dng tớnh cht ca tớch phõn Tng hp cỏc phộp toỏn ca s phc Liờn h tớnh cht hỡnh hc ca s phc Nhn bit v ng cao ca lng tr ng 39 Thụng hiu Xỏc nh v tớnh ng cao ca hỡnh chúp cú cnh bờn vuụng gúc vi ỏy Hiu v mi quan h gia lng tr v hỡnh tr 40 Vn dng Vn dng tớnh th tớch ca mt a din fa Hỡnh hc khụng gian tng hp Nún, tr, cu 01 21 41 Vn dng Vn dng v khong cỏch gia ng thng chộo 42 Vn dng cao Vn dng xỏc nh v tớnh khong cỏch gia hai ng thng chộo 43 Nhn bit Nhn bit v di ca vộc t Phng phỏp 44 Nhn bit Nhn bit v phng trỡnh mt cu Thụng hiu ok 38 bo ce w w w TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG Vn dng tớnh cht ly tha vo bi toỏn thc t Vn dng cao www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG Nhn dng v ng thng 46 Thụng hiu Hiu v tớch vụ hng ca hai vộc t 47 Thụng hiu Hiu v khỏi nim v hai vộc t bng 48 Vn dng Vn dng v ta v tớch vụ hng ca hai vộc t 49 Vn dng 50 Vn dng cao Tỡm ta im tha ptmp v iu kin v khong cỏch Vn dng lp phng trỡnh ng thng tha iu kin H oc Ta iL ie THI TH THPT QUC GIA NM 2017 Mụn Toỏn Thi gian: 90 phỳt 4x x2 C y x4 x D y tan x ro B y x3 up s/ Cõu 1.Trong cỏc hm s sau, hm s no ng bin trờn ? A y /g Cõu 2.S im cc tr ca hm s y x x l: D A B C Cõu Bng bin thiờn sau õy l ca hm s no? D bo - Ơ ok c om A.3 B C Cõu 3.Giỏ tr nh nht ca hm s y x x l: w ce + +Ơ - Ơ x+2 x- 2x + D y = C y = 1+ x 2x + x- Cõu Cho hm s f ( x) x 3x 12 x Hóy tỡm mnh sai cỏc mnh sau? w A y = w +Ơ -1 + fa x y y 2x + x+1 01 45 Nhn bit uO nT hi D T TON ta khụng gian B y = A f ( x) tng trờn khong (1;1) B f ( x) tng trờn khong (1;3) C f ( x) gim trờn khong (3; 1) D f ( x) gim trờn khong (5;10) Cõu 6.Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x3 3mx2 3(m2 1) x t cc i ti im x ? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 T TON TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG A m B m C m D m Cõu 7.Tỡm giỏ tr ln nht v nh nht ca hm s y x3 3x2 x 35 trờn on 4; ? A max y 40, y B max y 40, y 15 C max y 15, y 41 D max y 40, y 41 01 4;4 4;4 4;4 4;4 4;4 4;4 Cõu Vi giỏ tr no ca m phng trỡnh x + 3x - = m cú nghim phõn bit? B m > C m < A m ẻ (- 2;2) D m ẻ (- 2; 0) H oc 4;4 4;4 Cõu Vi giỏ tr no ca m thỡ th hm s y = x - 2x + (1 - m )x + m ct trc honh ti im ổ ổ ổ1 ữ C " m ẻ ỗỗ- ;1ữ ữ ỗố ữ ứ ữ\ {0} B " m ẻ ỗỗ- ;1ữ ữ ỗố ữ ứ A " m ẻ (- Ơ ;1) uO nT hi D phõn bit cú honh x 1, x 2, x tha x 12 + x 22 + x 32 < ữ D " m ẻ ỗỗ ;1ữ ữ ữ ỗố4 ứ x v ng thng d : y x m Khi d ct (C ) ti im phõn bit v x2 tip tuyn vi (C ) ti hai im ny song song vi thỡ m phi bng? ie Cõu 10 Cho th (C ) : y B C D s/ A Ta iL A m B m C m D m Cõu 11 Cho cỏc s thc x, y tha x y 2( x y 3) Giỏ tr ln nht ca x y l: up Cõu 12 Cho hai s dng a, b, a Mnh no di õy sai? A log a a B alog b b C log a a 2a a D log a om /g ro Cõu 13 Trong cỏc hm s sau, hm s no ng bin trờn xỏc nh? x x x x A y B y C y D y Cõu 14 Tỡm nghim ca phng trỡnh: log x 13 c A x ok B x C x D x Cõu 15 Tỡm nghim ca bt phng trỡnh 5x 53 x A ; 4; B ; 1; C 1; bo D 4;1 2c fa A ce Cõu 16 Cho c log15 Hóy tớnh log 25 15 theo c B c C c D ỏp ỏn khỏc w w w x 5log x Cõu 17 Giibtphngtrỡnh 2log 0,2 A x 1 ; x 25 B x C x ; x Cõu 18 Tng cỏc nghim ca phng trỡnh: 5x1 53x 26 l: A.3 B.4 C D x D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 T TON TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG Cõu 19 Tỡm hp T tt c cỏc giỏ tr ca tham s m phng trỡnh x1 m.2 x2 cú hai nghim phõn bit A T 2; B T 2; C T ; 2; D T ; A \ C ;5 D 5; H oc B 01 Cõu 20 Tp xỏc nh ca hm s y ln x x l: A f ( x)dx x B ln f ( x)dx x C uO nT hi D Cõu 21 Mt khu rng cú tr lng g 4.105 Bit tc sinh trng ca cỏc cõy khu rng ú l 4% mi nm Hi sau nm, khu rng ú s cú bao nhiờu g? (tỡm ỏp ỏn chớnh xỏc nht) A 480.660 B 486.060 C 586.060 D 486.660 x Cõu 23: Tỡm nguyờn hm ca hm s f ( x) l: 5x f ( x)dx ln D f ( x)dx x ln A V f ( x)dx B V b f b C V f ( x)dx ( x)dx a a b D V | f ( x) | dx iL b ie Cõu 24: Th tớch ca trũn xoay sinh quay hỡnh phng gii hn bi th hm s y f ( x) liờn tc, trc Ox v hai ng thng x = a, x = b (vi a b ) quanh trc Ox c tớnh bi cụng thc: a a Ta Cõu 25: Cho hm s f ( x) cú o hm trờn on [-1;3], bit f (1) v f (3) s/ Tớnh I f '( x)dx up B S e Cõu 27: Bit x3 ln xdx D S 10 D S 32 5 x Cõu 28: Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi cỏc ng y ( x 1) , y e v x = 23 e ok ce A B S bo A S b ae4 b vi a, b l nhng s nguyờn Tớnh S a 32 c C S om /g A S ro A I = B I = C I = -7 D I = -10 Cõu 26: Din tớch hỡnh phng gii hn bi hm s y x 3x v trc honh l S, ú: B 32 23 e C S C 23 e D 23 2e w w w fa x2 Cõu 29: Prabol y chia hỡnh trũn cú tõm ti gc ta , bỏn kớnh 2 thnh hai phn Gi S1 l S din tớch phn gii hn bi Parabol v ng trũn, S2 l phn din tớch cũn li Khi ú t s l: S1 A B C D Cõu 30: Cho s phc z = - 4i Liờn hp ca s phc z cú mụun l: A B 41 C D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 T TON TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG Cõu 31 Cho s phc z = + i Phn thc v phn o ca s phc ln lt l: H oc 01 Cõu 3: Phng trỡnh 8z z cú nghim l: uO nT hi D 4i bng : 4i Cõu 32 S phc z Cõu 33 Cho s phc z tho iu kin: 2i z i i Phn o ca s phc iL ie w z z l: Ta Cõu 34 Trong mt phng phc, cho im A,B,C ln lt l im biu din cho s phc z1 i, z2 i , z3 a i a tam giỏc ABC vuụng ti B thỡ a bng bao nhiờu: up s/ om /g ro Cõu 35 Cho lng tr ng ABC.ABC ng cao ca hỡnh lng tr l: A AB B AB C AC D AA Cõu 36 S nh ca mt hỡnh bỏt din u l: A Sỏu B Tỏm C Mi D Mi hai Cõu 37 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA vuụng gúc vi mt phng ỏy, gúc gia ng thng SC v mt phng ỏy l: B SAC c A SBA C SDA D SCA fa ce bo ok Cõu 38 Cho hỡnh chúp S.ABCD, ỏy l hỡnh vuụng cnh a, SA vuụng gúc mt ỏy, gúc gia mp(SBD) v mt ỏy bng 600 ng cao ca chúp l: a a a a A B C D 2 2 Cõu 39 Mt hỡnh tr ngoi tip hỡnh lng tr tam giỏc u vi tt c cỏc cnh bng a cú din tớch xung quanh bng? w w w a a A B a C D 3 Cõu 40 Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cnh a, tõm O Th tớch t din AABO l: a2 a3 A a3 B 12 a3 C a3 D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 T TON TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG Cõu 41 Cho lng tr ABC.A'B'C' cú ỏy l tam giỏc u cnh a , Hỡnh chiu vuụng gúc ca im A lờn mt phng (ABC) trựng vi trng tõm tam giỏc ABC Bit khong cỏch gia hai ng thng AA v BC bng a Khi ú th tớch ca lng tr l: B 12 a3 a3 3 C D a3 24 01 a H oc A 2a 14 B 2a 21 a 14 C a 14 uO nT hi D A Cõu 42 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh bng 2a Tam giỏc SAD l tam giỏc u v (SAD) nm mt phng vuụng gúc vi mt phng ỏy Khong cỏch gia hai ng thng AD v SB l: D uur Cõu 43 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho a 1;0;2 Tỡm di ca vect a A B C D Cõu 44 Trong cỏc phng trỡnh sau, phng trỡnh no l phng trỡnh mt cu: A x y z B x y z C x y z x 15 D x y z 2 2 ie iL 2 Ta up s/ Cõu 45 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho ng thng d: 2 x y z Vộc t ch phng ca ng thng d l: A n 1; 2;0 B n 1; 3;2 c om /g ro C n 1;2;0 D n 1;3; Cõu 46 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai vec t a m;3;4 v b 4; m; Tỡm giỏ tr ca m a b A B -2 C -4 D Cõu 47 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho tam giỏc ABC vi A 1;2; , B 2;3; , ok C 1;0;1 Tỡm ta nh D cho ABCD l hỡnh bỡnh hnh ce bo D 0; 1; D 0;1;2 D 0;1; D 0; 1;2 A B C D Cõu 48 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho ba im M 2;3; , N 1;1;1 , P 0; m;0 fa Tỡm giỏ tr ca m tam giỏc MNP vuụng ti M B m = - w A m = C m = 15 D m = 13 w w Cõu 49 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho ba im M 1;1;1 v N 1;1;0 ; P 3;1; Tỡm ta im Q thuc mt phng Oxz v cỏch u ba im M , N , P A Q ;0; 6 B Q ;0; C Q ;0; 6 D Q ;0; 6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG x y z Cõu 50 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho cỏc ng thng d1 : ; x y z x y z ; d3 : ng thng d ct cỏc ng thng d1, d2 v song d2 : song vi ng thng d3 cú phng trỡnh l: x y z x y z A B 4 x y z x y z C D 4 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 T TON www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... THễNG THNH LONG 4% 4% 2% 14% 4% 01 T TON T l % S cõu S im www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1,6 im www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG 4% 4%... THễNG THNH LONG Vn dng tớnh cht ly tha vo bi toỏn thc t Vn dng cao www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRNG TRUNG HC PH THễNG THNH LONG Nhn... v iu kin v khong cỏch Vn dng lp phng trỡnh ng thng tha iu kin H oc Ta iL ie THI TH THPT QUC GIA NM 2017 Mụn Toỏn Thi gian: 90 phỳt 4x x2 C y x4 x D y tan x ro B y x3 up s/ Cõu 1.Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT THINH LONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT THINH LONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT THINH LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay