ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT THIEN TRUONG

6 131 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT THIÊN TRƯỜNG ĐỀ KHẢO SÁT KỲ THI THPT QUỐC GIA Môn Toán - Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC -  - + Ta iL ie  y’ y  x -1 A y   x  3x  (-  C y  x  3x  B y   x  3x  up s/ 2;0),( 2; + ¥ ) ro Câu Đồ thị hàm số y = 2x3 + 3x - là: (TH) A B y om /g y I -1 O 1 x oc D hi D y  x  3x  C D y x -1 O x bo ok O c uO A Hàm số đồng biến khoảng (–; 1) (1; +) B Hàm số nghịch biến khoảng (–; 1) (1; +) C Hàm số nghịch biến ¡ D Hàm số đồng biến ¡ Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu (TH) H 2x - đúng? (NB) x- nT Câu Kết luận tính đơn điệu hàm số y = 01 Câu Kết luận tính đơn điệu hàm số y = 2x3 + 3x - đúng? (TH) A Hàm số nghịch biến khoảng (- ¥ ;- 1),(0; + ¥ ) , đồng biến khoảng (- 1;0) B Hàm số đồng biến ¡ C Hàm số đồng biến khoảng (- ¥ ;- 1),(0; + ¥ ) , nghịch biến khoảng (- 1;0) D Hàm số nghịch biến ¡ , giá trị lớn hàm số  1; 2 (VDT) x2 A B C D Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x   m  1 x  m  có w fa ce Câu Cho hàm số y  x  w w ba điể m cực tri ̣ta ̣o thành mô ̣t tam giác có diê ̣n tić h bằ ng 32 (VDC) A m  B m  3 C m  3 Câu Đồ thị hàm số y = x - 4x + là: (TH) A B C www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D m  D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B y = -2; x = C y = -2; x = -1 D y = 2; x = mx  Câu Tìm m để hàm số y  có tiệm cận ngang qua A 1; (TH) 2x  m A m  2 B m  2 C m  2 D m  Câu Cho hàm số y  x  x  mx  Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x  (VDT) A m  1 B m  C m  D m  2 Câu 10 Cho hàm số y   x   m  1 x   2m  1 x  Với giá tri ̣nào của m hàm số nghich ̣ biế n   (VDT) A m  C m  2 uO B m  2 nT hi D  H A y = 2; x = -1 01 2x - là: (NB) x- oc Câu Tiệm cận đồ thị hàm số y = D m  2 Câu 11 Cho hàm số f  x   x  có lim f  x   1, lim f  x   1 Khẳng định sau x  x  Ta iL ie x up s/ (TH) A.Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  1 C Đồ thị hàm số cho không có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  1 Câu 12 Cho hàm số y   x  1 Tìm tập xác định hàm số (TH) B 1;   ro A  ;1 om /g Câu 13 Tập xác định hàm số y   x  1 3 C  D  \ 1 là(TH) w w w fa ce bo ok c A  B 1;   C  ;1 D  \ 1 x Câu 14.Trong các đồ thi ̣dưới đây, đồ thi ̣nào là da ̣ng của đồ thi ̣hàm số y = a với a >1? (NB) A Hình B Hình C Hình D Hình www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 15 (NB) Tìm tập xác định hàm số y = log9 (x + 1) - ln (3 - x)+ A D = (3; + ¥ B D = (- ¥ ;3) ) C D = (- ¥ ;- 1)È (- 1;3) D D = (- 1;3) Câu 16 (TH) Tâ ̣p xác đinh ̣ của hàm số là: x+ - 2)= Ta có nghiệm: D B x = x = - A x = log x = log hi D x = x = 2 B (3x)3 + (x - 4)5 = A x + = uO nT Câu 19 (NB) Trong phương trình sau đây, phương trình có nghiệm? oc Câu 18 (VDT) Giải phương trình log (2 - 1).log (2 C x = log x = log D - 13 < m < C - < m < x H B < m < A - 13 < m < - 01 A (-∞;1) (3;+∞) B (-∞;1][3;+∞) C (1;3) D [1;3] x x+ Câu 17 (TH) Tìm m để phương trình - + = m có nghiệm x Î (1;3) C 4x - + = D 2x - = 25 B log x + log ³ log x A 2log (x + 1)³ log x 25 25 D log (x + 1)³ log x up s/ C log (x + 1)³ 2log x Ta iL ie Câu 20 (NB) Bất phương trình log (x + 1)³ log x tương đương với bất phương trình đây? 5 25 B cos 2x ; C xcos2x; D - om /g A cos2x ro Câu 21 (NB)Hàm hàm sau nguyên hàm hàm số f (x) = sin 2x ? (NB) cos 2x Câu 22 (NB) Cho hàm số F(x) nguyên hàm hàm số f(x) K Khẳng định sau sai: (N A F’(x) = f(x); c B F(x) + C nguyên hàm f(x); ok C Có F(x) nguyên hàm hàm số f(x); bo D Mọi nguyên hàm f(x) có dạng F(x) + C ò 2x - dx Kết là: (TH) x+ fa ce Câu 23 Tính nguyên hàm B - ln x + + C w A + ln x + + C w w C 2x + ln x + + C Câu 24 Tính D 2x - 7ln x + + C ò (3sin x + 2cos x)dx , kết là: (TH) A 3cosx + 2sinx B 3cosx + 2sinx + C C - 3cosx + 2sinx + C D 3cosx – 2sinx + C Câu 25 Tính ò sin x cos xdx Kết là: (TH) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 sin x + C B C sin x + C D - sin x + C 2 (2 - x ) - x + 2x + C Câu 27 Biết a  D 2- x - + C (2 - x ) - x - (2 - x ) - x + C 01 C - B (2 - x ) - x + 2x + C oc 2 - xdx Kết là: (VD) log (log 10) Giá trị 10 a là: (TH) log 10 hi A B log 10 C D Câu 28 (TH) Cho hai số phức z1 = + i z2 = - 3i Tính môđun của số phức z - z2 H òx Câu 26 Tính nguyên hàm A (2 - x ) sin x + C D A - uO nT A B C D Câu 29 (TH) Cho số phức z = + 2i.Tìm phần thực phần ảo số phức Ta iL ie A Phầ n thực bằ ng -5 phần ảo bằ ng -2 B Phầ n thực bằ ng phần ảo bằng C Phầ n thực bằ ng phần ảo bằng -2 D Phầ n thực bằ ng phần ảo bằng -2i Câu 30(TH) Kí hiệu z 1, z2, z3, z4 bốn nghiệm phức phương trình z - 3z2 - = Tính up s/ A T = B T = C T = + D.T = Câu 31(VDT) Cho số phức z thỏa mañ (2 - i)z = (2 + i)(1- 3i) Gọi M điểm biểu diễn z Khi đó to ̣a đô ̣ điể m M là : om /g ro A M(3;1 ) B M(3;-1) C M(1;3) D M(1;-3) Câu 32 (VD) Cho số phức z có phầ n ảo âm, gọi w = 2z + i Khi đó khẳ ng đinh ̣ nào sau về W là đúng ? ok c A.w là số thực B.w có phầ n thực bằ ng C w có phầ n ảo bằ ng D w có phầ n ảo dương Câu 33(VDT) Gọi T tập hợp số phức z thỏa mañ lươ ̣t là các số phức có mô đun nhỏ nhấ t và lớn nhấ t Tìm số phức B.-2+12i C.6-4i D.12+4i bo A.2-2i Gọi z 1, z2  T lầ n w w w fa ce 39 39 39 39 B C D 32 96 32 16 Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, biết AB = a; AD  a Hình chiếu S lên đáy trung điểm H cạnh AB; góc tạo SD đáy 600 Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a 13 A Đáp án khác B C D Câu 35: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAC) (SAB) vuông góc với (ABCD) Góc (SCD) (ABCD) 60o Thể tích khối chóp S.ABCD là: A A B C D Câu 36: (NB)Tổng diện tích mặt hình lập phương bằng 96 cm Thể tích khối lập phương đó là: A 91 cm B 84 cm C 48 cm D 64 cm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 37 (TH)Kim tự tháp Kêốp Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m Thế tích nó là: A 2952100 m3 B 7776300 m3 C 3888150 m3 D 2592100 m3 Câu 38 Gọi l , h, R lần lượt độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy khối trụ (T) Thể tích V khối trụ (T) A V   R h B V   R 2l D V   R h C V  4 R3 C 94 (cm2 ) B 90 (cm2 ) D 96 (cm2 ) oc A 92 (cm2 ) 01 Câu 39 (NB)Cho hình trụ có bán kính đáy cm chiều cao cm Diện tích toàn phần hình trụ H Câu 40 (TH)Hình trụ (T) được sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB Biết AC  2a  ACB  450 Diện tích toàn phần S hình trụ(T) C Stp  16 a A 2R2 B R Diện tích thiết diện hình trụ với   Ta iL ie hình trụ cách trục khoảng bằng 3R Mặt phằng   song song với trục uO Câu 41.Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R chiều cao bằng D Stp  8 a hi B Stp  10 a nT A Stp  12 a D 2R2 3 C 3R 2 D 3R up s/  Câu 42: (NB)Tìm phương trình mặt phẳng qua M 1;0;0  có vectơ pháp tuyến n  1; 2;1 A  x  y  z  B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   om /g điểm I đoạn thẳng AB A I  1; 2;3 B I  2; 4;6  ro Câu 43: (TH)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  3;5; 7  , B 1;1; 1 Tìm tọa độ trung C I  2;3; 4  D I  4;6; 8 c x   t  Câu 44: (NB) Cho đường thẳng d có phương trình tham số  y   2t (t  R) Hỏi vectơ sau,  z  5t  bo ok vectơ vectơ phương đường thẳng d     A b  (1; 2;0) B v  (2;1;0) C u  (1;2; 5) D a  (2;1; 5) Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm mặt phẳng ( P) qua gốc tọa độ song song với ce mặt phẳng  Q  : 5x  y  z   B  P  : 5x  y  z  C  P  : 5x  y  z  D  P  : 5x  y  z  .fa A  P  : 5x  y  z  w Câu 46: (TH) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm M  2;1; 2  N  4; 5;1 Tìm độ dài w w đoạn thẳng MN A B 41 C D 49 Câu 47: (NB)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  5   y    z  Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu  S  (NB) A I  5; 4;0  R  B I  5; 4;0  R  C I  5; 4;0  R  D I  5; 4;0  R  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x2 y z 1 (m   ) mặt phẳng   2m  1 2 ( P) : x  y  z   Tìm giá trị m để đường thẳng  song song với mp ( P) (VDT) A m  B m  1 C m  D m  Câu 49: Trong phương trình sau, phương trình phương trình tham số đường thẳng  qua điểm A(1; 4;7) vuông góc với mặt phẳng ( P) x  y  z   (VDT) Câu 48: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  : hi D H oc 01  x   2t  x   1t x  1 t x  1 t     A  y   2t ; t   B  y   4t ; t   C  y   4t ; t   D  y   2t ; t    z   7t  z   3t  z  2  7t  z   2t     Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  3;2;1 , B  1;3;2  ,C  2;4; 3 Tính tích   vô hướng AB AC         A AB AC  6 B AB AC  C AB AC  4 D AB AC  (TH) nT HẾT w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO Họ và tên thí sinh………………………………… Số báo danh……………………………… www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... Câu 14.Trong các đồ thi ̣dưới đây, đồ thi ̣nào là da ̣ng của đồ thi ̣hàm số y = a với a >1? (NB) A Hình B Hình C Hình D Hình www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... Câu 25 Tính ò sin x cos xdx Kết là: (TH) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 sin x + C B C sin x + C D - sin x + C 2 (2 - x ) - x + 2x + C... đó là: A 91 cm B 84 cm C 48 cm D 64 cm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 37 (TH)Kim tự tháp Kêốp Ai Cập được xây dựng vào khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT THIEN TRUONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT THIEN TRUONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT THIEN TRUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay