ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT QUAT LAM

11 128 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN Cấp độ Nhận biết Vận dụng Câu: 4,5,6 Câu: 7,8,9 Câu: 10,11 Cấp thấp độ Cấp độ cao uO nT hi D H oc 01 Chủ đề Ứng dụng đạo hàm để khảo Câu: 1,2,3 sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số - Nắm khái niệm đồng biến, nghịch biến, cực trị, tiệm cận đứng, tiệm cận ngang - Sự tương giao hai đồ thị hàm số - Nắm dạng đồ thị hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, bậc nhất/bậc Cộng Thông hiểu up s/ Ta iL ie Số câu: Số câu:3 Số câu:3 Số câu:2 Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: 0.4 0.6 0.6 0.6 om /g ro Tổng:3 câu Tổng:0.6 điểm 27% c Cấp độ ok Chủ đề Nhận biết Tổng:3 câu Tổng:0.6 điểm 27% Cộng Thônghiểu Vận dụng Cấp độ Cấp độ thấp cao Câu: 6,17, 18, 19 Câu: 21 Câu: 20 w w w fa ce bo Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, Câu: 12,13, hàm số lôgarit - Nắm hàm số lũy 14,15 thừa, mũ, loogarit đạo hàm hàm tương ứng - Nắm phương trình,bất phương trình mũ, loogarit - Vận dụng kiến thức để giải toán thực tế Số câu: Số điểm: 0.8 Tổng:3câu Tổng:0.6 điểm 27% Số câu:11 Số điểm: 2.2 Tỉ lệ: 100% Tổng: câu Tổng:11 Tổng:0.4điểm câu 19% Tổng: 2.2điểm 100% Số câu:4 Số câu:1 Số câu:1 Số Số điểm: Số điểm: Số điểm: câu:10 0.8 0.2 0.2 Số điểm: 2.0 Tỉ lệ: 100% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cấp độ Tổng: Tổng: câu câu Tổng:0.8 Tổng:0.2 điểm điểm 40% 10% Tổng: câu Tổng:0.2 điểm 10% Tổng:104 câu Tổng: 2.0 điểm 100% Cộng Nhậnbiết Thônghiểu Vận dụng 01 Tổng: câu Tổng:0.8 điểm 40% Câu: 26 H Câu: 22, Câu: 25 23, 24 uO nT hi D Câu: Nguyên hàm, tích phân - Nắm khái niệm 27,28 nguyên hàm, tích phân ứng dụng tích phân để tính diện tích thể tích - Nắm phương pháp tính tích phân, tính chất tích phân oc Cấp độ Cấp độ thấp cao Chủ đề om /g ro up s/ Ta iL ie Số câu: Số câu:3 Số câu:1 Số câu:1 Số Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: câu:7 0.4 0.6 0.2 0.2 Số điểm: 1.4 Tỉ lệ: 100% Tổng: Tổng: Tổng: Tổng: Tổng: câu câu câu câu câu Tổng:0.4 Tổng:0.6 Tổng:0.2 Tổng:0.2 Tổng: điểm điểm điểm điểm 1.4điểm 29% 43% 14% 14% 100% Nhậnbiết Thônghiểu Vận dụng Cộng c Cấp độ ok Chủ đề Cấp độ Cấp độ thấp cao Câu: 33 32, Câu: 34 w w w fa ce bo Câu: 29, Số phức - Nắm khái niệm số 30, 31 phức, phần thực, phần ảo, điểm biểu diễn số phức, số phức liên hợp - Nắm phép toán số phức Số câu: Số điểm: 0.6 Số câu:2 Số câu:1 Số câu:0 Số Số điểm: Số điểm: Số điểm: câu:6 0.4 0.2 0.0 Số điểm: 1.2 Tỉ lệ: 100% Tổng: Tổng: Tổng: Tổng: Tổng: câu câu câu câu câu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cấp độ Tổng:0.4 điểm 33% Tổng:0.2 Tổng:0.2 Tổng: điểm điểm 1.2điểm 17% 25% 100% Cộng Nhậnbiết Thônghiểu Vận dụng 01 Tổng:0.6 điểm 50% H Câu 38 D Câu 37 Ta iL ie uO nT - Hiểu công thức tính thể tích khối lăng trụ khối chóp - Tính thể tích khối lăng trụ khối chóp -Tính khoảng cách hai đường thẳng chéo Câu 36 hi Khối đa diện - Nắm loại khối đa diện Câu 35 - Hiểu khái niệm thể tích khối đa diện oc Cấp độ Cấp độ thấp cao Chủ đề bo ok c om /g ro up s/ Số câu: Số câu:1 Số câu:1 Số câu:1 Số Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: câu:3 0.2 0.2 0.2 0.2 Số điểm: 0.8 Tỉ lệ: 100% Tổng: Tổng: Tổng: Tổng: Tổng: câu câu câu câu câu Tổng:0.2 Tổng:0.2 Tổng:0.2 Tổng:0.2 Tổng: điểm điểm điểm điểm 0.8điểm 25% 25% 25% 25% 100% Cộng Nhậnbiết Thônghiểu Vận dụng ce Cấp độ Cấp độ Cấp độ thấp cao w fa Chủ đề w w Khối nón, khối trụ, khối cầu - Nắm công thức tính diện tích xung quanh thể tích khối nón, khối trụ Câu 39 - Nắm công thức tính diện tích mặt cầu thể tích Câu 40 Câu 41 Câu 42 khối cầu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Tính diện tích xung quanh thể tích khối nón, khối trụ - Xác định tâm mặt Cấp độ oc Số câu:4 Số điểm: 0.8 Tỉ lệ: 100% Tổng: câu Tổng: 0.8điểm 100% H Số câu:1 Số điểm:0.2 Tổng: câu Tổng:0.2 điểm 25% D Số câu:1 Số câu:1 Số Số điểm:0.2 điểm:0.2 Tổng: Tổng: câu câu Tổng:0.2 Tổng:0.2 điểm điểm 25% 25% hi Số câu:1 Số điểm:0.2 Tổng: câu Tổng:0.2 điểm 25% Cộng nT Nhậnbiết Thônghiểu Vận dụng Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 Ta iL ie Câu 45 Câu 46 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Câu 43 Tọa độ không gian: - Biết xác định tọa độ Câu 44 điểm, tọa độ véc tơ - Nắm pt mặt cầu, pt mặt phẳng pt đường thẳng - Biết viết pt mặt cầu, pt mặt phẳng pt đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước - Biết xét vị trí tương đối hai đường thẳng - Biết tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng - Biết xác định tâm bán kính mặt cầu biết pt Số câu:2 Số điểm:0.4 uO Cấp độ Cấp độ thấp cao Chủ đề Số câu: Số câu: Số điểm: 03 0,4 Số điểm: 0,6 Số câu: 01 Số điểm: 0,2 Số câu:8 Số điểm: 1,6 Tỉ lệ: 100% Tổng: Tổng: Tổng: Tổng: Tổng: câu câu câu câu câu Tổng:0.4 Tổng:0.4 Tổng:0.6 Tổng:0.2 Tổng: điểm điểm điểm điểm 1,6điểm 25% 25% 37,5% 12,5% 100% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 cầu ngoại tiếp hình chóp www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ CÂU Ứng dụng đạo hàm để khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số MÔ TẢ NB: đường tiệm cận NB: Tương giao hai đồ thị hàm số NB: Cực trị TH: Tìm khoảng đồng biến TH: Sự tương giao hai đồ thị TH: Cực trị điểm cho VD: thực tế GTLN, GTNN VD: Tìm đường tiệm cận VD: Tìm GTLN, GTNN cách đặt ẩn 10 VDC: Tìm tham số để hàm số nghich biến 11 VDC: Đồ thị hàm số bậc ba 13 oc H D hi nT uO Ta iL ie NB: Phương trình loogarit NB: Bất phương trình loogarit ro 14 NB: Tính chất đồng biến, nghịch biến hàm mũ, lôgarit up s/ Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, 12 hàm số lôgarit 01 NB: Tập xác định hàm số lũy thừa 16 TH: Tính chất lũy thừa 17 TH: Đạo hàm hàm lôgarit 18 TH: Các công thức lôgarit 19 TH: GTLN hàm số cách đặt ẩn phụ 20 VD: Các tính chất lôgarit 21 VDC: Bài toán thực tế hàm số mũ 22 TH: Nguyên hàm cách tìm số C 23 TH: Tính tích phân 24 TH: Nguyên hàm f  x    F  x   ' 25 VD: Phép đổi biến số w fa ce bo ok c om /g 15 w w Nguyên hàm, tích phân www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khối nón, khối trụ, khối cầu Tọa độ không gian NB: Công thức diện tích 28 NB: Công thức thể tích 29 NB: Biểu diễn hình học số phức 30 NB: Phần thực phần ảo số phức 31 NB: Các phép tính số phức 32 TH: Tìm số phức 33 TH: Tính toán số phức phức tạp 34 VD: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức 35 36 37 38 39 40 41 42 Nhậnbiết: số lượng khối đa diện Thônghiểu: Tính thể tích khối chóp Vậndụngthấp: Tính thể tích khối lăng trụ Vậndụngcao: Tính khoảng cách đthẳng Nhậnbiết: Tính thể tích khối trụ Thônghiểu: Tính diện tích xq hình nón Vậndụngthấp: Tính thể tích khối nón Vậndụngcao: Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp Nhậnbiết: xđ véc tơ pháp tuyến mặt phẳng Nhậnbiết: xđ tọa độ tâm bk mặt cầu Thônghiểu: Viết pt mặt cầu Thônghiểu: Tìm tọa độ điểm thứ tư hình bình hành Vậndụngthấp: Viết phương trình mặt phẳng Vậndụngthấp: Xét vị trí tương đối hai đt Vậndụngthấp: Viết phương trình đường thẳng Vậndụngcao: Viết phương trình mặt phẳng 47 48 49 50 oc H D hi nT uO w w w fa ce bo ok c om /g ro 43 44 45 46 01 27 Ta iL ie Khối đa diện VDC: Tích phân hàm số đặc biệt up s/ Số phức 26 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Đề đáp án 2x 1 đường thẳng đây? 1 x C x  D x  Câu 1: Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  D  2;0   0;  uO C  ; 2   0;  nT Câu 4: Cho hàm số y  x  8x  Các khoảng đồng biến hàm số là: A  2;0   2;   B  ; 2   2;   hi D H oc 01 A y  B y  2 Câu 2: Đồ thị hàm số y  x  3x  y   x có điểm chung? A B C D Câu 3: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ, khảng định sau đúng? A Hàm số có giá trị cực tiểu B Hàm số có hai cực trị C Hàm số đồng biến R D Hàm số có cực trị Câu 5: Đồ thị hàm số y  x  x   2m cắt trục hoành ba điểm phân biệt khi: A 23 m 54 B Ta iL ie 20 m 54 C m  3 D 23 m 54 Câu 6: Cho hàm số y  sin 3x  m sin x Giá trị m để hàm số đạt cực đại điểm x  up s/ A m  C m  B m   là: D m  om /g ro Câu 7: Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 2.000.000đ tháng tất hộ có người thuê tăng giá thêm cho hộ 100.000đ tháng có hai hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao công ty cho thuê hộ với giá tháng? A 2.225.000đ B 2.100.000đ C 2.200.000đ D 2.250.000đ c x2  Câu 8: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  là? 2x  ce bo ok A B.2 C D Câu 9: Giá trị lớn hàm số y  sin x   sin x A B C D Câu 10: Các giá trị tham số m để hàm số y  x  3mx  x  m nghịch biến khoảng  0;1 là? fa A m  B m  2 C m  D m  w w w Câu 11: Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d có đồ thị hình vẽ Khảng định sau đúng? A a, d  0; b, c  B a, b, c  0; d  C a, c, d  0; b  D a, b, d  0; c  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 12: Hàm số sau nghịch biến tập xác định  Câu 13: Nghiệm phương trình log  x  1  B x  C x  C x  D C  \ 1; 2 D  2;   D x  Câu 14: Nghiệm bất phương trình log3  x  3  B x  A x   x3 Câu 15: Tập xác định hàm số y   x  x   Câu 16: Cho a số thực dương Biểu thức P  a5 A P  a B P  a Câu 17: Đạo hàm hàm số y  ln sin x viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ B tan x C cot x D P  a5 sin x D Ta iL ie Câu 18: Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau? nT C P  a uO A ln cos x a4 D a2a hi B  \ 0 H A  x 01 C y  log e x B y  log x A x    D y    e oc A y  x log c b , a, b, c  log c a C aloga b  b,0  a, b  D log a 2b  log a  log b, b  0, a  2 Câu 19: Với giá trị x hàm số y   log3 x  log3 x đạt giá trị lớn A x  B x  C x  D x  3 Câu 20: Điều sau không đủ để suy log x  log y  10 ? B log a b  A alog c  clog a ,0  a, b, c  b om /g ro up s/ b A y  210log x B log  xy   10 C log x3  log y3  30 D x  210log y Câu 21: Tỉ lệ tăng dân số nước ta trì mức 1,06% Theo số liệu tổng cục thống kê, dân số nước ta năm 2014 90.728.600 người Với tốc độ tăng dân số năm 2050 dân số nước la (làm tròn đến hàng triệu) A 134 triệu B 161 triệu C 133 triệu D 154 triệu Câu 22: Giả sử F  x  nguyên hàm hàm số f  x   cos x cho đồ thị hàm số F  x  bo ok c ce f  x  cắt điểm trục tung, F  x  fa A  sin x B sin x 2 C  sin x  1 sin x  D b w Câu 23: Nếu b  a  biểu thức  x dx có giá trị C  3ab x 1 Câu 24: Một nguyên hàm f  x  F  x   f  x  1 x 1 2 A 2x B C x   ln x x w B  3ab D  ab w A  ab a Câu 25: Cho f  x  liên tục  a; b D  x  1 b  f  x  dx a www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 b A b  f  a  b  x  dx  f  2a  b  x  dx B a b C a b  f  a  b  x  dx D a  f  a  2b  x  dx a Câu 26: Cho hàm số f  x  liên tục R thỏa mãn f   x   f  x   x x  Giá trị  f  x  dx 1 01 oc A 1 B C D Câu 27: Giả sử hình phẳng tạo đường y  f  x  , y  0, x  a, x  b  a  b  có diện tích S1 , B S2  3S1 C S2  4S1 D S2  S1 D A S2  2S1 H hình phẳng tạo đường y  g  x   f  x  , y  0, x  a, x  b có diện tích S Lựa chọn phương án Ta iL ie uO nT hi Câu 28: Hình phẳng tạo đường y  f  x  , y  g  x  , x  a, x  b  a  b  có diện tích S1 quay quanh Ox tạo thành vật tròn xoay tích V1 , hình phẳng tạo đường y  2 f  x  , y  0, x  a, x  b có diện tích S quay quanh Ox tạo thành vật tròn xoay tích V2 Lựa chọn phương án A V1  8V2 B V1  4V2 C V2  8V1 D V2  4V1 Câu 29 Tìm điểm biểu diễn hình học số phức z   9i A M(8;9) B M(8;-9) C M(8;-9i) D M(8;9i) B 3z  z   4i om /g ro A 3z  z   4i up s/ Câu 30 Cho số phức z  (2  3i)(3  i) Phần ảo số Z là: A -7 B C -7i Câu 31 Tìm số phức 3z  z biết z   2i D 7i C 3z  z   4i D 3z  z   4i Câu 32 Trong C, phương trình (3 - i) z - = có nghiệm là: 5 5 B z   i c A z   i ok Câu 33 Cho số phức z thỏa mañ (2  i)z  5 C z    i 5 D z    i 2(1  2i)   8i Môđun của số phức w  z  i  bằng: 1 i w w fa ce bo A B C D Câu 34 Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện z  i  là: A Một đường thẳng B Một đường tròn C Một đoạn thẳng D Một hình vuông Câu 35: Có loại khối đa diện đều? A B C D Câu 36 Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc (ABC), SA=2a tam giác ABC cạnh a Thể tích khối chóp S.ABC bằng: w A 3a3 B a3 C a3 D a3 Câu 37 Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có A’B = 2a, đáy ABC có diện tích a2; góc đường thẳng A’B (ABC) 600 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A a3 B 3a3 C a3 D a3 Câu 38 Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân A, BC =2a, mặt bên (SBC) tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đáy Khoảng cách hai đường thẳng SA BC www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A a B a C a D a oc 01 Câu 39: Một hình trụ có diện tích xung quanh 20 chiều cao h  Thể tích khối trụ là: A 20 B 12 C 25 D 16 Câu 40 Gọi S diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đoạn thẳng AC’ hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a quay xung quang trục AA’ Diện tích S A a B a 2 C a D a Câu 41: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác cạnh 2a Thể tích khối nón bằng:  a3 2 a 4 a  a3 B C D 3 3 Câu 42 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, BC = 2a SA vuông góc (ABC) SA = 2a Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho 2 a 3 4 a 3 A 4 a3 B C D  a3 3 nT hi D H A uO Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – z -3= Vectơ mộtvectơ pháp tuyến mặt phẳng (P)   A n  (2; 1; 3) ; B n  (2;0;1) ; C n  (0; 2; 1) D n  (2;0; 1) Ta iL ie Câu 44: Phương trình mặt cầu x  y  z  8x  10 y   có tâm I bán kính R là: 57 B I(4 ; -5 ; 4), R = up s/ A I(4 ; -5 ; 0), R = C I(4 ; ; 0), R = D I(4 ; -5 ; 0), R = A  x  1   y  2   z  3  36 2 2 om /g C  x  1   y  2   z  3  ro Câu 45: Mặt cầu tâm I (1; 2;3) có bán kính AB với A  4; 3;7  B  2;1;3 có phương trình 2 B  x  1   y  2   z  3  2 D  x  1   y     z  3  36 2 c Câu 46: Cho điểm A 1; 1;1 , B  0;1; 2 , C 1;0;1 Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình ok bình hành fa ce bo A D  2; 2;0  B D  2; 2;0  C D  2; 2;0  D D  2;0;0  Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S ) : x  y  z  x  y  8z 10  0; ( P) : x  y  z  2017  Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) tiếp xúc với (S) A x+2y -2z +25 = x+2y -2z + = B x+2y -2z +31 = x+2y -2z – = C x+2y -2z + = x+2y -2z -31 = D x+2y -2z - 25 = x+2y -2z - = w w w x  1 t x  y  z  12  Câu 48: Xét vị trí tương đối hai đường thẳng    y   2t 1 3 z   t  A Cắt B Trùng C Chéo D song song Câu 49: Phương trình đường thẳng AB, với A (-1; 2; 3) B(0; -1; 2) là? A x 1 y  z    3 1 B x 1 y  z    3 1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C x 1 y  z    3 1 D x 1 y  z    3 1 Câu 50: Trong không gian oxyz cho đường thẳng d:  x  1  2t  y  t z  1 t  điểm A(1;2;3).Viết phương trình mp (P) chứa d cho khoảng cách từ A đến (P) lớn C x  y  z   D x  y  z  01 B x  y  z   w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc A x  y  z   www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 cầu ngoại tiếp hình chóp www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ CÂU Ứng dụng đạo hàm để khảo sát biến thi n... phân hàm số đặc biệt up s/ Số phức 26 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Đề đáp án 2x 1 đường thẳng đây? 1 x C x  D x  Câu 1: Đường tiệm... cầu thể tích Câu 40 Câu 41 Câu 42 khối cầu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Tính diện tích xung quanh thể tích khối nón, khối trụ - Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT QUAT LAM , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT QUAT LAM , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT QUAT LAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay