ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT QUANG TRUNG

11 145 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA Thời gian làm bài: 90 phút Vận dụng cao Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 12 Câu 15 ro Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ hàm số lôgarit c om /g Câu 19 ce fa w w w D hi 11 22% 2 Câu 18 Câu 21 Câu 16 Câu 17 10 20% Câu 20 4 1 Câu 22 Câu 24 Câu 28 Câu 14 Câu 23 Câu 25 Câu 26 bo ok Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Câu 14 Câu 11 up s/ Câu 13 Ta iL ie Cộng H Vận dụng thấp nT hàm số Thông hiểu uO Ứng dụng đạo hàm để khảo sát vẽ đồ thị Nhận biết oc Chủ đề/Chuẩn KTKN 01 Cấp độ tư 14% Câu 27 Câu 29 Câu 31 Câu 33 Câu 30 Câu 34 Số phức Câu 32 12% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cấp độ tư Nhận biết Thông hiểu Câu 35 Câu 36 Khối đa diện Câu 40 1 Câu 43 Câu 47 Câu 49 Câu 44 Câu 48 Câu 45 18 ro 8% Câu 50 16% 1 19 (38%) (16%) (10%) w w w fa ce bo ok c om /g (36%) Câu 42 up s/ oc Câu 41 H Câu 39 8% D hi nT Câu 46 Cộng Cộng uO Phương pháp toạ độ không gian Vận dụng cao Câu 37 Ta iL ie Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu Vận dụng thấp 01 Chủ đề/Chuẩn KTKN www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THỬ SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán ( Đề gồm có 07 trang) Thời gian làm bài:90 phút, không kề thời gian phát đề 01 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG C m  R \{0} B Với số thực m H A m = oc x2 có tiệm cận đứng? Câu 1: Với giá trị m đồ thị (Cm ) : y  xm D m  R \{1} B x 1 C x  3 nT x2 A hi D Câu : Hàm số y  x3  3x2  36 x  10 đạt cực tiểu điểm sau ? D x  54  3  bao nhiêu?   B C 3 D Ta iL ie A uO Giá trị lớn hàm số y  sin x  2sin x 0; Câu : 2 Câu : Hàm số y  x  x  có điểm cực trị ? B up s/ A C D x -∞ - c ok bo 2x  x2 fa - +∞ 1 -∞ B y  ce A y  +∞ y' y om /g ro Câu 5: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu x 1 2x  C y  x 1 x2 D y  x3 2 x w w w Câu 6: Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng sau ? A (1;0) (1;+) B (; 1) (0;1) C (0; ) D (4; 3) Đồ thị (Cm ) : y  x3  1  m  x2  x  m  qua điểm cố định sau với m ? A (0;2) B (1;0) C (-1 ; 3) D (1;6) Câu : 1/7 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu : Cho hàm số y = f (x) có lim f  x    ; lim f  x   Khẳng định sau x 1 x 1 y  x3  3x  B y  x4  2x2  C y   x3  3x  D y  x  3x  3x  ro A up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 ? A Đồ thị hàm số cho B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận tiệm cận đứng đứng x = C Đồ thị hàm số cho có tiệm D Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng x cận đứng x = tiệm cận = tiệm cận ngang y = ngang y = Câu 9: Đồ thị hàm số  C  : y  x3  x  x  đường thẳng y  có điểm chung ? A B C D Câu 10: Hàm số sau có đồ thị hình bên ? ok c om /g Câu 11:Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người thuê lần tăng giá cho thuê hộ lên 100.000 đồng tháng có thêm hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, công ty phải cho thuê hộ với giá tháng? Khi có hộ cho thuê? bo A Cho thuê hộ với giá hộ 2.250.000 đồng ce B Cho thuê 50 hộ với giá hộ 2.000.000 đồng .fa C Cho thuê 45 hộ với giá hộ 2.250.000 đồng w w w D Cho thuê 40 hộ với giá hộ 2.250.000 đồng Câu 12 Biế n đổ i x x , ( x  0) thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được: 10 A x B x 1 Câu 13 Giá trị biểu thức A  log A B C x D x là: C D 2/7 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  a   Câu 14 Rút gọn biểu thức B    b 2    A a3 B a 3 2  a 2   b1    , (a, b dương) ta được kết là:   C a3 D a oc D D =  0;   C D =  0;   B D = R\{0} H A D = R 01 Câu 15 Hàm số y  e x có tập xác định là: B log3  log nT hi A log3  D Câu 16 Khẳng định sau khẳng định sai ? 2017  log x 2 D log e  2016   a ? ln x C x D ln x x  logb B  a  1, b  D  a  1,0  b  bo C a  1, b  logb ok A a  1,0  b  om /g Câu 18 Nếu a x2 ro x2 c A B  ln x  ln x up s/ Câu 17 Hàm số sau có đạo hàm ln x  3     uO x 2 Ta iL ie C log fa ce Câu 19 Số nghiệm phương trình log  x    log x B C D C  0;1 D  ;3 w w w A Câu 20 Tập nghiệm bất phương trình log3 x  A  3;   B  0;3 Câu 21 Cường độ trận động đất M (độ richter) được cho công thức M  log a  log a0 với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ rung chuẩn (hằng số) Đầu kỷ 20 trận động đất San Francisco có cường độ 8,3 độ richter Trong năm đó, trận động đất khác 3/7 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Nam Mỹ có biên độ mạnh gấp lần Cường độ rung động trận động đất Nam Mỹ xấp xỉ là: A 11 B 2,075 C 33,2 D 8,9 a b b C  f ( x)dx  F (a)  F (b) B  f ( x)dx    f ( x)dx a b D  f ( x)dx  F (b)  F (a) a a Câu 23 Một nguyên hàm hàm số: y = ex là: ex  A ln(ex  2) + C C ex ln(ex  2) + C D e2x + C hi B ln(ex  2) + C oc a H A  f ( x)dx  b D a 01 Câu 22 Cho F(x) nguyên hàm hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] Khẳng định sau sai? 53 B V  33 C V  3 D V  Ta iL ie A V  uO nT Câu 24: Tính thể tích V khối tròn xoay thu được quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y  x2  x  4, y  0, x  0, x  35 Câu 25: Biết  ln xdx  a ln  b với a, b  Khi tổng a  b A -1 up s/ B  C D -2 C I   D I   ro Câu 26: Tính tích phân I   cos3 x.sin xdx om /g A I    B I  bo A ok c Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y   x2  y   x  B C D w w w fa ce Câu 28: (BGD) Ông An có mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn 16m độ dài trục bé 10m Ông muốn trồng hoa dải đất rộng 8m nhận trục bé elip làm trục đối xứng (như hình vẽ) Biết kinh phí để trồng hoa 100.000 đồng/1 m2 Hỏi Ông An cần tiền để trồng hoa dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn) 8m A 7.862.000 đồng B 7.653.000 đồng C 7.128.000 đồng D 7.826.000 đồng 4/7 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 29: Phần ảo z   2i A i B C 2i D Câu 30: Hai số x,y thỏa hệ thức: 1  2i  x    24i  y  4  18i A x=1, y=3 B x=3, y=1 C x=-3, y=1 D x=3, y=-1 D (-6; -7) C.5 D.7 oc C (-6; 7) H A (6; 7) B (6; -7) Câu 32: Modun số phức z= +4i A.3 B 01 Câu 31: Cho số phức z = + 7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: Câu 33: Cho số phức z = x + yi (x, y  R) Tập hợp điểm biểu diễn z cho hi D số thực âm là: zi zi nT A Các điểm trục hoành với -1 < x < uO B.Các điểm trục tung với -1 < y <  x  1 Ta iL ie C.Các điểm trục hoành với  x   y  1 up s/ D Các điểm trục tung với  y  1 =  i z 4 B =  i z 2 om /g A là: z ro Câu 34:Cho số phức z = - 3i Số phức C =1+ z 3i D = -1 + z 3i Câu 35.Mỗ cạnh hình đa diện cạnh chung đa giác? B c A C D.5 ce bo ok Câu 36 Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình vuông cạnh a AC'  a Thể tích khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ bằng: D 2a3 fa A a 2a C  B a w w w Câu 37 Cho hình chóp tam giác có tất cạnh a Thể tích khối chop A a3  B a3  C a3  D a3  12 Câu 38 Biết tổng diện tích mặt hình lập phương 96 cm2 Tính thể tích khối lập phương A 64 cm3 B 84 cm3 C 48 cm3 D 91 cm3 5/7 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 39 Cho tam giác ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên hình nón Diện tích xung quanh hình nón : B 2 a A  a C  a D  a Câu 40 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Một hình nón có đỉnh B  a2 C  a2 D  a2 H A  a2 oc 01 tâm hình vuông ABCD có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’ Diện tích xung quanh hình nón là: 2 D Câu 41 Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt hình lập phương B a nT a C a 3 D a3 uO A hi cạnh a Thể tích khối trụ là: Câu 42 Người ta xếp viên bi có bán kính r vào lọ hình trụ cho tất A 16 r Ta iL ie viên bi tiếp xúc với đáy, viên bi nằm tiếp xúc với viên bi xung quanh viên bi xung quanh đề tiếp xúc với đường sinh lọ hình trụ Khi diện tích đáy lọ hình trụ là: B 18 r up s/ C 9 r D 36 r ro Câu 43: Cho ba điểm A (2;5; - 1), B (2;2;3), C (- 3;2;3) Toạ độ trọng tâm G tam om /g giác ABC là: ok B D I( ; 3; ) 3 I ( ; 3; ) 3 bo C I(1; 9; 5) c A G(1; 9; 5) ce Câu 44 : Cho mặt cầu (S): x2  y2  z2  2x  y  4z   Khi tâm I bán kính fa R mặt cầu (S) là: B I(1; 3; 2),R  25 C I(1; 3; 2),R  D I(1; 3; 2),R  w w w A I(1; 3; 2),R  23 Câu 45: Cho mặt phẳng (P) x - 2y - 3z + 14 = Một vecto pháp tuyến (P) là:  A n  (1; 2;3)  B n  (1; 2; 3)  C n  (2; 4; 6)  D n  (2; 4; 6) 6/7 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 46: Cho đường thẳng mặt phẳng Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng: B d cắt (P) C d vuông góc (P) D d nằm (P) 01 A.d // (P) oc Câu 47: Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu 6x+2y+3z+55=0 C 3x+y+z-22=0 D 3x+y+z+22=0 hi B D A.6x+2y+3z- 55=0 H đ điểm M(7; -1; 5) có phương trình là: nT Câu 48:Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (P): 2x+y-z-3=0 x 1 y  z    B x 1 y  z 1   2 3 y  z 1  3 D x y  z 1   3 1 x C  up s/ A Ta iL ie uO (Q): x+y+x-1=0 Phương trình tắc đường thẳng giao tuyến hai mặt phẳng (P) (Q) là: ro Câu 49: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(0;0;-3), B(2;0;-1) mặt phẳng (P): 2 2 1 ; ; ) 3 C( 1 1 ; ; ) 2 C C (3;1;2) D C (1;2; 1) c B ok A C ( om /g 3x-8y+7z-1=0 Gọi C điểm (P) để tam giác ABC tọa độ điểm C là: bo Câu 50: Cho điểm I  0;0;3  đường thẳng d : x 1 y z    Viết phương trình mặt ce cầu  S  có tâm I cắt d hai điểm A, B cho tam giác IAB vuông I w w w fa A  S  : x  y   z  3  C  S  : x  y   z  3  B  S  : x  y   z  3  D  S  : x  y   z  3  2 7/7 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐÁP ÁN THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA C A B C C A D C up s/ 14 15 16 w w fa ce bo ok c om /g ro 17 w oc H D hi nT Ta iL ie uO 10 11 12 13 18 19 20 21 01 Câu B A C C A C A D D D D B D 22 23 24 25 26 C B B C B 27 28 29 30 B B B B 31 32 33 34 35 B C B A A 36 A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA 37 38 39 D A C 40 41 42 43 C B C B 44 45 46 47 48 A C A A C nT hi D H oc 01 Câu A B w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO 49 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐÁP ÁN THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA C A B C C A D C... Chủ đề/ Chuẩn KTKN www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THỬ SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán. .. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán ( Đề gồm có 07 trang) Thời gian làm bài:90 phút, không kề thời gian phát đề 01 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG C m  R {0} B Với số thực m H A m = oc x2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT QUANG TRUNG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT QUANG TRUNG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT QUANG TRUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay