ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGUYEN KHUYEN

7 138 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng 1 Ứng Cực trị 1 dụng Giá trị lớn nhất, nhỏ đạo Tiệm cận 1 hàm Đồ thị - tương giao 1 Hàm số mũ – hàm số logarit H Ta iL ie 1 1 1 1 Các phép toán số phức ro up s/ Ứng dụng tích phân Thể tích khối đa diện – góc – khoảng cách Mặt nón om /g ok bo Phương trình mặt phẳng 1 w 1 1 1 1 1 1 Bài toán tổng hợp 16 15 w w Tổng Hệ tọa độ không gian Phương trình đường thẳng 1 c Mặt trụ Khái niệm khối đa diện, khối đa diện fa không gian ce tọa độ 1 Phương trình bậc hai với hệ số thực Phương pháp Tích phân Mặt cầu 1 uO Phương trình mũ – lôgarit D Lôgarit hi Số phức Hình học không gian tổng hợp nT Lũy thừa – hàm số lũy thừa Nguyên hàm Số phức Bất phương trình mũ – lôgarit Nguyên hàm oc Tiếp tuyến Mũ Lôgarit 01 Tính đồng biến nghịch biến www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 13 1 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA Câu Hàm số y  x  3x  A Đồng biến khoảng  1;1 C Nghịch biến khoảng  1;1 Câu Hàm số y  x3  mx  x  đồng biến R : A m  B m  C 1  m  01 B Nghịch biến  ;1 1; D Đồng biến R Câu Hàm số y   x3  3x  3x  có điểm cực trị? A B C D uO nT hi D Câu Cho hàm số   x  x  Mệnh đề đúng? A Đồ thị hàm số có điểm cực trị B Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông D Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác H oc D m  Ta iL ie Câu Giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  đoạn [1; 4] A 21 B.1 C D 2x  Khẳng định sau đúng?  3x A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x   tiệm cận ngang y  1 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y   3 D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x   tiệm cận ngang y  c om /g ro up s/ Câu 6: Cho hàm số y  x   5x2  x  3x  C x  x  ok Câu Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  B x  2 x  1 bo A x  B C w w fa OAB A ce Câu Gọi A, B giao điểm đồ thị hàm số y  Câu Hình bên đồ thị hàm số sau đây? D x  2 2x  với trục Ox, Oy Diện tích tam giác x 1 D w y -1 x A y   x3  3x  B y  x3  3x  C y  x3  3x  D y  x3  3x  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 10 Một câu lạc bóng bàn hoạt động dựa kinh phí đóng góp thành viên tham gia câu lạc Giả sử niên phí đóng góp thành viên câu lạc 1.000000 đồng/nguời Giảm 50000 đồng/ người câu lạc có nhiều 300 thành viên tăng 50000 đồng/người câu lạc có 300 thành viên Hỏi số tiền câu lạc thu nhiều bao nhiêu? A 128.104 (nghìn đồng) B 150.104 (nghìn đồng) C 120.104 (nghìn đồng) D 250.104 (nghìn đồng) 12 C P = a D a D P = a nT hi 13 B P = a oc H æ1 ÷ ö- ç Câu 12: Cho biểu thức P = çç ÷ a với a > Mệnh đề đúng? ÷ çè ÷ ø 11 A P = a 01 Câu 11: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  song song với đường thẳng x  y   A y  x  y  x  28 B y  x  26 C y  x  28 D y  x  26 Ta iL ie uO Câu 13: Cho a, b số thực dương khác x, y hai số thực dương Khẳng định sau ? æx ö loga x æ1 ö B loga çç ÷ = ÷ A loga çç ÷ = ÷ ÷ ÷ ç çè y ÷ è ø x loga x ø loga y C loga x = loga b.log x D loga (x + y )= loga x + loga y b B logb c  Câu 15 Tính đạo hàm hàm số y  ln x2   x B y '   1 x  D logb c   x2   x om /g A y '  C logb c  ro A logb c  up s/ Câu 14 Cho a, b số thực dương khác Biết log a b  0, logc a  Khi kết luận logb c ? x2  C y '  ln  x2   x  D y '  x2  ce bo ok c 2 Câu 16: Cho hàm số y    Mệnh đề sai? 5 A Hàm số đồng biến tập  B Hàm số nhận giá trị dương với giá trị x C Hàm số nghịch biến  D Hàm số cực trị .fa Câu 17 Cường độ trận động đất M (richter) cho công thức M  log A  log A0 , với A w w w biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn (hằng số) Trong năm 2016 , trận động đất Nhật Bản có cường độ 6,2 độ Richter Trong năm , trận động đất khác miền Tây Nhật Bản có biên độ mạnh gấp lần Cường độ trận động đất miền Tây Nhật Bản là: A 6, B 12, 1 Câu 18 Tìm nghiệm phương trình   9 B  A C 3,1 D 6,5 x 1  27 x C D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 19: Phương trình ln x  ln(ex)   có tích nghiệm là: C A e B e e D e2 Câu 20 Tìm tập nghiệm T bất phương trình log   x   log  x   3;  B T   2;  3;    D T  ;    01    3;  oc  C T    A T  2;   cos (2 x  1) nT Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  hi D H Câu 21 Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để bất phương trình 4x  5.2x  m  có nghiệm  25   25   25  C  ;0  A  ;0    ;   B  ;   D  0;         f ( x)dx 3tan(2 x 1)  C B  f ( x)dx  tan(2 x 1)  C C  f ( x)dx   3tan(2x 1)  C D  f ( x)dx   cot(2 x  1)  C Câu 23 Cho số thực b   (2 x  3)dx  Tìm b B b  C b  up s/ A b  b   Câu 24 Cho  D b  f ( x)dx  Tính I   sin x f (2 cos x  1)dx B I  om /g A I  ro 3 Ta iL ie b uO A C I  12 ok c x2 Câu 25 Cho  dx  a  b ln  c ln Tính S  2a  b  c x 1 A S  B S  C S  D I  D S  ce bo Câu 26 Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  ln x , trục Ox đường thẳng x  e A S  B S  C S  2e  D S   2e w fa Câu 27 Thể tích V vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn đường y  e x , y  0, x  0, x  ln quanh trục Ox A V  4 B V   C V  D V  w w Câu 28 Cho (H) hình phẳng giới hạn đường y  x , y   x, y  Thể tích V vật thể tròn xoay quay (H) quanh Ox 32 24 32 A V  B V  D V  C V  16 3 Câu 29 Tìm số phức liên hợp số phức z  3i(i  1) A z   3i B z  3  3i C z  3  3i D z   3i www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 30 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo −3 B Phần thực phần ảo C Phần thực − phần ảo 4i D Phần thực − phần ảo y M x O Câu 31 Tính mô đun số phức z thoả mãn z (1  i)  3i  C z  13 D z  26 D B z  26 hi A z  13 H oc 01 -3 A M1  0;5 B M  5;0  C M  3;0  D M  5;0  uO điểm biểu diễn số phức w  z1.z 2? nT Câu 32 Kí hiệu z1 , z2 nghiệm phức phương trình z  z   Trên mặt phẳng toạ độ, điểm A x  y   Ta iL ie Câu 33 Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  z   2i đường thẳng B x  y  10  C x  y  10  D x  3y   up s/ Câu 34 Cho số phức z  a  bi (a, b  R, ab  0) thoả mãn z  (1  i) z  (1  i) z  Tính P  a  b B P  1 C P  D P  A P  D om /g ro Câu 35 Hình lập phương có mặt phẳng đối xứng? A B C ok c Câu 36 Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy a mặt bên tạo với mặt đáy góc 450 Thể tích V khối chóp a3 a3 2a a3 A V  B V  C V  D V  fa ce bo Câu 37 Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác có cạnh 1, góc cạnh bên mặt phẳng đáy 300 Hình chiếu đỉnh A’ mặt phẳng ( ABC ) trùng với trung điểm cạnh BC Tính thể tích V khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 3 3 A V  B V  C V  D V  12 w w w Câu 38 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ tích 3a Gọi I, J trung điểm hai cạnh AA’ BB’ Tính thể tích V khối đa diện ABCIJC’ 9a 12a B V  D V  A V  a3 C V  2a3 Câu 39 Cho hình nón có góc đỉnh 600, độ dài đường sinh 2a Tính diện tích xung quanh S xq hình nón A Sxq  4 a B Sxq   a C Sxq  3 a D Sxq  2 a www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 40 Cho khối trụ có bán kính đáy diện tích xung quanh 24 Tính thể tích V khối trụ A V  36 B V  72 C V  12 D V  48 V1  V2 B V1 3 V2 C V1  V2 D V1  V2 oc A 01 Câu 41 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Gọi V1, V2 thể tích khối cầu nội tiếp ngoại V tiếp lập phương ABCD.A’B’C’D’ Tính tỉ số V2 hi D H Câu 42 Cho hình chóp S.ABC, gọi D trung điểm BC Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC biết SA  SB  SD  3cm tam giác ABD cạnh 6cm A R  37cm B R  5cm C R  26cm D R  37cm uO nT Câu 43 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;3), B(0;2; 1) Tính độ dài đoạn thẳng AB B AB  33 D AB  17 A AB  17 C AB  33 Ta iL ie Câu 44 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu có tâm I (1; 2;0) tiếp xúc với mặt phẳng ( P) : x  y  z   0? A ( x  1)2  ( y  2)2  z  B ( x  1)2  ( y  2)2  z  C ( x  1)2  ( y  2)2  z  C ( x  1)2  ( y  2)2  z  om /g ro up s/ Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : ( x 1)  2( y  5)  3z  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng?  A Mặt phẳng ( P) qua điểm M (1; 5;0) có véc tơ pháp tuyến n  1; 2; 3  B Mặt phẳng ( P) qua điểm M (1; 5;0) có véc tơ pháp tuyến n  1; 2;3  C Mặt phẳng ( P) qua điểm M (1;2; 3) có véc tơ pháp tuyến n  1; 5;0   D Mặt phẳng ( P) qua điểm M (1;5;0) có véc tơ pháp tuyến n  1; 2; 3 bo ok c Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2;5), B(0;3; 1) C (2;2;3) Phương trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? A 14 x  16 y  11z  59  B x  y  5z  37  C 14 x  16 y  11z  59  D 14 x  16 y  11z  37  w fa ce Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng ( P) song song với mặt phẳng (Q) : 2x  y  2z   đồng thời khoảng cách hai mặt phẳng ( P) (Q) khoảng cách từ điểm A(3; 1;2) đến mặt phẳng ( P) B ( P) :2 x  y  z   D ( P) :2 x  y  z   w w A ( P) :2 x  y  z   C ( P) :2 x  y  z   Câu 48 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;0; 1); B(1;3; 1) Đường thẳng d qua hai điểm A, B có phương trình là?  x   2t  x   3t  x   4t  x   2t     A d :  y  3t (t  R) B d :  y  3 (t  R) C d :  y  3t (t  R) D d :  y  3t (t  R)  z  1  z  3  t  z  1  2t  z  1     www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y  5z   đường thẳng x2 y6 z2 Mệnh đề sau ? d:   3 1 A d song song với ( P) B d nằm ( P) C d cắt không vuông góc với ( P) D d vuông góc với ( P) oc 01 Câu 50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ( P) : (m 1) x  y  mz 1  Tìm m để khoảng cách từ điểm A(1;1; 2) đến mặtn phẳng (P) lớn A m  5 B m  C m  D m  w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H HẾT - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA Câu Hàm số y  x  3x  A Đồng biến khoảng  1;1 C Nghịch biến khoảng... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y  5z   đường thẳng x2 y6 z2 Mệnh đề sau ? d:... 9 B  A C 3,1 D 6,5 x 1  27 x C D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 19: Phương trình ln x  ln(ex)   có tích nghiệm là: C
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGUYEN KHUYEN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGUYEN KHUYEN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGUYEN KHUYEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay