ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGUYEN CONG TRU

8 128 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT Thời gian làm bài: 90 phút Cấp độ tư Lũy thừa, mũ, logarit Vận dụng thấp Vận dụng cao Câu Câu Câu Câu 11 Câu Câu Câu 10 Câu Câu 4 Câu 12 Câu 14 Câu 13 Câu 15 D Câu 11 20% hi Câu Cộng H oc 01 Thông hiểu ie uO nT Hàm số Nhận biết Câu 19 Câu 20 Ta iL Chủ đề/Chuẩn KTKN Câu 21 10 20% s/ Câu 16 om /g ro up Câu 17 Câu 22 Câu 23 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Số phức Câu 29 Câu 30 Câu 32 Câu 34 Câu 31 ce Khối đa diện 16% Câu 25 w w w Câu 24 fa bo ok c Nguyên hàm, tích phân Câu 18 Câu 33 12% 2 Câu 35 Câu 37 Câu 36 Câu 38 2 16% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 39 6.Mặt cầu, mặt nón, mặt trụ Câu 41 Câu 42 Câu 40 Câu 43 Câu 45 Câu 48 Câu 50 16% Câu 44 Câu 46 Câu 49 11 20 11 (22%) (40%) Cộng ĐỀ KHẢO SÁT (22%) Ta iL v{ tiệm cận ngang y  up ro B Đồ thị h{m số có tiệm cận đứng x  v{ tiệm cận ngang y  v{ tiệm cận ngang y  2 om /g C Đồ thị h{m số có tiệm cận đứng x  v{ tiệm cận ngang y  Cho h{m số y  f (x) x|c định, liên tục R v{ có bảng biến thiên : c D Đồ thị h{m số có tiệm cận đứng x  ok   -20   fa ce bo y , + - + 0 y   4 w Khẳng định n{o sau đ}y sai ? w w A H{m số đồng biến  ; 2  v{  0;   B Đường thẳng y  2 cắt đồ thị h{m số y  f (x) điểm ph}n biệt C H{m số đạt cực tiểu x  2 D H{m số nghịch biến (2;0) Câu 50 2x  có đồ thị (C) Khẳng định n{o sau đ}y l{ khẳng định đúng? 2x  A Đồ thị h{m số có tiệm cận đứng x   x (16%) s/ Cho h{m số y  hi ie uO nT D Câu 47 Câu H oc 01 Hình giải tích không gian Câu H{m số y  x3  3x cắt trục Ox điểm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Câu B 2 H{m số y  x3  x  có 3 C D A Điểm cực đại x  2 , điểm cực tiểu x  B Điểm cực tiểu x  2 , điểm cực đại x  H oc 01 C Điểm cực đại x  3 , điểm cực tiểu x  B y   x  3x  C y  x  3x  D y  x  3x  Câu Đồ thị h{m số y  A ie uO nT hi A y  x  x  D D Điểm cực đại x  2 , điểm cực tiểu x  Câu Cho biết đồ thị sau l{ đồ thị bốn h{m số c|c phương |n A, B, C, D Đó l{ đồ thị h{m số n{o 2x  có đường tiệm cận x  x 1 B C D Câu B m  C m  D m  Tìm tất c|c gi| trị m để h{m số y  x3  (m  1) x  3x  2m  đồng biến ro  om /g A 2  m  B m  2 m  D m  2 m  Gọi T  a ;b  l{ tập gi| trị h{m số f x   x  với x  2;4  Khi b  a ?     x C 2  m  c Câu s/ up A m  Ta iL Câu Tìm tập tất c|c gi| trị tham số m để h{m số y  x  (2m  1) x  m2  m có cực trị ok 13 25 C D 2 Câu 10 Đồ thị h{m số y  ax  bx  cx  d có hai điểm cực trị A(0;0), B(1;1) c|c hệ số a, b, c, d có gi| trị l{: B ce bo A fa A a  2;b  1;c  0;d  B a  0, b  0, c  2, d  w w w C a  2, b  0, c  3, d  D a  2, b  3, c  0, d  Câu 11 Một công ty chuyên sản xuất container muốn thiết kế c|c thùng gỗ đựnng h{ng bên dạng hình hộp chữ nhật không nắp, đ|y l{ hình vuông, tích l{ 62, 5m3 Hỏi c|c cạnh hình hộp v{ cạnh đ|y l{ để tổng diện tích xung quanh v{ diện tích mặt đ|y l{ nhỏ A Cạnh bên 2,5m cạnh đ|y 5m B Cạnh bên 4m cạnh đ|y 10 m www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 30 m D Cạnh bên 5m,cạnh đ|y m Câu 12 Cho a; b l{ hai số thực dương kh|c v{ x v{ y l{ hai số thực dương Tìm mệnh đề c|c mệnh đề sau: C Cạnh bên 3m, cạnh đ|y x log a x  y log a y B loga C log a  x  y   log a x  log a y Câu 13 D log b x  log b a.loga x Tập nghiệm phương trình: 2x x 4 l{ 16  C S  0;1 B S  2;4 A S   1  x loga x D S  2;2 1 H oc 01 A log a up  x2 ( x  1) ln  x  x  2 x2  x 3  x2 B y /  x c D y  ok C y  / om /g Tính đạo h{m h{m số y  x A y /  x     31 D ;     ;      ro  31  C  ;   5 Câu 17  31 B  ;   5  s/  1 A ;     Ta iL ie uO nT hi D  y y   , với x, y  Mệnh đề n{o đ}y ?   x x   A K  x B K  x C K  x  D K  x  Câu 15 Cho c|c số thực dương a, b với a  Khẳng định n{o sau đ}y l{ khẳng định đúng? A log a2  ab   log a b B log a2  ab    2log a b 1 C log a2  ab   log a b D log a2  ab    log a b 2 Câu 16 Tập nghiệm bất phương trình log (5x  1)  5 l{   Cho K   x  y    Câu 14 /  7x 2  x 2 (2 x  1) ln  x2  (2 x 1) ln bo Câu 18 Tập x|c định h{m số y  log3 49  x l{: B D   7;   C D   7;7  D D   7;7  fa ce A D   ;  7;   w w w Câu 19 Cường độ trận động đất M(richer) cho công thức M  log A  log A0 với A l{ biên độ rung chấn tối đa, v{ A0 biên độ chuẩn Đầu kỉ 20, trận động đất San Francisco có cường độ 8,3 độ Richer Trong năm đó, trận động đất kh|c Nam Mỹ có biên độ mạnh gấp lần Cường độ trận động đ}t Nam mỹ lấy gần l{ A 33,2 Câu 20 B 8,9 C 2,075 D 11 Tìm m để phương trình log 22 x  log x   m có hai nghiệm x  1;8  A  m  B  m  C  m  D  m  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 21 Cho c|c số thực a, b thỏa m~n a  b  Tìm gi| trị nhỏ Pmin biểu thức P  log 2a a  36log a2 a  36 b b A Pmin  16 2016 2016  x dx  x ln x  C B D  x 2016 dx  Diện tích hình phẳng giới hạn c|c đường y  x  x v{ y  3x l{: 32 B Câu 24 Cho biết  16 C D 32 3 f  x  dx  3,  f  x  dx  gi| trị A   f x dx l{: A 1 B C Ta iL B F  5  ln Câu 26 Tính I   x  4x  S  a2 b2  c2 A S  14 dx  a ln  b ln  c ln với a; b; c  Tính gi| trị s/ x 1 ro B S  up A F  5  ln9 D 12 v{ F    Tính F   2x 1 C F  5   ln D F  5   ln Câu 25 Biết F  x  l{ nguyên h{m h{m số f  x   C S  D S  Một vật chuyển động với vận tốc 10m / s tăng tốc với gia tốc a  t   3t  t om /g Câu 27 x 2016 C ln 2016 D A x 2017 C 2017 2016  x dx  H oc 01 Ph|t biểu n{o sau đ}y l{ đúng? C  x2016 dx  2016 x2015  C Câu 23 D Pmin  21 hi A C Pmin  14 ie uO nT Câu 22 B Pmin  15 bao nhiêu? 4000 A  m ok 2200 1900 D  m  m 3 Một g|o có hình nửa mặt cầu b|n kính R  10  cm  đựng nước có độ cao h   cm  B 4300  m ce hình vẽ Tính thể tích nước g|o 3008 3040 A (đvtt) B (đvtt) 3 C 2048 (đvtt) w w w fa C bo Câu 28 .c  m / s2  Qu~ng đường vật khoảng thời gian 10 gi}y kể từ lúc bắt đầu tăng tốc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D 1840 (đvtt) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 29 Điểm M hình vẽ bên l{ điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực v{ phần ảo số phức z B z  1  i A z   i Câu 31 D C z  1  i D z   i Gọi z1 v{ z2 l{ hai nghiệm phức phương trình z  z  10  Tính gi| trị biểu thức A  z1  z2 A 10 B 15 C 20 D 25 Cho số phức z  a  bi  a; b    thỏa m~n z  (  3i ) z   9i Tính P  a3  b3 Ta iL Câu 32 (1  i)(2  )i  2i hi Tìm số phức liên hợp số phức z  ie uO nT Câu 30 H oc 01 A Phần thực l{ v{ phần ảo l{ B Phần thực l{ v{ phần ảo l{ 4i C.Phần thực l{ 2v{ phần ảo l{ D Phần thực l{ v{ phần ảo l{ 2i up s/ A P  B P  C P  7 D P   i Câu 33 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn c|c số phức z thỏa m~n điều kiện | zi  (2  i) | l{ đường có phương trình A ( x  1)2  ( y  2)2  ro B D y Y 4yy x om /g C 3x  y   x  y 1  ( x  1)2  ( y  2)2  Câu 34 Cho số phức z thỏa m~n z   z   10 Gi| trị C M x O M x Tổng sổ đỉnh, số cạnh v{ số mặt hình lập lớn v{ gi| x v{ D v{ phương l{: B 24 C Cho hình chóp S ABCD có đ|y ABCD l{ hình 16 D 26 vuông cạnh a ce A Câu 36 B v{ bo Câu 35 ok A 10 v{ c trị nhỏ z l{: M x fa v{ thể tích khối chóp a Tính khoảng c|ch từ A đến mặt phẳng  SBC  w w w a B a C a D 2 Câu 37 Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ tích l{12 Gọi M, N l{ trung điểm AB v{ AC Khi thể tích khối chóp C’AMN l{: A 3a A B C D Câu 38 Cho hình chóp S.ABCD đ|y l{ hình vuông, Tam gi|c SAB v{ nằm mặt phẳng   vuông góc với đ|y Biết diện tích tam gi|c SAB l{ cm2 Thể tích khối chóp S.ABCD l{: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01         D V  36 m3 cm3 Câu 39 Cho hình nón,mặt phẳng qua trục v{ cắt hình nón tạo thiết diện l{ tam gi|c cạnh 2a Tính thể tích khối nón A V  81 cm B V  36 cm A 3 a3  a3 C 9 a3 D 9 a3 Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB  4, AD  Gọi M, N l{ trung điểm c|c cạnh AB v{ H oc 01 Câu 40 B C V  CD Cho hình chữ nhật quay quanh MN, ta hình trụ tròn xoay tích A V  4 B V  8 C V  16 D V  32 Câu 41 Hình chóp S.ABC có đ|y ABC l{ tam gi|c vuông A có SA   ABC  v{ SA  a , D AB  b , AC  c Mặt cầu qua c|c đỉnh A,B,C,S có b|n kính r : 2( a  b  c) 2 B a  b2  c2 C D a  b2  c2 a b c Câu 42 Một c|i mũ vải nh{ ảo thuật với c|c kích thước hình vẽ sau H~y tính tổng diện tích vải cần có để l{m nên c|i mũ (không kể viền, mép, phần thừa)   C 750, 25  cm2    D 756,25  cm2  A 700 cm2 30cm 10 cm ro up s/ Ta iL B 754, 25 cm2 ie uO nT hi A 35 cm om /g Câu 43 Cho bốn điểm A 1;0;0 ; B 0;1;0 ; C 0;0;1 ; D 1;1;1   X|c định toạn độ trọng t}m G  2 2 C G  ; ;  3 3 1 1 D G  ; ;  4 4 ok 1 1 B G  ; ;   3 3 Vectơ n{o sau đ}y l{ vectơ phương đường thẳng  : bo Câu 44 .c tứ diện ABCD 1 1 A G  ; ;  2 2   x 1 y  z   ? 1  ce A u1  1;1;2  B u2   1;2;0  C u3  1; 1;2  D u4  1; 2;0  Câu 45 Cho hai điểm A 1;1;0 , B 1; 1; 4  Phương trình mặt cầu  S  đường kính AB l{: B  x  1  y   z  4  C  x  1  y   z  2  D  x  1  y   z  2  w w w fa A x2   y  1   z  2  2 2 2 2 Câu 46 Phương trình tổng qu|t   qua A(2;-1;4), B(3;2;-1) v{ vuông góc với    : x  y  z   l{: A 11x  y  z  21  B 11x  y  z  21  C 11x  y  2z  21  D 11x  y  z  21  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 47 Trong không gian Oxyz, x|c định c|c cặp gi| trị (l, m) để c|c cặp mặt phẳng sau đ}y song song với nhau: lx  y  z   ; x  my  3z   A l  3; m  Câu 48 B l  4; m  3 C l  4; m  D l  4; m  Cho điểm M 1;2; 1  Viết phương trình mặt phẳng    qua gốc tọa độ O  0;0;0  v{ c|ch M khoảng lớn z 1 1 C x  y  z  D x  y  z   H oc 01 y B   x 1 t Tìm điểm M đường thẳng d :  y   t cho AM  6, với A  0;2; 2   z  2t  D Câu 49 x A x  y  z  B M 1;1;0  M  1;3; 4  C M  1;3; 4  M  2;1; 1  A  0;0;1 ; B m;0;0 ;  C0; ;0 n; D1;1;1 ,  độ Oxyz, xét c|c Ta iL D.Không có điểm M n{o thỏa m~n yêu cầu b{i to|n Câu 50 Trong không gian với hệ tọa ie uO nT hi A M 1;1;0  M  2;1; 1  điểm với m  0;n  v{ m  n  Biết m, n thay đổi, tồn mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng  ABC  v{ qua D Tính b|n kính R B R  2 C R  w w w fa ce bo ok c om /g ro A R  up s/ mặt cầu đó? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D R  ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 30 m D Cạnh bên 5m,cạnh đ|y m Câu 12 Cho a; b l{ hai số thực dương kh|c v{ x v{ y l{ hai số thực dương Tìm mệnh đề c|c mệnh đề sau:... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01         D V  36 m3 cm3 Câu 39 Cho hình nón,mặt phẳng qua trục v{ cắt hình nón tạo thi t diện l{ tam gi|c...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 39 6.Mặt cầu, mặt nón, mặt trụ Câu 41 Câu 42 Câu 40 Câu 43 Câu 45 Câu 48 Câu 50 16% Câu 44 Câu 46 Câu 49 11 20 11 (22%) (40%) Cộng ĐỀ KHẢO SÁT (22%) Ta iL
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGUYEN CONG TRU , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGUYEN CONG TRU , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGUYEN CONG TRU

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay