ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGO QUYEN

9 119 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 c ok bo ce fa w Tổng ie uO nT hi D H oc 01 Vận dụng cao TNKQ - Vận dụng kiến thức tìm GTLN,GTNN để giải toán thực tế , toán hình học 0,4 4% -Tính đạo hàm hàm số chứa mũ, lôgarít dạng phức tạp - Tính giá trị biểu thức chứa lôgarít theo a, b 11 0,2 2,2 2% 22% -Vận dụng kiến thức hàm số mũ giải toán thực tế 0,4 4% -Tính tích phân phương pháp toàn phần - Tính thể tích khối tròn xoay 10 0,2 2,0 2% 20% - Ứng dụng nguyên hàm, tích phân vào toán thực tế 0,4 4% - Tính mô đun 0,4 4% - Tìm điểm biểu 0,2 2% -Tìm tập hợp s/ 0,8 8% - Giải phương trình mũ, lôgarit đơn giản - Giải bất phương trình mũ, lôgarit dạng đơn giản - Tìm tập xác định hàm số lôgarít 0,8 8% - Tính tích phân hàm số dạng đổi biến - Tính diện tích hình phẳng dạng đơn giản w w Vận dụng thấp TNKQ -Tìm điều kiện tham số để hai đồ thị cắt thỏa mãn điều kiện cho trước? - Tìm điều kiện tham số để đồ thị có tiệm cận Ta iL Thông hiểu TNKQ - Nhận dạng đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương - Tìm GTLN, GTNN hàm số đoạn - Tìm cực trị hàm số dạng đơn giản - Xét tính đơn điệu hàm số bậc nhất/bậc om /g Nhận biết TNKQ Chủ đề Ứng dụng đạo -Tìm tiệm cận hàm để khảo đứng,tiệm cận sát biến ngang đồthị thiên vẽ đồ thị hàm số bậc 1/bậc hàm số - Tìm khoảng đơn điệu hàm số bậc ba - Tìm cực trị hàm số dựa vào dấu hiệu nhận biết - Tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị hàm số dạng đơn giản Số câu Số điểm 0,8 Tỷ lệ % 8% Hàm số lũy -Tìm tập xác thừa Hàm số định hàm số mũ Hàm số lũy thừa lôgarít - Nắm quy tắc tính lôgarít - Tính đạo hàm hàm số mũ, lôgarít dạng đơn giản Số câu Số điểm 0,6 Tỷ lệ % 6% Nguyên hàm -Tìm nguyên hàm Tích phân hàm số dạng ứng dụng đơn giản - Nêu công thức tính diện tích hình phẳng thể tích vật thể tròn xoay Số câu Số điểm 0,4 Tỷ lệ % 4% Số phức -Nhận dạng đại số up Mức độ Hình thức MA TRẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA MÔN: TOÁN ro TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN TỔ: TOÁN www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1,4 14% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 0,4 4% -Nắm công thức tính thể tích khối đa diện Số câu Số điểm Tỷ lệ % Mặt nón – Mặt trụ - Mặt cầu 0,2 2% Số câu Số điểm Tỷ lệ % Phương pháp tọa độ không gian 0,2 2% -Xác định vec - Tính tơ pháp tuyến khoảng cách từ mặt phẳng biết điểm đến mặt phương trình tổng phẳng quat - Lập - Xác định tọa phương trình mặt độ tâm bán kính phẳng mặt cầu biết phương trình 0,2 2% - Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng 0,2 2% -Tìm yếu tố khối trụ - Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối đa diện 0,2 2% Ta iL s/ up ro om /g c ok bo ce fa w w w Số câu Số điểm Tỷ lệ % Tổng số câu Số điểm Tỷ lệ % 0,4 4% 14 2,8 28% 0,4 4% 17 3,4 34% 1,2 12% ie uO nT 0,4 4% -Tính thể tích khối nón dạng đơn giản điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước H oc 01 Số câu Số điểm Tỷ lệ % Khối đa diện diễn số phức xác định phép toán D số phức xác định phép toán đơn giản - Giải phương trình với hệ số thực 0,4 4% -Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ hi số phức - Tìm số phức liên hợp số phức 0,4 4% -Xác định mối quan hệ đường thẳng mặt phẳng -Lập phương trình mặt cầu biết mối quan hệ với đường thẳng - Lập phương trình đường thẳng biết số quan hệ 0,6 6% 13 2,6 26% 0,8 8% - Vận dụng thể tích khối trụ vào toán thực tế 0,2 2% - Vận dụng kiến thức tổng hợp để giải toán khó 0,8 8% 0,2 2% 1,2 12% 1,6 16% 50 câu 10 đ 100% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN TỔ: TOÁN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA MÔN: TOÁN Thời gian làm 90 phút H oc 01 (Tất đáp án đáp án A) Câu 1: Cho hàm số 𝑦 = 2𝑥 − 6𝑥 − , mệnh đề sau đúng? A.Hàm số nghịch biến khoảng (-1;1) B Hàm số đồng biến khoảng (-1;1) 3𝑥−1 2−𝑥 A.𝑦 = −3 hi Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số B 𝑦 = C 𝑥 = D 𝑥 = Ta iL Câu 2: Cho hàm số 𝑦 = ie uO nT D.Hàm số nghịch biến kho ảng −∞; −1 , 1; +∞ D C Hàm số đồng biến khoảng −∞; −1 , 1; +∞ Câu 3: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định liên tục ℝ có bảng biến thiên sau: -1 - 0+  - up om /g Mệnh đề sau sai?  s/  ro x y' y  B Hàm số có hai cực trị C Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số đạt cực tiểu 𝑥 = −1 .c A Hàm số có cực trị ok Câu 4: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng 𝑦 = 2𝑥 + với đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥 +1 1−2𝑥 B 0; 1 C − ; , (0;1) D − ;0 fa ce 1 A − ; bo hoành độ giao điểm âm w w w Câu 5: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 biết www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 y x -6 -4 -2 H oc 01 -8 -5 C y  3x2  x4  D y   x4  x2  Câu 6:Tìm giá trị cực đại hàm số y  x  3x  x2 B yCD  C yCD  D yCD   Ta iL A yCD  1 hi B y  x4  5x  ie uO nT A y  x4  3x2  D Đường cong hình đồ thị hàm số sau đây?  2;0  B f  x   1 2;0 C f  x    ln 2;0 up A f  x   ln s/ Câu 7:Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x   2ln  x  3 đoạn  2;0 D f  x   2  ln 2;0 x2 x2 B y  x  x2 om /g A y  ro Câu 8: Hàm số sau đồng biến khoảng xác định nó? C y  x2 x  D y  x2 x  c Câu 9:Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y  x3   2m  1 x  3mx  m cắt trục ok hoành ba điểm phân biệt bo A m  ;0   1;   B m (;0]  [1; ) C m   0;1 fa cận ngang ce Câu 10:Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số 𝑦 = w w A.𝑚 ∈ 0; +∞ \ 𝑚−1 𝑥 −3𝑥+1 𝑥−1 𝑚𝑥 +4 có hai tiệm B.𝑚 ∈ 0; +∞ D 𝑚 ∈ 0; +∞ \ w C 𝑚 ≠ D m  0; m  Câu 11:Một nhà sản xuất bột trẻ em cần thiết kế bao bì cho loại sản phẩm tích dm3 Nhà sản xuất yêu cầu người thiết kế bao bì dạng hình trụ có bán kính đáy x chiều cao h cho chi phí nguyên vật liệu tốn Tìm 𝑥, 𝑕 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C x  dm; h  dm 2 2  B x  D x  dm; h  1dm  dm; h   dm 3 dm; h  dm 2 2 Câu 12: Tìm tập xác định hàm số y    x  A  ;3 C  3;  B.ℝ\ D.ℝ D 1 C B A ie uO nT hi D Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  log5 x 1 x ln A B C D x ln 5x ln x Câu 14: Tìm nghiệm phương trình 2x1.3x  72 A x  B x  C x  D x  Câu 15: Biết phương trình log  x  x   có hai nghiệm x1 , x2 Tính S  x1  x2 H oc 01 A x  x om /g ro up s/ Ta iL 1 Câu 16: Tìm tập nghiệm S bất phương trình    27  3 3 3   A S   ;   B S   ;   2 2   11 11   C S   ;  D S   ;   2 2    2x  Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y  log 0,4    x 1 A D   ; 1  0;   B D   ; 1  0;   bo ok c C D   1;0  D D   ;0   1;   Câu 18: Với số thực dương a, b, c khác 1;∝∈ ℝ\ Mệnh đề ? log a c A log a b  log a c.log c b B log a b  log b c ce C log a b   log a b D log a b  log a b 2 w w w fa Câu 19:Đặt 𝑎 = 𝑙𝑜𝑔2 5, 𝑏 = 𝑙𝑜𝑔5 Hãy biểu diễn log30 15 theo a, b a  ab  ab  a  ab  ab A B C D  a  ab  a  ab b  ab  b  ab  log  x  x 3   Câu 20: Tính đạo hàm hàm số y  ln     x x 1  A B C D x2  x2  x2  x  x2  Câu 21: Các loài xanh trình quang hợp nhận lượng nhỏ bon 14 ( mô ̣t đồ ng vi cacbon ) Khi mô ̣t bô ̣ phâ ̣n của đó bi chế ̣ ̣ t thì hiê ̣n tươ ̣ng quang hơ ̣p cũng se ̃ ngưng và nó se ̃ không nhâ ̣n thêm cacbon 14 nữa Lươ ̣ng các bon 14 phận phân hủy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 mô ̣t cách châ ̣m cha ̣p chuyể n hóa thành nitơ 14 Gọi P(t) số phần trăm cacbon 14 lại phận sinh trưởng từ t năm trước P(t) cho công thức t H oc 01   5750 P(t )  100   (%) Phân tích mẫu gỗ từ công trình kiến trúc cổ người ta thấy lượng 2 cacbon lại gỗ 65,21(%) Hãy xác định niên đại công trình kiến trúc đó? A 3547 năm B 3574 năm C 3475 năm D 3754 năm Câu 22: Cho hàm số f  x  liên tục đoạn 𝑎; 𝑏 Viết công thức tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f  x  ; trục hoành hai đường thẳng 𝑥 = 𝑎 ; 𝑥 = 𝑏 b b B S   f  x  dx a b C S    f  x  dx D S    f  x  dx a a Câu 23:Tìm nguyên hàm hàm số f  x    x  1 C  x  1  C  f  x  dx 2  2x  1 C B  f  x  dx    2x  1 D  f  x  dx   x  1  C up s/ Câu 24: Tính tích phân I   cos x.sin xdx C Ta iL A  f  x  dx  ie uO nT b hi a D A S   f  x  dx y  2x2  4x  A om /g ro 4 1 I  A I  B C I   D I  16 5 Câu 25: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y   x  x  đồ thị hàm số B  c C D 10  ok Câu 26:Tính tích phân I   x.ln  x dx bo A ln  B  C ln3  D 3 ln  2 ; trục hoành; đường   3x thẳng x  đường thẳng x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox         A  6ln 1  B  6ln  1 C  9ln  1 D  4ln  1 6  9  4  6  Câu 28: Một lò xo có độ dài tự nhiên 0,15m Khi lò xo bị kéo giãn thêm x(m) xuất lực đàn hồi f  x   800 x  N  Tính công Acủa lực đàn hồi thực lò xo từ trạng thái có độ dài 0,18m trạng thái tự nhiên 2 2 A A  36.10 J B A  72.10 J C A  36 J D A  72 J w w w fa ce Câu 27:Ký hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 29: Cho hai số phức z1   3i, z2   4i Tìm phần thực phần ảo số phức z  z1  z2 A Phần thực -1 phần ảo B Phần thực -1 phần ảo -7 C Phần thực -1 phần ảo -1 D Phần thực -1 phần ảo 7i Câu 30: Tìm số phức liên hợp số phức z  2i(1  i) D z  2  2i A z  D z  B z  2 H oc 01 A z   2i B z   2i C z  2  2i Câu 31: Tính môdun số phức z thỏa mãn z  (2  i)(1  i)   3i C z  13 Câu 32: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình: z  z   Tính tổng S  z1  z2 ie uO nT Câu 34: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z  i  (1  i) z ? hi D A S  B S  C S  D S  Câu 33: Tìm tọa độ điểm biểu diễn hình học số phức z thỏa mãn: (2  3i) z   4i ? A (2;1) B (2; 2) C (2; 1) D (1; 2) A.Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (0; 1) , bán kính R  B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (0;1) , bán kính R  C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (0; 1) , bán kính R  Ta iL D.Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I (2; 1) , bán kính R  Câu 35:Tính thể tích khối tứ diện có cạnh 𝑎 a3 a3 a3 A B C D Câu 36:Cho lăng trụ đứng ABCDA ' B ' C ' D ' có đáy ABCD hình vuông cạnh 𝑎 đường chéo BD ' lăng trụ hợp với đáy ABCD góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ a3 a3 a3 A B C a3 D ro up s/ a3 12 a3 A om /g Câu 37:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáyABCD Tính thể tích khối chóp S.ABCD ok c B a3 a3 C a3 D 2a fa A ce bo Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD,cạnh đáy 2a ,diện tích mặt bên a Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD) B a C 𝑎 D a w w w Câu 39: Cho khối nón có chiều cao độ dài đường sinh 10 Tính thể tích V khối nón cho A V  96 B V  140 C V  128 D V  124 Câu 40: Cho khối trụ có có độ dài đường sinh 10, biết thể tích 90 Tính diện tích xung quanh S xq khối trụ cho A S xq  60 B S xq  81 C S xq  78 D S xq  36 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 41: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác ABC vuông C, AB = cm Biết SA vuông góc với đáy góc tạo SB đáy 60 Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC? A V  36 (cm ) B V  27 (cm ) D V  81 (cm ) C V   (cm ) H oc 01 Câu 42: Người ta bỏ ba bóng bàn có kích thước vào hộp hình trụ có đáy hình tròn lớn bóng bàn chiều cao ba lần đường kính bóng bàn Gọi S1 tổng diện tích ba bóng bàn, S diện tích xung quanh hình trụ Tính tỉ số A B C 1,5 D 1,2 S1 S2 ie uO nT hi D  Câu 43: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho vectơ n  1;1;2  Mặt phẳng có phương  trình nhâ ̣n vectơ n làm vectơ pháp tuyến? A x  y  2z   B  x  y  z   C  x  y  z   D x  y  z   Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , tìm toạ độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) có phương trình  x     y  1   z  1  ? 2 B I  2;1; 1 , R  Ta iL A I  2; 1;1, R  up s/ C I  2;1; 1 , R  D I  2; 1;1, R  Câu 45: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mă ̣t phẳ ng (P) x  y  z   Điể m nào dưới có khoảng cách đế n mă ̣t phẳ ng (P) bằ ng 3? A 1;1; 4  B 1;1;2  C 1; 1;0  D  1;1;6  Câu 46:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điể m A 1;6;2  , B  5;1;3 , C  4;0;6  Phương  ABC  ? ro om /g trình phương trình mặt phẳng A 14 x 13 y  z 110  C 14 x  13 y  z  110  B 14x  13y  9z  110  D 14 x  13 y  z  110  ok c x  1 t  Câu 47:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳ ng d :  y  2t mặt phẳng z  1 t  ce bo   : x  y  z   Mê ̣nh đề nào dưới đúng ? A.d song song với   B d nằ m   C d vuông góc với   D d cắ t   w w w fa x   t  Câu 48:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điể m A  4; 3;1 đường thẳng d :  y  1  z  1 t  Viế t phương triǹ h của mă ̣t cầ u (S) biế t mă ̣t cầ u (S) có tâm nằm đường thẳng d qua điể m A 2 2 2 A  x     y  1  z  B  x     y  1  z  C  x     y  1  z  2 D  x     y  1  z  2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 01  x  1 t  Câu 49: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điể m A 1;4; 4  , đường thẳ ng d :  y   t  z  2  Viế t phương triǹ h của đường thẳ ng  qua điể m A , vuông góc với d , đồ ng thời cắ t d x  1 t x  1 t x  1 t x  1 t     A  :  y   t B  :  y   t C  :  y   t D  :  y   t  z  4  2t  z  4  2t  z  4  2t  z   2t     w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL …………….Hết………… ie uO nT hi D Câu 50:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điể m M 1;2;4  Viế t phương triǹ h mă ̣t phẳ ng (P) qua điể m M cắt tia Ox, Oy, Oz lầ n lươ ̣t ta ̣i các điể m A, B, C cho thể tić h khố i chóp OABC nhỏ x y z x y z x y z A    B    C x  y  4z   D    1 12 4 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN TỔ: TOÁN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA MÔN: TOÁN Thời gian làm 90 phút H oc 01 (Tất đáp án đáp án A) Câu 1: Cho hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGO QUYEN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGO QUYEN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGO QUYEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay