ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGHIA HUNG

6 131 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRN Vn dng cao 4 Cõu: 3,4,5,6 Cõu: 7,8,9,10 Cõu: 1,2 Cõu: 11 Cõu:13,1 4,16,21 Cõu: 12,15,20 Cõu:18,19 Cõu:17 2 Cõu: 22,28 Cõu:23,24 Cõu:26,27 Cõu:25 2 1 S phc Cõu: 29,30 Khi a din - Mt Cõu: cu mt 35,38,42 tr Phng phỏp ta khụng gian Cõu:33 2 Cõu:34 Cõu:40 2 Cõu: 43,44,45 Cõu:46,47 Cõu:48,49 Cõu:50 18/3,6 15/3,0 12/2,4 6/1,2 om /g w w w fa ce bo ok c Tng s cõu theo mc cõu hi H oc 01 hi 7/1,4 6/1,2 Cõu:37,41 10/2,0 D Cõu:31,32 Cõu:36,39 Tng s cõu theo chuyờn 11/2,2 ie uO nT Nguyờn hm Tớch phõn Ta iL M v Logarit s/ Hm s Thụng hiu Vn dng thp up Nhn bit ro STT Chuyờn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 8/1,6 8/1,6 50/10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 S GIO DC V O TO NAM NH TRNG THPT NGHA HNG THI TH THPT QUC GIA NM HC 2016-2017 Mụn: TON Thi gian lm bi: 90 phỳt Cõu 1: Giỏ tr nh nht ca hm s y x2 x 21 x 3x 10 bng: A B C D ie uO nT hi D H oc 01 Cõu 2: Gi M v m ln lt l giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s y x x Khi ú, giỏ tr M n bng: A B C D Cõu 3: th hm s hỡnh bờn l ca hm s no di õy? C y x3 3x2 Ta iL B y x3 3x A y x3 3x D y x3 3x Cõu 4: Cho hm s y f x Mnh no ỳng cỏc mnh sau? s/ A f x ng bin trờn khong a; b f x 0, x a; b up B f x vi x a; b f x ng bin trờn on a; b C f x nghch bin trờn khong a; b f x 0, x a; b ro D f x vi x a; b f x ng bin trờn khong a; b fa ce bo ok c om /g Cõu 5: Cho hm s y x3 x th l (C) v ng thng d: y x m2 (vi m l tham s) Khng nh no sau õy ỳng? A th (C) luụn ct ng thng d ti im phõn bit vi mi m B th (C) luụn ct ng thng d ti ỳng mt im vi mi m C th (C) luụn ct ng thng d ti ỳng hai im phõn bit vi mi m D th (C) luụn ct ng thng d ti im cú honh nh hn vi mi m 2x Cõu 6: Cho hm s y , mnh no ỳng cỏc mnh sau? x A th hm s nhn im I 2; lm tõm i xng B Hm s khụng cú cc tr C th hm s cú tim cn ng l y v tim cn ngang l x w D Hm s luụn nghch bin trờn \ x2 cú bao nhiờu tim cn? x2 A B C D ax Cõu 8: Hóy xỏc nh giỏ tr ca a v b hm s y th nh hỡnh v: 2x b w w Cõu 7: th hm s y www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B a 2; b C a 2; b D a 2; b ie uO nT A a 1; b hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 9: Hm s no sau õy ng bin trờn s thc? x3 x3 2x A y x x B y x x C y 3 x Ta iL Cõu 10: S im cc tr ca th hm s y x3 3x l? A B C D y x4 x2 D phõn bit l: A m s/ Cõu 11: S nguyờn dng m nh nht ng thng y x m ct th hm s y D m C m ro up B m x ti hai im x om /g Cõu 12: Tp nghim ca bt phng trỡnh log 3x log x l: A 1; B ;3 c Cõu 13: S nghim ca phng trỡnh B ok A C 3;1 log x x log x D 0; x l: C D bo Cõu 14: Nghim ca phng trỡnh log3 x 3x log x l: B x 3 C x D x ce A x w w w fa Cõu 15: Nu log a,log b thỡ log 6360 bng: a b a b a b a b A B C D 6 3 6 Cõu 16: Logarit c s ca s no bng ? 1 A B 3 C D 27 3 Cõu 17: Anh Hựng vay tin ngõn hng t ng mua nh theo phng thc tr gúp Nu cui mi thỏng bt u t thỏng th nht anh tr 30 triu ng v chu lói s tin cha tr l 0,5%/thỏng thỡ sau bao lõu anh tr ht n? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B nm C nm thỏng D nm thỏng A nm thỏng Cõu 18: Nu a a thỡ iu kin ca a l: a C a a D a Cõu 19: Tp nghim ca bt phng trỡnh x x l: A 2; B ; 3; C 3;1 D 1;3 A a B a Cõu 20: S nghim ca phng trỡnh A B x x 7.2 x l: C H oc 01 D Cõu 21: S nghim ca phng trỡnh log x x l: A B C D D Cõu 22: Hm s f x x cú mt nguyờn hm dng F x ax3 bx cx d tha iu kin F Khi ú, a b c d bng: A B Cõu 23: H nguyờn hm ca hm s y ie uO nT hi C D 3x cú dng: x 3x 11 ln x C D ln x 11ln x C Ta iL 11 ln x C C ln x 11ln x A ln x B ln x 2x x x B y x x C y ro A y up s/ Cõu 24: Hm s F x ln x x l mt nguyờn hm ca hm s: ln x x D y 2x ln x x ok c om /g sin x Cõu 25: H tt c cỏc nguyờn hm ca hm s y l: cos x 1 1 A B C C 3 3cos x cos x 3cos x cos x 1 1 C C D C 3 3cos x cos x 3cos x cos x bo Cõu 26: Cho f ( x) x3 3x2 x Mt nguyờn hm F ( x) ca hm s f ( x) tha F l: ce A x4 x3 x2 B x4 x3 x 4 C x4 x3 x 4 D x4 3x3 x2 fa Cõu 27: Hm s F ( x) x3 3x l mt nguyờn hm ca hm s: x4 B x4 3x3 5x C 3x2 x x3 x C Cõu 28: Nguyờn hm ca hm s f ( x) sin x cos x l: A sin x cos x B sin x cos x C C sin x cos x D 3x2 x w w w A D sin x cos x C Cõu 29: Cho số phức z = a + bi Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A z + z = 2bi B z - z = 2a C z z = a2 - b2 Cõu 30: Số phức liên hợp số phức z = a + bi số phức: A z = -a + bi B z = b - C z = -a - bi D z z D z = a - bi www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 34: im M biu din s phc z A 27 cm2 Cõu 36: Th tớch ca cu cú ng kớnh 6cm bng: A 36 cm3 B 288 cm3 C 81 cm3 D 27 18 cm2 C 18 cm2 B 18 cm2 D D(4;3) Cõu 35: Trong khụng gian cho tam giỏc ABC vuụng ti A cú AC , ABC 30 Quay tam giỏc ABC quanh cnh AB thu c mt hỡnh nún Din tớch ton phn ca hỡnh nún ú l: hi B(3;-4) ie uO nT A M(4;-3) 4i cú ta l : i 2019 C (3;4) H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 31: Cho số phức z = a + bi Số phức z-1 có phần thực là: a b A a + b B a - b C D 2 a b a b2 Cõu 32: Trong C, ph-ơng trình z + = có nghiệm là: z 2i z 2i z 2i z i A B C D z 2i z 5i z 2i z 2i Cõu 33: Trong C, ph-ơng trình i có nghiệm là: z A z = - i B z = + 2i C z = - 3i D z = + 2i D 27 cm3 ro up s/ Ta iL Cõu 37: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh ch nht, AB a, AD 2a v cnh bờn SA 2a ng thi vuụng gúc vi ỏy Th tớch ca chúp S.ABCD bng: 2a 4a A (vtt) B (vtt) C 2a (vtt) D 4a (vtt) 3 Cõu 38: Giỏm c mt cụng ty sa yờu cu b phn thit k lm mt mu hp ng sa cú dng hỡnh tr th tớch bng 450cm3 Nu l nhõn viờn ca b phn thit k, thỡ anh/ch s thit k hp ng sa cú bỏn kớnh ỏy gn vi giỏ tr no nht sau õy chi phớ cho nguyờn liu l thp nht? A 5,2cm B 4,25cm C 3,6cm D 4,2cm ce bo ok c om /g Cõu 39: Cho mt tr cú bỏn kớnh ỏy bng a, thit din ca hỡnh tr qua trc l hỡnh vuụng cú chu vi l Th tớch tr cú giỏ tr bng: A B C D 16 Cõu 40: T mt tm tụn hỡnh ch nht cú chiu rng l 20cm, chiu di bng 60cm, ngi ta gũ tm tụn thnh mt xung quanh ca mt chic hp (hỡnh hp ch nht) cho chiu rng ca tm tụn l chiu cao ca chic hp Hi th tớch ln nht ca chic hp bng bao nhiờu? A (lớt) B 18 (lớt) C 4,5 (lớt) D (lớt) Cõu 41: Cho hỡnh chúp u S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a, cnh bờn SA to vi ỏy mt gúc 60 Th tớch chúp S.BCD bng: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 6 12 w w w fa Cõu 42: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn ti B, AC a Bit SA SB SC a Th tớch chúp S.ABC bng: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 Cõu 43: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, phng trỡnh mt phng (P) i qua hai im x t l A(2;1;3), B(1; 2;1) v song song vi ng thng d : y 2t z 2t A (P): 10 x 4y z 19 B (P): 10 x y z 19 C (P): 10 x 4y z D (P): 4y z 19 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 44: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai im A(2;4;1), B(1;1;3) v mt phng (P): x 3y 2z Phng trỡnh mt phng (Q) i qua hai im A, B v vuụng gúc vi mt phng (P) l: A (Q) : y 3z B (Q) : 2y 5z 11 C (Q) : 2y 3z 11 D (Q) : x 2y 3z 11 H oc 01 Cõu 45: Trong khụng gian vi h trc Oxyz, cho mt cu (S): x y2 z2 2x 4y 2z Phng trỡnh mt phng (P) cha trc Ox v ct mt cu (S) theo mt ng trũn cú bỏn kớnh r l: A (P): y 2z = B (P): 3x+ y 2z = C (P): x 2z = D (P): y + 2z = B M 2; 5; C M 1; 5; D M 1; 3; hi A M 2; 3; D Cõu 46: Mt phng cha im A(1;0;1) v B(-1;2;2) v song song vi trc 0x cú phng trỡnh l: A x + 2z = 0; B y 2z + = 0; C 2y z + 11 = 0; D x + y 7z = x y z Cõu 47: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho ng thng d : v mt phng P : x 2y 2z Tỡm ta im M cú ta õm thuc d cho khong cỏch t M n (P) bng ie uO nT Cõu 48: Trong khụng gian Oxyz, cho hai ng thng (d1),(d2 ) v mt phng (P) cú phng x y z x y z ; (P) : x y 2z Lp phng trỡnh ng , (d2 ) : 2 1 thng (d) song song vi mt phng (P) v ct (d1),(d2 ) ln lt ti A, B cho di on AB nh nht trỡnh: (d1) : x y z B d : x y z 1 Ta iL A d : x y z x y z D d : 1 1 1 Cõu 49: Trong khụng gian vi h to Oxyz, cho im A(1; 2; 3) v ng thng d cú phng trỡnh x y z Vit phng trỡnh mt cu tõm A, tip xỳc vi d 1 B ( x 1)2 ( y 2)2 (z 5)2 50 om /g A ( x 4)2 ( y 2)2 (z 3)2 50 ro up s/ C d : C ( x 1)2 ( y 2)2 (z 3)2 50 D ( x 1)2 ( y 2)2 (z 3)2 10 c Cõu 50: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho im A(10; 2; 1) v ng thng d cú phng trỡnh: bo ok x y z Lp phng trỡnh mt phng (P) i qua A, song song vi d v khong cỏch t d ti (P) l ln nht A 7x 2y 5z 77 B 7x y 5z D 7x y 5z 77 - HT w w w fa ce C 7x y 5z 17 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 S GIO DC V O TO NAM NH TRNG THPT NGHA HNG THI TH THPT QUC GIA NM HC 2016 -2017 Mụn: TON Thi gian lm bi: 90 phỳt Cõu 1: Giỏ tr nh nht ca... hm s y www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B a 2; b C a 2; b D a 2; b ie uO nT A a 1; b hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 9: Hm s no sau õy ng bin... 0,5%/thỏng thỡ sau bao lõu anh tr ht n? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B nm C nm thỏng D nm thỏng A nm thỏng Cõu 18: Nu a a thỡ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGHIA HUNG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGHIA HUNG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NGHIA HUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay