ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NAM TRUC

9 120 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC MA TRẬN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Thông hiểu Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số Tìm m để hàm số có cực đại điểm Tìm m để phương trình có nghiệm K Tìm ĐK tham số toán tương giao câu câu 0.6đ 0.6đ Nhận biết công thức lũy thừa với số mũ hữu tỉ Tìm TXĐ hàm số lũy thừa Tính đạo hàm hàm số lũy thừa Tìm TXĐ hàm số logarit Xác định hàm số biết đồ thị ƯD thực tiễn câu ok c Nhận biết nguyên hàm bo Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng ce câu w w w fa Số phức Nhận biết số ie iL 2.2đ = 22% Ta s/ câu câu 0.4đ Tính tích phân Vận dụng TP giải bản, dùng pp tập thực tế phần đổi biến 0.2đ Xác định modun số phức Xác định phần thực phần ảo số phức câu 0.2đ 11 câu Giải bpt logarit Tìm m Tìm m để phương để bpt trình logarit có nghiệm mũ có nghiệm 1.0đ câu 0.4đ Thể tích 0.8đ om 0.4đ câu up ro câu uO nT hi D Hiểu định nghĩa tiệm cận đồ thị hàm số Từ đồ thị hàm số nhận xét số nghiệm phương trình /g Mũ Lôgarit Nhận biết khoẳng đb, nb hàm số đơn giản Xác định số điểm cự trị hàm số bậc Xác định trục đối xứng đồ thị hàm số bậc câu Cấp độ cao Tìm ĐK tham số để hàm số đB, NB K 01 Cấp độ thấp Chủ đề Hàm số toán liên quan Cộng Vận dụng H oc Nhận biết Cấp độ câu 0.6đ Phân chia diện tích hình phẳng câu 0.4đ Giải phương trình bậc tập số phức Biểu diễn hình học số phức câu câu 0.4đ Công thức tính 0.2đ 0.2đ 2.0đ = 20% câu 1.4đ = 14% câu 0.4đ Tính thể tích khối 10 câu 1.2đ = 12% Tính www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 chóp câu câu câu 0.2đ 0.2đ Tính thể tích khối trụ Tính diện tích xung quanh hình nón câu câu câu ie câu câu up Tìm đk đt mp vuông góc om c 0.8đ = 8% iL Xác định điểm thỏa mãn tính chất Tính khoảng cách hai mp song song 0.4đ Số câu: 11 Số điểm: 2.2 22% câu 0.8đ Số câu: 20 Số điểm: 4.0 40% 0.2đ 0.2đ câu 1.6đ = 16% Số câu: 19 Số điểm: 3.8 38% fa ce bo Tổng số câu: 50 Tổng số điể m: 10 ok câu 0.2đ Tìm điểm mp thỏa Viết mãn tính chất phương trình mặt phẳng thỏa mãn nhiều yếu tố cho trước /g Viết pt mặt cầu biết tâm bán kính Tìm giao điểm đt mp Bài toán cực trị hình nón 0.8đ = 8% câu 0.4đ ro Viết phương trình mặt phẳng qua điểm có vtpt 0.2đ uO nT hi D Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ 0.2đ Phương pháp tọa độ không gian 0.2đ câu Ta Khối tròn xoay thể tích lăng trụ liên quan khoảng cách câu H oc thể tích khối đa diện đỉnh hình đa diện s/ khối đa diện w w w SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 TRƯỜNG THPT NAM TRỰC MÔN THI: TOÁN (Đề thi thử nghiệm) (Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề) Câu Trong hàm số sau , hàm số nghich ̣ biến khoảng A y  x3 x2 B y  x  x  3x  01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C y   x  x  (-3;-2) D y  2x  x2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu Hàm số : f ( x)  x3  3x  có điểm cực trị ? B C D Câu Đồ thị hàm số y  ax4  bx2  c (a  0) có trục đối xứng đường thẳng có phương trình Câu Sốtiệmcậncủađồthịhàmsố y = A B 𝑥 +5−3 𝑥 +8𝑥 +15 C D x  b 2a H oc C x  B y  là: c 2a D uO nT hi D A x  A y   x  x  B.y = x4 – 2x2 – ro up s/ Ta iL ie Câu Đồthị hìnhsaulàđồthịcủahàmsốnào ? C.y = - x4 – 2x2 – D.y = - x4 - 2x2 + fa ce bo ok c om /g Câu Cho đồthịcủahàmsố y = f(x) Tấtcảcácgiátrịcủa mphươngtrình f ( x)  m cóbốnnghiệmlà: w A khôngcógiátrị m w w Câu A y=3x+10 Câu B  m  Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y  B y=3x-10 C  m  D  m  xm , tạiđiểm x=-2 songsongvớiđườngthẳng y=3x+1 : x 1 C.y=-3x +3 01 A D.y=-3x+11 2 Giátrịm để hàm số y  x   2m  1 x  6m  m  1 x  m đạt cực tiểu x  - là: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A m  1 B m  D m  2 Tấtcảcácgiátrịcủa m để phương trình: 𝜋 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠4𝑥 − 𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑚 − = có nghiệm thuộc 𝑚 ≤ 2B ≤ 𝑚 ≤ 0C − ≤ 𝑚 ≤ 4; 𝑚 ≠ 0D ; 𝜋 là: ≤𝑚≤1 Đường thẳng (d): y = - x + m cắt đồ thị hàm số y = x  hai điểm P, Q Giá trị Câu 10 x 1 H oc A A m  B m  m  sin x   nghịchbiếntrênkhoảng  0;  là: cos x  6 C m  17 15 16 iL Cho a làsốthựcdương Biểuthức a a viếtdướidạnglũythừavớisốmũhữutỉlà 17 Tậpxácđịnhcủahàmsố y =  x  1 4x x 1  1 ro x 3  x  1 ok fa ce A (3;+  ) C R  Câu 16 bo Tậpxácđịnhcủahàmsố y  ln( x  3x) là: Câu 15 B (  ; 0)  ( ; +  ) D R\ ( ; ) Hìnhvẽbênlàđồthịcủahàmsố y A y  log x w 4x D y /  4x  x  1 c C y /  2x x  B y /  om A y /  /g Đạohàmcủahàmsố y = up D R\ 0 A R B R \ 1 C R  Câu 14 s/ 5 Câu 13 w Ta A a B a C a D a w D m  ie Câu 12 uO nT hi D Tấtcảcácgiátrịthựccủathamsố m đểhàmsố y  m để đoạn thẳng PQ ngắn là: A.m= 1B m = C m = -1 D m=2 Câu 11 B y  x 3 x C y  log3 x Câu 17 A –3 Phươngtrình 314x 1 D y    3  243 cónghiệm x bằng: 01 Câu C m  1/3 O B –2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Biếttốcđộsinhtrưởng Sau H oc A.6,94575.105 B 7,67548.105 C 7,12545.105 D 6,68325.105 Câu 19 Tấtcảcácgiátrịcủa m đểphươngtrình: 2log 22 x  log x  m   cónghiệm x  1;8 là: D  m  A  m  B  m  C  m  Câu 20 Bấtphươngtrìnhcótậpnghiệmlà log (log ( x  1))  A (; 2)  (1; ) C (; 1)  (4; ) B (; 1)  (2; ) D (; 4)  (1; ) Câu 21 sin x  3cos x  m.3sin x cónghiệmlà Tấtcảcácgiátrịcủa mđểbấtphươngtrình: A  m  Câu 22 B m  Phátbiểunàosauđâylàđúng ?  sin xdx  cosx  C D  sin xdx  cosx  C Ta 275 12 Câu 24 305 196 C 16 15 Phátbiểunàosauđâylàđúng ? D fa  w  B I   u 1  u du  2 C I   u  u  D I    u  u  du du Câu 26 1 x  e dx 0 A I   u  u du x x  xe dx  xe Nếuđặt u   x thìtíchphân I   x5  x dx trởthành: Câu 25 x ce w 1 x B  xe dx  xe   e dx 0 x x x x  xe dx  xe   e dx 208 17 1 bo C ro ok om  xe dx  xe   e dx x c A x D /g B x up Câu 23 1  2  x  x  dx Giátrịcủa bằng: D m  ie C  m  B  sin xdx  sinx  C A s/ C iL  sin xdx   sinx  C A w uO nT hi D Nếu d d a b  f ( x)dx  5,  f ( x)dx  b  f ( x)dx với a
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NAM TRUC , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NAM TRUC , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT NAM TRUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay