ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT MY LOC

7 120 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM THPTQG 2017 TRƯỜNG THP T MỸ LỘC uO nT hi D 27,3% HÀNG =0,6 điểm 16 Rút gọn biểu thức logarit 17 Tập nghiệm BPT logarit 18 Đạo hàm hàm số logarit, mũ, chứa 19 Nhận dạng đồ thị hàm số mũ câu=0,8 điểm 27,3% HÀNG =0,6 điểm 14 Ứng dụng thực tế 20 Pt mũ/logarit chứa tham số 21 Max, biểu thức logarit phức tạp câu=0,6 điểm 40,0% HÀNG =0,8 điểm 25 Tính diện tích hình phẳng 26 Tìm nguyên hàm hàm phân thức 30,0% HÀNG =0,6 điểm 27 Tính Tích phân Hàm lượng giác 28 Bài toán thực tế ie 27,3% HÀNG =0,6 điểm 13 Tập nghiệm phương trình mũ/logarit đơn giản câu=0,2 điểm iL 18,1,% HÀNG =0,4 điểm 12 Tính chất logarit 15 Chuyển dạng thức thành lũy thừa Vận dụng cao (Tối đa 20% đề) 9.GTLN,GTNN (ứng dụng thực tế) 10.Đồ thị hàm số 11.Đồng biến ,nghịch biến (có tham số ) câu=0,6 điểm 01 3.Tương giao 4.Đồng biến nghịch biến 5.Cực trị, GTLN,GTNN Vận dụng (30-40% học sinh làm được) 6.Tiệm cận hàm số chứa 7.Tương giao 8.Cực trị câu=0,6 điểm H oc Thông hiểu câu=0,6 điểm /g ro up s/ Ta câu=0,4 điểm c om 20,0% HÀNG =0,4 điểm 22.nhận biết điều kiện tồn nguyên hàm (1 câu=0,4 điểm 10,0% HÀNG =0,2 điểm 23 Phương pháp đổi biến số tính tích phân ( kiểm tra kỹ đổi biến đổi cận) 24 Tính tích phân chứa trị tuyệt đối (2 câu=0,4 điểm) (2 câu=0,4 điểm (2 câu=0,4 điểm w fa ce bo I Ứng dụng đạo hàm A Sự đồng biến nghịch biến B Cực trị C Giá trị LN-NN D Tiệm cận E Khảo sát vẽ đồ thị 22% tổng điểm = 2,2 điểm II Hàm lũy thừaHàm mũ – Hàm logarit A Luỹa thừa hàm lũy thừa B Lôgarit C.Hàm mũ hàm logarit D.Phương trình mũ phương trình logarit E Bất phương trình mũ bất phương trình logarit 20% tổng điểm = điểm III Nguyên hàm Tích phân ứng dụng A.Nguyên hàm B Tích phân C.Ứng dụng tích phân Nhận biết (90% học sinh làm được) 1.Xác định tiệm cận 2.Tìm cực trị dựa vào đồ thị câu=0,4 điểm ok Nội dung kiể m tra w w 14% tổng điểm = 1,4 điểm IV Số phức 14,3% HÀNG =0,2 điểm 29Số phức liên hợp số phức cho trước 28,6% HÀNG =0,4 điểm 30.Tìm số phức thỏa mãn phương trình 28,6% HÀNG =0,4 điểm 31.Tìm phần thực phần ảo số phức thỏa mãn yêu cầu 32 Tính môđun số phức thỏa mãn yêu cầu 33 Tìm điểm biểu diễn số phức thỏa mãn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 28,6% HÀNG =0,4 điểm 34.Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 (1 câu=0,2 điểm) H oc 16,6% tổng điểm =0,2 điểm 42 Tính thể tích khối tròn xoay cho hình/ đường sinh câu=0,2 điểm uO nT hi D 50% tổng điểm =0,6 điểm 37 SD pp tỉ lệ thể tích để tính thể tích 38 Tính thể tích khối lăng trụ cho yếu tố cạnh, góc… 39 Tính yếu tố hình/ khối nón ( đơn giản) 40 Khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đơn giản 41 Mặt cầu ngoại tiếp đa diện iL 57,1% HÀNG =0,8 điểm 47.Tìm điểm thỏa mãn yêu cầu 48 Viết ptđt, mp, mặt cầu có yếu tố góc, khoảng cách, tương giao 49.Tính độ dài, góc, khoảng cách, diện tích thể tich tọa độ (3 câu=0,6 điểm 14,3% HÀNG =0,2 điểm 50.Các toán cực trị hình học Các toán có tham số liên quan đến quỹ tích tương giao (1 câu=0,4 điểm 25,0% HÀNG =0,4 điểm 2.0 điểm= 20,0% TỔNG ĐIỂM 37,5% HÀNG =0,6 điểm 4.0 điểm=40,0% TỔNG ĐIỂM 12,5% HÀNG =0,2 điểm 2,2điểm= 22,0.% TỔNG ĐIỂM ro up 14,3% HÀNG =0,2 điểm 45 Viết ptmp, ptđt, pt mặt cầu Tính góc khoảng cách yếu tố 46.Xét vị trí tương đối điểm, đt, mp, mặt cầu ((2 câu=0,4 điểm om /g 14,3% HÀNG =0,2 điểm 43 Tìm tâm bán kính từ pt mặt cầu ngược lại.Tìm VTCP, VTPT từ PT đường thẳng, mp 44.Tìm PT đường thẳng, mặt phẳng từ điểm VTCP VTPT (2 câu=0,4 điểm 25,0% HÀNG =0,4 điểm 1.8 điểm= 18,0.% TỔNG ĐIỂM s/ Ta 5câu=1.0 điểm w w w fa ce 16% tổng điểm = 1,6 điểm TỔNG ĐIỂM = 10 điể m yêu cầu (3 câu=0,6 điểm) ie 16,7% tổng điểm =0,2 điểm 35 Tính chiều cao chóp biết thể tích tính chất đáy câu=0,2 điểm bo 14% tổng điểm = 1,4 điểm VI Phương pháp tọa độ không gian A.Hệ tọa độ không gian B Phương trình mặt phẳng C.Phương trình đường thẳng không gian 16,7% tổng điểm =0,2 điểm 36 Tâm, trục đối xứng hình đa diện; định nghĩa, tính chất hình đa diện, khối đa diện câu=0,2 điểm c IV.Khối đa diện A.Khái niệm khối đa diện B.Khối da diện lồi khối đa diện V Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu A.Khái niệm mặt tròn xoay B Mặt cầu C.Khái nệm thể tích khối đa diện (1 câu=0,2 điểm) ok 12% tổng điểm = 1,2 điểm (1 câu=0,2 điểm) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 đồ thị hình vẽ Hàm số y  f ( x) đạt cực đại điểm B x  1 C x  1 A x  2 D x  2 uO nT hi D -1 H oc Câu Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số đây: 2x  x  2x  1 x 2x  A y  B y  C y  D y   2x 2 x 1 x x2 Câu Đường thẳng y = – 3x cắt đồ thị hàm số sau điểm có hoành độ x = 2: x2  2x  2x  A y  x  x  B y  C y  D y  x3  x  x 1 x2 Câu Hàm số y  f ( x) xác định liên tục  2; 1 có 01 ĐỀ THỬ NGHIỆM-MỸ LỘC O -1 D (; ) iL ie Câu Hàm số y   x  x  12 x  nghịch biến : 1;3 A (; 3) vµ (2; ) B (;1) vµ (3; ) C    - s/ + + up + y' y  f ( x) Ta Câu 5.Cho hàm số y  f ( x) xác định  \ 1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên x -1    Tất giá trị tham số m để hàm số f ( x)  m có nghiệm phân biệt A  m  B  m  C  m  ro /g D  m  bo ok c om Câu Cho hàm số y   x Mệnh đề sai? A Cực tiểu hàm số B Cực đại hàm số C GTNN hàm số D GTLN hàm số Câu 7.Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người thuê tăng thêm giá cho thuê hộ 100.000 đồng tháng có hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao công ty phải cho thuê hộ với giá tháng A 2.225.000 B 2.100.000 C 2.200.000 D 2.250.000 fa ce  x2 Câu Cho hàm số: y  , tìm khẳng định x w w w A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x  B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thẳng y  1, y  1 C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đường thẳng x  0; y  1, y  1 D Đồ thị hàm số tiệm cận   Câu Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  ln  x  x ln m  ln đồng biến khoảng  ;     ;    e  A   B  ;   e   C  e ;   D  0;   e  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 10 B Đồ thị hàm số y  ax3  bx2 +cx+d có điểm cực tiểu O(0;0) điểm cực đại M(1;1) Giá trị a, b, c, d là: A 3;0; 2;0 B 2;3;0;0 C D 2;0;0;3 3;0;2;0 H oc 01 Câu 11 Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  uO nT hi D Câu 12: Cho hai số thực a, b , với a  b  Khẳng định khẳng định đúng? logb a   log a b log a b  logb a  log a b   logb a  logb a  log a b A B C D log3  x  5  log  x  3  : A B C D Câu 13 Số nghiê ̣m của phương trình Ta iL ie Câu 14: Ông A vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua nhà theo phương thức trả góp với lãi suất 0,5%/tháng Nếu cuối tháng, tháng thứ ông hoàn nợ cho ngân hàng 600 000 đồng chịu số tiền lãi chưa trả Hỏi sau tháng ông A trả hết số tiền vay? A 63 tháng B 65 tháng C 62 tháng D 64 tháng Câu 15 Cho hai số thực dương a, b (0
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT MY LOC , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT MY LOC , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT MY LOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay