ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT LY TU TRONG

9 117 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao Tổng Khảo sát hàm số 11 Mũ- Lôga 10 Nguyên hàm 1 Số phức 2 1 Thể tích đa diện 1 Khối tròn xoay 1 1 Tọa độ không gian 2 Tổng 18 15 11 uO nT hi D - Tích phân H oc Chủ Đề 01 MA TRẬN ĐỀ THI THPTQG 2017 iL ie 50 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) (Đề thi gồm… trang) Mã đề thi… Câu Cho hàm số y  x3  3x  Khẳng định sai? B Hàm số đạt cực tiểu x  A Hàm số nghịch biến khoảng  0;  H oc Họ tên thí sinh: .SBD……………… 01 SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỰ TRỌNG up s/ Ta iL ie uO nT hi D C Đồ thị hàm số đường tiệm cận D Giá trị cực tiểu hàm số Câu Đường thẳng y  tiệm cận ngang đồ thị hàm số đây? x 1 2x 1 x 1 1 2x A y  B y  C y  D y  x2 x 1 2x 1 1 x x 1 Câu Đồ thị hàm số y  đường thẳng y  x  có tất điểm chung? x 1 A B C D Câu Hàm số đồng biến  ? x2 A y  x  x  B y  x 1 C y  x3  3x  D y  x3  3x  Câu 5: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  mx  m  cắt trục hoành điểm C m  D m  /g m  B  m  A m  R ro phân biệt? bo ok c om Câu 6: Hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau : ce Trong các khẳ ng đinh ̣ sau , chọn khẳng định đúng ? w fa A Hàm số giá trị nhỏ  w w C Min y  B Min y   D Min y  2   Câu Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   x3  2mx   m2  3 x  m3 đạt cực tiểu x  2? A m  7 B m  C m  D m  m  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x  x2  x  có tất đường tiệm cận? x 1 Câu Đồ thị hàm số y  A B C D C m  1 B m  D m  1 A m  H oc 01 Câu 2: Cho hàm số y  x   x  m , tìm tất giá trị thực tham số m để y  với x thuộc tập xác định nó? y y 3 2 1 x -3 -2 -1 x -3 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 B y y iL 2 Ta x -2 ie A -3 uO nT hi D Câu 10: Hàm số y   x3  3x2  có đồ thị đồ thị đây? -1 -3 s/ -1 -2 -2 up -3 x -1 -2 -3 D ro C -1 /g Câu 11: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  C  m  om A m  1B 2  m  x 1 nghịch biến khoảng (2; ) ? xm D m  c Câu 12: Rút gọn biểu thức B  22log a với a  A B  2a bo ok B B  a  C B  a D B  a  ce Câu 13: Cho hàm số y  x Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận w w w fa B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang có tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang tiệm cận đứng Câu 14: Hàm số y  log7 (3x  1) có tập xác định   A   ;     1  B  ;   3  C  0;     D   ;     www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 15: Hàm số y  ( x2  1)25 có tập xác định A  \{1} C 1;   B  D  0;   1  a  b D log 360  1  a  b C log 360  H oc 1  a  b B log 360  uO nT hi D 1 A log 360   a  b 01 Câu 16: Nế u a  log b  log Câu 17: Xác định tập nghiệm phương trình log ( x  3)  log ( x  1)  B 9 B x  C x  A 2 2;5 C D  x  x  25.2  100  100 x D 2 2; 2 ro B 2 x up   Câu 19: Tìm tập nghiệm phương trình    5 5 ie  iL A x  x1 D Ta 1 Câu 18: Giải bất phương trình   2 C 7 s/ A 11 om /g Câu 20: Giải bất phương trình 2log3 (4 x  3)  log  x  3  B   x  C  x  D Vô nghiệm .c A x  ce bo ok Câu 21: Để thực kế hoạch kinh doanh, ông A cần chuẩn bị số vốn từ Ông có số tiền 500 triệu đồng gửi tiết kiệm với lãi suất 0,4%/tháng theo hình thức lãi kép Sau 10 tháng, ông A gửi thêm vào 300 triệu lãi suất tháng sau có thay đổi 0,5% tháng Hỏi sau năm kể từ lúc gửi số tiền ban đầu, số tiền ông A nhận gốc lẫn lãi bao nhiêu? (Không tính phần thập phân) A 879693510 B 879693600 C 901727821 D 880438640  f ( x)dx  w w w A .fa Câu 22 Cho f ( x)  9x  3x2 Khẳng định đúng? C  f ( x)dx   x3  C B  f ( x)  9x  x  C ln D  x x f ( x)dx  ln  x3  C x 1  x  C x 1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 23: Giả sử hàm số F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x)  đồ thị hàm số y  F ( x) qua điểm sin x B F ( x)   C F ( x)    cot x  cot x D F ( x)   cot x 1  f (t )dt  15  f (u)du  Tính  f (2 x)dx C D x 1 dx  a ln  b , tính a + b?( a,b hữu tỷ) 1 C D om B /g ro x x  3x  x 1 up ? D F ( x)  s/ B Câu 26: Biết x2  x 1 ie C F ( x)  A A x2  x  x 1 Ta Câu 25: Cho B F ( x)   x  1 iL x2  x 1 x 1 x2  x uO nT hi D Câu 24: Hàm số không nguyên hàm hàm số f ( x)  A F ( x)  H oc  cot x A F ( x)  01   M  ;0  thì: 6  Câu 27:Diện tích hình phẳng tô đậm ce bo ok c hình bên tính theo công thức : A S   f (x )dx B S   f (x )dx   f (x )dx w w w fa C S   f (x )dx   f (x)dx 2 D S   f (x )dx   f (x )dx Câu 28: Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s tăng tốc với gia tốc a(t )  3t  t (m / s ) Tính quãng đường vật khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 4000 m 4300 m B C 4100 m D 4400 m Câu 29: Số phức liên hợp số phức z   2i  1  i  là: C + 6𝑖 (1+2𝑖 ) Câu 30 Mô đun số phức 𝑧 = B C 5 D 5 Câu 31.Cho z số ảo Đặt u  z  z Lựa chọn phương án đúng B u số thực âm C u = D.u số ảo ≠ ie A u số thực dương uO nT hi D A 2+𝑖 D.3 + 4𝑖 01 B − 4𝑖 H oc A − 6𝑖 A 10 C 14 B z  z ' bằng: D 21 s/ z Lựa chọn phương án đúng i up A z  z ' C z  z ' D z  z ' ro Câu 33 Cho số phức z  số z '  Ta B.7 iL Câu 32 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi z1  z2 D B 𝑧 = −2016 + 2018𝑖 𝑧 = 1009 + 1008𝑖 c C 𝑧 = 1009 − 1008𝑖 om A 𝑧 = −2016 − 2018𝑖 /g Câu 34 Cho 𝑧 = + 2𝑖 + 3𝑖 + 4𝑖 + ⋯ + 2017𝑖 2016 Chọn phương án đúng a3 B a3 a3 C D bo ce a3 A ok Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp .fa Câu 36: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B , AB  a , BC  a , SA vuông w w w góc với mặt phẳng đáy Biết góc SC ABC 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC A 3a B a 3 C a a3 D Câu 37: Cho lăng trụ đứng ABC.A/ B/C/ có đáy ABC tam giác vuông B, AB=a, BC = a , mặt bên (A/ BC) hợp với mặt đáy (ABC) góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 a3 A a3 B a3 a3 C D 18 35 144 B 31 144 C 33 144 D 34 144 Câu39: uO nT hi D A H oc 01 Câu 38: Hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vuông cân (AB = BC = 1) SA = SB = SC = Gọi I, J trung điểm AC BC Trên cạnh SA, SB lấy điểm M N cho SM = BN = Tính thể tích tứ diện INMJ? Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l bán kính đường tròn đáy r Thể tích khối nón là: B V  3 r h A V   r h C V   rh D V   r h B V  144 C V  16 Ta A V  112 iL ie Câu 40 Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết AD = 12 góc ACD 600 Thể tích khối trụ là: D V  24 B 3 3 /g A ro up s/ Câu 41 Gọi V thể tích khối lập phương, V ' thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương Khí tỉ số V bằng: V' C 2 D 3 om Câu 42:Một khúc gỗ có dạng hình trụ tròn xoay, khúc gỗ có chiều dài 1m đường kính 40cm Giả sử tâm B V  0,014m3 C V  0,0018m3 D V  0,0045m3 bo A V  0,0036m3 ok c đáy khúc gỗ O I, người ta xe dọc khúc gỗ theo thân cách tâm khoảng10 cm Phần miếng gỗ bị cắt(phần nhỏ hơn) tích gần bao nhiêu? w w w fa ce Câu 43:Giả sử viên phấn viết bảng có dạng hình trụ tròn xoay đường kính đáy 1cm, chiều dài 6cm người ta làm hộp carton đựng phấn dạng hình hộp chữ nhật có kích thước x x (cm) muốn xếp 355 viên phấn vào 12 hộp, ta kết sau đây? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A: Vừa đủ B: Thiếu 10 viên C: Thiếu viên D: Thừa 10 viên Câu 44:Trong không gian Oxyz, mặt phẳng () qua điểm M(1; -2; 2) song song với mặt phẳng () : x – 2y + z B x – 2y + z + = C x + 2y + z – = D x - 2y + z + = H oc A x – 2y + z - = 01 + = có phương trình là: uO nT hi D Câu 45:Trong không gian Oxyz cho mặt cầu ( S): x  y  z  x  y  3z   Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu ( S ) là: Ta iL ie 1 1 3  1 3 A I  ;  ;  , R  B I   ; ;   , R  2 2 2  2 2 1 3  1 3 C I  ;  ;  , R  D I   ; ;   , R  2 2  2 2 Câu 46: Trong không gian Oxyz điểm I (1;2;3) Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz ) B ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  D ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  up s/ A ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  C ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  om /g ro Câu 47: Tìm tất giá trị thực a để khoảng cách từ điểm M(1; - 4; a) đến mặt phẳng (P): x + 2y + 2z – = 8? Câu 48: B a = - a  6 C  a  18 a  18 D  a  18 c A a =18 Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho mặt phẳng (P): 2x+2y+z+5=0 cắt mặt cầu (S): (x 2) (y 3) (z 3)  100 A 64 bo ok theo giao tuyến đường tròn (C) Tìm diện tích đường tròn (C)? B 16 C 8 D 20 .fa ce Câu 49:Trong hệ trục tọa độ Oxyz, xác định điểm A’ đối xứng với điểm A(1; 2; -3) qua mặt phẳng (P): x – 2y + z = 0? B A’(2;-1;2) C A’(2; 0; -2) D A’(1; -1; 3) w A A’(3; -2; -1) w w Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;2;3), mặt cầu (S) có phương trình x 1 y  z    Viết phường trình đường thẳng  2 qua M cắt mặt cầu (S) A, cắt đường thẳng d B cho MB  2MA , Biết điểm B có hoành độ nhỏ  x  1   y  2   z  2 2  đường thẳng d : www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x  t  C  :  y   6t  z   2t  x   D  :  y  6t  z   2t  w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D ……………………………………… HẾT……………………………………… 01 x  1 t  B  :  y   6t  z   2t  H oc x   A  :  y   6t  z   2t  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) (Đề thi gồm… trang) Mã đề thi Câu Cho hàm số y... đây? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A: Vừa đủ B: Thi u 10 viên C: Thi u viên D: Thừa 10 viên Câu 44 :Trong không gian Oxyz, mặt phẳng ()... tiểu x  2? A m  7 B m  C m  D m  m  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x  x2  x  có tất đường tiệm cận? x 1 Câu Đồ thị hàm số y
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT LY TU TRONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT LY TU TRONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT LY TU TRONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay