ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT LE QUY DON

7 122 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2016 - 2017 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐINH ̣ TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN MA TRẬN ĐỀ THI THPT THỬ QUỐC GIA Câu 7,8 Số câu:2 Số điểm:0,4 Số câu:4 Số điểm: 0.8 Số câu: Số điểm: 0.4 Câu 12,13 Câu 14,15,16,17 Câu 18,19 Câu 20,21 Số câu:2 Số điểm:0,4 Số câu: Số điểm: 0,8 Số câu: Số điểm: 10,4 Số câu: Số điểm: 0,4 Câu 22 Câu 23,24 Câu 25,26 Câu 27, 28 Số câu: Số điểm: 0,2 Số câu:2 Số điểm: 0,4 Số câu: Số điểm: 0,4 Số câu: Số điểm: 0,4 Câu 32,33 Câu 34 Số câu: Số điểm: 0,2 Số câu:6 Số điểm: 1,2 Tỉ lệ: 12% Số câu:4 Số điểm: 0,8 Tỉ lệ: 8% /g Câu 30,31 Câu 35,36 Câu 37 Câu 38 Số câu: Số điểm: 0,2 Số câu: Số điểm: 0,2 Số câu: Số điểm: Câu 39 Câu 40,41 Câu 42 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: 0,2 Số câu: Số điểm: 0,4 Số câu: Số điểm: 0,2 Câu 43,44 Câu 45,46 Câu 47,48,49 Câu 50 Số câu: Số điểm: 0,4 Số câu: Số điểm: 0,4 Số câu: Số điểm: 0,6 Số câu: Số điểm: 0,2 ok bo fa ce Mă ̣t nó n, mă ̣t trụ, mă ̣t cầ u w uO nT hi D Số câu: Số điểm: 0,2 om Số câu:2 Số điểm: 0,4 Số câu: Số điểm: 0,4 w Số câu: Số điểm: 0,6 Số câu: Số điểm: 0,2 c 4.Khố i đa diê ṇ w up ro Câu 29 Số phức Phương pháp toạ độ không gian Câu 3,4,5,6 Số câu:11 Số điểm: 2,2 Tỉ lệ: 22% Số câu:10 Số điểm: Tỉ lệ: 20% s/ Nguyên hàm tích phân bà ứng dụng Câu 9,10,11 Câu 1, ie Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ, hàm số logarit Cấp độ cao iL Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Cấp độ thấp H oc Chủ đề Cộng Vận dụng 01 Thônghiểu Nhậnbiết Ta Cấp độ Tổng: 10 câu Tổng:2,0 điểm 20% Tổng: 16 câu Tổng:3,2 điểm 32% Tổng: 14 câu Tổng: 2,8điểm 28% Tổng:10 câu Tổng:2,0 điểm 20% Số câu:7 Số điểm: 1,4 Tỉ lệ: 14% Số câu:4 Số điểm: 0,8 Tỉ lệ: 8% Số câu:8 Số điểm: 1.6 Tỉ lệ: 16% Tổng: 50 câu Tổng: 10điểm 100% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2016 - 2017 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐINH ̣ TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN (Đề thi gồ m trang) H oc (Thí sinh không sử dụng tài liệu) uO nT hi D Câu 1: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Nhận xét sau sai? Họ, tên thí sinh : Số báo danh : y A Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 B Hàm số đồng biến khoảng  ;3 1;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  1;   D Hàm số đạt cực trị điểm x  x  Câu 2: Bảng biến thiên sau hàm số ? _ +∞ +∞ up ro x5 3 x B y  x2 2 x Câu 3: Hàm số sau đồng biến R ? x A y  x 1 x C y  x 1 C y  2x 1 x3 B y  x x 1 /g om x _ -∞ D y  4x  x2 D y  (x  1)2  3x  ok c s/ y A y  O -1 ie Ta y/ -1 iL -∞ x w w w fa ce bo Câu 4: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm ? 3x  3x  3x  x 1 A y  B y  C y  D y  x2 x2 3x  x2 Câu 5: Phương triǹ h tiế p tuyế n với đồ thi ̣hàm số y  x  3x  song song với đường thẳ ng y  x  14 A y  x  18 B y  x  14 y  x  18 C y  x D y  x  14 Câu 6: Số giao điể m của đường thẳ ng B A (d ) : y   x  đồ thị hàm số y  C x : x 1 D Câu 7: Phương trình x  x  m  có bốn nghiệm phân biệt khi: A 16  m  B  m  16 C 16  m  D  m  16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B m  C m  y   x3  3x2  3mx  nghịch biế n khoảng `  0;   ? C m  1 D m  Câu 10: Với giá trị m hàm số B m  A m  1 D m  H oc A m  01 Câu 8: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  sin x  m cos x  (1  m2 ) x  đạt cực tiể u điểm x  A m  1 B m  C m  1 D m  mx  Câu 9: Giá trị thực tham số m cho hàm số f ( x)  có giá trị nhỏ đoạn [0;1] xm -7 3 Câu 12: Tính đạo hàm hàm số y  ln sin x  A m  B m  C m  1 uO nT hi D Câu 11: Cho hàm số y  x3  3mx  (1) điểm K (2;3), tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị B C cho tam giác KBC cân K D m  B y '  tan x Ta iL C y ' ie 1 D y ' cos x sin x x Câu 13: Cho hàm số y   Chọn khẳng đinh ̣ sai khẳng định sau : A y '  cot x om /g ro up s/ A Hàm số đồng biến có đồ thị nằm phía trục hoành B Đồ thị hàm số cắt trục tung một điểm C Hàm số có tập xác định D   ; nhận trục Ox làm tiệm cận ngang D Hàm số đồng biến có đồ thị nằm phía trục hoành Câu 14: Tìm tập xác định D hàm số y   2 x A D   3; B D   ;3 C D  3; D D   3; Câu 15: Tìm tập xác định D hàm số y  log(1  x ) B D  0;1 C D  0;1 D D  0; x  có tập nghiệm S  a; b , b  a có kết Câu 16: Bất phương trình log x 1 bo ok c A D   ;1 A  B  C   D Câu 17: Rút gọn biểu thức A  log 10 x   log x ta kết A B C 1 log x ce 2 w w w fa Câu 18: Phương trình log x  1  log x  1  log A B b B 12a  9b nghiệm C Câu 19: Đặt a  log 49 11 b  log Hãy biểu diễn A 12a  7  x   có số D 1 log x D log C 4a  121 theo a b b D 12a  b www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2 : log3 x  log3 x   2m   có Câu 20: Với điề u kiê ̣n nào của tham số m thì phương triǹ h 1;3  ?   A  0; 2 B  0;  C  0;  D  0;   4x   4y   4z Câu 22 Nguyên hàm I= A 1 cos x  C A ( x  1)  C x 1 D 3 C  cos x.sin x.dx B uO nT hi D A = H oc Câu 21: Cho hai số thưc̣ x, y, z thỏa mãn điều kiện x  y  z  Giá trị nhỏ biểu thức P 01 nhấ t mô ̣t nghiê ̣m thuô ̣c đoa ̣n 1 C –cos2x + C D cos x  C cos x  C cos x Câu 23 Họ nguyên hàm f ( x)  sin x 1 A F ( x)   cot x  c B F ( x)  cot x  c 3 5cos x C F ( x)  D F ( x)   tan x  c c 3sin x Câu 24 Một nghuyên nguyên hàm I   x  1.dx ( x  1)  C x 1 up C dx /g B.a =1 b = x B bo A ok Câu 27 Nếu  f ( x)dx  a D ( x  1) x 1 D.a =1 b = x x ax cos  b sin  C , a+b là: 3 c  x sin 3dx  A -12 C.a =0 b =81 om A.a =0 b =3 d  C x 1  x   a  ln b giá trị a b ? Câu 26 Biết B ro Câu 25 Giả sử s/ Ta iL ie B C d  f (t )dt  với a < d < b C  f (u )du : a b B -3 D b D x y   Diện tích hình elip (E)là : 13 13 A 6 B.12 C 24 D 2 Câu 29 Số phức z  1  i  có môdun bằng: w w w fa ce Câu 28 Cho elíp (E) có phương trình : A z  2 B z  C z  D z  2 Câu 30 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z  2  i  z   5i Phần thực phần ảo z là: A -3 B C -2 D -3 Câu 31 Cho số phức z  a  bi Số phức có phần ảo là: z www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 b a B a  b C D a  b a b a  b2 Câu 32 Cho số phức z có phần thực số nguyên z thỏa mãn: z  3z  11  6i  z Tính môđun A số phức: w   z  z C w  443 D w  445 01 B w  A w  23 H oc Câu 33 Giả sử M(z) điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z Tập hợp điểm M(z) thoả mãn điều kiện sau đây: z   i =2 một đường tròn: B Có tâm 1;  1 bán kính C Có tâm  1;1 bán kính D Có tâm 1;  1 bán kính B  3; 1   1;1 uO nT hi D  log Câu 34 Tìm tất giá trị thực x thoả mãn bất phương trình A  3; 1   1;1 A Có tâm  1;  1 bán kính x   2i  C  3;1 0? 1 D  3; 1   1;1 B 2V C V iL V Ta A ie Câu 35: Cho khối chóp tích V, giảm diện tích đa giác lần tăng chiều cao lên lần thể tích khối chóp lúc bằng: D Câu 36: Khối đa diện đều sau có mặt tam giác đều? B Hai mươi mặt đều C Mười hai mặt đều D Tứ diện đều up s/ A Bát diện đều 3V a3 Góc /g cạnh bên mặt đáy có số đo ro Câu 37: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy a, thể tích khối chóp bo ok c om A 450 B 300 C 600 D 700 Câu 38: Cho hình chóp SABCD có đáy hình chữ nhật Hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm H AB, tam giác SAB vuông cân S Biết SH= a , CH= 3a Tính khoảng cách hai đường thẳng SD CH 2a 66 a 66 4a 66 a 66 A B C D 11 11 22 11 Diện w w w fa ce Câu 39: Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón tích toàn phầ n hình nón : 3 a  a2 A 2 a B  a C D Câu 40: Cho tứ diện OABC có OA , OB, OC đôi một vuông góc OA = 1, OB = 2, OC= Diện tích mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diê ̣n OABC : 7 S A B S  7 C S  14 D S  16 Câu 41: Một hình trụ có chiều cao nội tiếp hình cầu có bán kính hình vẽ Thể tích khối trụ bằng: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C 192 D 48 01 B 36 H oc A 96 B0;2;0 uO nT hi D ABC biết A1;0;0 , Câu 42: Mô ̣t hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 1, đáy lớn CD = 3, cạnh bên BC  AD  Cho hiǹ h thang quay quanh AB, ta được khố i tròn xoay có thể tić h bằ ng 7 5 4 A 3 B C D 3 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác C 2;1;3 Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A 3;3;3 B 1;1;1 C 1;1;1 D  1;3;3 Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho phương trình phương trình mặt A 1;2;3 có bán kính cầu tâm R  2 B x  1   y  2  z  3  ie A x  1   y  2  z  3  16 2 2 2 2 up s/ Ta iL C x  1   y  2  z  3  16 D x  1   y  2  z  3  Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng P  : x  y   Vectơ vectơ pháp tuyến P  ? A  1;3;0 B 1;3;2 C 1;3;0 D 1;3;2 Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho tứ diện B 0;0;16 D thuộc tia Oz Tọa độ D C  0;0; 8 ;  0;0;16  ro B1;2;0 C 2;1;1 , điểm /g A2;0;0 , A 0;0;8 ABCD tích biết D  0;08 ;  0;0;18 điểm c om x   t  Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho đường thẳng d :  y  2t z   t  ok A2;1;2 , B1;2;0 Góc d đường thẳng AB A 45 B 60 C 30 D  30 ce bo x   t  Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho đường thẳng d :  y  2t mặt cầu  z  3  t  w w w fa S  : x  12   y  22  z  12  18 tâm I d cắt S  hai điểm A B Diện tích tam giác IAB bằng: 11 A B 16 11 C 11 D 11 6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 01 x   x  3u  Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho đường thẳng d :  y  4  2t d ' :  y   2u z   t  z  2   Mặt cầu có đường kính đoạn vuông góc chung d d ' có bán kính bằng: 49 A B C D Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho lăng trụ đứng ABC A1 B1C1 Biết Aa;0;0 , B a;0;0 C 0;1;0 B1  a;0; b; a  0, b  0; a  b  Khoảng cách lớn đường thẳng A B C 2 D w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie - HẾT uO nT hi D B1C AC1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2016 - 2017 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐINH ̣ TRƯỜNG THPT LÊ QUY ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2 : log3 x  log3 x   2m   có Câu 20: Với điề u kiê ̣n nào của tham số m thi phương triǹ h 1;3 ...  m  B  m  16 C 16  m  D  m  16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B m  C m  y   x3  3x2  3mx  nghịch biế n khoảng ` 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT LE QUY DON , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT LE QUY DON , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT LE QUY DON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay