ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX XUAN TRUONG

8 119 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA MÔN: TOÁN 01 Thời gian làm bài: 90 phút Thể tích khối đa diện Câu Câu 10 Câu 11 Câu 29 Câu 30 Câu 36 bo Khối tròn xoay ok Câu 43 Câu 44 Câu 45 13 26% 11 22% Câu 20 iL 20% Câu 28 s/ Ta 10 Câu 33 Câu 34 Câu 38 14% 12% 8% Câu 39 Câu 40 Câu 46 Câu 47 Câu 41 Câu 42 Câu 48 Câu 49 Câu 50 20 40% 11 22% 12% 8% 16% 50 w w w fa ce Phương pháp tọa độ không gian Cộng Câu 27 ro Câu 22 Câu 23 Câu 14 Câu 21 up Câu 12 Câu 13 Câu 16 Câu Câu Câu Câu Câu Câu 15 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 31 Câu 32 Câu 35 Câu 37 Cộng uO nT hi D Câu Câu Vận dụng cao Câu ie Vận dụng /g Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số logarit Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Số phức Thông hiểu om Ứng dụng đạo hàm để khảo sát vẽ đồ thị hàm số Nhận biết c Chủ đề H oc Cấp độ tư SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH ĐỀ THI MINH HỌA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Trang 1/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 QUỐC GIA 2017 TRUNG TÂM GDTX XUÂN TRƯỜNG (Đề thi gồm 07 trang) 01 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề H oc Mã đề thi 01 uO nT hi D Họ, tên thí sinh: Số báo danh: 3x  Khẳng định sau đúng? 2x 1 3 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y  2 C Đồ thị hàm số tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= Câu Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: Chọn câu A C D Ta B iL ie Câu Cho hàm số y  y Câu Cho hàm số y = f (x ) có đồ thị hình bên Khẳng s/ 10 up định sau khẳng định sai ? /g ro A Hàm số có hai cực trị B Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm có tọa độ (1;1) I om C Hàm số có dạng y  ax3  bx  cx với a  D.Phương trình f (x ) = có hai nghiệm dương, nghiệm O ok c âm x -1 Câu Hàm số y  x  8x  2017 đồng biến khoảng nào? bo A (2;0) (2; ) B (; 2) (0;2) C (; 2) (2; ) D (;0) (2; ) ce Câu Đồ thị sau hàm số y   x  4x Với giá trị m phương trình w w w fa x  x  m   có bốn nghiệm phân biệt ? Chọn câu Trang 2/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - O -2 C  m  D  m  B  m  H oc -2 A  m  01 2 ie uO nT hi D x Hãy tìm khẳng định Chọn câu x 1 A Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu B Hàm số có điểm cực trị C Hàm số đồng biến khoảng xác định D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Câu Một công ty sản xuất x sản phẩmvới giá p đồng/1 sản phẩm(đơn vị 100 000 đồng).Phương trình giá theo tiêu thụ là: p  1312  x Tổng chi phí cho sản phẩm xác định theo công thức: Câu Trong khẳng định sau hàm số y  iL C ( x)  x3  77x  1000x  100 Vậy số sản phẩm công ty cần sản xuất để lợi nhuận cao là: Câu Định m để hàm số y  C y  1 x2 1 x D y  x  3x  2 x 1 m x  2(2  m)x  2(2  m)x  luôn giảm khi: B m > - /g A < m < 2x  x2 s/ B y  up 1 x 1 x ro A y  Ta A 52(sp) B 53(sp) C 54 (sp) D 55 (sp) Câu Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số đây? Chọn câu C m =1 D  m  x  bo ok c om Câu 10 Cho hàm số y  x  2mx  2m  Với giá trị m hàm số có cực trị: A m  B m < C m = D m  Câu 11.Cho hàm số y = f(x)= ax +bx +cx+d ,a  Khẳng định sau sai ? A Đồ thị hàm số cắt trục hoành B Đồ thị hàm số có tâm đối xứng C Hàm số có cực trị D lim f ( x)   ce Câu 12.Cho a > 0, a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +) D Tập xác định hàm số y = loga x tập R w w w fa B Tập giá trị hàm số y = loga x tập R Trang 3/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 1  27 là: A x  4 B x  C x  D x  2 Câu 14 Số lượng loại vi khuẩn A phòng thí nghiệm tính theo công thức H oc s(t )  s(0).2t , s(0) số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t ) số lượng vi khuẩn A có sau 01 1 Câu 13 Nghiệm phương trình:    3 A P  x x x3 x3 , với x>0 Mệnh đề ? B P  x C P  x D P  x a  log2 (log 10) : log 10 Giá trị 10a : Câu 16 Biết A.2 B.4 uO nT hi D Câu 15.Cho biểu thức P  t (phút) Biết sau phút số lượng vi khuẩn A 125 nghìn Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn A triệu ? A 48 phút B 19 phút C phút D 12 phút D a  log 10 C.1 iL ie Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình log  2x  3x  3  2 là: 1  A S   ;1 2  1  C S   ;1 2  x ln B y '  x log x  s/ x ln C y '  x log2 x  x D y '  x  ro A y '  x log x  up Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  x2 log x  1 D S   1;   2 Ta 1  B S   ;   1;   2  x ln A y  log3 x om B y  x /g Câu 19 Đồ thị hàm số sau không cắt trục hoành? C y  5x D y  x c Câu 20 Tìm m để phương trình x  2m.3x  m   có hai nghiệm phân biệt: A [-1;2] B (0;+] C (2;+) D (-;1) e3 B 28e5 C 4e D ce A  bo ok Câu 21 Giá trị nhỏ hàm số y   x2  x  .e x đoạn  3;5  e5 fa Câu 22 Phát biểu sau đúng? = – C = w w w A Câu 23.Nếu +C +C B = D =– +C +C = m có giá trị là: Trang 4/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A B C D Câu 24 : Hàm số sau không nguyên hàm hàm sốy = Câu 25 Nếu I = – 2x2 + 4x 01 D y = – x + 4x + – x + 4x A I = B I = C I = D I = Câu 26 Nguyên hàm hàm số: I    x   sin 3xdx là: A F(x) =   x   cos 3x  sin 3x  C B F(x) = C F(x) =   x   cos 3x  sin 3x  C D F(x) =  H oc C y = B y = – x + 4x – ? uO nT hi D A y =  x   cos 3x  sin 3x  C  x   cos 3x  sin 3x  C 3 , y = 2x + có diện tích là: 22 32 A (đvdt) B (đvdt) C (đvdt) D (đvdt) 3 Câu 28 Cho đồ thị hàm số y = f(x) cắt trục Ox điểm có hoành độ x1, x2, x3 (x1 < x2 < x3 ) hình vẽ Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f(x) trục hoành là? fa A ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie Câu 27 Hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y = D w w w C B Câu 29 Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z2  2z   Tọa độ điểm M biểu diễn số phức z1 là: Trang 5/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A M(1; 2) B M(1; 2) C M(1;  ) D M(1;  2i) Câu 30 Tìm số phức liên hợp số phức z  i(3i  1) A z   i B z  3  i C z   i D z  3  i A D 16 13  i 17 17 B  4i bằng: 4i 16 11  i 15 15 C uO nT hi D Câu 32 Số phức z = 24 C H oc B 17 A 01 Câu 31.Cho số phức z thỏa mãn: z(1  2i)   4i Tìm mô đun số phức   z  2i  i 5 D 23  i 25 25 iL ie Câu 33 : Cho phương trình z3 + az2 + bz + c = Nếu z = + i z = hai nghiệm phương trình a, b, c (a,b,c số thực): a  a  a   a  4    A  b  B  b  C  b  D  b  1 c  c  c   c  4     A C s/ B 10 Ta Câu 34 Gọi z1 z2 nghiệm phươngtrình: z2  2z   Tính F  z1  z2 D up Câu 35 Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: ro a3 a3 a3 B C 2 Câu 36 Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện nhau? D om /g A B Vô số A Hai C Bốn a3 D Sáu bo A ok c Câu 37.Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: B C D w w w fa ce Câu 38.Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy SA=a Gọi H,K hình chiếu vuông góc A SB, SD.Thể tích khối chóp A.BDKH : a3 A 4a B 54 2a C 27 5a D 54 Câu 39 Trong hộp hình trụ người ta bỏ vào banh tennis, biết đáy hình trụ hình tròn lớn banh chiều cao hình trụ lần đường kính banh Gọi S1 tổng diện tích banh S2 diện tích xung quanh Trang 6/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 hình trụ Tỉ số S1 : S2  dm3 D  dm3 Câu 41 Cho hình chóp S.ABC có SA= SB = SC= 2a đường cao SH = a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp : B 0,785 dm3 A a B a 3a H oc C uO nT hi D A.2πR3 01 A B C D Một kết khác Câu 40 Bên lon sữa hình trụ có đường kính đáy chiều cao 1dm Thể tích thực lon sữa : C 2a D Câu 42 Một hình tứ diện cạnh a có đỉnh đỉnh hình nón , đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Thể tích khối nón : A  a3 B  a3 C  a3 D  a3 ro up s/ Ta iL ie 27 Câu 43 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điể A(1;0;0), B(0;1;0),C(0;0;1), D(1;1;1) M N trung điểm AB CD Tìm toạ độ trung điểm G đoạn thẳng MN ? 1 1 1 2 1 A I ( ; ; ) B I ( ; ; ) C I ( ; ; ) D I ( ; ; ) 3 4 3 2 x  1 t  Câu 44 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t (t  R) Vectơ  z  t  vectơ phương d ?   A u1   0;3; 1 B u2  1;3; 1 /g  C u3  1; 2; 1  D u4  1; 2;0  om Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;0;1), B(0; 2;0) C (3;0;0) Phương c trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? x y z x y z x y z x y z B C  D            2 2 2 3 2 Câu 46 Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;1) tiếp xúc với mặt phẳng (P): x  2y  2z   bo ok A A  S :  x  1   y     z  1  B (S) :  x 1   y    z 1  C  S :  x  1   y     z  1  D (S) :  x  1   y     z  1  fa ce 2 2 2 2 mặt phẳng song song với đường thẳng (d) ? A 5x - 3y + z - = B x + y + 2z + = C 5x - 3y + z + = D 5x - 3y + z - = Câu 48 Phương trình mặt phẳng (P) mặt phẳng trung trực AB với A(2; 1; 1) B(2; –1; 3) là: A (P): y – z – = B.(P): y – z + = C.(P): y + z + = D.(P): y + z – = Trang 7/7 - Mã đề 01 w w x y+1 z- = = mặt phẳng sau đây, - w Câu 47 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : 2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x  y 1 z x y5 z 4 Viết   ; d2 :   1 2 phương trình mặt phẳng (P) qua A, đồng thời song song với hai đường thẳng d1, d2 A x + 3y + 5z – 13 = B x – 3y – 5z + 13 = C x + 3y + 5z – 10 = D x – 3y – 5z + 10 = Câu 50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxy, cho mặt cầu (S ) : x2  y  z  x  y  z  m   H oc Số thực m để (b) : 2x - y + 2z- = cắt (S) theo đường tròn có chu vi 8p là: D m  3 C m  1 B m  4 A m  2 2A 3B 4A 5C 6A 7A 8A 9D 10A 11C 12B 13A 14C 15B 16D 17C 18B 19C 20C 21C 22D 23C 24D 25A 26A 27D 28A 29C 30A 31D 32A 33A 34A 35C 36B 37B 38D 39A 40C 41C 42B 43D 44 B 45C 46B 47A 48B 49C 50D w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie 1A uO nT hi D HẾT Đáp án: 01 Câu 49 Cho điểm A(–3; 1; 2) hai đường thẳng d1: Trang 8/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 QUỐC GIA 2017 TRUNG TÂM GDTX XUÂN TRƯỜNG (Đề thi gồm 07 trang) 01 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề H oc Mã đề thi 01 uO nT hi D...   có bốn nghiệm phân biệt ? Chọn câu Trang 2/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - O -2 C  m  D  m  B  m  H oc -2 A ... B Tập giá trị hàm số y = loga x tập R Trang 3/7 - Mã đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 1  27 là: A x  4 B x  C x  D x  2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX XUAN TRUONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX XUAN TRUONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX XUAN TRUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay