ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX TINH

7 104 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRN THI THPT QUC GIA fa ce C22: Nh c bng ng.hm c bn v T/c C23: Bit nh ngha nguyờn hm w w 3.Nguyờn hm tớch phõn v ng dng 0,6 6% 0,8 8% C24: Hiu cỏch tớnh ng.hm C25: Hiu cỏch tớnh tớch phõn bng PP i bin s C26: VD cỏch tớnh tớch phõn bng PP tng phn C27: Tớnh c tớch phõn bng PP i bin s( liờn qua n lng giỏc) 01 oc H D C11: VDC kin thc tng hp v HS tỡm tham s m TMK C12: Vn dng cao cỏc kin thc v hm s, th, tip tuyn Cng nT hi C6: V c th HS C7: Tỡm c im cc tr C8: Bin lun s nghim PT C9: VD cỏch tỡm: khong B, NB, C10: VD tỡm GTLN, GTNN ca HS 1,0 10% C17: Tớnh cht logarit C18: Gii c PT lụgarit C19: Gii c PT m C20: Gii c BPT m om /g bo ok 0,2 2% c S cõu S im T l % Vn dng cao 0,6 6% C14: Hiu c cỏch gii PT logarit C15: Hiu cụng thc tớnh ly tha s m phõn C16: Hiu quy tc tớnh logarit ro Hm s m, hm s logarit C3: Hiu khỏi nim Cc tr C4: Hiu cỏch tỡm: khong B, NB, C5: Hiu khỏi nim im cc tr Vn dng uO C1: Phõn bit c cỏc PT ng tim cn C2: Bit khong B , NB ca hm s 0,4 4% C13: Bit cỏc QT tớnh logarit Bit S cõu S im T l % w Thụng hiu Ta iL ie ng dng o hm kho sỏt v v th hm s Nhn bit up s/ Ch 0,4 4% 12 2,4 24% C21: Gii h hn hp PT S v PT logarit 0,2 2% C28: Tớnh c DT hỡnh phng nh tớch phõn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1,8 18% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2 0,4 0,4 0,4 0,2 4% 4% 4% 2% 5.Khi a din S cõu S im T l % om /g ro 0,4 4% C39: Hiu cỏch tớnh th tớch nún .fa ce bo ok c 6.Khi trũn xoay S cõu S im T l % w w w 0,2 2% 7.Phng phỏp ta khụng C42: Bit ta vộc t C43: Bit khỏi nim vộc t ch phng, vộc t phỏp tuyn,ta trung im cỳa 01 C37: VD k nng tớnh K/c t im n mp C38: VD kin thc khong cỏch ng thng chộo 0,4 4% oc C35: Hiu cỏch tớnh th tớch a din thng gp C36: Hiu cụng thc tớnh th tớch h.hp H 0,4 4% C45: Hiu c cỏch vit PT on chn, PT tng quỏt -C46:Hiu c cỏch vit PT 1,2 12% D 0,4 4% hi 0,4 4% nT S cõu S im T l % C33: Gii PT C34: VD phộp bỡnh phng thc hin phộp khai cn bc hai uO 4.S phc C31: Hiu c phộp chia s phc C32: S phc nghch o v modun ca nú Ta iL ie C29: Bit biu din s phc C30: Bit khỏi nim phn thc, phn o, modun 1,4 14% up s/ S cõu S im T l % 0,8 8% C40: VD Tớnh c th tớch cỏc tr , cu thc t C41: VD kin thc tip tuyn mt cu 0,4 4% C47: Vit phng trỡnh mt phng tha iu kin C48: Vn 0,6 6% C50: Vn dng tng hp kin thc gii quyt www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tng s cõu Tng s im T l % 10 2,0 20% 15 3,0 30% S GIO DC & O TO NAM NH TRUNG TM GDTX TNH 20 4,0 40% 01 oc H D 1,8 18% 50 10 100% hi 1,0 10% uO S cõu S im T l % Ta iL ie gian nT www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 on thng, PT mt ng thng dng kin bi toỏn cu dng tham s; thc hỡnh - Bit k/n VTPT , chiu vuụng PT tng quỏt ca gúc vit mp, K song song, c PT vuụng gúc ca ng mp,cụng thc tớnh thng khong cỏch t mt C49: Tỡm im n mt mt c giao phng im ca C44: Bit iu kin .thng v vộc t bng m.phng kt hp vi kin thc vit PT ng thng 3 0,6 0,4 0,6 0,2 6% 4% 6% 2% THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA up s/ NM HC 2016 2017 MễN TON - lớp 12 bo ok x y c om /g ro ( Thi gian 90 phỳt, khụng k thi gian giao ) x Cõu 1: Đồ thị hàm số y x A Nhận đ-ờng thẳng x = -1 làm tiệm cận đứng B Nhận đ-ờng thẳng y = -1 làm tiệm cận đứng C Nhận đ-ờng thẳng y = làm tiệm cận đứng D Nhận đ-ờng thẳng x = làm tiệm cận đứng Cõu 2: Cho hm s y = f(x) cú bng bin thiờn nh sau: - + -1 - + + + y w w w fa ce - -3 Khng nh no sau õy l ỳng: A Hm s nghch bin trờn khong (- ;-1) B Hm s nghch bin trờn khong (-1;1) C Hm s ng bin trờn khong (1;+ ) D Hm s ng bin trờn khong (- ;-1) Cõu 3: Cho hm s: y x x Khng nh no sau õy l sai: A Hm s nghch bin trờn khong (-1;1) B im cc i ca hm s l x = -1 C Hm s t cc tiu ti x = D im cc i ca th hm s l x = -1 Cõu 4: Hàm số y x4 x2 đồng biến khoảng A (0; ) B (; 1) (0;1) C (1;0 ) (1; ) D (1; 1) Cõu 5: Hàm số y x 3x x 12 A Nhận điểm x = làm điểm cực tiểu C Nhận điểm x = làm điểm cực đại B Nhận điểm x = -1 làm điểm cực tiểu D Nhận điểm x = làm điểm cực đại www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 6: th hm s y x x l: y y 2 1 x -2 -1 x -2 -1 -1 -1 -2 -2 A 2 B y y 1 -1 x -2 -1 -1 -2 -2 H -1 oc x -2 01 Ta iL ie uO nT hi D C D Cõu 7: Hàm số y x 3x x đạt cực tiểu A x = B x = -3 C x = D x = Cõu 8: Tỡm tham s m ph-ơng trình x 3x m cú nghim phõn bit A m = B m = C m = -4 D -4 < m < 2x Cõu 9: Cho hm s y Hóy chn cỏch phỏt biu ỳng? x A Hm s ng bin trờn cỏc khong (; 1) v (1; +) B Hm s nghch bin trờn \ C Hm s nghch bin trờn cỏc khong (; 1) v (1; +) D Hm s ng bin trờn \ up s/ Cõu 10: Giỏ tr ln nht ca hm s y x x l: A B D Cõu 11: Cho hm s f ( x) x3 x2 (m 1) x m Xỏc nh m f ( x) , x x 3 A m = B m C m D m 2 Cõu 12: Cho hm s f ( x) x mx Tỡm m th hm s ct ng thng y x ti im phõn bit A(0;1), B,C cho tip tuyn vi th ti B v C vuụng gúc vi A m B m C m D m Cõu 13: Cho 02 s thc a > v b > Mnh no sau õy l ỳng: A loga + logb = log( a + b) B loga + logb = log(ab) C loga - logb = log(a b) D loga - logb = log(b - a) Cõu 14: Tỡm nghim ca phng trỡnh: log ( x 1) A x = B x = C x = D x = 10 bo ok c om /g ro C ce Cõu 15: Cho biu thc A x x , vi x > Mnh no sau õy l ỳng? 7 5 D A x w w w fa A A x B A x C A x Cõu 16: Giỏ tr ca biu thc P log12 2log12 bng bao nhiờu? A P = B P = C P = D P = Cõu 17: Giỏ tr ca biu thc A 4log2 l: A B Cõu 18: Tỡm nghim nguyờn ca phng trỡnh : A x = B x = -8 C C x = D log x log x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D x = -6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 19: Tỡm nghim ln hn ca phng trỡnh: x A x = B x = x xx C x = D x = Cõu 20: Tỡm nghim ca bt phng trỡnh: 5x1 53 x 26 A S (;1) B S (3; ) C S (;3) D S (1;3) 3 C T ; 2 B et dt et C A D D [f ( x).g ( x)]dx f ( x)dx. g ( x)dx x hi tha iu kin F( ) = x nT Cõu 23: Tỡm nguyờn hm F(x) ca hm s f ( x) x B F(x) = x C F(x) = x D F(x) = x Ta iL ie Cõu 24: Tỡm nguyờn hm ca hm s: f ( x) e3 x A e3 x dx e3 x C B e3 x dx e3 x C D e3 x dx 3e3 x C I x 1dx 13 14 om /g B I ro up s/ C e3 x dx 3e3 x C A I uO A F(x) = Cõu 25: Tớnh tớch phõn H cosdx s inx C C [f ( x) g ( x)]dx f ( x)dx g ( x)dx D T ; 2 oc 1 A T ; B T ; 2 2 Cõu 22: Mnh no sau õy l sai: 01 log ( x y ) log3 ( x y ) Cõu 21: Tỡm nghim ca h phng trỡnh: 2 x y C I 10 D I 11 e Cõu 26: Tớnh tớch phõn I ln xdx B I C I D I .c A I bo A I I x dx ok Cõu 27: Tớnh tớch phõn B I C I D I Cõu 28: Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi cỏc ng: y x x ( P) , trc Ox v tip tuyn vi (P) ti im A(1;3) 7 A S B S C S D S 12 12 10 10 z i Cõu 29: Cho s phc S phc z cú im biu din trờn mt phng Oxy l: A (6; 7) B (6; -7) C (-6; 7) D (-6; -7) Cõu 30: Chn mnh ỳng A S phc 2i cú phn thc l phn o l 2i B S phc i cú liờn hp l i C S phc 4i cú modun bng w w w fa ce 2 D i www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 31: S phc liờn hp ca s phc z 3i l 2i A i B 2i C 2i D i Cõu 32 : Cho s phc z = 4+3i Gi w l s phc nghch o ca z Tỡm mụ un ca s phc w 1 A w B w C w D w oc 01 Cõu 33 : Phng trỡnh z2 (1 i)z 3i cú nghim l: A z 2i v z 3i B z 2i v z 3i C z 2i v z 3i D z 2i v z 3i A a Ta iL ie uO nT hi D H Cõu 34: Tỡm cn bc hai ca s phc: z 15 8i A 2i v 2i B 2i v 2i C 4i v 4i D 4i v 4i Cõu 35: Tớnh th tớch ca lng tr tam giỏc u cú cnh ỏy bng a, cnh bờn bng 4a A.V = a3 B.V = 2a3 C V = 3a3 D.V= 4a3 Cõu 36: Ba kớch thc lũng ca cỏi hp hỡnh ch nht l 76cm, 266cm v 304cm Ngi ta nh xp y hp mt s lp phng bng g sn cỏc mu cho tr em chi Hi cú th xp c bao nhiờu khi? A 110 B 112 C 210 D 212 Cõu 37: Cho S ABC l t din cú ABC l tam giỏc vuụng cõn nh B, AC = 2a, cnh SA vuụng gúc vi mt phng (ABC) v SA = a Gi O l trung im ca AC Tớnh khong cỏch t O n mt phng (SBC) B a C a D a up s/ Cõu 38: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú cnh ABCD l hỡnh vuụng cnh a, SA vuụng gúc vi mt phng (ABCD),gúc gia SC v mt phng (ABCD) bng 450 Tớnh khong cỏch gia hai ng thng SB v AC a 10 a a a B C D 5 Cõu 39: Ct hỡnh nún bng mt mt phng i qua trc ta c thit din l mt tam giỏc vuụng cõn cú cnh gúc vuụng bng a Tớnh th tớch nún A V a3 om /g ro A B V a3 C V a3 D V a3 12 12 6 Cõu 40: Mt bn cha nc bng inox gm phn ỏy hỡnh bỏn cu bỏn kớnh 3,5 m v phn thõn trờn hỡnh tr bỏn kớnh 3,5 m Tớnh ng cao ca phn hỡnh tr bit rng dung tớch ca bn bng 200m3.( ly gn ỳng ch s thp phõn) A 1,80 m B 2,86m C 3,80m D 3,86m Cõu 41: Mt tam giỏc cú di cnh bng 26, 28, 30 Ba cnh ca tam giỏc ny tip xỳc vi mt mt cu bỏn kớnh R = 10 Tớnh khong cỏch t tõm mt cu n mt phng cha tam giỏc A B C D Cõu 42: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, cho hai im A(2;0;3) v B(1;4; 2) Tỡm ta ca vộc t AB A AB (3; 4;5) B AB (3; 4; 5) C AB (1; 4;1) D AB (3; 3;3) w w w fa ce bo ok c Cõu 43: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, mnh no sau õy l ỳng? A Mt phng (P): 2x 3y + z = cú vộc t ch phng l : u (2; 3;1) B Bit A(1;3; 4) v B( 3; 1;4) thỡ ta trung im M ca AB l M (2;1;0) C Cho mt cu cú phng trỡnh : x2 + y2 + z2 - 2x + 6y + 4z - = 0, bỏn kớnh mt cu ny bng www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 4t D Cho ng thng (d) cú phng trỡnh: y t Vộc t ch phng ca (d) l u (1; 2;3) z 2t Cõu 44: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, cho im A(1;2; 1), B(2; 1;3) v C( 2;3;3) Tỡm ta nh th t D ca hỡnh bỡnh hnh ABCD A D (1;2;3) B D (1; 3;2) C D (3;6; 1) D D (3; 6;1) Cõu 45: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, cho dim A(1;0;0), B(0; 2;0) v C(0;0;3) Phng trỡnh no l phng trỡnh ca mt phng (ABC) ? A x y z B x y 3z C x y z D x y z Cõu 46: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, cho im A (1;2; 3) v mt phng (P) cú phng trỡnh om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H x y z Vit phng trỡnh tham s ca ng thng i qua im A v vuụng gúc vi mt phng (P) x 2t x 2t x t x 4t A y 3t B y 2t C y t D y t z 2t z t z t z 2t Cõu 47: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, cho A(1;2;3), B(2; 2;4) Vit phng trỡnh mt phng i qua hai im A, B v song song vi trc Oy A x z B x z C x z D x z Cõu 48: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, cho im A (1;2;0) v mt phng (P) cú phng trỡnh x y z Tỡm ta hỡnh chiu vuụng gúc H ca im A trờn mt phng ( ABC) A H (1;0; 2) B H (1;2; 3) C H (3;1; 1) D H (1;2; 3) Cõu 49: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, lp phng trỡnh ng thng i qua im A (3;2;1) x y z vuụng gúc v ct ng thng x y z x y z A B 4 x2 y z x y z C D 10 22 Cõu 50: Trong khụng gian vi h toa Oxyz, vit phng trỡnh ng thng i qua im A (2;3;3) ok c x y z vuụng gúc vi ng thng 1 x y z x y z C x y x y D B z2 z fa ce bo A x v ct ng thng y t z t w w w HT www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... thng 3 0,6 0,4 0,6 0,2 6% 4% 6% 2% THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA up s/ NM HC 2016 2017 MễN TON - lớp 12 bo ok x y c om /g ro ( Thi gian 90 phỳt, khụng k thi gian giao ) x Cõu 1: Đồ thị hàm... cực tiểu D Nhận điểm x = làm điểm cực đại www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 6: th hm s y x x l: y y 2 1 x -2 -1 x -2 -1 -1 -1 -2... = B x = -8 C C x = D log x log x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D x = -6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu 19: Tỡm nghim ln hn ca phng trỡnh: x A x = B x = x
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX TINH , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX TINH , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX TINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay