ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX NGHIA TAN

10 109 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:37

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRUNG TÂM GDTX NGHĨA TÂN MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Mũ Lôgarit 0,8 Số phức 0,4 1 om /g Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian ce fa w w Số điểm Tỷ lệ 0,6 0,8 19 3,8 38% 4,0 40% 01 0,0 0,6 0,2 1,0 0,2 0,7 20 0,0 1,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,2 0,4 0,2 0,0 2,0 0,2 0,0 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1,6 50 1,6 16% 2,2 10 0,2 w Tổng Số câu 0,4 bo ok c Thể tích khối đa diện ro 0,4 0,2 0,8 0,4 Ta iL ie 0,8 up s/ Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng 11 0,4 0,8 0,6 H Tổng số câu hỏi D Vận dụng cao hi Ứng dụng đạo hàm để khảo sát vẽ đồ thị hàm số Vận dụng Thông hiểu nT Nhận biết uO Các chủ đề STT oc Các cấp độ nhận thức 0,6 6% 10 100% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN 10 11 12 13 14 15 16 Mũ Lôgarit 17 18 19 ce bo w w w fa Số phức Khối đa diện 01 oc H D om /g c ok Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng 20 21 22 23 hi nT uO Ta iL ie đạo hàm để khảo sát vẽ đồ thị hàm số MÔ TẢ Nhận biết: Hình dạng đồ thị hàm số bậc trùng phương Nhận biết: Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị đồ thị hàm số bậc Nhận biết: Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị đồ thị hàm số qua bảng biến thiên Nhận biết: Số cực trị hàm số phân thức hữu tỉ bậc bậc Thông hiểu: Tìm GTLN hàm số bậc đoạn Thông hiểu: Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc Thông hiểu: Dựa vào đồ thị để biện luận số nghiệm phương trình Vận dụng thấp: Sự đồng biến nghịch biến hàm số bậc Vận dụng thấp: Sự đồng biến nghịch biến hàm số hữu tỉ bậc bậc Vận dụng cao: Tìm m để Cực trị hàm số bậc trùng phương tạo thành tam giác vuông Vận dụng cao: Bài toán GTLN thực tế Nhận biết: TXĐ hàm số lũy thừa Nhận biết: TXĐ hàm số lôgarit Nhận biết: Sự biến thiên hàm số lôgarit Nhận biết: Tập nghiệm bất phương trình mũ Thông hiểu: TXĐ, đạo hàm, đồng biến, nghịch biến, đồ thị hàm số mũ Thông hiểu: Giải phương trình mũ phương pháp đặt ẩn phụ Thông hiểu: Giải bất phương trình logarit đơn giản Thông hiểu: Sử dụng tính chất lũy thừa để biến đổi biểu thức lũy thừa Vận dụng: Tìm GTLN hàm số chứa logarit Vận dụng cao: Bài toán lãi kép thực tế Nhận biết: Định nghĩa tích phân Thông hiểu: Hệ phương pháp đổi biến số, nguyên hàm hàm số lượng giác Thông hiểu: Tìm nguyên hàm phương pháp đổi biến số thỏa mãn tính chất cho trước Thông hiểu: Công thức tính diện tích hình phẳng Nhận biết: Tính chất tích phân, tính tích phân Thông hiểu: Tích phân hàm phân thức hữu tỉ Vận dụng: tính diện tích hình phẳng giới hạn đường cong Nhận biết: Định nghĩa số phức Nhận biết: Môđun số phức Thông hiểu: Giải phương trình tập số phức Thông hiểu: Moodun hai số phúc Thông hiểu: Giải phương trình bậc tập số phức Vận dụng: Tìm tập biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước Nhận biết: Loại khối đa diện Nhận biết: công thức tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp Thông hiểu: Tính thể tích khối lăng trụ đứng Thông hiểu: Tính tỉ số thể tích hai khối chóp Vận dụng: Tính khoảng cahs hai đường thẳng không up s/ Ứng dụng CÂU ro CHỦ ĐỀ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 44 45 46 47 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D 48 49 50 01 Phương pháp tọa độ không gian oc Khối tròn xoay H 40 41 42 43 gian Thông hiểu: tính thể tích khối nón Nhận biết: Định nghĩa mặt cầu Vận dụng: Tính bán kính mặt cầu ngoaị tiếp hình chóp Nhận biết: Tâm bán kính mặt cầu có phương trình mặt cầu Nhận biết: Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn Nhận biết: Biết điều kiện Hai mặt phẳng song song Thông hiểu: Điều kiện hai mặt phẳng song song Thông hiểu: Viết phương trình mặt cầu thỏa mãn điều kiện cho trước Thông hiểu: tìm tọa độ giao điểm đường thẳng mặt phẳng Thông hiểu: Xét vị trí tương đối hai mặt phẳng Vận dụng: Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRUNG TÂM GDTX NGHĨA TÂN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút C©u : y Đường cong hình bên đồ thị hàm số ? 01 oc -1 y  x3  3x  C y  x4  D nT y = x - x + B hi -1 A y   x4  2x2  uO C©u : Cho hàm số y  f ( x)  x3  xác định R Khẳng định sau ? B Đồ thị hàm số qua điểm M (1; 1) C Hàm số đạt cực tiểu x  Ta iL ie A Hàm số có cực trị + - + D Hàm số đồng biến R -1 y’ - + + om /g + up s/ - ro C©u : Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục R có bảng biến thiên x y 1 c Khẳng định sau sai ? ok A M (0; 2) gọi điểm cực đại hàm số f (1) gọi giá trị cực tiểu hàm số C x0  gọi điểm cực tiểu hàm số ce bo B w fa D Hàm số đồng biến khoảng (1;0) ( 1;  ) w C©u 4: w Tìm cực tiểu A Không tồn cực trị C©u 5: Hàm số y = yCT hàm số B y yCT  1 3x  x 1 C yCT  x3 x2 + - 2x - có GTLN đoạn [0;2] là: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x D -2 H D yCT  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A - B - 13 C - D C©u : Cho hàm số y= 2x + x- có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) có hệ số góc B y = - 5x + y = - 5x - 22 C y = 5x + y = - 5x + 22 D y = - 5x - y = - 5x + 22 hi D 2 -2 - O -2 uO nT Đồ thị sau hàm số y   x  4x Với giá trị m phương trình x  x  m   có bốn nghiệm phân biệt ? A  m  B  m  C©u : C  m  D  m  oc y = - 5x + y = - 5x + 22 H A 01 5 : C m (;0)  (3; ) B m  R A m (0;3) C©u : Ta iL ie C©u : Cho hàm số y  x3  3mx2   2m  1 x  Tìm m để hàm số đồng biến R Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  mx  đồng biến xm up s/ khoảng (1; ) A m  C m  D m   \[ 1;1] ro B 1  m  D m[0;3] om /g Câu 10 : Tìm m để đồ thị hàm sô y  x4  2(m  1) x2  m có điểm cực trị tạo thành đỉnh tam giác vuông A m = A m = A m = c Một ảnh chữ nhật cao 1,4 mét đặt độ cao 1,8 mét so với tầm mắt (tính từ đầu mép hình) Để nhìn rõ phải xác định vị trí đứng cho góc nhìn ok C©u 11 : A m = bo  lớn Hãy xác định vị trí ? ( BOC gọi góc nhìn.) ce C w w fa 1,4 B 1,8 w A A C©u 12 : O AO  2, 4m B AO  2m C AO  2,6m Cho hàm số y  x Tập xác định hàm số : www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D AO  3m www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A D  (0; ) B D C D  [0; ) D D   \ 0 D  (2; ) D D  [2; ) C©u 13 : Tìm tập xác định hàm số y  log (4  x) A D  (; 2] B D  (; 2) C B log0,2 a  log0,2 b  a  b  C ln x   x  D log0,2 a  log0,2 b  a  b  H C©u 15 : Cho số thực dương a a  thoả a x  Khẳng định sau ? D A Bất phương trình tương đương với x  log a D Bất phương trình tương đương với x  log a B Trục Ox tiệm cận ngang C Hàm số có đạo hàm y '  2x.ln x 9 x  C x  5 x  D x  x  log3 D x D A  25 ro B D Trục Oy tiệm cận đứng up s/ C©u 17 : Giải phương trình 9x  4.3x  45  A Ta iL ie x C©u 16: Cho hàm số y  Khẳng định sau sai ? uO nT C Tập nghiệm bất phương trình  hi B Với  a  1, nghiệm bất phương trình x  log a A Tập xác định D   oc A log x    x  01 C©u 14 : Chọn khẳng định sai khẳng định sau : x B x  C x .c A om /g C©u 18 : Giải bất phương trình log0,5 (2 x  3)  log0,5 (3x  1) A  23 B A  bo A ok C©u 19 : Biết 4x  4 x  23 , giá trị biểu thức A  2x  2 x : C A  21 C©u 20 : Tìm giá trị lớn hàm số y  f ( x)  x  ln(1  x) đoạn [1;0] ce y  f  1   ln B max 1;0 w w w fa y  f (0)  A max 1;0  1 C max y  f      ln  1;0  2 D Không tồn giá trị lớn C©u 21 : Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm người thu gấp đôi số tiền ban đầu ? A năm B năm C năm D 10 năm C©u 22: Ký hiệu K khoảng đoạn nửa khoảng  Cho hàm số f ( x) xác định K Ta nói F ( x) gọi nguyên hàm hàm số f ( x) K : www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A F ( x)  f ' ( x)  C , C số tuỳ ý B F ' ( x)  f ( x) C F ' ( x)  f ( x)  C , C số tuỳ ý D F ( x)  f ' ( x) C©u 23: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  sin(2 x  1) C  f ( x)dx  cos(2 x  1)  C  f ( x)dx  D  f ( x)dx  cos(2x  1)  C A F (x ) = cos2 x + 1 cos 2x + Diện tích hình phẳng tô đậm hình bên tính theo công thức sau đây? ò f (x )dx up s/ A S = p c bo C©u 27: ce Tính: I = ò x2 + ln 2 B C D + p dx 4x + B I = ln 2 C I = ln + D I = ln - w fa A I = - 0 ok p ò f (x )dx + ò f (x )dx = Khi ò [ f (x ) + sin x ]dx A + D S = p ò f (x )dx Cho om /g C©u 26: ò f (x )dx + ò f (x )dx ò f (x )dx - ò f (x) dx B S = - ro C S = cos 2x + D F (x ) = Ta iL ie C©u 25: sin x + uO C F (x ) = - nT hi B F (x ) = - H æp ö Nếu F (x ) nguyên hàm hàm f (x ) = sin x cos x F çç ÷ ÷ = F (x ) có dạng: ÷ çè ø D C©u 24: 1 cos(2 x  1)  C B 01  f ( x)dx  cos(2x  1)  C oc A w w C©u 28: Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đường cong y  x3  x y  x  x A S  39 12 B S  38 12 C S  37 12 C©u 29: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Mỗi số thực a coi số phức với phần ảo B Số phức z  a  bi gọi số ảo (hay số ảo) a  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D S  35 12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C Số số ảo D Số i gọi đơn vị ảo C©u 30: Cho số phức z   3i Môđun số phức z A B C D B x  1  i C x  1  i D C z    4i D z  4i B z  z  3  4i hi A D C©u 32: Tìm số phức z , biết | z |  z   4i x  5i oc x   5i H A 01 C©u 31: Giải phương trình sau tập số phức : 3x  (2  3i)(1  2i)   4i A M  M  C M  D M  uO B nT C©u 33: Gọi z1 , z2 , z3 ba nghiệm phương trình z   Tính M  z12  z22  z32 Đường thẳng qua hai điểm A(1;1) B(1;1) C Đường tròn tâm I (0;1) , bán kính R 1 B Hai điểm A(1;1) B(1;1) up s/ A Ta iL ie C©u 34: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng toạ độ thoả mãn điều kiện | z  i | : D Đường tròn tâm I (0; 1) , bán kính R  ro C©u 35: Khối lập phương khối đa diện loại bốn phương án đây? om /g A {3;4} C {5;3} B {3;5} D {4;3} .c C©u 36: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? ok A Thể tích V khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h V  B.h bo B Thể tích khối hộp chữ nhật tích ba kích thước fa ce C Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h V  B.h C©u 37: Cho ( H ) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích ( H ) : w w w D Thể tích khối hộp tích diện tích đáy chiều cao A a3 B a3 C a3 D a3 C©u 38 : Cho tứ diện ABCD Gọi B1 C1 trung điểm AB AC Khi tỷ số thể tích khối tứ diện AB1C1D khối tứ diện ABCD : www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A B C D C©u 39 : Cho tứ diện OABC có đáy OBC tam giác vuông O, OB=a, OC= a , (a>0) đường cao OA= a Gọi M trung điểm cạnh BC Tính khoảng cách hai đường thẳng AB OM D d (OM ; AB)  01 C d (OM ; AB)  a 15 a 15 15 oc B d (OM ; AB)  a 5 H A d (OM ; AB)  a C©u 40 : Cho hình lập phương ABCD A1B1C1D1 cạnh a Thể tích khối nón có đỉnh tâm O  a3 B V   a3  a3 C V  12 D V  nT A V  hi D hình vuông ABCD đáy hình tròn nội tiếp hình vuông A1B1C1D1 :  a3 24 uO C©u 41 : Cho hai điểm cố định A B Khẳng định sau ? Ta iL ie A Có vô số mặt cầu nhận AB làm đường kính B Có mặt cầu qua hai điểm A B up s/ C Có vô số mặt cầu qua hai điểm A, B tâm mặt cầu thuộc đường thẳng trung trực đoạn AB ro D Có vô số mặt cầu qua hai điểm A, B tâm mặt cầu thuộc mặt phẳng trung trực đoạn AB b2 3b  a B r  c A r  om /g C©u 42: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a cạnh bên b Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC : 3b 2 3b  a C r  3b 2 b2  a D r  3b 3b  a ok C©u 43 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) có phương trình 139  15  I  3; ; ; R   2  B  15  I  3; ; ; R   2   5  I 1; ;  ; R   2  D 139  5  I 1; ;  ; R   2  fa ce A bo 3x2  y  3z  x  y  15z   Hãy xác định tâm bán kính mặt cầu w C w w C©u 44 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0); B(0;1;0); C(0 ;0 ;1) Mặt phẳng ( P) qua ba điểm A, B, C có dạng : A x  y  2z   B x  y  z   C x  2y  z   D x  y  z 1  C©u 45 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( P) : x  y  z  11  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 (Q) : x  y  z   Tính khoảng cách ( P) (Q) A B C D C©u 46 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( P) : x  my  3z   (Q) : nx  y  z   , với m, n   Xác định m, n để ( P) song song với (Q) A m  4; n  D m  4; n  4 C m  n  4 01 B m  m  2 2 C (x - 7) + (y - 4) + (z - 6) (x + 7) + (y + 4) + (z + 6) = D (x - 7) + (y - 4) + (z - 6) 2 = = x 1 y  z mặt   1 phẳng ( P) : x  y  z 1  Toạ độ giao điểm M d ( P) : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d :  2 7 2 B M  ; ;   3 3 7 2 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng d : 2 D M  ;  ;   3 3 x 1 y  z   1 ro x  y z 1 Xét vị trí tương đối d d1   1 om /g d1 : 7 C M  ;  ;  3 3 up s/ A M   ;  ;    3 3 C©u 49 : B Ta iL ie C©u 48 : = uO (x + 7) + (y + 4) + (z + 6) hi A D H Lập phương trình mặt cầu (S ) có tâm I tiếp xúc với nT (P ) : x + 2y - 2z + = mặt phẳng (P ) oc C©u 47 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I (7; 4; 6) mặt phẳng A Song song B Trùng C Chéo D Cắt C©u 50 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, khoảng cách từ điểm M (2;0 ;1) đến đường thẳng B 12 C -HẾT w w w fa c bo 12 ce A x 1 y z  :   ok d: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRUNG TÂM GDTX NGHĨA TÂN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN 10 11 12 13 14 15 16 Mũ Lôgarit 17 18 19 ce bo... không up s/ Ứng dụng CÂU ro CHỦ ĐỀ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 44 45 46 47 w w w fa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX NGHIA TAN , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX NGHIA TAN , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX NGHIA TAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay