ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX NAM TRUC

6 139 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRUNG TÂM GDTX NAM TRỰC Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Hàm số toán liên quan 2 11 Mũ Lôgarit 4 1 10 Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng Số phức Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay 1 Phương pháp tọa độ không gian 1 18 19 50 36 % 38 % 16 % 10 % c bo ok Số câu Tổng uO nT hi D ie Tỷ lệ s/ Ta iL /g om STT Nhận biết up Tổng số câu hỏi Các chủ đề ro Mức độ kiến thức đánh giá H oc MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN 01 Tổ Tự nhiên ce * Nguồn: Căn ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề w w w fa SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRUNG TÂM GDTX NAM TRỰC ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Đường thẳng sau tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  2x 1 ? x 1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A x  B y  1 C y  Câu Đồ thị hàm số y  x  x cắt trục hoành điểm? A B C Câu Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục R có đồ thị đường cong hình vẽ bên Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  f ( x) là: A M (0; 2) B x  C y  2 D x  2 D x  1 D y -2 -1 O x -2 H oc 01 uO nT hi D Câu Cho hàm số y  x3  3x Mệnh đề đúng? s/ Ta iL ie A Hàm số đồng biến khoảng  1;1 B Hàm số nghịch biến R C Hàm số đồng biến R D.Đồ thị hàm số đối xứng qua gốc tọa độ Câu Cho hàm số y  f ( x) xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau A (; 1) {2} up Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho phương trình f ( x)  m có hai nghiệm thực ? B (; 2) C (; 2] D (; 1]  2 ok c om /g ro Câu Cho hàm số y   x Mệnh đề sai? A Cực tiểu hàm số B Cực đại hàm số C GTNN hàm số D GTLN hàm số Câu Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2(m  1) x  2m  có ba điểm cực trị lập thành tam giác cân có góc đỉnh 120o? 1 A m  B m   C m   D m   3 bo Câu Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  B C D ce A sin x x2 fa Câu Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  w 1;3 w w A (;1] B (; 1) C (; 10 ) 3 x  mx  x  m2  4m  đồng biến D (; 10 ] Câu 10 Đồ thị hàm số y  ax3  bx2 +cx+d có điểm cực tiểu O(0;0) điểm cực đại M(1;1) Giá trị a, b, c, d là: A 3;0; 2;0 B 2;3;0;0 C 3;0;2;0 D 2;0;0;3 Câu 11 Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  log b log a D log a log a  b log b Câu 13 Tìm nghiệm phương trình    A x  B x  C x  D x  Câu 14 Khoảng 200 năm trước, hai nhà khoa học Pháp R.Clausius E.Clapeyron thấy áp suất p nước (tính mmHg) gây chiếm khoảng trống phía mặt nước chứa bình kín x uO nT hi D x C log a b  H oc Câu 12 Với số thực a, b dương, khác Mệnh đề đúng? A log(a  b)  log a  log b B log(ab)  log a.log b k (hình bên) tính theo công thức p  a.10 t  273 , t nhiệt độ C nước, a k số Biết k  2258,624 nhiệt độ nước 1000C áp suất nước 760mmHg, tính áp suất nước nhiệt độ nước 400C (tính xác đến hàng phần chục)? A  50,5mmHg B  52,5mmHg C  55,5mmHg D  60,5mmHg iL ie Hơi nước a 1 3 1 ) a 4 , với a  Mệnh đề ? ro up Câu 15 Cho biểu thức P  (a s/ Ta Nước log x x  ln x x ln  ln x C y '  x ln Câu 19 Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A  a  b B  a  c C a   b D c  max(a, b, c) ce 3  C S   ;3  5   ln x x2  ln x D y '  2 x ln B y'  w w Pa D w fa D c bo Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  A y '  B S   ;3 ok 5  A S   ;   3  om /g A P  a B P  a C P  a x x Câu 16 Số nghiệm phương trình   25 x  là: A B C Câu 17 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log  3x  5  l og  x  1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 5  D S   ;3  3  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 20 Tìm tất giá trị tham số thực m để phương trình (m  3).16x  (2m  1).4x  m   có hai nghiệm trái dấu 3 3 A B   m  C 3  m   D   m  m3 4 4 p Câu 21 Số nguyên tố dạng M p   1, p số nguyên tố gọi số nguyên tố Mec-xen  iL  ie uO nT hi D H oc 01 (M.Mersenne, 1588-1648, người Pháp) Năm 1876, E.Lucas phát M127 Hỏi viết M127 hệ thập phân M127 có chữ số? A 38 B 39 C 40 D 41 ln x f ( x)  Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số x 1 A  f ( x)dx  ln x + C B  f ( x)dx   ln x + C 2 C  f ( x)dx  ln x + C D f ( x)dx  ln x + C   tan x f ( x)  Câu 23 Tìm nguyên hàm hàm số  tan x A  f ( x)dx  (1  tan x) + C B f ( x)dx   x + C  C D f ( x)dx  ln | sin x  cos x |+ C f ( x)dx  ln | sin x  cos x |+ C  up s/ Ta sin x F( ) 2 Câu 24 Biết F ( x) nguyên hàm của hàm số f ( x)  Tính F (0)  3cos x 2 F (0)   ln  F (0)   ln  F (0)   ln  F (0)   ln  A B C D 3 3 ro Câu 25 Tính I   min(1; x )dx A I  x ce bo Câu 27 Cho f hàm số liên tục [a;b] thỏa A I  C I  D I dx  a ln  b ln , với a, b số nguyên Tính S  a  b  5x  B S   C S 1 D S  ok A S  3 c Câu 26 Biết I om B /g b  b f ( x)dx  Tính I   f (a  b  x)dx a B I  a  b  a C I   a  b D I  a  b  w fa Câu 28 Tính diện tích S hình phẳng giới hạn parabol ( P) : y  x đường thẳng x  ? 16 S A S  B C S  D S  w w Câu 29 Cho số phức z  m  (m  3)i, (m  R) Tìm m để z đạt giá trị nhỏ A m  B m  C Câu 30 Tìm số phức liên hợp số phức z  (2  i)(1  i)(2i  1)2 m B z  15  5i B z   3i C z   15i D m D z   15i Câu 31 Tính mô đun số phức z thoả mãn z.z  3( z  z )   3i www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 z 3 z 1 C z  B D z i Câu 32 Cho số phức z thoả mãn  Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng phức là: z i A.Đường tròn B.Trục thực C.Trục ảo D Một điểm A z  H oc 01 Câu 33 Cho số phức z  a  bi(a, b  R) thoả (1  i)(2 z  1)  ( z  1)(1  i)   2i Tính P  a  b A P  B P  C P  1 D P   Câu 34 Xét ba điểm A,B,C theo thứ tự mặt phẳng phức biểu diễn ba số phức phân biệt z1 , z2 , z3 thỏa mãn 3a B V  uO nT hi D 2a A V  z1  z2  z3 Biết z1  z2  z3  , tam giác ABC có tính chất gì? A Tù B Vuông C Cân D Đều Câu 35 Thể tích khối bát diện cạnh a là: 3a C V  2a D V  V 18 B V C V D iL A ie Câu 36 Tứ diện có mặt phẳng đối xứng? A B C D 12 Câu 37.Cho tứ diện ABCD tích V G trọng tâm tam giác BCD, M trung điểm CD Tính thể tích khối chóp AGMC V bo ok c om /g ro up s/ Ta Câu 38 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh a, Hình chiếu điểm A ' mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm cạnh BC Biết CC ' tạo với mặt phẳng (ABC) góc 450 Tính thể tích V khối đa diện ABC A' B ' C ' 3a a3 3a 3a A V  B V  C V  D V  8 Câu 39 Cho tam giác ABC có AB=3, AC=4, BC=5 Tính thể tích vật thể tròn xoay quay tam giác ABC quanh cạnh AC A V  10 B V  11 C V  12 D V  13 ' ' ' Câu 40 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C có độ dài cạnh đáy a chiều cao 2a Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ cho 8 a 16 a 2 A S  16 a B S  4 a C S  D S  3 Câu 41 Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp bát diện cạnh 2a a a A R  a B R  a C R  D R  2 a w w w fa ce Câu 42 Cho đường tròn nội tiếp hình vuông cạnh a ( hình vẽ bên) Gọi S hình phẳng giới hạn đường tròn hình vuông (phần nằm bên đường tròn bên hình vuông) Tính thể tích vật thể tròn xoay quay S quanh trục MN  a3  a3 A V  B V  12 a C V  D V   a3 M N Câu 43 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3; 2;3), B(1;2;5), C(1;0;1) Tìm toạ độ trọng tâm G tam giác ABC ? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A G(1;0;3) B G(3;0;1) D G(0;0; 1) C G(1;0;3) iL ie uO nT hi D H oc 01  x   2t  Câu 44 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t (t  R) Đường thẳng d z   t  không qua điểm sau đây? A M (1; 2;5) B N (2;3; 1) C P(3;5; 4) D Q(1; 1;6) Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;0), B(3; 2;1) C (2;1;3) Phương trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? A 11x  y  14 z  29  B 11x  y  14 z  29  C 11x  y  14 z  29  D 11x  y  14z  29  Câu 46 Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm I (1; 2; 1) cắt mặt phẳng ( P) : x  y  z   theo đường tròn có bán kính có phương trình là: A ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  B ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  C ( x  1)2  ( y  2)2  (z  1)2  25 C ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  x 1 y z  Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : mặt phẳng   3 1 ( P) : x  y  z  11  Mệnh đề sau ? A d cắt không vuông góc với ( P) B d vuông góc với ( P) C d song song với ( P) D d nằm ( P) ok c om /g ro up s/ Ta  x  1  2t x y 1 z    , d :  y   t (t  R) Đường Câu 48 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho d1 :  1 z   thẳng vuông góc với mặt phẳng ( P) : x  y  z  cắt hai đường thẳng d1 , d có phương trình 1 x z y  x y 1 z  x  y z 1 x 1 y 1 z  2 A  B C D       4 4 4 4 Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu qua ba điểm A(2;0;1), B(1;0;0) , C (1;1;1) có tâm thuộc mặt phẳng ( P) x  y  z   có phương trình là: A ( x  1)2  y  ( z  1)2  B ( x  1)2  y  ( z  1)2  C ( x  3)2  ( y  1)2  ( z  2)2  D ( x  3)2  ( y  1)2  ( z  2)2  w w w fa ce bo Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có A(a;0;0), B(-a;0;0), C(0;1;0), B '(a;0; b) với a, b dương thay đổi thỏa mãn a  b  Khoảng cách lớn hai đường thẳng B ' C AC ' A B C D HẾT - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... ax3  bx  cx  d có www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c... log  3x  5  l og  x  1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 5  D S   ;3  3  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 20 Tìm tất giá trị tham số thực m để phương trình... phức z thoả mãn z.z  3( z  z )   3i www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 z 3 z 1 C z  B D z i Câu 32 Cho số phức z thoả mãn  Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX NAM TRUC , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX NAM TRUC , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX NAM TRUC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay