ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX MY LOC

6 107 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN: TOÁN om /g bo ce Hình Oxyz Tổng Số phức Mặt cầu Phương trình mặt phẳng Phương trình mặt cầu Phương trình đường thẳng Các dạng toán 1 01 oc H 1 D hi 1 Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 15 w w w fa Khoảng cách Mặt trụ, mặt nón c Hình không gian ok Vận dụng mức độ cao up s/ Tích phân ro Vận dụng mức độ thấp nT Đồ thị, Đồng biến, nghịch biến Tiệm cận Cực trị Tiếp tuyến Tương giao GTLN, GTNN Hàm số mũ Lôgarit Hàm số lôgarit PT Mũ BPT Mũ PT loga BPT loga Nguyên hàm Tích phân Ứng dụng tính diện tích hp Ứng dụng tính thể tích vật thể Thể tích Hàm số mũ, Hàm số logarit Nhận Thông biết hiểu uO Khảo sát hàm số, toán liên quan Nội dung Ta iL ie Chương STT www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)   lim f ( x)  1 Khẳng định sau x H 2x  x  mx có hai tiệm B m  D m  uO A Hàm số đồng biến R \ 1 x2 đúng? x 1 Ta iL ie Câu 3: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = nT cận ngang A m  C Không có giá trị thực m hi D Câu 2: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  01 khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1 tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y  y  1 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  1 D Đồ thị hàm số tiệm cận oc x2 B Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 1;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;1 1;   D Hàm số nghịch biến R \ 1 om /g ro up s/ Câu 4: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  có bảng biến thiên ce bo ok c Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị lớn -4 giá trị nhỏ B Đồ thị hàm số có điểm cực trị C Hàm số đạt cực tiểu x = đạt cực đại x = D Hàm số có giá trị cực đại cực tiểu .fa Câu 5: GTNN hàm số y  x   x A B 2 đoạn  2;2 là: C 2 D -2 w w w Câu 6: Cho hàm số: y  x   m  1 x  m Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số có điểm cực trị A, B, C cho OA = BC, O gốc tọa độ, A nằm Oy A m > -1 B m   2 C m   2 D m   2 Câu 7: Trong tiếp tuyến đồ thị (C) hàm số y  x3  3x2  5x  , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ có phương trình là: A y  x B y   x  1 C y  x  D y   x  1 Câu 8: Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  2x 1 ( C )và đường thẳng d : y =x-2 x2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x  1 x   x  1 B  C D   x  3  x  3  x    x  1 x  A  Câu 9: Với giá trị m đồ thị hàm số y  x  (m  1) x  m cắt trục hoành điểm phân biệt A  m  m  m  B m  D m  C   10  ; 1    7  2 B     H Câu 11: Giải bất phương trình log (x  x  1)  log (3x  1)  B   x  x  2. 0,5 x x2 D D < x< hi Câu 12: Phương trình 4x C x >  tương đương với phương trình sau đây: nT A   x   x    D   ; 1 C 3;  oc  10    3 A 3; 01 2 Câu 10: Bất phương trình 4x - 3.2x+ x - 2x- - 41+ x - 2x- > có tập nghiệm là: A x=3 x= 81 B x=1 x= -243 Ta iL ie uO A x  x  x  x  2 B x  x  C x  x  x  x  1 D x  x  Câu 13: Giải phương trình log32 x  3log3 x   C x=5và x=125 D x=5 Câu 14: Bất phương trình 4x  2.25x  10 x có tập nghiệm là: A Khoảng log 0,4 2; B Khoảng log 0,2 2;  up s/  ro C Khoảng  0;2      D Khoảng  ;log 2    Hệ thức liên hệ y y’ không phụ thuộc vào x là: 1 x om /g Câu 15: Cho hàm số y = ln bo ok c A yy’ - = B y’ - 2y = C y’ - 4ey = D y’ + ey = Câu 16: Một người gửi vào vào ngân hàng 100 triệu với lãi suất ban đầu 8,4% năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm tổng số tiền mà người nhận gấp đôi số tiền ban đầu? A năm B năm C 10 năm D năm  x e3 x f ( x)dx  C 1 f ( x)dx  xe3 x  e3 x  C w w w fa A ce Câu 17: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  xe3 x C  B  f ( x)dx xe D  f ( x)dx ( x  1)e 3x  x2  C 3x C Câu 18: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x ln x A  C  f ( x)dx  ( x  3)ln x  C f ( x)dx  ( x3  1)ln x  C B  D  x3 ln x C 1 f ( x)dx  x3 ln x  x3  C f ( x)dx  Câu 19: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x  cos x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  C  Câu 20: Tính tích phân: I   A ln x dx x 1 B 2ln2 C ln2 D ln 01 A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x2 x2 B  f ( x)dx   sin x  C f ( x)dx   sin 2x  C 2 2 x x2 D  f ( x)dx   sin x  C f ( x)dx   sin x  C 2 e 1 B K  e2  C K  e2 D K  H A K  oc Câu 21: Tính tích phân: K   x e2 x dx B C D  nT A hi D Câu 22: Cho hình phẳng (S) giới hạn đường: trục Ox, trục Oy, Parabol y  x  đường thẳng x  Diện tích hình phẳng (S) là: A  B Ta iL ie uO Câu 23: Cho hình phẳng (S) giới hạn Ox, Oy, y   x , y  x Diện tích hình phẳng (S) là: C D  e 2  2 B  e  1 C  e  1 D  e 2  2 ro A up s/ Câu 24: Cho hình phẳng (S) giới hạn Ox, y  xe x , x  Thể tích khối tròn xoay quay (S) quanh Ox là: om /g Câu 25: Cho hình phẳng (S) giới hạn Ox, y  x , x  , x  Thể tích khối tròn xoay quay (S) quanh Ox là? A B C 22 ok c Câu 26: Số phức z   3i có điểm biểu diễn A  2; 3 B (2;3) C  2;3 D 124 D  2; 3 ce bo Câu 27: Cho số phức z  3(2  3i)  4(2i 1) Số phức liên hợp số phức z : A z  10  i B z  10  i C z  i  10 D z  3(2  3i)  4(2i 1) fa Câu 28: Cho số phức z   7i Số phức liên hợp số phức z có phần ảo A B 6 C D 7 w w w Câu 29: Trong số phức z thỏa mãn z  z   4i Số phức có mô đun nhỏ là: 3 D z   2i 2 Câu 30: Nghiệm phương trình 3z  (2  3i)(1  2i)   4i tập số phức 5 5 A 1  i B 1  i C  i D  i 3 3 2i Câu 31: Cho số phức thỏa mãn hệ thức (i  3) z   (2  i) z Mô đun số phức w  z  i là: i A z   4i B z  3  4i C z   2i www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 26 26 B C D 25 A Câu 32: Gọi z nghiệm phức có phần thực dương phương trình z  (1  2i) z 17  19i  giả sử z  a  bi tích a b A 168 B 5 C 12 D 240 Câu 33: Cho số phức thỏa mãn hệ thức z   i Số phức w  z  i( z  1) có dạng a  bi z 1 B C D  oc A  01 a b 5a C 44 5a D 46 D 5a B 42 hi 5a A 48 H Câu 34: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, cạnh đáy a Biết góc cạnh bên với mặt đáy 600 Gọi M trung điểm CD, N trung điểm AD.Thể tích khối chóp S.ABMN là: a uO nT Câu 35: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = 2a Gọi I tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABC, khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SAB) a C d 2a a3 Ta iL ie A 2a B D Câu 36: Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD hình vuông cạnh a đường chéo BD' lăng trụ hợp với đáy ABCD góc 300 Thể tích lăng trụ : a3 C V= 3 a3 V B ro a3 V A up s/ A V= B V= a D V= a Câu 37: Đáy hình chóp S.ABCD hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA  2a Thể tích khối tứ diện S.ABC bằng: 2a V C .c om /g D V  a Câu 38: Trong không gian cho tam giác vuông OIM vuông I cạnh IM = a Khi quay tam giác OIM quanh cạnh góc vuông OI đường gấp khúc OIM tạo thành hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh 2 a Độ dài đường sinh l hình nón B ok A a a C 2a D 3a ce bo Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, góc đường SA mặt phẳng (ABC) 450 Hình chiếu vuông góc S lên (ABC) điểm H thuộc BC cho BC = 3BH Gọi M trung điểm SC khoảng cách từ điểm M đến (SAB) a 651 31 a 651 93 a 651 56 a 651 62 w w w fa A B C D Câu 40: Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a Gọi I H trung điểm cạnh AB CD Khi quay hình vuông xung quanh trục IH ta hình trụ tròn xoay Diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay là: A S xq  2 a B S xq  4 a C S xq   a D S xq  3 a Câu 41: Cho hình vuông ABCD cạnh 2a.Từ tâm O hình vuông dựng đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Trên  lấy điểm S cho OS  a Thể tích khối cầu tạo nên mặt cầu 9 a 9 a 9 a 9 a A V  B V  C V  D V  16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 42: Một hộp hình hộp chữ nhật không nắp làm từ nhôm theo hình mẫu Hộp có đáy hình vuông cạnh x (dm) , chiều cao h (dm) tích 4dm3 Hãy tìm x cho hộp làm tốn nguyên liệu A B C 0,4 D 0,6 Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x  2y  z   , (Q): x  2y  2z   mặt cầu (S): x  y2  z2  4x  6y  m  Gọi d giao tuyến (P) 01 (Q) Biết d cắt (S) theo dây cung có độ dài Khi giá trị m là: A m  12 B m  10 C m  12 D m  10 Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S):  x  1   y  5   z  3  Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) là: A I 1;5;3 R = B I 1; 5;3 R = 2 C I  1;5; 3 R = H oc D I  1;5; 3 R = nT hi D Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (Q) có phương trình: x  y  3z   Phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oz vuông góc với mặt phẳng (Q) có phương trình là: A x  y  3z  B x  y  C y  z  D x  z  Ta iL ie uO Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) có tâm I (1;3; 1) mặt phẳng (P): 3x  y  z  16  Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính Viết phương trình mặt cầu (S) A ( x  1)2  ( y  3)2  ( z 1)2  B ( x  1)2  ( y  3)2  ( z 1)2  23 C ( x  1)2  ( y  3)2  (z  1)2  23 D ( x  1)2  ( y  3)2  ( z  1)2  ro up s/ Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A 1; 4;  B  2;0;1 Phương trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với đường thẳng AB là: A 3x  y  z  B 3x  y  z  21  C 3x  y  z   D 3x  y  z   om /g x 1 y z    Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d1: d2: x   t  y  z   t  Gọi d đường thẳng qua O, vuông góc với d1 d2 Phương trình d là: x  t  B  y  5t z  t  c ok bo x  t  A  y  5t z  t  x  t  C  y  t z  t  x   D  y  5t z   Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0;1;0), B(2;2;2), C(-2;3;1) đường thẳng d: w w w fa ce x 1 y  z    Tọa độ điểm M thuộc d cho thể tích tứ diện MABC là: 1 3 1  15 11   3 1  15 11  A M  ;  ;  M  ; ;  B M   ;  ;  M   ; ;  5 2 2 2  2  2  3 1  15 11   3 1  15 11  C M   ; ;  M   ; ;  D M   ;  ;  M   ; ;    2  2  2  2 Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): 4x  y  4z  15  Gọi d giao tuyến (P) mặt phẳng Oyz Phương trình d là:  x  1  2t  A  y   t z   t  x   B  y  t z  15  t  x   C  y   4t z   t  x  t  D  y  15  8t z  t  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hàm số y  f... 2x 1 ( C )và đường thẳng d : y =x-2 x2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x  1 x   x  1 B  C D   x  3  x  3  x  ... cos x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  C  Câu 20: Tính tích phân: I   A ln x dx x 1 B 2ln2 C ln2 D ln 01 A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x2 x2 B  f ( x)dx   sin
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX MY LOC , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX MY LOC , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX MY LOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay