ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX HAI HAU

11 100 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 01 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRUNG TÂM GDTX HẢI HẬU H oc (Đề thi có 10 trang) uO nT hi D Họ, tên thí sinh: Số báo danh: y  x4  x2 A y  x4  x2 A y  x4  x2 A y  x4  x2 ro A up s/ Ta iL ie C©u Đồ thị sau hàm số nào? 1: om /g C©u x 1 Đồ thị hàm số y  có tiệm cận ngang? 2: x2 B c A C D bo ok C©u 2x 1 Cho hàm số y  Khẳng định sau sai? 3: x 1 Hàm số nghịch B biến khoảng ( 1;+  ) Hàm số nghịch C biến khoảng (-  ;1) w fa ce Hàm số nghịch biến khoảng A tập xác định Hàm số nghịch biến  C©u Tìm điều kiện tham số m để hàm số y   x3   m  1 x  nghịch biến  ? 4: w w D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B m  A m > D m  C m = C x  1, yCT  y  1  x  1, yCD  y  1  C©u Tìm giá trị lớn hàm số y   x  x ? 6: max y  2 B  2;2 max y  max y  2 C  2;2 2;2 D x  0, yCD  y    D max y   2;2 ie A Hàm số đạt cực đại H oc Hàm số đạt cực đại x  0, yCT  y    B Hàm số đạt cực tiểu uO nT hi D Hàm số đạt cực tiểu A 01 C©u 1 Cho hàm số y   x  x  Khẳng định sau đúng? 5: 2 iL C©u x2 Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số y  7: x 1 B m  ; 2  8;   s/ m  2;8 C m8 D m  ; 2  8;   up A Ta hai điểm phân biệt? m B m C  m  D m  ;1   2;   c A om /g ro C©u Tìm giá trị tham số m để hàm số y  x3   m  1 x   m  1 x  có hai điểm cực trị ? 8: y  1 B y 1 C y  1; x  1 D y  1; x  D ce A bo ok C©u x3 Tìm tất đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  ? 9: x2  w w w fa C©u x 1 Giá trị lớn hàm số y  đoạn 1;3 10 : 2x 1 A C©u B Tìm giá trị tham số m để hàm số y  C mx  đồng biến khoảng (1;+  ) ? xm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B m > C m   \  1;1 D m  H oc A -1 < m < 01 11 : loga3 (ab)   loga b loga3 (ab)   3log a b C B loga3 (ab)   loga b D log b loga3 (ab)   a 3 uO nT hi D A C©u Cho a  0,b  0,a  Chọn khẳng định 12 : C©u (a 1 ) 1 , 13 : Cho biểu thức P  3  với a  Mệnh đề ? Pa B ie Pa C Pa D Pa up s/ C©u Cho hàm số y  log  x  1 Chọn khẳng định sai: 14 : iL A .a Ta a /g C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ro A Tập xác định hàm số D  1;   c  a  b  1 B D Hàm số có tập giá trị R 50  ?  a  b  1 C  a  b  1 D a  b 1 C x  1 D x 3 C x  18 D x  19 ok A om C©u Cho a  log 15; b  log 10 log 3 15 : B Hàm số nghịch biến tập xác định x 2 ce A bo C©u Giải phương trình 16 : B x 1 log7 x  log3  x 2  w w w fa C©u Giải phương trình: 17 : log3 (5x  7)  log3 (7 x  5) A x  49 B x 2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C©u Cho hàm số y  x2  x 1 Chọn khẳng định 18 : x ln B y '  ( x  x  1)9x x ln C y '  (4 x  2)9 x  x 1 ln D y '  (2 x  1)9x  x 1 ln9 B log(ab)  log a.log b C log a b  log b log a uO nT hi D log(a  b)  log a  log b C©u Với số thực a, b dương, khác Mệnh đề đúng? 19 : A y'   ln x x ln B y'  C y'   ln x x ln D D log a log a  b log b  ln x x2 ie A iL C©u log x Tính đạo hàm hàm số y  20 : x 01 y '  ( x  x  1)9x H oc A Ta y'   ln x x ln C©u 22 :  115,802 triệu C  215,892 triệu D  215,802 triệu om /g Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng (H) quanh trục Ox  H    y  ln x; y  0; x  1; x  2 2 c A B ro  115,892 triệu ok A up s/ C©u Bà Hoa gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất 8%/năm Tính số tiền lãi thu 21 : sau 10 năm B 2 C 2 D 2  f ( x)dx  ln x + C B  f ( x)dx   ln x +C C  f ( x)dx  ln x + C w fa A ce bo C©u ln x f ( x)  23 : Tìm nguyên hàm hàm số x  f ( x)dx  ln x + C C©u Một cốc nước có dạng hình trụ đựng nước có chiều cao 12cm, đường kính đáy 4cm, lượng nước 24 : cốc cao 10cm Thả vào cốc nước viên bi có đường kính 2cm Hỏi nước dâng cách mép cốc xăng-ti-mét? w w D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 0,33cm B 0,67cm C©u 25 : C 0,75cm D 0,25cm 01 Tính tích phân I1   | x  | dx B C C 2e5  3e2 C 24 D uO nT hi D C©u x Tính tích phân I    5x  8 e dx 26 : 2e  3e2 C©u 27 : 2e3  3e2 34 C©u 28 : B 34 s/ up ro B 2 D 2 /g 2 2 c C bo ok C©u Thực phép tính sau: 29 : z    3i 1  2i    4i B z=6+6i ce A z=4+4i D z=5+5i fa C z=3+3i w C©u Thực phép tính sau: 30 : z   i   5i  3i   w w 2e3  3e5 D 43 Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng (H) quanh trục Ox  H    y  cos x; y  0, x  0, x    om A D ie Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: y  x  x  3; y  0; x  0; x  iL A B Ta A A H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B z  11    5  i 12  12  C z  11    5  i 13  13  D z B z  1 i C z  2i C z  56  22i A z  50  202i B z  56  20i iL z  ; z  5i z  ; z  i z  ; z  i Ta C B s/ z  ; z  12i z  56  202i D up A D ie C©u Xác định số phức z thỏa mãn đk sau 33 : z2  z  z  3i uO nT hi D C©u Tìm số phức z thỏa mãn 32 : z    4i   3i  D z   3i H oc C©u Giải phương trình sau tập số phức 31 : z  4z   A  11   5  i 13  13  01 A 1  z   5  i  13  9 c  x  2   y  1 B  x  1   y  2 2 9  x  2   y  2 C 9  x  1   y  1 D ok A om z  1  i   /g ro C©u Xác định tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn điều 34 : kiện sau: a3 B .fa A ce bo C©u Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a , cạnh bên 2a Thể tích khối lăng trụ 35 : là: a3 C a3 D a3 w w w C©u Cho chóp D.ABC có góc đỉnh D 90 độ DA=DB=DC=6cm Tính thể tích khối chóp 36 : D.ABC? A 12cm3 B 216cm3 C 72cm3 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D 36cm3 9 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 a3 B 6a C 2a D a3 H oc A 01 C©u Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình vuông có diện tích 3a , hai mặt bên SAB, 37 : SAD vuông góc với đáy , SB = 2a Tính thể tích khối chóp S.ABCD? C©u Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD hình chữ nhật , AB = a , BC = a , mặt bên SAB 38 : tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính theo a thể tích V khối chóp 2a B V  a3 ; h  uO nT hi D a3 a A V  ; h  S.ABCD khoảng cách h từ D đến (SAB)? a3 a C V  ;h  D V a3 a ;h  6 B l  61cm C l  13 cm iL l  85 cm D l  13cm Ta A ie C©u Một khối nón có diện tích đáy S  36 cm2 thể tích V  60 cm3 Khi đường sinh khối nón d 39 : bằng: B /g C om D c A ro up s/ C©u SM Cho hình chóp S.ABC Gọi M điểm cạnh SB cho  , N điểm cạnh SC 40 : SB V SN cho  Khi S AMN là: VS ABC SC V   r3 B ce A bo ok C©u Một trụ có bán kính đáy r có thiết diện qua trục hình chữ nhật có độ dài cạnh r, 41 : 2r Tính thể tích khối trụ V  r3 C V  2 r D V   r3 D R A Ra B Ra C R a w w w fa C©u Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp bát diện cạnh 2a 42 : : www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 a 2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B B(3;-2;-4) C C(4;-1;0) D D(-1;3;-1) có phương trình là: uO nT hi D C©u Mặt cầu tâm I(1;2;2), bán kính R  44 : H oc A A(2;1;9) 01 C©u Mặt cầu (S): x  y  z  2x  10 y  3z   qua điểm sau đây? 43 : 2 ( x  1)  ( y  2)  ( z  2) 2 A ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  2)2  C (x 1)2  ( y  2)2  (z  2)2  B D ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  2)2  ie C©u Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P): 2x  3y  z  11  mặt cầu 45 : (S) : x2  y  z2  2x  y  2z   Khẳng định sau ? iL up s/ Ta Mặt phẳng (P) B qua tâm mặt cầu (S) Mặt phẳng (P) tiếp A xúc với mặt cầu (S) Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) C theo đường tròn không qua tâm Mặt phẳng (P) điểm D chung với mặt cầu (S) om B x  1 t   y  2  3t z   D x  1 t   y   3t z   c ok C x  1 t   y  2  3t z   ce bo A  x   2t   y  2  3t z   /g ro C©u x 1 y  z  Viết phương trình hình chiếu vuông góc đường thẳng mặt phẳng (Oxy)   46 : w w w fa C©u Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;0), B(3; 2;1) C (2;1;3) 47 : Phương trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? A 11x  y  14 z  29  B 11x  y  14 z  29  C 11x  y  14 z  29  D 11x  y  14 z  29  C©u Cho tứ diện SABC có SA vuông góc với (ABC), tam giác ABC vuông B.Biết tọa độ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x2  y  z  x  y  12 z  37  C x2  y  z  x  y  12 z  37  D x2  y  z  x  y  12 z  37  H oc B x2  y  z  x  y  12 z  37  uO nT hi D A 01 48 : điểm S(2;4;7) C(-3;2;5) Phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC là: C©u Nếu (S): x  y  z  4x  y  2z   ( )m2 x  2my  2z   tiếp xúc 49 : m có giá trị là: B m=2 C m=-1 D m=4 Ta iL ie A m=1 ro B 12 C /g A up s/ C©u Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, khoảng cách từ điểm M(2;0;1) đến đường thẳng 50 : x 1 y z  :   là: w w w fa ce bo ok c om HẾT - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D 12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRUNG TÂM GDTX HẢI HẬU Mức độ kiến thức đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Hàm số toán liên quan 2 11 Mũ Lôgarit iL Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng Ta Số phức Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay 1 1 Phương pháp tọa độ không gian 1 Số câu 18 18 50 Tỷ lệ 36 % 36 % 18 % 10 % Tổng w w w fa ce bo c om /g ro up s/ ie Các chủ đề ok uO nT hi D Tổng số câu hỏi Vận dụng cao STT H oc MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN 01 Tổ Tự nhiên * Nguồn: Căn ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... s/ ie Các chủ đề ok uO nT hi D Tổng số câu hỏi Vận dụng cao STT H oc MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN 01 Tổ Tự nhiên * Nguồn: Căn ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN 2017 CỦA BỘ GIÁO... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D 12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRUNG TÂM GDTX HẢI HẬU Mức độ kiến thức đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Hàm số toán liên quan 2 11 Mũ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D 36cm3 9 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 a3 B 6a C 2a D a3 H oc A 01 C©u Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình vuông có diện tích 3a , hai mặt bên SAB,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX HAI HAU , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX HAI HAU , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX HAI HAU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay