ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX a y YEN

6 89 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng số câu hỏi Hàm số toán liên quan 2 11 Mũ Lôgarit 4 1 Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng 4 Số phức Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian Tổng H 1 1 18 19 50 36 % 38 % 16 % 10 % Ta iL ie c Tỷ lệ D hi nT uO om /g Số câu 10 up s/ ro Các chủ đề oc Nhận biết STT bo ok ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ce Câu Phương trình x3 - 3x = m2 + m có nghiệm phân biệt khi: w w w fa A −2 < m < B −1 < m < C m < D m > −21 Câu Mặt cầu tâm I(0; 1; 2), tiếp xúc với mặt phẳng (P): x + y + z – = có phương trình là: A x2 + (y + 1)2 + (z + 2)2 = C x2 + (y - 1)2 + (z - 2)2 = B x2 + (y - 1)2 + (z - 2)2 = D x2 + (y - 1)2 + (z - 2)2 = Câu Phương trình tiếp tuyến đường cong (C): y = x3 - 2x điểm có hoành độ x = -1 là: A y = -x - B y = x + C y = -x + D y = x - Câu Mặt phẳng (P) qua điểm A(1; 2; 0) vuông góc với đường thẳng d: có phương trình là: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Mức độ kiến thức đánh giá x 1 y z 1   1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 2x + y – z + = B –2x –y + z + = C –2x – y + z – = D x + 2y – = Câu Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Gọi M, N, K trung điểm cạnh AA’, BC CD Thiết diện tạo mặt phẳng (MNK) với hình hộp là: A Lục giác B Tam giác C Tứ giác D Ngũ giác A m ≧ 12 B m ≧ C m ≦ 12 D m ≦ B (x - 3)2 + (y + 1)2 = 20 D (x - 3)2 + (y + 1)2 = 36 D A (x - 3)2 + (y + 1)2 = C (x + 3)2 + (y -1 )2 = H oc Câu Đường tròn tâm I (3;−1), cắt đường thẳng d: 2x + y + = theo dây cung AB = có phương trình là: 01 Câu Hàm số y = x3 - 6x2 + mx +1 đồng biến miền (0; +) giá trị m là: nT hi Câu Tập hợp số phức z thoả mãn đẳng thức |z + + i| = | z - 3i| có phương trình là: A y = x + B y = - x + C y = -x – D y = x - uO Câu Hình chiếu vuông góc điểm A(0; 1; 2) mặt phẳng (P): x + y + z = có tọa độ là: A (–2; 2; 0) B (–2; 0; 2) C (–1; 1; 0) D (–1; 0; 1) 2 A   (x  3x  2) dx Ta iL ie Câu 10 Thể tích khối tròn xoay quanh hình phẳng giới hạn đường y = x – x + y = 2x quanh trục Ox là: B   (x  x  2)2  4x  dx 1 2 D   (x  x  2)2  4x  dx up s/ C    4x  (x  x  2)2  dx 1 thẳng AB bằng: B 2 om /g A ro Câu 11 Cho ΔABC có A(1; 2), B(3; 0), C(-1; -2) có trọng tâm G Khoảng cách từ G đến đường C D Câu 12 Phương trình log2 (3x  2)  có nghiệm là: 10 c B x = ok A x = bo Câu 13 Bất phương trình fa ce A < x < 16 C x = D x = 11 x  4x   có nghiệm là: x 1 x  B   x2 3 x  C    x 1 3  0x  D  1  x  Câu 14 Hàm số y = (m - 1)x4 + (m2 - 2m)x2 + m2 có ba điểm cực trị giá trị m là: m  B   1  m  w w w m  A  0  m  m  C  1  m  Câu 15 Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d:  m  1 D  1  m  x 1 y z 1   vuông góc với mặt phẳng (Q) : 2x  y  z  có phương trình là: A x + 2y – = B x − 2y + z = C x − 2y – = D x + 2y + z = www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 16 Tích phân I =  x ln xdx có giá trị bằng: B 24 ln2 – C ln2 3 2x Câu 17 Nguyên hàm hàm số y = x.e là: A ln2 - 1  B 2e2x  x    C 2  C 2e2x  x    C 2x e x  2  C H D 01 2x  1 e x    C 2  ln2 oc A D  2x x 1  có nghiệm là: x  B  x  2 Câu 20 Tích phân I = x x  C  x  5x  dx có giá trị bằng:  3x  B 2ln2 + 3ln3 Câu 21 Bất phương trình 0,3x  x  2 A  x  x C 2ln2 + ln3  x  1 D  x  D 2ln3 + ln4  0, 09 có nghiệm là: up s/ A 2ln3 + 3ln2 D 91 Ta iL ie x  A  x  x C 10 nT Câu 19 Phương trình 4x hi B 28 uO A 19 D u  2u1  Câu 18 Cấp số cộng {un} thỏa mãn điều kiện  Số hạng u10 có giá trị u  u  10  B -2 < x < C x < -2 D x > ro Câu 22 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = a ; SA  B 3a 2a C 6a D 2a w w w fa ce bo ok c A om /g (ABCD), góc SC đáy 60o Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 23 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB = 4a, AD = 3a; cạnh bên có độ dài 5a Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: A 9a B 10a 3 9a 3 C D 10a 3 B m  C m  1 D m  -1 Câu 25 Cho số phức z = (2 + i)(1 − i) + + 3i Môđun z là: 11 C D D B hi A H A B 2 C 13 D Câu 26 Khoảng cách từ điểm M(1; 2; -3) đến mặt phẳng (P): x + 2y - 2z -2 = bằng: oc A m  01 x  my  Câu 24 Hệ phương trình  có nghiệm khi: mx  y  m x y 1 z 1 x 1 y z 3 d2 :     1 1 A 45o B 90o C 60o D 30o Câu 28 Hàm số y = x3 – 5x2 + 3x + đạt cực trị khi: x  C   x   10  uO  x  3 B  x    x  D  x   Ta iL ie x  A   x  10  nT Câu 27 Góc hai đường thẳng d1 :  x  B  x     k2    k ro   k   k  x  C  x   om /g  x  A  x   up s/ Câu 29 Phương trình sin3x + sinx = cos3x + cosx có nghiệm là:   k  k   x  k D   x    k  Câu 30 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x3 - 2x2 + x qua điểm M(1;0) là: B .c y  x  A   y  1 x   4 y  y   C  y  x   y  1 x   4  4 y  x  D  y  x   4 bo ok Câu 31 Lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có góc hai mặt phẳng (A’BC) (ABC) 60o; cạnh AB = a Thể tích khối đa diện ABCC’B’ bằng: fa ce 3a 3a 3 3a A B C D 3a 4 Câu 32 Hàm số y = x - 3mx +6mx +m có hai điểm cực trị giá trị m là: w w w m  m  A  B < m < C < m < D  m  m  Câu 33 Trong hộp có viên bi xanh viên bi đỏ Lấy viên Xác suất để viên bi chọn có đủ hai màu là: A 31 33 B 11 C 15 D 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2x  Giá trị y'(0) bằng: x 1 B -1 C Câu 34 Cho hàm số y = A -3 D Câu 35 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a; SA  (ABCD); góc hai 3a B C 3a D 8 6a oc a3 A 01 mặt phẳng (SBD) (ABCD) 60 o Gọi M, N trung điểm SB, SC Thể tích hình chóp S.ADNM bằng: A H Câu 36 Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức z + (1 + i) z = + 2i Môđun z là: B C 2 D    Câu 37 Ba véc tơ u , v , w thoả mãn véc tơ phương với tích có hướng hai véc tơ lại là:       A u (–1; 2; 7), v (–3; 2; –1), w (12; 6; –3) B u (4; 2; –3), v (6; – 4; 8), w (2; – 4; 4)       C u (–1; 2; 1), v (3; 2; –1), w (–2; 1; – 4) D u (–2; 5; 1), v (4; 2; 2), w (3; 2; – 4)    Câu 38 Ba véc tơ u , v , w thoả mãn véc tơ biểu diễn theo hai véc tơ lại là:       A u (–1; 3; 2), v (4; 5; 7), w (6; –2; 1) B u (– 4; 4; 1), v (2; 6; 2), w (3; 0; 9)       C u ( 2; –1; 3), v (3; 4; 6), w (–4; 2; – 6) D u (0; 2; 4), v (1; 3; 6), w (4; 0; 5) Câu 39 Hai mặt phẳng (P) (Q) có giao tuyến cắt trục Ox là: A (P): 4x – 2y + 5z – = (Q): 2x – y + 3z – = B (P): 3x – y + z – = (Q): x + y + z + = C (P): x – y – 3z + = (Q): 4x – y + 2z – = D (P): 5x + 7y – 4z + = (Q): x – 3y + 2z + = Câu 40 Mặt phẳng cắt mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x + 2y + 6z –1 = có phương trình là: A 2x + 3y –z – 16 = B 2x + 3y –z + 12 = C 2x + 3y –z – 18 = D 2x + 3y –z + 10 = Câu 41 Cho điểm M(–3; 2; 4), gọi A, B, C hình chiếu M Ox, Oy, Oz Mặt phẳng song song với mp(ABC) có phương trình là: A 4x – 6y –3z + 12 = B 3x – 6y –4z + 12 = C 6x – 4y –3z – 12 = D 4x – 6y –3z – 12 = bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D 10 B fa A ce Câu 42 Côsin góc Oy mặt phẳng (P): 4x – 3y + w w w Câu 43 Hàm số y = C z – = là: D x  3x  2 A Đồng biến khoảng (–; 1) B Đồng biến khoảng (2; +) C Nghịch biến khoảng (1,5; +) D Nghịch biến khoảng (–; 1,5) Câu 44 Hàm số y = cos2x – 2cosx + có giá trị nhỏ là: A B C D –1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 45 Đồ thị hàm số y = x  x có A Tiệm cận đứng đường thẳng x = x  0– B Tiệm cận ngang đường thẳng y = x  +  x  –  x  +  x  –  01 C Tiệm cận xiên đường thẳng y = – x – x  +  x  –  Câu 46 Một điểm uốn đồ thị hàm số y = sin2x có hoành độ là: oc D Tiệm cận xiên đường thẳng y = x – H   3 5 B C D 4 Câu 47 Trên hệ toạ độ Oxy cho đường cong (C) có phương trình y = x2 + 2x – hai điểm  A(1; 2), B (2; 3) Tịnh tiến hệ toạ độ Oxy theo véc tơ AB ta phương trình đường cong (C) hệ trục toạ độ IXY là: nT hi D A +C  cos x C y = ln cos B y = ln (1  cos x) + C x +C up s/ A y = ln sin x có nguyên hàm hàm số:  cos x Ta iL ie Câu 48 Hàm số y = B Y = (X + 2)2 + 2(X + 2) – D Y = (X + 2)2 + 2(X + 2) – uO A Y = (X + 1)2 + 2(X + 1) – C Y = (X + 1)2 + 2(X + 1) – D y = 2.ln cos x +C 1 A  (x  1)dx ro Câu 49 Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x2 y = – x2 là: B  (1  x )dx om /g C  (x  1)dx 1 D  (1  x )dx 1 x  2x víi x0  víi 1  x  Câu 50 Hàm số y =  2x 3x  víi x  1  ok c B Có điểm cực trị D Có ba điểm cực trị -Hết - w w w fa ce bo A Không có cực trị C Có hai điểm cực trị www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... .c y  x  A   y  1 x   4 y  y   C  y  x   y  1 x   4  4 y  x  D  y  x   4 bo ok Câu 31 Lăng trụ tam giác ABC .A B’C’ có góc hai mặt phẳng (A BC) (ABC) 60o; cạnh AB... Giá trị y' (0) bằng: x 1 B -1 C Câu 34 Cho hàm số y = A -3 D Câu 35 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đ y hình vuông cạnh a; SA  (ABCD); góc hai 3a B C 3a D 8 6a oc a3 A 01 mặt phẳng (SBD) (ABCD) 60...www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 2x + y – z + = B –2x y + z + = C –2x – y + z – = D x + 2y – = Câu Cho hình hộp ABCD .A B’C’D’ Gọi M, N, K trung điểm cạnh AA’, BC CD Thi t diện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX a y YEN , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX a y YEN , ĐỀ THI TOÁN 2017 TTGDTX a y YEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay