ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY c

6 97 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w s/ up ro om fa Phương pháp tọa độ không gian bo ce Khối tròn xoay ok c Thể tích khối đa diện SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT GIAO THỦY C www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10 Câu 28 Câu 30 Câu 38 Câu 42 Câu 50 14% ĐÈ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2016-2017 01 2 11 1 Câu 19 /g Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng Số phức Ta iL ie Mũ Lôgarit Tổng số câu hỏi H oc Câu uO nT hi D Hàm số toán liên quan Vận dụng cao Chủ đề MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Năm học 2016 – 2017 Môn Toán Mức độ Các chủ đề Thông Nhận biết Vận dụng hiểu Tính đơn điệu Câu Câu Cực trị Câu Câu Câu Giá trị lớn nhất, nhỏ Câu Câu Đồ thị Câu Tiệm cận Câu 10 Câu 11 Tương giao Tổng Phương trình Câu 13 Bất phương trình Câu 16 Các tính chất Câu 12 Câu 20 Câu 15 Câu 21 Đạo hàm Câu 18 Câu 14 Câu 17 Bài toán thực tế Tổng Nguyên hàm Câu 22 Câu 23 Tích phân Câu 24 Câu 25 Câu 26 ứng dụng tích phân Câu 27 Tổng Các phép toán Câu 29 Câu 31 Biểu diễn số phức Câu 32 Câu 33 Phương trình Câu 34 Tổng 2 Thể tích Câu 35 Câu 36 Câu 37 Góc Khoảng cách Tổng 1 Khối nón Câu 39 Khối trụ Khối cầu Câu 40 Câu 41 Tổng 1 Hệ tọa độ không gian Câu 43 Phương trình mặt phẳng Câu 44 Câu 45 Phương trình đường thẳng Câu 46 Câu 47 Phương trình mặt cầu Câu 48 Câu 49 Tổng Số câu 10 20 13 Tổng Tỷ lệ 20% 40% 26% 1 2 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Môn: TOÁN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90phút ; (50 câu trắc nghiệm) -o0o - Mã đề thi 132 H oc 01 Họ, tên thí sinh:………………………………………………… Số báo danh………………….Lớp:……………………………… Câu Hàm số sau đồng biến R? A y  x3  2x  B y  7x  2sin 3x 4x 1 x2 Câu Tìm tất giá trị m để hàm số y   m  2 m   m  2 m  A  D y  tan x uO nT hi D C y  mx  đồng biến khoảng xác định 2x  m C 2  m  B  D 2  m  Câu Giá trị cực đại hàm số y  x  3x  A.1 B.0 C.-3 D.2 ie 3 s/ Ta iL x  (2m  1) x  (m2  m) x đạt cực tiểu x =1 A m  1 B m  C m  D m  m  Câu 5.Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m4 có điểm cực Câu Hàm số y  up trị tạo thành tam giác om /g ro A m  3 B m   3 C m   3 D m   3 Câu Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ c hàm số y  x3  3x  1;3 T (M + m) A.6 B.4 C.8 D.2 x Câu Giá trị nhỏ hàm số y = x.e đoạn 1; 2 B e c A 2e e D C e ok Câu Đường cong có hình vẽ sau đồ thị hàm số cho Đó hàm nào? bo y ce fa w w w x -3 A y  x  2x  -2 -1 B y  x  2x  2 C y   x  2x  2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D y  x  2x  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x4 điểm phân bi ệt A, B cho độ dài đoạn AB x 1 ngắn Khi đó, giá trị m nằm khoảng nào? A  4; 1 B  1;2  C  2;5  Câu 11 Tìm giá tr ị thực m để đồ thị hàm số y  m  m  A m  2x  3x  m tiệm cận đứng xm C m  1 B  01 D x = - D m  H oc A x = - - 2x có tiệm cận đứng đường thẳng x-1 B y = - C x = uO nT hi D Câu 10 Đồ th ị hàm số y = D  5; 7 Câu Đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số y  B y ' x 1 iL D x  Ta A y '  ln  x  1 C x  s/ A x  B x  Câu 14: Đạo hàm hàm số y  ln  x  1 ie Câu 12 Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng? a A log  ab   log a.log b B log  log a  log b b a log a C log  ab   log a  log b D log  b log b Câu 13 Phương trình log  x  1  có nghiệm ln  x  1 D y '   x  1 ln  x  1 x 1 Câu 15 Cho số thực dương a, b với a  Khẳng định khẳng định đúng? A log a  ab   log a b B loga  ab    2log a b 1 C log a  ab   log a b D log a  ab    log a b 2   Câu 16 Tập nghiệm bất phương trình log  log x     1 1  1  1  1 A  0;  B  0;  C  ;  D  ;  4 2  2  2  2 bo ok c om /g ro up C y '  ce Câu 17 Hàm số y    x  có đạo hàm 2    2x  C y '     2x  Câu 18 Hàm số y  13x có đạo hàm    2x  2  D y '     2x  B y '  w w w fa A y '  13x A y '  x.13 B y '  13 ln13 C y '  13 D y ' ln13 Câu 19 Một nhà côn trùng học khảo sát thấy số côn trùng ban đầu đàn 500 con, tỉ lệ tăng trưởng côn trùng 14% tuần Hỏi sau 22 tuần, số côn trùng có bao nhiêu? x 1 x x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Khoảng 1248 C Khoảng 9635 B Khoảng 8931 D Khoảng 6915 5 x y  xy Câu 20 Rút gọn biểu thức P  ,  x, y   ta x4y C P  xy D P  A 716 B 78 C Câu 22 Nguyên hàm hàm số f(x)= (7 x  4)6 D a ,   a  1  x  4 C C C D  x    C 7 Câu 23 Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   F(3)=6 Khi F(0) x 1 A B C D 6 uO nT hi D 6 A  x    C B  x  4 H oc 8log x y Câu 21 Giá trị a 01 x y B P  A P  xy 9 A B  x s/  f  x  dx  Tính I   f   dx ta B I= C I = D I= 16 ro A I=12 D 20 C 11 up Câu 25 Biết Ta /g Câu 26 Biết F(x) nguyên hàm hàm số f(x) đoạn [0;2], F (2)  Tính I   xf ( x) dx ta B I= C I = -1 D I = ok c A I= -3  F ( x) dx  om giá trị iL P   f  x  dx   f  x  dx ie  f ( x)dx  8;  f ( x)dx  Khi Câu 24 Cho hàm số f(x) liên tục đoạn [0;9] thỏa mãn fa ce bo Câu 27 Gọi V thể tích khối tròn xoay sinh cho hình phẳng giới hạn đường 15 y   1, y  0, x  1, x  k  k  1 quay xung quanh trục Ox Giá trị thực k để V     ln16  x 4  A k  e B k  2e C k  D k  Câu 28 Gọi S1 diện tích hình phẳng giới hạn elip w w w đỉnh đỉnh elip Tính tỉ số S1 S2 S  S A  B  S2 S2  C x2 y   S2 diện tích hình thoi có S1  S2  D S1   S2 Câu 29 Cho số phức z thỏa mãn | z | 13 | z  i | 10 Phần ảo số phức A B -3 C D -2 Câu 30 Cho n số nguyên dương log (n  3)  log5 (n  6)  Môđun số phức (1  i)n www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B C 10 D  5i Câu 31 Số phức liên hợp số phức  2i A -1+2i B -1-3i C 1+3i D 1-3i 2i Câu 32 Điểm biểu diễn số phức mặt phẳng Oxy có tọa độ 1 i A (-1; 1) B (-1; -1) C (1; 1) D (1; -1) Câu 33 Tập hợp điểm mặt phẳng Oxy biểu diễn số phức z thỏa mãn | z  (1  2i) | đường tròn có phương trình A ( x  1)2  ( y  2)2  B ( x  1)2  ( y  2)2  C ( x  1)2  ( y  2)2  D ( x  1)2  ( y  2)2  Câu 34 Gọi z1 z2 nghiệm phức phương trình z  z   Tính | z1  z2 | ? A B C D Câu 35 Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, AC, AD đôi vuông góc với nhau, AB = AD = AC =a Thể tích tứ diện ABCD a3 a3 a3 A B a C D Câu 36 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a, góc BAC = 60o , SA vuông góc với đáy, góc SC đáy 60o Thể tích hình chóp S.ABCD iL ie uO nT hi D H oc 01 A up s/ Ta a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 37 Một bể nước có hình dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài, chiều rộng chiều cao lập thành cấp số cộng với công sai 0,5 Thể tích bể nước m3 Khi kích thước bể nước (đơn vị m) A 2;1,5;1 B 2; 1,5; C 1,5; 2; 2,5 D 1; 2; /g ro Câu 38 Cho lăng trụ ABCD.A1 B1 C1 D1 có đáy ABCD hình chữ nhật AB = a, AD = a Hình chiếu vuông góc điểm A1 mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC BD Góc hai mặt phẳng (ADD A1 ) (ABCD) 600 Khoảng cách từ điểm B1 đến mặt phẳng (A1 BD) theo a a a a a B C D Câu 39 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a, hình nón có đỉnh tâm hình vuông ABCD có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’ Diện tíc h xung quanh hình nón a a 2 a a A B C D 2 Câu 40 Cho tứ diện ABCD cạnh a Diện tích mặt cầu nội tiếp tứ diện ABCD a a a A B C D a 24 Câu 41 Trong hình hộp nội tiếp mặt cầu tâm I bán kính R, hình hộp tích lớn 8R3 8R 8R A B C D 8R3 3 3 Câu 42 Người ta bỏ bóng bàn kích thước vào hộp hình trụ có đáy hình tròn lớn bóng bàn chiều cao lần đường kính bóng bàn Gọi S tổng diện tích bóng bàn, S2 diện tích xung quanh hình trụ Tỉ số S /S2 A B C D Câu 43 Trong Oxyz cho A(3;4;-1), B(2;0;3), C(-3;5;4) Diện tích tam giác ABC w w w fa ce bo ok c om A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 1562 1242 B 1242 C D Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 1562 x  y 1 z 1 điểm A  3;1;    2 1 H oc 01 Mặt phẳng qua A chứa đường thẳng d có phương trình A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   uO nT hi D  x  1  2t  Câu 45 Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:  y  t điểm A(1;2;3).Gọi (P) mặt phẳng z  1 t  chứa đường thẳng d cho khoảng cách từ A đến (P) lớn Khi (P) có phương trình A x  y  z   B x  z   C x  z  D x  y  z  Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1; 2; 4  ,B 1; 0;  Gọi  đường thẳng qua hai điểm A B Khi đó,  có phương trình y 1 z   4 y2 z4  1 x 1  1 x 1  D y 1 z   4 y2 z4  1 x 1 y 1 z 1   Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d1 : đường thẳng 3 x3 y2 z 2 d2 :   Khi hai đường thẳng d1 d2 2 1 iL ie B A cắt C chéo B trùng /g B song song ro up s/ Ta x 1  1 x 1  C A x 1 y  z    1 4 Gọi (S) mặt cầu có tâm I cắt  hai điểm A, B cho diện tích tam giác IAB 12 Khi đó, mặt cầu (S) có phương trình A ( x  3)2  ( y  4)2  z  B ( x  3)2  ( y  4)2  z  25 C ( x  3)2  ( y  4)2  z  25 D ( x  3)2  ( y  4)2  z  Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(0;1;1), B(1;0; 3), C(1; 2; 3) mặt cầu (S) có phương bo ok c om Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(3,4,0) đường thẳng  : w fa ce trình: x  y2  z2  x  2z   Gọi D điểm mặt cầu (S) cho tứ diện ABCD tích lớn Khi ta có  1  1 5  A D 1;0;1  B D  ;  ;   C D  ; ;  D.D(1; - 1; 0)  3 3  3  w w Câu 50 Gọi (P) mặt phẳng qua điểm M(9;1;1) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho thể tích tứ diện OABC có giá trị nhỏ Khi mặt phẳng (P) có phương trình x y z x y z x y z x y z           A    B C D 3 27 27 3 27 3 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... AD = AC =a Thể tích tứ diện ABCD a3 a3 a3 A B a C D C u 36 Hình chóp tứ gi c S.ABCD c đáy hình thoi c nh a, g c BAC = 60o , SA vuông g c với đáy, g c SC đáy 60o Thể tích hình chóp S.ABCD iL... oc 01 A up s/ Ta a3 a3 a3 a3 A B C D C u 37 Một bể nư c có hình dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài, chiều rộng chiều cao lập thành c p số c ng với c ng sai 0,5 Thể tích bể nư c m3 Khi kích... ph c (1  i)n www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B C 10 D  5i C u 31 Số ph c liên hợp số ph c  2i A -1+2i B -1-3i C 1+3i D 1-3i 2i C u
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY c , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY c , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay