ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY b

6 107 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIÁ SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm – 05 trang) Câu Hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D có đồ thị đường cong hình vẽ ? A y  x3  3x2  9x H oc 01 B y  x3  6x2  9x C y  x3  3x2  9x D D y  x3  6x2  9x hi 2x  Tìm hoành độ x 1 ie uO nT Câu Gọi M, N giao điểm đường thẳng y  x  đường cong y  trung điểm I đoạn thẳng MN A B C  D có tính đơn điệu x 1 A Nghịch biến  B Nghịch biến (2; ) Ta iL Câu Hàm số y  C Nghịch biến  \ 1 s/ D Đồng biến (1; ) ok c om /g ro up Câu Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  có bảng biến thiên Mệnh đề sau mệnh đề ? bo A Trên 0;3 , hàm số giá trị nhỏ B Hàm số đồng biến  ce C Trên  0;3 , hàm số giá trị nhỏ D Trên 0;3 , hàm số có giá trị lớn w w w fa Câu Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  3x   x  là: 2x  A B.0 C.3 Câu Khẳng định sau khẳng định sai ? D.1 A Đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d;  a   nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng B Đồ thị hàm số y  ax  bx  c;  a   có trục đối xứng C Đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d;  a   có tâm đối xứng Trang 1/6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ax  b ;  c  0,ad  bc   có tâm đối xứng giao điểm hai tiệm cận cx  d Câu Đồ thị sau hàm số y  x3  3x  Với giá trị m phương trình D Đồ thị hàm số y  x3  3x  m  có ba nghiệm phân biệt H oc 01 -1 O -1 A 1  m  B   m  C 2  m  D 2  m  x3  mx  4x đồng biến  là: C m  2 D 2  m  Câu Tìm tất giá trị m để hàm số f(x)  B 2  m  D A m  Câu Cho hàm số y  x  3x2  m2  2m Tìm m để giá trị cực đại hàm số m  m  B Không tồn m C  Câu 10 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  B m  s/ ro C t  Câu 12 Tìm tập xác định hàm số y  log2 (x  1) B D  R \ 1 om /g m  m   D  t  2t  Tính thời điểm t (giây) gia up tốc a (m/s2 ) chuyển động đạt giá trị nhỏ A t  B t  A D  R sin x  m   nghịch biến  ;   sin x  m 2  C m  Câu 11 Một chất điểm chuyển động theo quy luật s   m  1 m  D  Ta iL A  m  ie uO nT m   m  3 A  hi D t  C D  1;   D D  (;1) Câu 13 Tính đạo hàm hàm số 2x 2x y'  (x  1)ln3 (x  1)ln3 B y'  c 2x (x  1) bo (x  1)ln D y'  2x ln (x  1) x2 Câu 14 Tìm nghiệm bất phương trình  B x  4 C x  2 D x  2 ce A x  4 C y'  ok A y'  w w w fa Câu 15 Cho hàm số y  5x ( x2   x) Khẳng định sau ? A Hàm số nghịch biến R B Hàm số đồng biến R C Giá trị hàm số âm D Hàm số có cực trị Câu 16 Tính tích hai nghiệm phương trình 22x A B Câu 17 Tìm nghiệm phương trình 4x x  x  A  x  1 x  B  x  2x  4x2 6 x 1  2.2x 2x2 3 1  C -1 D -9 3 x  x  C  x  1 x  D  Trang 2/6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 18 Cho loga b Tính giá trị biểu thức log 1 2 A Bb a b a C  D 1 32 Câu 19: Tính đạo hàm hàm số f(x)  sin 2x.ln (1  x) 2sin2x.ln(1 x) 1 x C f '(x)  2cos2x.ln (1 x) 2sin2x.ln(1 x)  sin 2x 1 x D f '(x)  2cos2x ln(1 x) B f '(x)  2cos2x ln2 (1 x) H oc 01 A f '(x)  2cos2x.ln (1 x)  Câu 20 Giải bất phương trình log22 x  3log2  4x    ie uO nT hi D A x  B  x  x  C x  D  x  Câu 21: Một người gửi 130 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn tháng, lãi suất 3% quý theo hình thức lãi kép (sau tháng tính lãi cộng vào gốc) Sau tháng, người lại gửi thêm 130 triệu đồng với hình thức lãi suất Hỏi sau chín năm tính từ lần gửi người nhận số tiền lãi gần kết nhất? A 516,5 triệu đồng B 731,9 triệu đồng C 471,9 triệu đồng D 776,5 triệu đồng x3  C x Ta iL 2x  Câu 22 Nguyên hàm hàm số y  x2 2x3 3  C A 3x3   C B x x Câu 23 Tìm nguyên hàm hàm số f(x)  sin 2x C  f(x)dx   2cos2x  C B  f(x)dx 2cos2x  C C f(x)dx  cos2x  C  D  f(x)dx  sin 2x3  C x xC ro up s/ A D  e x  Câu 24 Nguyên hàm hàm số: y = e    là: cos2 x   1 x x C C A 2e  B 2e  C 2ex  tan x  C cosx cosx a x  2x  a2 dx   a  ln3 Câu 25 Giá trị dương a cho:  x 1 D 2ex  tan x  C A -3 bo ok c om /g x B C D.5 C 81 D ce fa Câu 26 Giả sử dx 1 2x   ln c Giá trị c w w w A Câu 27 Cho B x A 2  a ln  b ln3 Tính a  b  5x  B -1 C D Câu 28 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường cong  C  : y  x  4x   d  : y  x  109 103 C 6 Câu 29 Cho số phức z1   3i z   4i Môđun số phức z1  z A 127 B D 105 Trang 3/6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B 15 C D A 17 i Phần ảo số phức z 1 i 1 1 A  i B C i D  2 2 Câu 31 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z2  2z   Tính A  z12  z 2 Câu 30 Cho số phức z biết z   i  Câu 33 Số phức z thỏa mãn (1  i)z  (2  i)z  13  2i A  2i B  2i C 3  2i H oc 01 A B C D.6 Câu 32 Cho số phức z = 3- 4i Phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo -4 B Phần thực phần ảo C Phần thực phần ảo 4i; D Phần thực phần ảo -4i D 3  2i hi ie uO nT w   2i    i  z đường tròn Tính bán kính r đường tròn D Câu 34 Cho số phức z thỏa mãn z  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức A B.20 C 20 D.7 Câu 35: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SB  a Tính thể tích V khối chóp S.ABC a3 a3 a3 B V  C V  a D V  12 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB  2a, AD  a Hình chiếu S lên  ABCD  trung điểm H cạnh AB , SC tạo với đáy góc 450 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD a3 2a 2a 3a A V  B V  C V  D V  3 Câu 37: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' tích V Gọi I,J trung điểm hai cạnh AA' BB' Khi thể tích khối đa diện ABCIJC' A V B V C V D V 5 Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B , AB  BC  SA  a SA vuông góc với mặt phẳng  ABCD  Khoảng cách từ D đến mặt phẳng  SAC  a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD 3a a3 a3 3a A V  B V  C V  D V  Câu 39 Cho hình trụ có bán kính đáy a có khoảng cách hai đáy 2a Tính diện tích ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL A V  w w w fa xung quanh hình trụ A 4a B a 2 a C 3 D 2a Câu 40 Hình nón có bán kính đáy 1, chiều cao Tính tỉ số thể tích khối cầu ngoại tiếp hình nón thể tích khối nón A B C D Câu 41 Một hình trụ có trục ABCDABCD hình vuông có cạnh có đỉnh nằm hai đường tròn đáy cho tâm hình vuông trùng với trung điểm OO Thể tích hình trụ ? A 50 B 25 C 25 14 D 16 Trang 4/6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 42 Cho ly dạng hình nón tích 48cm3 , ly chứa lượng nước có chiều cao chiều cao ly Bỏ viên đá hình cầu, viên đá ngập hoàn toàn ly, làm nước dâng vừa đầy ly Tính bán kính viên đá A 6cm B 18cm Câu 43 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho C 4cm D 3cm A B C ABCD ? H oc 01 B 0; 1;2, B 0; 1;2, C 0; 2;3,C 0; 2;3, D(2; 1;1)D(2; 1;1) Tính thể tích tứ diện D Câu 44 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – z -3= Vectơ vectơ pháp tuyến mặt phẳng (P)     ie uO nT hi D A n  (2;0; 1) B n  (2;0;1) C n  (0;2; 1) D n  (2; 1; 3) Câu 45 Cho điểm M(–3; 2; 4), gọi A, B, C hình chiếu M Ox, Oy, Oz Mặt phẳng song song với mp(ABC) có phương trình là: A 4x – 6y –3z – 12 = B 3x – 6y –4z + 12 = C 6x – 4y –3z – 12 = D 4x – 6y –3z + 12 = hai đường thẳng A Cắt Ta iL x   t x   t '   Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho d1 : y   t ; d : y   t ' Vị trí tương đối z  2  2t z    B Chéo D Trùng C Song song up s/ Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x 1 y z 1   mặt phẳng ro (P): 2x y z 0 Mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P) có phương trình A x  2y  z  B x  2y   C x  2y   D 2x  y  z  om /g Câu 48 Trong không gian với hệ trục hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu : x  y  z  10x  8y  32  0x  y  z  10x  8y  32  Hãy tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu  S  ? B I  5;4;0  , R  c A I  5; 4;0  , R  C I  5;4;0  , R  D I  5; 4;0  , R  ok Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;5;0), B(3;3;6) đường thẳng d: bo x 1 y 1 z   Điểm M thuộc d để tam giác MAB có diện tích nhỏ có tọa độ 1 B M(1;0;2) ce A M(3;-1;4) C M(-3;2;-2) D M(-1;1;0) w w w fa Câu 50 Mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;1) tiếp xúc với mặt phẳng (P): x  2y  2z   A  x  1   y     z  1  B  x  1   y     z  1  C  x  1   y     z  1  D  x  1   y     z  1  - HẾT 2 1B 11D 21C 31D 41A 2 2D 12C 22B 32A 42D 3B 13A 23D 33A 43C 4D 14B 24C 34C 44 A 5A 15B 25C 35D 45A 6A 16A 26D 36A 46A 7B 17C 27C 37C 47C 2 8B 18A 28A 38D 48A 9A 19A 29D 39A 49B 10B 20D 30B 40B 50D Trang 5/6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Mức độ kiến thức đánh giá Vận dụng Hàm số 3 toán Câu 1, Câu 3, Câu 2, Câu 5, Câu 4, Câu 7, Câu 10, liên quan Câu Câu Câu Câu 11 Câu 12, Câu 13, Câu 15, Câu 16, Câu 19, Câu 20 Câu 21 Câu 14, Câu 18 Câu 17 Lôgarit – Tích phân Câu 22, Câu 23 Câu 24, Câu 25, Câu 26 Thể tích khối đa diện Câu 35 Khối tròn xoay Câu 38 1 1 Câu 39 Câu 41 Câu 40 Câu 42 1 Câu 46, Câu 47 Câu 50 Câu 49 Câu 43, Câu 44, Câu 45, Câu 48 Số câu 18 15 11 Tỷ lệ 36% 30% 22% 12% 50 100% w w w fa Tổng D Câu 37 bo ce gian s/ Câu 36 ro ok pháp tọa độ Câu 34 không Câu 33 10 Câu 27, Câu 28 c Phương Câu 30, Câu 31, 11 1 up Câu 29, Câu 32 om /g Số phức cao hi Mũ và ứng dụng H oc 01 Thông hiểu Nguyên hàm Vận dụng Nhận biết ie uO nT câu hỏi Các chủ đề Ta iL STT Tổng số Trang 6/6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... giác ABC.A 'B' C' tích V Gọi I,J trung điểm hai cạnh AA' BB' Khi thể tích khối đa diện ABCIJC' A V B V C V D V 5 Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B , AB  BC  SA... 44 A 5A 1 5B 25C 35D 45A 6A 16A 26D 36A 46A 7B 17C 27C 37C 47C 2 8B 18A 28A 38D 48A 9A 19A 29D 39A 4 9B 1 0B 20D 3 0B 4 0B 50D Trang 5/6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Mức độ kiến thức đánh giá Vận dụng Hàm số 3 toán Câu 1, Câu 3, Câu 2, Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY b , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY b , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay