ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY

7 96 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 – 2017 H oc 01 Thời gian làm bài: 90 phút Mức độ nhận thức Cấp độ Vận dụng 1) Hàm số đồ thị hàm số 2) Hàm số, pt, bpt mũ, lôgarit 0,4 1,0 0,4 11 0,4 0,4 2,2 10 0,2 2,0 0,8 om /g 4) Số phức 0,2 ro up s/ 3) Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Cấp độ cao 0,4 Ta iL hi Cấp độ thấp 1,0 0,6 1,2 2 1,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,8 0,2 0,4 1,6 bo ok c 5) Hình không gian tổng hợp D Thông hiểu Nhận biết Cộng ie uO nT Chủ đề fa Số câu ce 6) Tọa độ không gian w w Số điểm 0,8 0,4 25 10 5,0 10 2,0 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT GIAO THỦY w 0,2 0,2 2,0 1,6 50 1,0 10,0 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán – lớp 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề thi gồm 04 trang Trang 1/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu Hàm số y  x  7x  12 đồng biến trên: B ( ; ) C (; 3) D (4; ) Câu Cho hàm số y=f (x) xác định, liên tục  và có bảng biến thiên A      H oc 01  x y’  y 1  ie uO nT hi D Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số đạt cực đại x =0 đạt cực tiểu x =1 B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -1 D Hàm số đạt cực đại x =2 2x  x 1 D x  Câu Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  C x  B y  x2  đoạn [2; 4] x 1 B y  2   A y    2; 4 2; 4   Ta iL Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y  C y  1   2; 4 s/ A y  D y    2; 4 19 B m  ro A m  up Câu Hàm số y  x  3mx  m  x  m  m đạt cực tiểu x  khi: C m  1; m  D m  x  mx2  (2m  1)x có hai điểm cực trị khi: m    A m  B m   C  D m  m    x Câu Tất giá trị m để hàm số y  m  2  m  2 x  3m  1 x  m đồng biến  là: 1 A m   B m  2 C 2  m   D 2  m   4 Câu Tập hợp tất giá trị m để hàm số y  ln(x  1)  mx  đồng biến 0;2 là:      A m  ; 1 B m  1;  C m  ; 0 D m  ; 0  w fa ce bo ok c om /g Câu Hàm số y  w w Câu Dưới đồ thị hàm số y  x  2x  Tìm tất giá trị m để phương trình x  2x  m   có nghiệm dương : y 86 27 Trang 2/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 59 27 B m  C m  1; m  Câu 10 Cho x, y, z số dương Tìm GTNN biểu thức P  D m  1; m  x y z xyz 10 C  59 27 xyz x y z D D B 2 A 59 27 H oc 01 A m  1; m  hi Câu 11 Giá trị lớn hàm số y  sin5 x  cos x là: D  2x  2x Câu 12 Cho 4x  4x  14 Khi biểu thức K  có giá trị  2x  2x 1 51 A  B C D 10 Câu 13 Mệnh đề sau đúng? B     C 3  3   3   4  1     D 5    5    B 2   2  x (1  2x ) có tập xác định x 1 ro Câu 14 Hàm số y  log s/ 1 up A ie uO nT C Ta iL A  4 B y  x  C y  x D y  x ok A y  x c om /g  1 1 A (1; ) B (1; ) \ 0 C 1;  D R \ 1   2  Câu 15 Trong hàm số sau đây, hàm số đồng biến khoảng xác định? fa ce bo Câu 16 Một người X vay 500 triệu theo phương thức trả góp, cuối tháng tháng thứ người X trả 5000000 chịu lãi số tiền chưa trả 0,6% tháng sau người trả hết số tiền trên? A 153 B 150 C 151 D 154 Câu 17 Bất phương trình log 3x  2  log 6  5x  có tập nghiệm 2 B D  w w w     1;   ;  C      Câu 18 Cho a,b  Tìm mệnh đề mệnh đề sau A (1;  ) a ln a  b ln b a a a  ln a  ln C ln  ln a  ln D ln  ln b  ln a b b b b b 2x Câu 19 Để giải bất phương trình ln > (*), học sinh lập luận qua ba bước sau: x 1 A ln B ln Trang 3/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x   x  1  2x 2x Bước Ta có ln  0  2 x 1 x 1 Bước 2  2x  x   x  1 3 Bước Điều kiện 2x 0 x 1 H oc 01 1  x  Kết hợp (3) (1) ta  x  Vậy tập nghiệm bất phương trình 1; 0  (1; ) Ta iL ie uO nT hi D Hỏi lập luận hay sai? Nếu sai sai từ bước nào? A Lập luận hoàn toàn B Sai từ bước C Sai từ bước D Sai từ bước x Câu 20 Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để phương trình  2m.2x  m   có hai nghiệm phân biệt m  1 m  1 A  B  C m  D m  1 m  m    Câu 21 Hệ phương trình sau có nghiệm (x ; y ) ?   x  2017 y x  2016     y  2017   log3 (x  2y  6)  log2 (x  y  2)     A B C D 2x  dx =aln2 +b Thì giá trị a là: 2x A B C -7 Câu 23 Nguyên hàm hàm số 2x  1 s/  D c 4 om /g A ln 2x  1  C ro up Câu 22 Biết tích phân B 2x  1 C C 10 ok Câu 24 Cho f (x ) liên tục [0; 10] thỏa mãn :  f (x )dx  7, 10 1 C 2x  D 1 C 2x   f (x )dx  Khi đó, Giá trị P = ce bo  f (x )dx   f (x )dx có giá trị là: fa A B C D Câu 25 Cho hàm số f x   x x  1x  2 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số, trục Ox w hai đường thẳng x  , x  w w A  f x dx   f x dx B C  f x dx D Câu 26  f x dx  f x dx ( x  )dx  x Trang 4/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 53 x  ln x  C 3 C x  ln x  C B  A D 33 x  ln x  C 33 x  ln x  C b Câu 27 Tập hợp giá trị b cho  2x  4dx   Câu 28 Cho  sin n x cos xdx  C 4 D 4; 1 Khi n 64 A B C D Câu 29 Cho số phức z   i Phần thực phần ảo số phức z B i C i D hi A B.(5;-4) C (5; 4) A D.(-5;4) D 2ab Ta iL Câu 31 Cho số phức z  a  bi Số phức z có phần ảo : A 2abi B a  b C a 2b Câu 32 Phương trình z  có nghiệm phức ie uO nT Câu 30 Cho số phức z   4i Số phức đối z có điểm biểu diễn là: A.(-4;5) H oc 01 B 5 C B D A 5; 1 D s/ Câu 33 Cho số phức z thỏa mãn z   4i  w  2z  - i Trong mặt phẳng phức, tập hợp up điểm biểu diễn số phức w đường tròn tâm I , bán kính R B I (7; 9), R  16 ro A I (7;9), R  16 C I (7;9), R  om /g Câu 34 Cho số phức z = x + yi (x, y  R) Tập hợp điểm biểu diễn z cho c thực âm là: A Các điểm trục hoành với -1 < x < ok C Các điểm trục tung với 1  y  D I (7; 9), R  z i số z i B Các điểm trục tung với -1 < y < y  1 D Các điểm trục tung với  y  ce bo Câu 35 Tìm mệnh đề khối bát diện A Có tất mặt tứ giác B Có 12 cạnh C Thuộc loại {3; 5} D Có đỉnh Câu 36 Hình chóp tam giác S.ABC có AB = a, góc SA đáy 30 Thể tích khối chóp là: D a3 72 w fa a3 a3 a3 B C 12 12 36 Câu 37 Thể tích khối tứ diện có cạnh bẳng 2a là: A w w 2a a3 a3 B C 2a D 12 Câu 38 Cho khối chóp tam giác S.ABC có AB = a, góc SA đáy 60 Thể tích khối chóp là: A A a3 12 B a3 36 C a3 D a3 Câu 39 Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh 2a là: Trang 5/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 4a a3 B C 2a a3 D 12 Câu 40 Cho hìnhchóp S.ABCD có ABCD hình bình hành M, N, P, Q lượt trung điểm SA, SB, SC, SD Tỉ số thể tích khối chóp S.MNPQ Khối chóp S.ABCD là: A B C D 16 A a 2 B a H oc 01 Câu 41 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vuông cạnh a, SA  (ABC) Tam giác ABC vuông A SA = BC = 2a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp là: D a C 2a B a2 C a a  D a a  4 w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL Câu 43 Cho hai điểm P(7;0;-3),Q(-1;2;5) Tọa độ trung điểm đoạn thẳng PQ A.(6;2;2) B (3;1;1) C.(-8;2;8) D.(-4;1;4)     Câu 44 Cho hai véc tơ a(1; 0; 3),b(1; 2; 0) Tích có hướng hai véc tơ a b véc tơ có toa độ A.(-6;3;-2) B (-1;0;0) C (6;-3;2) D.(-2;6;-3) Câu 45 Cho măt phẳng (P) : 2x-4y+7=0.Chọn khẳng định  n1(2; 4; 0) A Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến ,véc tơ  B Mặt phẳng (P) có vô số véc tơ pháp tuyến , có véc tơ n2 (2; 4;7)  C Mặt phẳng (P) có vô số véc tơ pháp tuyến n1(2; 4; 0) véc tơ pháp tuyến (P)  D Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến ,véc tơ n2 (2; 4;7) Câu 46 Khoảng cách từ M(1;2;-2) đến măt phẳng (Oxy ) A B C -2 D Câu 47 Cho điểm A(1;-2;-3) mặt phẳng (P) : x+2y-3z-4=0 Phương trình đường thẳng qua A vuông góc với mặt phẳng (P) x 1 y  z  x 1 y 2 z 3     A B 3 3 x 1 y 2 z  x 1 y  z      C D 2 3 2 3 2 Câu 48 Cho mặt cầu (S): x  y  z  2x  4y  6z  11  Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu A (1;-2;3) ;R=25 B.(1;-2;3);R=5 C.(-1;2;-3);R=5 D (-1;2;-3);R=25 Câu 49 Cho ba điểm A( a ;0;0), B (0b;0), C (0;0;c),trong a ,b,c số dương thay đổi thỏa 1 mãn    2017 Mặt phẳng (ABC) qua điểm cố định có tọa độ a b c 1 ; ; A.( ) B.(2017;2017;2017) C.(0;0;0) D.(1;1;1) 2017 2017 2017 w w hi a2 ie uO nT A D Câu 42 Hình nón có góc đỉnh 600 , độ dài đường sinh bẳng a Khi diện tích xung quanh hình nón là: Trang 6/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 50 Cho mặt cầu (S): (x  1)2  (y  1)2  (z 2)  điểm A (1;1;-1).Ba mặt phẳng thay đổi qua A đôi vuông góc với ,cắt mặt cầu theo ba đường tròn Tổng diện tích ba hình tròn tương ứng A.π B.10 π C.4 π D 11 π Trang 7/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... ,b,c số dương thay đổi thỏa 1 mãn    2017 Mặt phẳng (ABC) qua điểm cố định có tọa độ a b c 1 ; ; A.( ) B. (2017; 2017 ;2017) C.(0;0;0) D.(1;1;1) 2017 2017 2017 w w hi a2 ie uO nT A D Câu 42 Hình... lập luận qua ba bước sau: x 1 A ln B ln Trang 3/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x   x  1  2x 2x Bước Ta có ln ... 26  f x dx  f x dx ( x  )dx  x Trang 4/4 mã đề 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 53 x  ln x  C 3 C x  ln x  C B  A D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT GIAO THUY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay