ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT DO HUY LIEU

7 88 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT ĐỖ HUY LIÊU Tổ Toán – Tin - Hóa Vận dụng Hàm số toán liên quan 2 Mũ Lôgarit 4 Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng 4 Số phức Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian Tổng 10 1 1 18 19 50 36 % 38 % 16 % 10 % ro up Ta iL ie 11 bo ok Tỷ lệ om c Số câu Vận dụng cao uO nT hi D Thông hiểu s/ Nhận biết Tổng số câu hỏi /g Các chủ đề STT Mức độ kiến thức đánh giá H oc 01 MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN fa ce * Nguồn: Căn ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO w w w SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT ĐỖ HUY LIÊU ĐỀ KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán – lớp 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu Hàm số y   x  x  x có khoảng nghịch biến là: A (; ) B (; 4) vµ (0; ) C 1;3 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D (;1) vµ (3; ) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 2: Hàm số y   x3  mx  m đồng biến (1;2) m thuộc tập sau đây: D  ;  C  ;  B  ;  A 2   2 Câu 3: Cho hàm số y  x  x  Hàm số có B cực tiểu hai cực đại D cực tiểu cực đại 01 A cực đại hai cực tiểu C cực đại cực tiểu x  mx   3m2  1 x  m Với giá trị m hàm số cho đạt cực trị x1, x2 cho x1 x2   x1  x2   2 A m   B m  C m   D m  3 uO nT hi D H oc Câu 4: Cho hàm số y  Câu 6: Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  2 x x2  là: ie Câu 5: Cho hàm số y  3x  Khẳng định sau ? 2x 1 A Đồ thị hàm số tiệm cận B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  3 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y  D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  2 ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL A B C D Câu 7: Khi nuôi cá thí nghiệm hồ, nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu đơn vị d iện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng P n  480  20n  g  Hỏi phải thả cá đơn vị diện tích mặt hồ để sau vụ thu hoạch nhiều cá ? A 12 B 24 C 36 D 48 Câu 8: Số giao điểm đường cong y=x3 -2x2 +2x+1 đường thẳng y = 1-x bằng: A B C D x 3 ,  C  đường thẳng d : y  x  m Đường thẳng d cắt  C  hai điểm phân biệt Câu 9: Cho hàm số y  x 1 M, N Với giá trị m độ dài MN nhỏ ? A m B m  1 C m  1 D m  Câu 10: Cho hàm số y  f  x xác định, liên tục  có bảng biến thiên: x   y' + 11 y w w fa Khẳng định sau khẳng định ? 11 A Hàm số có giá trị lớn C Hàm số có giá trị lớn 3 B Hàm số có giá trị nhỏ D Hàm số đạt cực đại x  11 cực tiểu x  w 2x 3 , tâm đối xứng đồ thị hàm số là: 2 x A 1;2 B 1;2 C 2; 2 D 2;2 Câu 12: Cho số dương a, b, c; a  Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A loga b  loga c  loga (b c ) B loga b  loga c  loga (b  c ) Câu 11: Cho hàm số y  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 b D loga   loga b c b Câu 13: Hàm số nghịch biến tập xác định ? A y  log2 x B y  log x C y  log e x D y  log x Câu 14: Đạo hàm hàm số y  là: A y '  x.9 x 1 B y '  9x ln D y '  x C loga b  loga c  loga  C y '  9x.ln x H oc Câu 15: Tập xác định hàm số y  log(x  3x  4) là: A (1;4) B (; 1]  [4; ) C (; 1)  (4; ) 01 x D  \{1; 4} x  x 5  e dx  e C  a x dx  x C ax  C 0  a  1 ln a c x om A /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Câu 16: Số nghiệm phương trình  là: A B C D x x Câu 17: Để phương trình  2m.2  m   có nghiệm phân biệt m phải thỏa mãn điều kiện: A m  B 2  m  C m  D m 2 Câu 18: Nghiệm phương trình log3 (3x  2)  là: 11 29 25 A B C D 87 3 Câu 19: Nghiệm bất phương trình 9x  2.3x   là:  x  3 A  B 3  x  C x  D x  x  Câu 20: Ngiệm bất phương trình log3 x  là: A  x  B  x  C x  D  x  Câu 21: Một người gửi tiền bảo hiểm cho từ lúc tròn tuổi, hàng tháng đặn gửi vào cho 500.000 đồng với lãi suất 0,52% tháng Trong trình người không rút tiền Đến tròn 18 tuổi số tiền dùng cho việc học nghề làm vốn cho Hỏi số tiền rút ?(làm tròn đến hàng nghìn) A 62.068.000 đồng B 62.067.000 đồng C 107.320.000 đồng D 107.321.000 đồng Câu 22: Tìm công thức sai: ok Câu 23: Tìm nguyên hàm F(x) f ( x)  ce fa w w f ( x )dx  37 w Câu 25: Nếu A  g( x )dx  16 A 74  cos xdx  sin x  C B F ( x)  D x2 1   x x2 D F (x)    x bo x2   x x2 1 C F ( x)    x   sin xdx  cos x  C x3  biết F(1) = x2 A F ( x)  Câu 24: Nếu B  2 f ( x )  g( x )dx B 122 C 48 : D 53 3  x  1 x   dx  ln  m  m bằng: B 12 C D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 26: Bằng cách đổi biến số x  2sin t tích phân A  B 0 dt  dx 0 4 x là:  D tdt  C dt dt t   A  3 C f ( x)dx   f ( x)dx B  3 3  f ( x)dx D 3 uO nT hi D H oc 01 Câu 27: Cho đồ thị hàm số y  f ( x) Diện tích hình phẳng (phần tô đậm hình vẽ) là: f ( x)dx   f ( x)dx 4  f ( x)dx   f ( x)dx 0 Câu 28: Một ô tô xuất phát với vận tốc v1 t   2t 10(m / s) sau khoảng thời gian t1 bất ngờ Ta iL ie gặp chướng ngại vật nê tài xế phanh gấp với vận tốc v2 t   20  4t (m / s) thêm khoảng thời gian t dừng lại Biết tổng thời gian từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại (s) Hỏi xe quãng đường mét ? up s/ A 47 m B 50 m C 57 m D 64 m Câu 29: Cho số phức z  a  bi Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A z  z  2bi B z  z  2a z2  z C z.z  a  b2 D 2 C a  b 2 D a  b a  b2 B a  b2 /g A ro Câu 30: Cho số phức z  a  bi Môđun số phức z là: om Câu 31: Phần thực số phức z thỏa mãn 1  i  2  i  z   i  1  2i  z là: ce bo ok c A 6 B 3 C 1 D Câu 32: Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức z’ = -2 + 5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x w fa Câu 33: Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn | z   i | là: A Hình tròn tâm I (1; 1) bán kính R  B Đường tròn tâm I (1; 1) bán kính R  w w C Đường tròn tâm I (1; 1) bán kính R  D Đường tròn tâm I (1; 1) bán kính R  4 Câu 34: Gọi z z nghiệm phương trình z  2z   Tính P  z1  z A 14 B 14i C – 14 D -14i Câu 35: Cho khối chóp tích V  30 cm diện tích đáy S  cm Chiều cao h khối chóp A h  6cm B h=2cm C h  18cm D h  12cm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 36: Cho tứ diện có chiều cao h Ở ba góc tứ diện người ta cắt tứ diện có chiều cao x để khối đa diện D h H oc Giá trị x bao nhiêu? h h h A B C 3 01 lại tích nửa thể tích tứ diện ban đầu (hình bên) uO nT hi D Câu 37: Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh a Thể tích khối lăng trụ là: a3 2a a3 a3 A B C D 3 12 ’   60 , cạnh BC = a, Câu 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C có đáy ABC tam giác vuông B, ACB đường chéo AB tạo với mặt phẳng (ABC) góc 30 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C ’ là: 3 a 3 3a a3 3 B C a D Câu 39: Cho khối đa diện S.ABCD A’B’C’D’ có cạnh AA’,BB’,CC’,DD’ vuông góc với (ABCD), tứ giác ABCD hình chữ nhật ,AB=12,BC=8 Khoảng cách từ S tới (ABCD) Thể tích V khối đa diện S.ABCD A’B’C’D’.? S A V=640 (đvdt) B V=1152 (đvdt) C V=768 (đvdt) D V=740 (đvdt) D C s/ Ta iL ie A up A A' B C' D' B' ce bo ok c om /g ro Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , hình chiếu S lên mặt đáy trùng trung điểm AB, SC = 2a Khi bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là: a 47 a 47 a A B a 44 C D 44 44 47 Câu 41: Cho hình lập phương ABCD.A ' B ' C ' D ' có cạnh a Một hình nón có đỉnh tâm hình vuông ABCD có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A ' B ' C ' D ' Diện tích xung quanh hình nón bằng:  a2  a2  a2  a2 A S  B S  C S  D S  2 Câu 42: Để đúc cống bê tông hình trụ, người ta dùng hai khuôn hình trụ, to ( H1 ) phía bên có bán kính R ,chiếc nhỏ ( H )lồng vào bên cho đường tròn đáy đồng tâm Sau người ta đổ bê tông vào phần giới hạn ( H1 ) ( H ) Khi bê tông khô người ta đo bề dày fa V R Gọi V1 thể tích ( H1 ), V2 thể tích ( H ) Tỉ số thể tích là: V2 w w w cống www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 V1 V V C  D  2 V2 V2 V2      Câu 43: Trong không gian Oxyz , cho x  2i  3j  4k Tìm tọa độ x     A x  (2;3; 4) B x  (2; 3;4) C x  (0; 3;4) D x  (2; 3; 0) Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác BCD có B(1;0;3), C(2; 2;0), D(3;2;1) Tính diện tích S tam giác BCD B uO nT hi D A V1  V2 H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 23 D S  61 Câu 45: Phương trình ( ) qua ba điểm A(8;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;4) là: x y z x y z     A  B  2 4 1 C x  4y  2z  D x  4y  2z 8  B S  62 C S  Ta iL ie A S  26 bo ok c om /g ro up s/ Câu 46: Cho hai mặt phẳng  P  : 3x  y  z   0;  Q  :  m 1 x  y   m   z   Xác định m để hai mặt phẳng (P), (Q) vuông góc với 1 3 A m  B m  C m  D m  2 x 1 y z 3   Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng () : Véc tơ sau 2 véc tơ phương () ?     A u1  (1; 0; 3) B u2  (1; 2; 4) C u3  (1;2; 4) D u4  (1; 0; 3) x 1 y z 1   Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d : P : 2x  y  z  Phương trình mặt phẳng Q chứa đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng  P  là: A (Q): 2x  y  z  B (Q): x  2y 1  C (Q): x  2y  z  D (Q): x  2y 1  ce Câu 49: Cho mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z   Khi mặt cầu (S) có: w w w fa A.Tâm I(2; 4;6) bán kính R  58 B.Tâm I(2;4; 6) bán kính R  58 C.Tâm I(1; 2;3) bán kính R  D.Tâm I(1;2; 3) bán kính R  Câu 50: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): x  2y  2z   hai điểm A(-3;0;1), B(1;-1;3) Trong đường thẳng qua A song song với mặt phẳng (P), tìm đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đường thẳng nhỏ ? x 1 y z  x  y z 1     A B 31 12 4 26 11 2 x y  z 1 x 1 y  z     C D 21 11 4 12 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HẾT - Họ tên thí sinh: ……… ……………………… Họ tên, chữ ký GT1:………………………… ……… :……………………… ………… Họ tên, chữ ký GT2:………………… ……………… w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Số báo danh www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... loga c  loga (b  c ) Câu 11: Cho hàm số y  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 b D loga   loga b c b Câu 13: Hàm số nghịch biến tập xác...  1 x   dx  ln  m  m bằng: B 12 C D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 26: Bằng cách đổi biến số x  2sin t tích phân A  B 0... chóp A h  6cm B h=2cm C h  18cm D h  12cm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 36: Cho tứ diện có chiều cao h Ở ba góc tứ diện người
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT DO HUY LIEU , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT DO HUY LIEU , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT DO HUY LIEU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay