ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT DAI AN

6 92 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD& ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT ĐẠI AN o0o - ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017 MƠN THI : TỐN 12 Thời gian làm 90 phút (Đề gồm 05 trang) 01 MA TRẬN ĐỀ QUỐC GIA CHỦ ĐỀ Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Thơng hiểu Số câu : Số điểm : 0.8 Số câu : Số điểm :0.8 Số câu : Số điểm : 0.4 Số câu : Số điểm : 0.4 Số câu : Số điểm : 0.8 Số câu : Số điểm :0.6 Số câu : Số điểm : 0.4 Số câu : Số điểm : 0.2 Số câu : Số điểm : 0.4 Số câu : Số điểm :0.4 Số câu : Số điểm : 0.4 iL ie uO nT hi D Nhận biết Số câu : Số điểm : 0.2 Số câu : Số điểm :0.4 Số câu : Số điểm : 0.2 Số câu : Số điểm : 0.2 Số câu : Số điểm :0.4 Số câu : Số điểm : 0.4 Số câu : Số điểm : 0.2 Số câu : Số điểm : 0.6 Số câu : Số điểm :0.4 Số câu : Số điểm : 0.4 Số câu : Số điểm : 0.2 Số câu : 18 Số điểm : 3.6 Tỉ lệ : 36% Số câu :15 Số điểm : 3.0 Tỉ lệ : 30% Số câu :11 Số điểm : 2.2 Tỉ lệ : 22% Số câu : Số điểm : 1.2 Tỉ lệ : 12% /g ro up s/ Ta Số câu : Số điểm : 0.4 Số câu : Số điểm : 0.6 w w w fa ce bo ok c om Chủ đề I: Hàm số ứng dụng Số câu : 11 Số điểm : 2.2 Tỉ lệ : 22% Chủ đề II: Mũ Logarit Số câu : 10 Số điểm : 2.0 Tỉ lệ : 20% Chủ đề III: Tích phân Số câu : Số điểm : 1.4 Tỉ lệ : 14% Chủ đề IV: Số phúc Số câu : Số điểm :1.2 Tỉ lệ : 12% Chủ đề V: Khối đa diện khối tròn xoay Số câu : Số điểm : 1.6 Tỉ lệ : 16% Chủ đề VI: Hệ tọa độ khơng gian Số câu : Số điểm : 1.6 Tỉ lệ : 16% Tổng số câu : 50 Tổng số điể m : 10 Tỉ lệ : 100% H oc MƯC ĐỘ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD& ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT ĐẠI AN o0o - ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017 MƠN THI : TỐN 12 Thời gian làm 90 phút (Đề gồm 05 trang) 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc Câu 1: Với giá trị m đồ thị hàm số y  2x  3(m 1)x  6(m  2)x 1 đạt cực đại, cực tiểu x1 ; x2 thỏa mãn |x1 + x2 | = A m  B m  C m  1 D m  2 Câu 2: Đồ thị sau hàm số ? x2 1 x 2x  D y  x 1 B y  uO nT hi D x 1 x 1 x2 C y  x 1 A y  1 O -2 0 -   + - up ro -1 B y   x  3x  /g A y  x  3x  Ta  s/ X y’ y iL Câu 3: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu ie -2  C y  x  3x  D y   x  3x  B -3 C 2x 1 x 1 D - c A om Câu 4: Tổng khoảng cách từ điểm M 1; 2  đến đường tiệm cận đồ thị hàm số y  bo ok Câu 5: Với giá trị m liệt kê bên đồ thị hàm số y  x4  8x2  cắt đường thẳng y  4m điểm phân biệt: 13 13 13 A   m  B m  C   m D   m  4 4 4 ce Câu 6: Tìm giá trị m để hàm số y   x  mx  mx  nghịch biến R D  m  w w w fa m  m  A  B  C  m  m  m  Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y  e2x  2e x đoạn  0; 2 A y  0;2 B y  2e4  2e2 0;2 C y  e4  2e2 0;2 D y  0;2  e2 e Câu Cho hàm số y  x  2m  2x  m  5m  Với giá trị m đồ thị hàm số có điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích 32? A m=-5 B m =-2 C.m=-6 D m =-4 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 9:Tìm tất giá trò m để hàm số y  x  m(sin x  cos x) đồng biến R A m  2 B m  2 C m  2 D m  2 x2 1 Hãy chọn mệnh đề mệnh đề sau: x A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  1 , có tiệm cận đứng x  B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y  y  1 C Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y  y  1 , có tiệm cận đứng x  D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y  1, có tiệm cận đứng x  Câu 11: Một cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách 200km Vận tốc dòng nước 8km/h vận tốc bơi cá nước đứng n v(km/h) lượng tiêu hao cá cho cơng thức: E (v)  cv3t (trong c số, E tính jun) Tìm vận tốc bơi cá nước đứng n để lượng tiêu hao A 12 km/h B km/h C km/h D 15 km/h Câu 12: Đạo hàm hàm số : y  x(ln x  1) là: A  B C ln x  D ln x x uO nT hi D H oc 01 Câu 10: Cho hàm số y  B yy’ + = ex C xy’ - = ey D xy’ + = ey up A xy’ + = ex Ta Hệ thức sau đúng: x1 s/ Câu 14: Cho hàm số y  ln iL ie 2 Câu 13: Tìm m để phương trình 4x  2x 2   m có nghiệm A m  B m  C  m  D m  Câu 15: Hàm số sau đồng biến  0;   : B y  log e x C y  log e x D y  log  x /g ro A y  log x om  23  94  92  Câu 16 Rút gọn :  a  1 a  a  1 a  1 ta :     A a  1 D a  C a  c B a  bo A (0; 1) ok Câu 17: Tập xác định hàm số y = log5 ( x3 – x2 – 2x) là: B 1;   C  1;    2;   D  0;    4;   ce Câu 18: Tập nghiệm bất phương trình log  4x    log  2x 1   là: fa A  ;  B 4;   C  2;  D 2;   w Câu 19: Cho log2 = a, log3 = b log45 tính theo a b là: B 2b – a + C 15b w w D a – 2b + 1   Tính T? Câu 20: Đặt T tổng bình phương tất nghiệm phương trình  log  x   log x A T  B T  C T  20 D T  36 Câu 21: Cường độ trận động đất cho cơng thức M  log A  log A0 , với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ 20, trận động đất San Francisco có cường độ đo độ A 2b + a + www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Richter Trong năm đó, trận động đất khác Nhật Bản có cường độ đo độ Richer Hỏi trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất Nhật bản? A 1000 lần B 10 lần C lần D 100 lần C©u 22: Giá trị  2e 2x dx là: x2  x  Câu 23: Tính  dx Kết là: x2 A x2  3x  ln x   C ; D x  3x  ln x   C  x.ln dx bằng: x ln x A  C B  C ln x C C ln x Câu 25: Tính tích phân I   (32 x  1)dx B 3ln  C 3ln  b a a b b a b  u( x)v '( x)dx  [u( x)v( x)]   v( x)u '( x)dx a a b a ro C B up  u( x)v( x)dx  [u( x)v( x)]   v( x)u '( x)dx /g A b C ln x D 3ln  b b a b a b a a b  u( x)v( x)dx  [u( x)v( x)]   v '( x)u( x)dx s/ Câu 26: Cơng thức sau đúng? b ie iL A 3ln  x  6x  D  Ta B x2  3x  ln x   C ; C x  3x  ln x   C ; Câu 24: D 3e  01 C 4e H oc B e  uO nT hi D A e D a b  u( x)v '( x)dx  [u( x)v( x)]   v( x)u '( x)dx a om C©u 27: Biết   x  dx  , b nhận giá trị bằng: fa ce bo ok c A b  b  B b  b  C b  b  D b  b  Câu 28 Nhà ơng A có mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn 12m độ dài trục bé 8m Ơng muốn trồng hoa dải đất rộng 8m nhận trục bé elip làm trục đối xứng( hình vẽ) Biết kinh phí để trồng hoa 100.000 đồng/1 m2 Hỏi ơng A cần tiền để trồng hoa dải đất đó? ( Số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 4.862.000 đồng B 4.653.000 đồng C 4.416.000 đồng D 4.826.000 đồng w Câu 29 Cho số phức z   3i Trong mặt phẳng tọa độ điểm điểm biểu diễn số phức z ? A M1  2;3 B M  3; 2  C M  2; 3 D M  3;  w w Câu 30 Tìm phần thực phần ảo số phức z  i 1  2i  A Phần thực 2, phần ảo B Phần thực -2, phần ảo i C Phần thực -2, phần ảo -1 D Phần thực -2, phần ảo 2 Câu 31 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình 2z  3z   Tính P = z1  z2 A 16 B.8 C.4 D Câu 32 Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z   2i   i Tổng phần thực phần ảo số phức w   z  5i  z www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A -34 B 34 C -38 Câu 33 Tính mơđun số phức z thỏa mãn 2z    i  z   9i D.38 Câu 35 Khối đa diện sau có mặt khơng phải tam giác đều? A Mười hai mặt B Hai mươi mặt C Bát diện D Tứ diện  H oc 01 A B C 13 D 13 Câu 34 Trong số phức z thỏa mãn điều kiện z   4i  z  2i Tìm số phức z có mơđun bé A z   i B z   i C z   2i D z   3i  Câu 36 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Biết SA  ABCD SA  a Thể tích C 2a 3 3 D a uO nT hi D B a A a3 khối chóp S.ABCD là: Câu 37 Cho hình chóp S.ABC Gọi A’ trung điểm SA, B' thuộc cạnh SB cho thể tích hai khối chóp S.A’B’C S.ABC A B C 18 12 SB = SB' Khi tỉ số D Câu 38: Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện cạnh a là?  3a  2a  3a3 ie A S xq   a2 Ta iL B S xq  C S xq  D S xq  3 3 Câu 39: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện hình vng có cạnh 3a Diện tích tồn phần khối trụ là: s/ 27 a 13a 2 a 2 C D Câu 40: Một cơng ty muốn thiết kế bao bì để đựng sữa với thể tích 1dm Bao bì thiết kế hai A a 2 ro up B mơ hình sau: hình hộp chữ nhật có đáy hình vng dạng hình trụ sản xuất ngun vật liệu /g Hỏi thiết kế theo mơ hình tiết kiệm ngun vật liệu nhất? Và thiết kế mơ hình theo kích thước om nào? c A Hình hộp chữ nhật cạnh bên cạnh đáy D Hình trụ chiều cao đường kính đáy ok C Hình trụ chiều cao bán kính đáy B Hình hộp chữ nhật cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy Câu 41: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cạnh a Tính thể tích khối lăng trụ a a3 a3 a3 A B C D 48 12 Câu 42: Một hình lập phương có cạnh 4cm Người ta sơn đỏ mặt ngồi hình lập phương cắt hình lập phương mặt phẳng song song với mặt hình lập phương thành 64 hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm Có hình lập phương có mặt sơn đỏ? w fa ce bo A.8 B.16 C.24 D.48 w w x2 y z3   Câu 43 Tìm tọa độ giao điểm  : mp (P): x  y  2z   2 7 7 A M ( ;3; ) B M ( ; 3; ) C M ( ; 3; ) D M ( ; 3; ) 2 2 x2 y z3   Câu 44 Đường thẳng d hình chiếu vng góc  : mặt phẳng (P): x  y  2z   có 2 vec tơ phương www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01   A u  (21;12;15) B u  (21; 12;15)  C u  (20; 12;15)  D u  (21; 12;16) x2 y z3 mặt phẳng (P): x  y  2z     2 x  21 y  12 z  15 x  21 y  12 z  15     A B 7 3 x  y  12 z  15 x  21 y  12 z      C D 6 6 x2 y z3   Câu 46 Tìm tọa độ điểm M đường thẳng  : cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng 2 H oc (P): x  y  z   uO nT hi D D M (3; 2;0); M (4; 4;3) Câu 47 Viết phương trình mặt phẳng qua A (-1; 3; - 2) song song với ( P) : x  y  z   B M (3; 2;0); M (4;4;3) A M (3; 2;1); M (4; 4;2) C M (3;2;0); M (4; 4;3) 01 Câu 45 Viết phương trình hình chiếu vng góc  : A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  2z   Câu 48 Mặt cầu (S) có tâm I (-1; 3; - 2) tiếp xúc với mặt phẳng ( P) : x  y  z   có phương trình là: B ( x  1)2  ( y  3)2  ( z  3)2  A ( x  1)2  ( y  3)2  ( z  3)2  C ( x  1)2  ( y  3)2  ( z  3)2  D ( x 1)  ( y  3) ( z 3) 9 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie Câu 49 Câu 1.Xác định tọa độ tâm bán kính mặt cầu (S): x² + y² + z² – 8x + 2y + = A I(4; –1; 0), R = B I(–4; 1; 0), R = C I(4; –1; 0), R = D I(–4; 1; 0), R = x y  z 1 Câu 50 Trong kg Oxyz, cho hai điểm A  0;1;0  , B(2;2;2) đt  :  Tìm toạ độ điểm M   1 cho MAB có diện tích nhỏ  26   36 51 43   25  A M  ; ;  B M  ; ;  C M  4; 1;7  D M  ; ;   9 9  29 29 29   13 13 13  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... ĐỊNH TRƯỜNG THPT ĐẠI AN o0o - ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 -2017 MƠN THI : TỐN 12 Thời gian làm 90 phút (Đề gồm 05 trang) 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 9:Tìm tất giá trò m để hàm số y  x  m(sin x  cos x) đồng biến R A m  2 B m  2 C m  2 D m  2 x2 1 Hãy chọn mệnh đề mệnh đề. .. (hằng số) Đầu kỷ 20, trận động đất San Francisco có cường độ đo độ A 2b + a + www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Richter Trong năm đó, trận
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT DAI AN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT DAI AN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT DAI AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay