ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT CAO PHONG

12 96 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu 26 Cõu 27 Cõu 29 s/ Cõu 25 uO nT hi D Cõu 23 12 24% Cõu 18 Cõu 22 ie Cõu 19 Cõu 14 Cõu 16 Cõu 17 Cõu 20 Cõu 21 Cõu 24 12 24% iL Cõu 13 Cõu 15 Cõu 12 Ta Cõu 10 Cõu 11 Cõu 28 Cõu 30 om /g ro up Cõu 31 ce fa w 22 Khỏi nim v mt trũn xoay 23 Mt cu w 10 20% Cõu 37 Cõu 38 Cõu 39 1 Cõu 40 Cõu 41 Cõu 42 Cõu 43 Cõu 45 Cõu 46 Cõu 48 Cõu 47 Cõu 49 Cõu 50 Cõu 35 Cõu 36 24 H to khụng gian 25 Phng trỡnh mt phng 26 Phng trỡnh ng thng khụng gian Cõu 32 Cõu 33 Cõu 34 bo ok c Hỡnh hc 19 Khỏi nim v a din 20 Khi a din li v a din u 21 Khỏi nim v th tớch a din w Cõu Cõu Lu tha Hm s lu tha Lụgarit Hm s m, hm s logarit 10 Phng trỡnh m, pt logarit 11 Bt pt m, bt pt lụgarit 12 Nguyờn hm 13 Tớch phõn 14 ng dng ca tớch phõn 15 S phc 16 Cng, tr , nhõn s phc 17 Phộp chia s phc 18 Phng trỡnh bc vi h s thc Cõu Tng H oc Cõu Gii tớch S ng bin, nghch bin ca hm s Cc tr ca hm s GTLN v GTNN ca hm s ng tim cn th hm s Vn dng cao 01 MA TRN THI TH THPT TON NM 2017 Ch Cp t Nhn Thụng Vn dng bit hiu thp Cõu 44 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10% 8% 14% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cng T l 20 40% 10 20% 10% 50 100% w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 15 30% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 K THI THPT QUC G IA NM 2017 Bi thi th : Toỏn Thi gian lm bi: 90 phỳt( khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: Hm s no sau õy ng bin trờn tng khong xỏc nh ca nú ? x x B y x 01 A y H oc C y x x D (;1) (3; ) uO nT hi D Cõu 2: Hm s y x3 x x cú cỏc khong nghch bin l: A (; ) B (; 4) (0; ) C 1;3 D y x3 x x x3 cú th C Chn cõu khng nh sai : x A ng bin trờn ; 1; B o hm y' 0, x ( x 1) C Tp xỏc nh D R \ D Tõm i xng I 1; 1 Cõu 4: Cho hm s y x x mx 10 Xỏc nh m hm s ng bin trờn 0; A m B m /g ro up s/ Ta iL ie Cõu 3: Cho hm s y + + + bo ok c om C m < D m > Cõu 5: Da vo bng bin thiờn ca hm s, x - -2 chn cõu khng nh ỳng : _ A Hm s cú cc tr + y/ B Hm s cú cc tr C Hm s khụng cú cc tr y - D Hm s khụng xỏc nh ti x Cõu 6: Vit phng trỡnh ng thng d i qua im cc tr ca hm s : ce y x3 3mx 3(m2 1) x m3 w w w fa A d : y = 2x m B d : y = 2x + m C d : y = 2x m D d : y = 2x + m Cõu 7: Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m cho th hm s y x 2mx 2m cú ba im cc tr to thnh tam giỏc cú din tớch bng A.m = B m = C m = D m = -1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu : Giỏ tr ln nht ca hm s y x3 3x2 12 x trờn on 1; l A B 10 C 15 D 11 2x-3 l ng thng : 3x-2 B x 3 C x D y uO nT hi D Cõu 10 : Tim cn ngang ca th hm s y Ta iL ie A y bo ok c om /g ro up s/ Cõu 11 : Hm s no sau õy cú th nh hỡnh v bờn : A y x4 x2 B y x4 x 10 C y x4 x2 D y x4 x ce Cõu 12: th hm s y x2 cú tõm i xng l : 2x fa 1 w A I ; 2 1 I ; 2 C ;2 w B w H oc a b bng : A B C D t cc i ti x = v giỏ tr cc i ti im ú bng 01 Cõu 9: Hm s y x ax bx D Khụng cú tõm i xng Cõu 13 : Cho ( 1)m ( 1)n Khi ú A m n www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B m n C m n D m n Cõu 14: Khng nh no sau õy sai ? 2016 2018 2016 2017 01 2017 2017 D 2 Cõu 15: Tp xỏc nh D c a hm s y (2 x) A D ; H oc C 3 B l : uO nT hi D A B D \ C D 2; iL ie D D ; Câu 16: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = loga x với < a < hàm số đồng biến khoảng (0 ; +) a s/ Ta B Hàm số y = loga x với a > hàm số nghịch biến khoảng (0 ; +) C Hàm số y = loga x (0 < a 1) có tập xác định R D Đồ thị hàm số y = loga x y = log x (0 < a 1) đối xứng với qua trục hoành up Cõu 17: Nu log a, b log3 thỡ log9 20 bng: a 2b a B b b C 2a b D a ok c om /g ro A bo Cõu 18 : Cho log a b Tớnh giỏ tr biu thc M = log b a ( b ) : a 32 ce fa A M = w B M = w w C D M= M = 3 32 Cõu 19 : GTNN, GTLN ca hm s y x x x x 2016 trờn on 0; ln lt l A 2016; 2024 B 2016; 2018 C 2014;2024 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc D 2018;2024 Cõu 20 : Cho hm s y f x x ln x x , f ' ca hm s bng bao nhiờu ? A 2ln B C ln D Cõu 21 : Phng trỡnh log2 ( x 3) log2 ( x 1) cú nghim l : A x B x C x D x 11 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 uO nT hi D Cõu 22 : Tỡm m phng trỡnh (m 1)log 21 ( x 2)2 4(m 5)log ( x 2) 4m 2 Cú nghim x thuc on ; ? A m x Ta D m iL ie B m C m ro up s/ 1 Câu 23: Tập nghiệm bất ph-ơng trình: là: 2 A 0; B 1; /g C 4; om D ;0 bo ok c Cõu 24: Bt phng trỡnh log x x log cú nghim l : A x ;1 2; B x 2;1 x 1;2 D x ; 1; ce C w w w fa Cõu 25: Nguyờn hm ca hm s f x 2sin x cos x l: A 2cos x sinx C B 2cos x sinx C C 2cos x sinx C D 2cos x sinx C Cõu 26 : Tỡm hm s F(x) bit rng F(x) = 4x3 3x2 + v F(-1) = A F(x) = x4 x3 - 2x -3 B F(x) = x4 x3 - 2x + C F(x) = x4 x3 + 2x + D F(x) = x4 + x3 + 2x + www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 e2 Cõu 27: e 1 dx bng: x A B e2 e 1 e2 e D x 2ln x dx l: x H oc e Cõu 28: Giỏ tr ca tớch phõn I 01 C e e2 B C e2 D e uO nT hi D A iL Ta S c tớnh bng cụng thc x x dx s/ A up ro B x3 x dx x x dx x dx /g C .c x om D ie Cõu 29 Gi S l din tớch ca hỡnh phng gii hn bi cỏc ng y x3 , y x , x 0, x (Hỡnhv) ok x w fa ce bo Cõu 30: Tớnh th tớch vt th trũn xoay sinh bi hỡnh phng gii hn bi cỏc ng y x e , x=1, x=2, y=0 quanh trcOx l: A (e2 e) B (e2 e) C e2 D e Cõu 31: Cho s phc z = a + bi S phc z2 cú phn o l : w w A ab B 2a b2 C a b D 2ab Cõu 32: Cho s phc z tha iu kin z iz 5i S phc z cn tỡm l: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A z 4i B z 4i C z 3i D z 3i H oc i B 3i A z i S phc z z bng: 01 Cõu 33 : S phc z Cõu 34: Phng trỡnh bc hai vi cỏc nghim: z1 uO nT hi D C D 5i 5i , z2 l: 3 up s/ Ta iL ie A z2 - 2z + = B 3z2 + 2z + 42 = C 2z2 + 3z + = D z2 + 2z + 27 = Cõu 35: Hỡnh chúp t giỏc u cú bao nhiờu mt phng i xng ? A Bn B Hai C Ba D Mt ro Cõu 36: Khi bỏt din u ( tỏm mt u ) thuc loi : A 3; 3;5 C 4;3 D 3;3 om /g B .fa ce bo ok c Cõu 37: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a Mt bờn SAB l tam giỏc u nm mt phng vuụng gúc vi ỏy (ABCD) Th tớch chúp S.ABCD l: A a B a 3 C a D a Cõu 38: Cho lng tr tam giỏc ABC.A'B'C' cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh a Hỡnh chiu ca A' xung (ABC) l tõm O ng trũn ngoi tip tam giỏc ABC bit AA' hp vi ỏy ABC mt gúc 600 Th tớch lng tr l : A a B a w w w 3 C a www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 a Cõu 39: Hỡnh chúp S ABC cú tam giỏc ABC vuụng ti A , AB AC a , I l trung im ca SC , hỡnh chiu vuụng gúc ca S lờn mt phng ABC l trung im H ca BC , mt phng SAB to D vi ỏy gúc bng 60 Khong cỏch t im I n mt phng SAB theo a l : D 01 H oc C B a a a a 16 uO nT hi D A bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie Cõu 40: Ct mt hỡnh nún bng mt mt phng qua trc ca nú ta c mt thit din l mt tam giỏc u cnh 2a Din tớch xung quanh S ca hỡnh nún l: A S a B S a C S a D S a Cõu 41: Mt hỡnh tr cú trc OO , ABCD l hỡnh vuụng cú cnh bng cú nh nm trờn hai ng trũn ỏy cho tõm ca hỡnh vuụng trựng vi trung im ca OO Th tớch ca hỡnh tr bng bao nhiờu ? A 50 B 25 C 16 D 25 14 Cõu 42: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng , SA vuụng gúc vi mt phng ỏy Khi ú tõm mt cu ngoi tip hỡnh chúp l im no ? A Trung im ca SC B Tõm hỡnh vuụng ABCD C im A D nh S Cõu 43: Cho hỡnh chúp S ABC , cú SA vuụng gúc mt phng (ABC ) ; tam giỏc ABC vuụng ti B Bit SA 2a; AB a; BC a Khi ú bỏn kớnh R ca mt cu ngoi tip hỡnh chúp l ce a 2a 2a fa A B C D a w w w Cõu 44: Trong khụng gian Oxyz , cho x 2i j 4k Tỡm ta ca x A x (2; 3; 4) B x (2; 3; 4) C x (0;3; 4) D x (2;3;0) Cõu 45:Vit phng trỡnh mt cu (S) cú tõm I(1 ; ; -2) , bỏn kớnh R = www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A.(S) :(x- 1) + y + (z + 2)2 = B (S): (x- 1)2 + y2 + (z- )2 = C (S): (x- 1)2 + y2 + (z- )2 = D (S): (x+ 1)2 + y2 + (z 2)2 = Cõu 46 Cho mt phng P : x y x Tớnh khong cỏch t im A 2;3; n mt phng (P) A d A, P uO nT hi D H oc 12 14 B d A, P 14 C d A, P 14 D d A, P 01 ie Cõu 47 Vit phng trỡnh mt phng cha im A(1;0;1) v B(-1;2;2) v song song vi trc Ox A x + 2z = B.y 2z + = C 2y z + = D x + y z = t R s/ Ta iL x t Cõu 48: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ng thng : y t z t x t B : y t z t t R x t C : y t z t t R x t D : y t z t t R ro t R w fa ce bo ok c om /g x t A : y t z t up v im A ( ;1 ; 1) Khi ú phng trỡnh ng thng d i qua A v song song vi ng thng l: w w Cõu 49: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho ng thng d : x y z v mt phng P : x 2y 2z Tỡm ta im M bit im M cú ta õm thuc d v khong cỏch t M n (P) bng A M 2; 3; B M 1; 3; C M 2; 5; www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D M 1; 5; www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x Cõu 50:Cho ng thng d : y t Tỡm phng trỡnh ng vuụng gúc chung ca d v trc z t Ox w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 x A y t z t x B y 2t z t x C y t z t x D y t z t www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ỏp ỏn Cõu 1A Cõu 2D Cõu 3A Cõu 4A Cõu 5A Cõu 6A Cõu 7D Cõu 8C Cõu 9A Cõu10A Cõu11C Cõu12A Cõu13A Cõu14A Cõu15A Cõu16D Cõu17A Cõu18A Cõu19A Cõu20A Cõu21A Cõu22A Cõu23C Cõu24A Cõu25D Cõu26C Cõu27A Cõu28A Cõu29C 01 Cõu30B Cõu31D Cõu32A Cõu33D Cõu34B Cõu35A Cõu36A Cõu37A Cõu38A Cõu39A H oc Cõu40A Cõu41A Cõu42A Cõu43A Cõu44A Cõu45A Cõu46B Cõu47B Cõu48D Cõu49B w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Cõu50D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 K THI THPT QUC G IA NM 2017 Bi thi th : Toỏn Thi gian lm bi: 90 phỳt( khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: Hm s no sau õy ng bin trờn tng... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B m n C m n D m n Cõu 14: Khng nh no sau õy sai ? 2016 2018 2016 2017 01 2017 2017 D 2 Cõu 15: Tp... din tớch bng A.m = B m = C m = D m = -1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cõu : Giỏ tr ln nht ca hm s y x3 3x2 12 x trờn on 1; l A
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT CAO PHONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT CAO PHONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT CAO PHONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay