ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT AN PHUC

9 100 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:35

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 I MA TRẬN ĐỀ THỬ NGHIỆM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 TRƯỜNG THPT AN PHÚC MỨC ĐỘ 0.8 Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ – Hàm số logarit 0.4 0.6 Nguyên hàm – Tích phân - Ứng dụng 0.6 2 Tọa độ không gian 2 0.6 0.6 0.4 14 up TỔNG 12 2.8 1.6 1.6 0.2 50 2.4 1.4 10.0 ro 3.4 0.2 0.4 s/ 17 1.2 0.2 0.4 1.4 0.4 0.2 0.2 Ta iL Hình không gian tổng hợp 0.4 2.0 0.2 0.4 Số phức 0.4 10 0.4 2.2 0.4 0.6 0.4 11 0.6 TỔNG H oc 01 VD CAO D VD THẤP ie uO nT Ứng dụng đạo hàm THÔNG HIỂU hi NHẬN BIẾT CHỦ ĐỀ om /g II ĐỀ THI THỬ NGHIỆM THPT QUỐC G IA 2017 Câu Cho hàm số y =  x3  x2 + 5x + Mệnh đề sau đúng? bo ok c A Hàm số nghịch biến   ;1     5 ce C Hàm số đồng biến  ;    w fa Câu Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  w w A y =  C y  B y  B Hàm số đồng biến   ;1   D Hàm số đồng biến 1;   2x  là: 3 x D y = www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 3.Cho hàm số y = f(x) xác định liên tục  2; 2 có đồ thị hình vẽ bên Hàm số f(x) đạt cực đại điểm đây? y A x =  B x = C x = -1 D x = H oc 01 -2 -1 Câu Biết đồ thị hàm số y  x3 đường thẳng y x 1 =x  -2 C yA + y B = D yA + y B = hi B yA + y B = D cắt hai điểm phân biệt A(xA ; y A) B(xB ; y B) Tính yA + y B A yA + y B =  x – x y’ – + – + up s/ + + Ta iL + y ie uO nT Câu Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục R có bảng biến thiên sau: ro Phát biểu sau đúng? om /g A Hàm số có giá trị nhỏ giá trị lớn B Giá trị cực đại hàm số .c C Hàm số có điểm cực trị ok D Hàm số đạt cực tiểu x = x = Câu 6.Đồ thị hàm số sau hàm số sau đây? bo y A y = x4  2x2 ce x B y = x + 8x  - -1 fa w C y =  x4 + 2x2 + w D y = x3  2x2 + 4x  w -3 -4 Câu Tìm m để đồ thị hàm số y  x 1 có hai tiệm cận đứng x  mx  2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A m       B m ; 2  2;      C m ; 2  2;  \ 3  D m  2 2; 2 Câu Tìm m để hàm số y = x4  2mx2 + có ba điểm cực trị B m  C m < D m > Câu Tìm m để phương trình x3 3x2 + m  = có ba nghiệm phân biệt B  < m D m 0) viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: B x2 C x B C x  x  x2  D x x  x2  up x  x2  1 s/ x3 D Câu 20 Đạo hàm hàm số y = ln(x+ x  ) A hi C 4,5m ie uO nT B 5,5m Ta iL A 3,5m D Câu 18 Một ô tô chạy với vận tốc 18m/s người lái xe hãm phanh Sau hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = -36t+18(m/s) t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh Hỏi từ lúc ô tô hãm phanh đến dừng hẳn, ô tô di chuyển m? B C D om /g A ro Câu 21 Phư¬ng tr×nh 42x3  84x cã nghiÖm lµ: ok 1  C  ;3  2   6 B 1;   5 D  3;1 bo A (0; +) c Câu 22 Bất phương trình: log2  3x    log2   5x  có tập nghiệm là: ce Câu 23 Tìm m để phương trình x  x3   m có nghiệm x  1;3 B < m < C - < m < D - 13 < m < .fa A - 13 < m < - w w Câu 24 Một người gửi ngân hàng 150 triệu đồng theo thể thức lãi kép lãi suất 0,580 /0 tháng Sau tháng người có 180 triệu đồng? w A 34 B 32 C 31 D 30 C©u 25 Cho a > vµ a  1, x vµ y lµ hai sè d¬ng T×m mÖnh ®Ò ®óng c¸c mÖnh ®Ò sau: A loga x loga x  y loga y C loga  x  y   loga x  loga y B log a ( xy)  log a x.log a y D logb x  logb a.loga x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 26 NÕu loga x  A loga  loga  loga (a > 0, a  1) th× x b»ng: B C D C log 35  B log 35  b  3cb ab  c D log 35  3(ac  b) 1 c abc 1 a Câu 28 Cho ba số thực dương a, b, c khác D ac  ab abc y cho hình vẽ bên Mệnh đề y=cx đúng? A a  b  c y=ax x ie uO nT y=b Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x hi A log 35  H oc 01 Câu 27 Đặt log 27  a, log  b, log 23  c Hãy biểu diễn log 635 theo a, b, c Ta iL B a  c  b x O up s/ C b  c  a ro D c  a  b om /g Câu 29.Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số sau đúng? B z  3  2i C z  2  3i D z   3i y M ok c A z   2i phức z Khẳng định x ce bo -2 fa Câu 30 Cho số phức z = + 2i Phần ảo số phức w  2z  z là: B  C D  C z   2i D z   2i w A w w Câu 31 Tìm số phức z thỏa mãn z  3i  (5  2i)i A z  2  2i B z  2  2i Câu 32 Phương trình z2 + az + b = có nghiệm phức z = + 2i Tổng hai số a b bằng: A B  C  D Câu 33 Gọi z1, z2 nghiệm phức phương trình z2 + 2z + = Tính A  z1  z2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B A =  A A = C A = D A = Câu 34 Trong số phức z thỏa mãn z  z   4i , số phức có mô đun nhỏ là: B z =   4i A z = + 4i C z   2i D z   2i SBC có diện tích a Thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a 21 48 a3 12 C D a3 16 H oc 01 Câu 35: Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, SA vuông góc với đáy tam giác D Câu 36: Cho khối tứ diện ABCD tích 36 Ta lấy điểm M nằm đoạn AB với ie uO nT A hi AM AN  , N nằm đoạn AC với  Thể tích khối AB’C’D là: AB NC B C D a B a C a 3 D  a s/ A Ta iL Câu 37 Một hình tứ diện cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh hình nón, ba đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Khi diện tích xung quanh c hình nón : B.6 C D w w w fa ce bo ok c om /g Câu 39: Cho bốn hình sau đây: ro A.2 up Câu 38 Hình trụ có bán kính đáy thể tích 24 Chiều cao hình trụ Mệnh đề sau SAI ? A Khối đa diện A khối đa diện B Khối đa diện B khối đa diện lồi www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C Khối đa diện C khối đa diện lồi D Cả khối đa diện A, B, C, D khối đa diện lồi Câu 40: Khối lăng trụ ABC ABC có đáy tam giác đều, a độ dài cạnh đáy Góc cạnh bên đáy 30o Hình chiếu vuông góc A mặt  ABC  trùng với trung điểm BC Thể tích khối lăng trụ đ? cho a3 B a3 C a3 D 12 H oc 01 a3 A A 91125 (cm3 ) A 4 B 91125 (cm3 ) 2 M s/  (cm3 ) B 13500 Ta iL  (cm3 ) N C om /g ro D 108000 P up C Q ie uO nT hi D Câu 41: Câu 45: Bạn A muốn làm thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu mảnh tôn hình tam giác ABC có cạnh 90 (cm) Bạn muốn cắt mảnh tôn hình chữ nhật MNPQ từ mảnh tôn nguyên liệu ( với M, N thuộc cạnh BC; P Q tương ứng thuộc cạnh AC AB) để tạo thành hình trụ có chiều cao MQ Thể tích lớn thùng mà bạn A làm là: Câu 42: Cho hình chóp tam giác S.ABC có tất cạnh Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC r c B 4 r C 24 ok A D 12 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x 1   y    z    Tìm 2 bo ce tọa độ tâm I tính bán kính R mặt cầu  S  fa A I  1;5; 3 , R  16 B I 1; 5;3 , R  16 C I  1;5; 3 , R  D I 1; 5;3 , R  w Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  3; 4;1 w w   : 4x  y  2z   Viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm   mặt phẳng M song song với mặt phẳng A  P  : x  y  z  18  B  P  : x  y  z  18  C  P  : 3x  y  z  18  D  P  : 3x  y  z  18  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 1 y  z  Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng    : Hỏi điểm   1 sau không thuộc đường thẳng    A P 1;2; 1 C M  0;5;4 B Q  1;3;5 D N  2;1;6 Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có A 1;0;2 , B  4;1;6 , C  0;2;1 B AG  A AG  H oc 01 Gọi G trọng tâm tam giác ABC Tính độ dài đoạn AG C AG  D AG  Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : x  y  z   Viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I  4; 2;1 tiếp xúc với mặt phẳng   B  S  :  x  4   y  2   z  1  49 C  S  :  x  4   y  2   z  1  D  S  :  x  4   y  2   z  1  2 2 2 2 hi 2 ie uO nT D A  S  :  x  4   y  2   z  1  49 Ta iL  x   2t  Câu 48 Trong đường thẳng  d  :  y   4t mặt phẳng  P  : x  y  z    z  3t  Khẳng định sau ? A  d    P  up s/ B  d  cắt (P) điểm M(1;-1;-1) D  d  / /  P  ro C (d) cắt (P) điểm M(-1;-2;2) om /g Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1;2;5  đường thẳng x 3 y z 2 Viết phương trình đường thẳng  d  qua điểm M , đồng thời đường thẳng   1 1  d  cắt vuông góc với đường thẳng    x  1 t  B  y   2t z   t   x   2t  C  y   2t z   ok bo  x   3t  A  y   z   2t  c  : x  1 t  D  y   3t  z   2t  ce Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1;1; 1) , B(1;1;2) , C(1;2; 2) w fa mặt phẳng (P): x  y  2z   Viết phương trình mặt phẳng ( ) qua A, vuông góc với mặt phẳng (P), cắt đường thẳng BC I cho IB  2IC B x  y  2z   , x  3y  2z   C x  y  2z   , x  3y  2z   D x  y  2z   , x  3y  2z   w w A x  y  2z   , x  3y  2z   III ĐÁP ÁN 10 B A C D D A B D A D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D A B B C C C D B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B A B D C B C C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D D D C A C A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C D B A B B C A H oc 01 11 D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... người lái xe hãm phanh Sau hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = -36t+18(m/s) t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh Hỏi từ lúc ô tô hãm phanh đến dừng hẳn,... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C Khối đa diện C khối đa diện lồi D Cả khối đa diện A, B, C, D khối đa diện lồi Câu 40: Khối lăng trụ ABC ABC có đáy tam giác đều,... 3x  y  z  18  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 1 y  z  Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng    : Hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT AN PHUC , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT AN PHUC , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT AN PHUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay