ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT XUAN TRUONG

6 106 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:35

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN Câu:7,9 Câu:10 Câu:18,17 Câu:21 2 Câu:22,24 Câu:25,27 Câu:28 2 1 Câu:29,3 Câu:30,32 Câu:34 Câu:33 Câu:1,3, Câu:2,8,6,1 5,4 Câu:14,2 Câu:12,13, 0,16,19 15 Nguyên hàm Câu:23,2 Tích phân Số phức Khối đa diện - Mặt cầu mặt Câu:35,3 8,40 trụ Phương pháp tọa độ không gian Câu:36,39 Câu:37,41 Câu:42 2 Câu:45,44 Câu:47,48 Câu:49 15/3,0 12/2,4 6/1,2 om /g Câu:43,4 6,50 c Tổng số câu theo mức độ câu hỏi 11/2,2 10/2,0 7/1,4 6/1,2 8/1,6 8/1,6 50/10 w w w fa ce bo ok 18/3,6 H oc 01 D Tổng số câu theo chuyên đề hi ie uO nT Ta iL Mũ Logarit Vận dụng cao s/ Hàm số Thông hiểu Vận dụng thấp up Nhận biết ro STT Chuyên đề Trang 1/5 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn: Toán Thời gian: 90 phút Câu 1: Hàm số y  f ( x) có đồ thị hình vẽ sau : y C D y  f ( x)  x 1 x2 x 1 x2 ie uO nT y  f ( x)  hi x B D x 1 x2 x 1 y  f ( x)  x2 y  f ( x)  A H oc 01 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG 3x  2x  Khẳng định sau sai ? x  2x  A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  Ta iL Câu 2: Cho hàm số y  -   2x  x2 B y  c A y   ro - up  om /g x y’ y s/ C Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng x = 1; x=-3 Câu 3: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu x 1 2x  1 C y  x 1 x2 D y  x3 2 x ce bo ok Câu 4: Cho hàm số f ( x )  x  x  , mệnh đề sai là: A f ( x ) nghịch biến khoảng (2; 1) B f ( x ) đồng biến khoảng (0;5) C f ( x ) đồng biến khoảng (1;0) D f ( x ) nghịch biến khoảng (0;1) w fa Câu 5: Hàm số y  x  x  12 x  có điểm cực trị? Chọn câu A B C D w w Câu 6: Cho hàm số y  A (-1;2) x3  2x  3x  Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số 3 B (3; ) C (1;-2) D (1;2) Câu 7: Hàm số y  x  2x   2x  x đạt giá trị lớn hai giá trị x mà tích chúng là: A B C D -1 Câu 8: Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: Trang 2/5 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Chọn câu A B C D Câu 9: Tìm m để đường thẳng y  4m cắt đồ thị hàm số (C) y  x  8x  phân biệt: A  13 m 4 B m  C m   13 D  13 m 4 B km/h C 12 km/h B miny  2 [2;4] C miny  3 [2;4]  60 91 B  91 60 C   x  log x  91 60 [ 2;4] D (-; 2)  (1; +) s/ up B (2; +) Câu 15: Giải bất phương trình log  x  3x    1 A x   ;1 om /g B x [0; 2) ro 60 91 C (-; 1)  (2; +) C   x  log 25 Câu 14: Tìm tập xác định D hàm số y= log5  x   lµ: A (1; 2) D  D  x  x  B   x  log 25 Ta iL Câu 13: Giải phương trình: 32x  8.3x  15  A   x  log D miny  [2;4] 3  a a a  log Câu 12: Giá trị của biểu thức  a a  : a  A D A miny  x 3 đoạn [2; 4] x 1 hi Câu 11: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  D 15 km/h ie uO nT A km/h H oc 01 Câu 10: Một cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách 300 km Vận tốc dòng nước 6km/h Nếu vận tôc bơi cá nước đứng yên v (km/h) lượng tiêu hao cá t cho công thức: E(v)  cv3 t Trong c số, E tính jun Tìm vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng tiêu hao C x [0;1) (2;3] x  D x [0;2)  (3;7] Câu 16: Phư¬ng tr×nh 4x2  16 cã nghiÖm lµ: B x = C D c A x = ok Câu 17: Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? bo A 2log  a  b   log a  log b ab  log2 a  log2 b ab  log a  log b D log B 2log ab   log a  log b  Câu 18: Cho log  m; log3  n Khi log tính theo m n là: fa ce C log w A mn B mn mn C m + n D m2  n w w Câu 19: Đạo hàm hàm số y  22x 3 là: A 2.22x 3.ln B 22x 3.ln C 2.22x 3 D (2x  3)22x 2 Câu 20: Cho a > a  1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A loga x loga x  y loga y C loga  x  y   loga x  loga y B loga  x loga x D log b x  log b a.log a x Trang 3/5 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 21: Năm 2000 xã A có 10.000 người Với mức tăng dân số bình quân 2% năm vào năm dân số xã vượt 15.000 người? A Năm 2022 B Năm 2020 C Năm 2019 D Năm 2021   x  dx x  3 x x A B  3ln x  x C  3ln x  x 3 3 x3 x3 C D  3ln x  x C  3ln x  x C 3 3 Câu 23: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f ( x)  F(0)=2.Tính F(1) x 1 A F(1)=ln2-2    x  B F(1)=ln2+2 D F(1)=2 D  hi  sin x  sin x dx 32 A  2 B 3 2 C ie uO nT Câu 24: Tính tích phân C F(1)= H oc 01 Câu 22: Tìm nguyên hàm hàm số D 32 2 2 Câu 25: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = – x y = x B C D Ta iL A 11 Câu 26: Công thức tính diện tích S hình thang cong giới hạn hai đồ thị y  f  x  , y  g  x  , x  a, x  b (a
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT XUAN TRUONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT XUAN TRUONG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT XUAN TRUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay