Nghiên cứu chiến lược chào giá cho nhà máy thủy điện sông Hinh trong thị trường điện cạnh tranh

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:26

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG VĂN ĐÍNH NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHÀO GIÁ CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG HINH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH Chuyên ngành : Mạng hệ thống điện Mã số : 60.52.50 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN TẤN VINH Phản biện 1: PGS.TS NGÔ VĂN DƯỠNG Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN HỒNG ANH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 01 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Đối với lợi ích xã hội: chiến lược chào giá cho tổng chi phí phải trả cho việc cung cấp điện xã hội thấp - Đối với lợi ích người bán điện: giá chào phải mang lại lợi nhuận cao cho nhà cung cấp điện - Đối với lợi ích người mua điện: giá chào phải thấp mà thị trường chấp nhật cung cấp - Giữa nhà cung cấp điện cạnh tranh trò chơi chung đảm bảo cân bình đẳng Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu trình phát triển thị trường điện cạnh tranh - Nghiên cứu hoạt động mô hình thị trường phát điện cạnh tranh - Tìm hiểu dạng thị trường điên, phân tích phương pháp chào giá nhà máy điện thuộc ngành điện Việt Nam - Nghiên cứu chiến lược chào giá cho nhà máy Thủy Điện Sông Hinh thị trường điện Việt Nam lý thuyết trò chơi tiến hóa Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các dạng thị trường điện, lý thuyết trò chơi tiến hóa, qua chọn chiến lược chào giá cho Nhà máy Thủy điện Sông Hinh Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phạm vi nghiên cứu: Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam, chào giá cho nhà máy Thủy Điện Sông Hinh Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin xác định nhu cầu phụ tải (bên mua điện) - Thu thập thông tin xác định nguồn cung cấp (bên bán điện) - Xác định giá thị trường cho bên tham gia thị trường - Tính toán trạng thái ổn định cho chiến lược chào giá nhà máy Thủy điện Sông Hinh lý thuyết trò chơi tiến hóa để đưa giá bán điện hợp lý - Ứng dụng phần mêm “Thị trường điện” mô trình chào giá cho Nhà máy Thủy điện Sông Hinh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Đưa phương thức vận hành nâng cao hiệu sản xuất, tăng lợi nhuận cho nhà máy - Ý nghĩa thực tiễn: Phù hợp với trình cải cách ngành điện Việt Nam chuẩn bị cho bước phát triển thị trường điện Việt Nam Đặt tên cho đề tài “Nghiên cứu chiến lược chào giá cho Nhà máy Thủy điện Sông Hinh thị trường điện cạnh tranh” Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận chung kiến nghị, nội dung luận văn chia làm chương sau: Chương 1: Tổng quan thị trường điện cạnh tranh Việt Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 2: Lý thuyết trò chơi tiến hóa Chương 3: Phân tích chiến lược chào giá cho nhà máy điện trò chơi tiến hóa Chương 4: Áp dụng tính toán chào giá cho Nhà máy Thủy điện Sông Hinh CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH 1.1 Xu hướng phát triển ngành điện 1.1.1 Độc quyền ngành dọc 1.1.1.1 Đặc điểm 1.1.1.2 Một số nguyên nhân dẫn đến quốc gia giữ độc quyền - Điện sản phẩm đặc biệt, có tầm quan trọng chi phối hoạt động hầu hết ngành Do phủ quản lý việc cung ứng điện để điều tiết phat triển kinh tế xã hội - Vốn đầu tư ban đầu dự án điện thường lớn nhà máy điện, hệ thống truyến tải phân phối điện hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào điều tiết phủ đặc biệt giá điện 1.1.1.3 Một số ưu nhược điểm độc quyền ngành điện 1.1.2 Tái cấu trúc ngành điện chuyển dần sang mô hình thị trường điện cạnh tranh Các mục tiêu việc tái cấu trúc ngành điện - Tạo môi trường cạnh tranh rõ ràng khâu phát điện, mua bán điện - Giảm chi phí sản xuất sở phải cạnh tranh giá bán Footer Page of 126 Header Page of 126 - Nâng cao trách nhiệm bên sản xuất điện - Đảm bảo cân cung cầu theo chế thị trường - Thu hút vốn đầu tư thành phần kinh tế, nguồn lực 1.1.3 Mô hình thị trường điện cạnh tranh 1.2 Cấu trúc thị trường điện 1.2.1 Mô hình tập trung 1.2.2 Mô hình song phương 1.2.3 Mô hình hỗn hợp 1.3 Thị trường điện cạnh tranh Việt Nam: 1.3.1 Giai đoạn Trong năm gần đây, Nhà nước cho phép doanh nghiệp khác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN- Electricity Viet Nam) tham gia đầu tư xây dựng nhà máy điện, bán điện cho phụ tải lớn EVN Tuy nhiên, thành phần kinh tế Quốc doanh tham gia đầu tư xây dựng nhà máy điện ít, chiếm tỉ trọng không cao toàn hệ thống điện Quốc gia 1.3.2 Định hướng thị trường điện cạnh tranh 1.3.3 Mục tiêu thị trường điện cạnh tranh Việt Nam 1.3.4 Các giai đoạn phát triển 1.4 Những nét VietPool Cuối tháng năm 2006, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công nghiệp) Tư vấn Soluziona (Tây Ban Nha) phối hợp tổ chức hội thảo “Mô hình thị trường phát điện cạnh tranh người mua” nhằm tìm mô hình thích hợp trình cải tổ ngành điện phát triển thị trường điện lực 1.5 Thị trường phát điện cạnh tranh Footer Page of 126 Header Page of 126 1.5.1 Giới thiệu thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam (VCGM- Vietnam Competitive Generation Market) 1.5.1.1 Cơ cấu thị trường Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam gồm thị trường thành phần sau: - Thị trường hợp đồng: Các đơn vị phát điện ký hợp đồng với đơn vị mua buôn theo chế hợp đồng - Thị trường điện giao ngay: áp dụng mô hình thị trường điều độ tập trung chào giá theo chi phí (Mandatory Cost-based Gross Pool) 1.5.1.2 Nguyên tắc hoạt động thị trường 1.5.1.3 Các đối tượng tham gia thị trường 1.5.1.4 Cơ chế hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam (VCGM) 1.5.1.5 Cơ chế vận hành thị trường điện giao 1.5.1.6 Cơ chế giá công suất thị trường 1.5.1.7 Cơ chế cung cấp dịch vụ phụ trợ thị trường 1.5.2 Kế hoạch triển khai thực thị trường phát điện cạnh tranh qua giai đoạn 1.5.2.1 Giai đoạn 1- Thị trường ảo (1-2 tháng): 1.5.2.2 Giai đoạn 2- Thử nghiệm chào giá toán theo thị trường (1-2 tháng) 1.5.2.3 Giai đoạn 3- Thử nghiệm chào 1.6 Kết luận: Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TIẾN HÓA 2.1 Lý thuyết trò chơi 2.1.1 Giới thiệu lý thuyết trò chơi Lý thuyết trò chơi lý thuyết phân tích hành vi người định kiện ngẫu nhiên, giống trò chơi với định người chơi Trong đó, định người có ảnh hưởng đến định người chơi khác 2.1.2 Các yếu tố trò chơi 2.1.2.1 Người chơi hay đấu thủ (player) 2.1.2.2 Chiến lược (strategy) 2.1.2.3 Thu hoach (payoff) 2.1.2.4 Luật chơi (rule) 2.1.3 Các loại trò chơi lý thuyết trò chơi 2.1.4 Các vấn đề nghiên cứu lý thuyết trò chơi - Cơ sở để chọn chiến lược hợp lý chiến lược chọn phụ thuộc vào chiến lược người khác điều kiện thông tin không đầy đủ - Khi chọn chiến lược, người chơi nên hợp tác để đạt lợi ích chung tốt hay định riêng rẽ để đạt lợi ích cao cho mà không cần quan tâm đến lợi ích người chơi khác 2.2 Cân Nash (NE- Nash Equilibria) “ Cân Nash (NE) tập hợp chiến lược cân xác định người chơi mà không môt người muốn lựa chọn chiến lược lệch khỏi chiến lược cân bằng, người chơi chọn Footer Page of 126 Header Page of 126 chiến lược lệch khỏi chiến lược cân bất lợi người chơi khác” 2.2.1 Các ví dụ cân Nash- NE Xem xét trò chơi mô tả bảng 2.5 Bảng 2.5: Trò chơi có trạng thái cân Nash Người chơi B Chiến lược L R Người chơi U 0;0 2;2 A D 10;11 -1;0 2.2.2 Tính ổn định 2.2.3 Cân Nash (NE) xảy 2.2.4 Tính toán cân Nash Bảng 2.8: Trò chơi đồng xu Người chơi A chọn H (p) Người chơi A chọn T (1-p) -1, +1 +1, -1 +1, -1 -1, +1 Người chơi B chọn H (q) Người chơi B chọn T (1q) 2.3 Lý thuyết trò chơi tiến hóa 2.3.1 Giới thiệu lý thuyết trò chơi tiến hóa Điểm ý lý thuyết trò chơi tiến hóa bao hàm nhiều hành vi tương tác nhiều quan, tổ chức, cá nhân (người chơi) cộng đồng (tập hợp nhiều người chơi) Sự thành công một người chơi phụ thuộc vào hành động tương tác người chơi khác Không thể xem xét lợi ích riêng người chơi cách Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 ly tập thể, đánh giá mức tiến hóa xét sân chơi Đây sở mở đầu cho nghiên cứu lý thuyêt trò chơi tiến hóa 2.3.2 Sự thích ứng trò chơi tiến hóa lý thuyết trò chơi (Adapting Game Theory to Evolutionary Games) 2.3.3 Cân Nash (NE) chiến lược tiến hóa ổn định (ESSEvolutionarily Stable Strategy) Maynard Smith Price hai điều kiện cho chiến lược S ESS sau: E(S,S) > E(T,S), or E(S,S) = E(T,S) E(S,T) > E(T,T); Với T≠S Điều kiện thứ gọi cân NASH chặt chẽ/tuyệt đối Điều kiện thứ hai gọi “điều kiện Maynard Smith” có nghĩa chiến lược T trung lập đánh giá cao để có thu hoạch chống lại chiến lược S Mọi người chơi chơi tiếp tục chơi với chiến lược S có lợi chống lai chiến lược S 2.3.4 Ví dụ khác NE ESS 2.4 Lý thuyết trò chơi với thị trường điện cạnh tranh Thị trường điện cạnh tranh giống sân chơi, người chơi thành viên tham gia vào thị trường (bao gồm công ty phát điện, khách hàng tiêu thụ công ty mua điện) với mục đích thu nhiều lợi nhuận từ hợp đồng mua bán điện phạm vi luật lệ quy định Quyết định người chơi chiên lược chào giá đàm phán ký hợp đồng, lợi nhuận người chơi không phụ Footer Page 10 of 126 12 Header Page 12 of 126 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CHIfẾN LƯỢC CHÀO GIÁ CHO CÁC NHÀ MÁY BẰNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TIẾN HÓA 3.1 Khái niệm chào giá 3.1.1 Sự cần thiết xây dựng chiến lược chào giá Trong thị trường phát điện cạnh tranh, người tham gia hoạt động thị trường tập trung Những người tham gia chào giá lên thị trường để hình thành giao dịch định lợi nhuận người chơi đo ta phải nghiên cứu đưa chiến lược chào giá thích hợp 3.1.2 Các hình thức chào giá Trong luận văn tác giả nghiên cứu thị trường phát điện cạnh tranh thị trường tập trung nên phương pháp chào giá đồng thời áp dụng 3.1.3 Quy định chào giá theo thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm 3.1.3.1 Bản chào giá Bản chào giá có tối đa cặp giá chào (đồng/kWh) công suất (MW) cho tổ máy cho chu kỳ giao dịch Giá chào công suất không giảm 3.1.3.2 Giới hạn chào 3.2 Kỳ vọng thành phần tham gia thị trường 3.2.1 Kỳ vọng nhà sản xuất Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 Lợi nhuận máy phát thứ i thời gian xét hiệu số doanh thu bán lượng điện phát với chi phí để sản xuất lượng điện Vì vậy, lợi nhuận cực đại là: MaxΩi = max[π Pi − Ci ( Pi )] Trong đó: Pi điện máy phát i phát giời, π giá bán điện Ci(Pi) chi phí để sản xuất lượng điện Pi 3.2.2 Kỳ vọng người tiêu thụ 3.3 Chi phí phát điện 3.3.1 Hàm chi phí phát điện 3.3.2 Chi phí biên phát điện 3.3.3 Tính toán giá trị nước cho hồ thủy điện 3.3.3.1 Khái niệm giá trị nước Là mức giá biên kỳ vọng tính toán cho lượng nước tích hồ thủy điện sử dụng để phát điện thay cho nguồn nhiệt điện tương lai, tính quy đổi cho đơn vị điện 3.3.3.2 Ví dụ xác định giá trị nước 3.3.3.3 Quy định giá trị nước Cục điều tiết điện lực Giá trị nước tính toán, xác định đến độ phân giải tuần cho hồ thủy điện có khả điều tiết tuần hệ thống điện Quốc gia Kết tính toán giá trị nước sở để xác định sản lượng dự kiến nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, để nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết tuần khác chào giá thị trường phát điện cạnh tranh Tính toán giá trị nước cho hồ thủy điện bao gồm tính toán giá trị nước cho tuần tới năm tới, tháng tới giá trị nước tuần tới Footer Page 13 of 126 14 Header Page 14 of 126 3.4 Chào giá theo chi phí thị trường điện tập trung 3.5 Phân tích chiến lược chào giá công ty phát điện 3.5.1 Chiến lược chào giá Các công ty chọn khoảng công suất chào giá theo công thức sau: π i = k1k2 (bi + 2.ci ) Trong đó: π i giá chào k1 : hệ số trung bình tính tuần k1k2 , tính quy tắc xếp chiếu k2 : hệ số thực- chiến lược chào giá, [10] k2 = [0.85;1.15] với k2 < chiến lược chào giá thấp, với k2 > chiến lược chào giá cao, 3.5.2 Nghiên cứu chiến lược chào giá cho doanh nghiệp phát điện 3.5.2.1 Những điều kiện cho việc phân tích thị trường phát điện cạnh tranh trò chơi 3.5.2.2 Trò chơi tiến hóa chiến lược chào giá công ty phát điện 3.5.3 Ứng dụng thực tế Bảng 3.4: Bảng chào nhà máy thứ Thông số Kịch A Dãi công suất [200, 300] Giá 215 Thông số [300, 400] [400, 500] 230 240 Kịch B Dãi công suất [200, 300] [300, 400] [400,500] Giá 185 200 215 Footer Page 14 of 126 15 Header Page 15 of 126 Bảng 3.5: Bảng chào nhà máy thứ hai Thông số Kịch C Dãi công suất [70, 120] [120, 170] [170, 220] Giá 225 240 255 Thông số Kịch D Dãi công suất [70, 120] [120, 170] [170, 220] Giá 205 215 230 Bảng 3.6: Kết ma trận toán từ kế hoạch chào giá Kịch C (q) Kịch D (1-q) Kịch A (p) 9564.12; 7243.8 4958.2; 4698.2 Kịch B (1-p) 7254.26; 2015.4 6442.1; 3587.9 Từ bảng 3.5, ta thấy kỳ vọng toán cuat tổ máy thư u11 , u12 cho hai kế hoạch chào giá kỳ vọng toán trung bình tổ máy thứ u1 u11 = 9564.12q + 4958.2(1 − q) u12 = 7254.26 + 6442.1(1 − q ) u1 = u11 p + u12 (1 − p) = 3793.76 pq − 1483.9 p + 812.61q + 6442.1 Phương trình lai tạo động tổ máy thứ là: F ( S A ) = p(u11.u1 ) = p(1 − p)(3793.76q − 1483.9) (3.6) Tương tự cho tổ máy số F ( SC ) = q(1 − q)(4118.1 p − 1572.5) 3.6 Kết luận Footer Page 15 of 126 (3.7) 16 Header Page 16 of 126 CHƯƠNG ÁP DỤNG TÍNH TOÁN CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG HINH 4.1 Tổng quan nhà máy thủy điện Sông hinh thị trường điện cạnh tranh 4.1.1 Giới thiệu Công trình thủy điện Sông Hinh - nằm địa bàn tỉnh Phú yên, có công suất lắp máy 70 MW với điện lượng trung bình nhiều năm vào khoảng 370 triệu Kwh điện lượng đảm bảo 320 triệu Kwh Công trình góp phần nâng cao sản lượng điện năng, ổn định chất lượng điện hệ thống, đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước 4.1.2 Thông số nhà máy 4.1.3 Vai trò hệ thống điện 4.2 Xây dựng đặc tính chi phí 4.2.1 Thống kê số liệu sản xuất từ năm 2000 đến năm 2010.[4] 4.2.2 Dùng phương pháp bình phương nhỏ xây dựng đặc tính Đặc tính chi phí tổ máySông Hinh là: CSH ( P ) = 0,1157.P + 2.3168.P + 96, 477 [đ/MWh] Đặc tính chi phí tổ máy Vĩnh Sơn: CVS ( P ) = 0,1276.P + 2.415.P + 100, 45 [đ/MWh] 4.3 Xây dựng chiến lược chào giá cho thủy điện Sông Hinh lý thuyết trò chơi tiến hóa Footer Page 16 of 126 17 Header Page 17 of 126 4.3.1 Bài toán CSH ( P ) = 0,1157.P + 2.3168.P + 96, 477 [đ/MWh] CVS ( P ) = 0,1276.P + 2.415.P + 100, 45 [đ/MWh] Giới hạn công suất hai nhà máy [Pmin; Pmax] MW: Nhà máy Sông Hinh [20; 35], nhà máy Vĩnh Sơn [5; 33], chia làm dải công suất; giá trị nước: nhà máy Sông Hinh: 1100 [đ/KWh], Vĩnh Sơn: 1100 [đ/KWh]; hai nhà máy cuang cấp cho phụ tải 60 MW 4.3.2 Xây dựng chiến lược chào giá lý thuyết trò chơi tiến hóa 4.3.2.1 Bản chào giá nhà máy Vĩnh Sơn Bảng 4.3: Kế hoạch đăt giá nhà máy Vĩnh Sơn Nhà máy Vĩnh Sơn Dãi công suất [MW] Giá [đ/kwh] Dãi công suất [MW] Giá [đ/kwh] Kịch C [0; 5] [5; 20] 406 827 [0; 5] [5; 20] 332 676 [20; 25] [25; 30] 967 1107 Kịch D [20; 25] [25; 30] 791 906 4.3.2.2 Chiến lược chào giá nhà máy Sông Hinh - Tính giá điện cho phương án cao, ta chọn k2 = 1,15 - Tính giá điện cho phương án thấp, ta chọn k2 = 0,85 Footer Page 17 of 126 [30; 33] 1192 [30; 33] 975 18 Header Page 18 of 126 Bảng 4.4: Kế hoạch đặt giá nhà máy Sông Hinh Nhà máy Sông Hinh Kịch A Dải công suất [MW] [0; 20] [20; 25] Giá [đ/kwh] 798 931 [25; 28] [28; 32] [32; 35] 1011 1117 1197 [32; 35] Kịch B Dải công suất [MW] [0; 20] [20; 25] [25; 28] [28; 32] Giá [đ/kwh] 590 688 747 826 885 4.3.3 Xây dựng ma trận toán - Lợi nhuận tổ máy tính theo công thức sau: U = π Pi Pi − C ( Pi ) - Phân phối công suất nhà máy thị trường tập trung Nhà máy Sông Hinh chào giá cao, nhà máy Vĩnh Sơn chào giá cao Hình 4.1: Đồ thị phân phối công suất nhà máy thị trường Footer Page 18 of 126 19 Header Page 19 of 126 Bảng 4.5 Ma trận toán hai nhà máy Kịch A (p) Kịch B (1-p) Kịch C (q) 25612; 24518 28606; 20137 Kịch D (1-q) 23121; 26324 20540; 18205 4.3.4 Thành lập phương trình lai tạo tiến hóa động Phương trình lai tạo tiến hóa động nhà máy Sông Hinh là: A F ( S SH ) = p (U SH U SH ) = p (1 − p )(5575* q − 2581) (4.1) Phương trình lai tạo tiến hóa động nhà máy Vĩnh Sơn là: C F ( SVS ) = p (UVS UVS ) = q (1 − q )(3738* p − 1932) (4.2) 4.3.4 Phân tích ổn định chiến lược chào giá Từ hai phương trình (4.1 4.2) ta xây dựng quan hệ lai hóa động xác suất cáo phương án chào giá hai nhà máy (1; 1) q B 0.463 A C D (0; 0) 0.516 p Hình 4.2:Quan hệ lai hóa động xác xuất cho hai tổ máy Từ (4.1), q = 0.462 phương trình lai tạo động có giá trị không (0), gọi trò chơi ổn định Nhưng q ≠ 0.463 , có hai trạng thái ổn định p = p = Trong đó: Footer Page 19 of 126 20 Header Page 20 of 126 q < 0.463; F ' (0) < 0; F ' (1) > , p = chiến lược tiến hóa ổn định, q > 0.463; F ' (0) > 0; F ' (1) < , chiến lược tiến hóa ổn định Từ (4.2), p = 0.516 phương trình lai tạo động có giá trị không (0), gọi trò chơi ổn định Nhưng p ≠ 0.516 , có hai trạng thái ổn định q = q = Trong đó: p < 0.516; F ' (0) < 0; F ' (1) > , q = chiến lược tiến hóa ổn định, p > 0.516; F ' (0) > 0; F ' (1) < , chiến lược tiến hóa ổn định Trò chơi hội tụ điểm O(0;0) bắt đầu trò chơi vùng A D, hội tụ điểm I(1;1) bắt đầu trò chơi vùng B C Từ phân tích ta thấy nhà máy Vĩnh Sơn chào giá với phương án thấp nhà máy Sông Hinh chào với phương án cao lên thị trường Quy trình lập gửi chào giá lên thị trường điện trình bày phần luận văn Bảng 4.6: Bảng giá chào nhà máy Sông Hinh gửi lên thị trường Nhà máy Sông Hinh Kịch A Dải công suất [MW] [0; 20] [20; 25] [25; 28] [28; 32] [32; 35] Giá [đ/kwh] 798 931 1011 1117 1197 Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 Đây chào cho Để có chào cho ngày ta tính tương tự cho lại ngày thành lập chào ngày gửi lên thị trường 4.4 Dùng phần mềm Thị Trường Điện- (lập gửi chào giá) 4.4.1 Giới thiệu: Chương trình cho phép người dùng nhập thông tin đầu vào chi phí để sản xuất điện Từ thông số đầu vào chương trình tính toán giá thành sản xuất điện, tổng hợp xuất file giá chào theo yêu cầu Trung tâm điều độ Quốc gia Chương trình thực chức cho phép Đơn vị phát điện cập nhật thông tin thị trường bao gồm: dự báo phụ tải, lịch huy động tổ máy, giá thị trường Các thông số phục vụ cho chiến lược chào giá Đơn vị phát điện công tác Tính toán chào giá 4.4.2 Cấu trúc chương trình 4.4.3 Lập bảng chào giá cho nhà máy thủy điện Sông Hinh 4.4.4 Nhà máy thủy điện Sông Hinh thị trường điện cạnh tranh Việt Nam Trong giai đoạn đầu tái cấu trúc ngành điện, nhà máy điện thuộc sở hữu EVN Các nhà máy tham gia không tham gia thị trường ảnh hưởng đến hoạt động thị trường điện thủy điện Sông Hinh chịu ảnh hưởng thị trường điện Có hai trường hợp xảy trường hợp có ảnh hưởng đến chiến lược chào giá tối ưu Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 - EVN ưu tiên cho nhà máy thuộc sở hữu phát điện lên lưới, công suất thiếu đưa thị trường để chào giá mua từ nhà máy EVN - Các nhà máy điện thuộc EVN hoạt động độc lập, tham gia thị trường nhà máy điện EVN Tuy nhiên, giá chào bán nhà máy điện thuộc EVN chi phí phát điện nhà máy Như trường hợp thứ hai phù hợp hiệu cho vận hành thị trường điện gia đoạn đầu trình phát trỉnh thị trường điện, thủy điện Sông Hinh nằm giai đoạn hoạt động theo chế có lợi cho EVN 4.5 Kết luận - Giải pháp dùng trạng thái ổn định tiến hóa (ESS) công cụ hữ hiệu hỗ trợ cho việc phân tích, tính toán xác định phương thức chào giá hợp lý nhà máy điện tham gia thị trường điện - Việc thay đổi phương thức chào giá bán nhà máy điện ảnh hưởng đến phương thức cấp điệ cho phụ tải - Nếu nhà máy chào giá thấp chắn chọn cấp điện cho phụ tải giá giao dịch điều chỉnh xấp xỉ đạt giá biên lợi nhuận - Nếu nhà máy chào mức giá cao khả chọn cấp điện thấp, chí trường hợp có nhiều nhà máy tham gia chào bán thị trường nhà máy có mức chào bán cao bị loại không tham gia cấp điện thị trường Các nhà máy Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 tham gia bán điện thị trương giao thực mua bán theo giá thỏa thuận với phụ tải Trong môi trường kinh doanh xác định chiến lược chào giá bán tối ưu nhà máy điện nhằm xác định nguồn điện vào thời điểm phát lên lưới điện Quốc gia để tổng chi phí mua điện EVN thấp nhà máy có lợi nhuận thỏa đáng ổn định KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc xây dựng, hình thành phát triển thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam giai đoạn thị trường điện hoàn toàn tương lai tạo nên động lực mạnh thúc đẩy tổ chức kinh tế tham gia, doanh nghiệp sản xuất điện kinh doanh điện hoạt động ngày hiệu tạo môi trường hấp dẫn nhà đầu tư nước đầu tư vào ngành công nghiệp điện lực Luận văn nghiên cứu chiến lực chào giá bán điện thị trường phát điện cạnh tranh Trong thị trường phát điện cạnh tranh việc chào giá bán điện nhà máy điện đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, hạn chế rủi ro Các thành viên thị trường phải tính toán chiến lược chào giá để đảm bảo cạnh tranh với thành viên khác, đồng thời chi phí chung cho toàn thị trường thấp ổn định Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 Trong phạm vi nghiên cứu, lý thuyết trò chơi tiến hóa sử dụng để phân tích việc chào giá bán điện thành viên thị trường phát điện cạnh tranh Trong trình tham gia thi trường, định thành viên mang lại lợi ích cho mà ảnh hưởng đến lợi ích thành viên khác Trạng thái ổn định tiến hóa (ESS) giải hài hòa lợi ích chung cho toàn thị trường, lợi ích thành viên tham gia, có thành viên đưa định khác trạng thái ổn định tiến hóa (ESS) ảnh hưởng đến lợi ích thành viên khác Trong thị trường phát điện canh tranh, phân tích chiến lược chào giá công ty phát điện để xác định phương án tối ưu sở trạng thái ổn định tiến hóa, ta nhận thấy chi phí biên thành viên tham giá thị trường giống chi phí biên tối ưu chi phí vận hành hệ thống giảm lượng tiết kiệm chia cho thành viên, thành viên đạt lợi nhuận xấp xỉ giá trị biên chi phí chung toàn thị trường thấp Để đưa định chào giá tối ưu nhằm đạt lợi nhuận cao nhất, thành viên phải biết chiến lược chào giá đối phương cạnh tranh với mình, nhiên thành viên xác thông tin Vì vậy, thành viên thành viên cố gắng tăng lợi nhuận kỳ vọng cách thống kê số liệu qua khứ để tính xác xuất gặp chiến lược chào giá thành viên qua việc áp dụng lý thuyết trò chơi vào thị trường Chiến lược chào giá hợp lý thị trường phát điện cạnh tranh nghiên cứu luận văn xuất phát từ điều kiện cần đủ trạng thái ổn định tiến hóa nhằm đảm bảo tổng chi phí thị Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 trường đạt giá trị nhỏ lợi nhuận thành viên đạt mức cao Chiến lược xây dựng dựa giả thiết tất nhà máy phải chào giá đồng thời công khai Qua nghiên cứu, phân tích ứng dụng tính toán ta khẳng định rằng: phương pháp trạng thái ổn định tiến hóa (ESS) công cụ hữu hiệu cho việc phân tích, tính toán xác định phương thức chào giá hợp lý thành viên tham gia thị trường phát điện cạnh tranh Ngoài ra, thành viên thay đổi giá chào bán làm thay đổi lợi nhuận thành vên khác Kiến nghị Phương pháp xác định chiến lược chào giá bán điện luận văn có sở khoa học phù hợp với điều kiện ngành điện nước ta nhằm đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường điện cạnh tranh Tuy nhiên, để thực có hiệu Nhà nước phải ban hành quy định, điều luật đồng tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thị trường điện cạnh tranh quy định quản lý thị trường điện, vận hành hệ thống điện theo chế thị trường, … Đồng thời phải tổ chức lại mô hình hoạt động đơn vị trực thuộc EVN như: cổ phần hóa nhà máy điện, cổ phần hóa công ty phân phối điện điều chỉnh giá điện phù hợp với chế giá thị trường, tách Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia thành đơn vị vận hành hệ thông điện độc lập,… Bên cạnh việc sản xuất bán điện, nhà máy bán dịch vụ phụ trợ như: điều chỉnh tần số, điều chỉnh điện áp, dự phòng quay, khởi động nhanh,… Đây nguồn thu mà nhà máy điện hướng tới môi trường cạnh tranh Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 26 Xuất phát từ vấn đề nêu trên, mở rộng nghiên cứu phát triển đề tài theo hướng sau: - Xây dựng phương án chào giá mua cho khách hàng thị trường tập trung - Chiến lược chào giá bán cho nhà máy điện thị trường cạnh tranh hoàn hảo Do khả tiếp cận với tài liệu khoa hoc hạn chế nên kết đạt ứng dụng phạp vi tính toán thử nghiệm, tiến tới áp dụng cho nhà máy thủy điện Sông Hinh mở rộng cho doanh nghiệp kinh doanh điện khác Vì vậy, tác giả mong nhận tham gia góp ý tận tình thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp Footer Page 26 of 126 ... chọn chiến lược chào giá cho Nhà máy Thủy điện Sông Hinh Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phạm vi nghiên cứu: Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam, chào giá cho nhà máy Thủy Điện Sông. .. chào giá cho nhà máy thủy điện Sông Hinh 4.4.4 Nhà máy thủy điện Sông Hinh thị trường điện cạnh tranh Việt Nam Trong giai đoạn đầu tái cấu trúc ngành điện, nhà máy điện thuộc sở hữu EVN Các nhà. .. cách ngành điện Việt Nam chuẩn bị cho bước phát triển thị trường điện Việt Nam Đặt tên cho đề tài Nghiên cứu chiến lược chào giá cho Nhà máy Thủy điện Sông Hinh thị trường điện cạnh tranh Cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chiến lược chào giá cho nhà máy thủy điện sông Hinh trong thị trường điện cạnh tranh, Nghiên cứu chiến lược chào giá cho nhà máy thủy điện sông Hinh trong thị trường điện cạnh tranh, Nghiên cứu chiến lược chào giá cho nhà máy thủy điện sông Hinh trong thị trường điện cạnh tranh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay