Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện và các giải pháp tiết kiệm điện đối với khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵn

26 96 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:25

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TIÊU THỤ ĐIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN ĐỐI VỚI KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Mạng Hệ thống điện Mã số: 60.52.50 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH THÀNH VIỆT Phản biện 1: TS Đoàn Anh Tuấn Phản biện 2: PGS TS Trần Bách Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng Footer Page of 126 25 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Năng lượng nói chung lượng điện nói riêng có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, Việt Nam nước phát triển lại bị hạn chế mặt lượng, đặc biệt lượng điện Đứng trước tình hình tài nguyên lượng ngày khan hiếm, việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ưu tiên quan trọng sách lượng quốc gia Để sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, trước tiên cần phải có hoạt động quản lý lượng cách chặt chẽ doanh nghiệp, sở tiêu thụ lượng để tìm giải pháp tiết kiệm lượng Trong nhiều năm liền chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu giai đoạn 2006-2015 theo định 76/2006/TTg ngày 14/04/2006, việc tiến hành nghiên cứu đề xuất giải pháp tiết kiệm lượng cần thiết Một giải pháp để tiết kiệm lượng nói chung lượng điện nói riêng mà nhiều nước giới Việt Nam áp dụng chương trình quản lý nhu cầu DSM (Demand Side Managent) Bên cạnh đó, số tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án nhằm sử dụng tiết kiệm lượng hiệu sản xuất, sinh hoạt nghiên cứu ứng dụng nguồn lượng tái tạo Việt Nam đánh giá nước có nguồn lượng tái tạo phong phú biết cách khai thác nước ta giải vấn đề thiếu hụt lương tương lai Footer Page of 126 Header Page of 126 Với ý nghĩa tầm quan trọng trên, việc nghiên cứu để hiểu từ đưa giải pháp để tiết kiệm lượng ứng dụng giải pháp vào thực tiễn khu khách sạn khu nghỉ dưỡng có mức tiêu thụ điện lớn cần thiết Chính việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu khách sạn khu nghỉ dưỡng tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu kinh tế tăng tính cạnh tranh, tăng lợi nhuận mà giảm bớt chi phí đầu tư cho công trình cung cấp điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày cao kinh tế quốc dân, đồng thời giảm phát sinh chất thải, bảo vệ môi trường Vì lý việc thực đề tài “Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện giải pháp tiết kiệm điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn Thành Phố Đà Nẵng” cần thiết Mục đích nghiên cứu Khảo sát thực trạng sử dụng điện nghiên cứu nhằm điểm áp dụng giải pháp tiết kiệm điện sử dụng điện cho khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thiết bị tiệu thụ điện giải pháp tiết kiệm điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 * Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện giải pháp tiết kiệm điện hiệu khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu tư liệu kiện sử dụng lượng nước giới đặc biệt nước lân cận - Phân tích tổng hợp hiệu việc tiết kiệm lượng khách sạn khu nghỉ dưỡng * Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực tế - Khảo sát cấu trúc tiêu thụ điện khách sạn khu nghỉ dưỡng - Thu thập số liệu thống kê, tài liệu đo đạt việc sử dụng điện khách sạn khu nghỉ dưỡng Từ số liệu khảo sát ta tiến hành đưa giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm hiệu nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Đây đề tài nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện tìm giải pháp tiết kiệm điện nhằm áp dụng giải pháp tiết kiệm điện hiệu khách sạn khu nghỉ dưỡng góp phần giảm áp lực thiếu hụt điện cải thiện môi trường, qua góp phần bảo đảm an ninh lượng đất nước Cấu trúc luận văn Luận văn gồm phần mở đầu 03 chương Footer Page of 126 Header Page of 126 Mở đầu: Trình bày tính cấp thiết đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Chương 1: Phân tích cấu trúc tiêu thụ điện nhóm khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương : ột số giải pháp tiết kiệm điện khách sạn khu nghỉ dưỡng Chương 3: Tính toán đề xuất giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu cho khách sạn Đà Nẵng Kết luận kiến nghị Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA NHÓM KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Để đánh giá tình hình tiêu thụ điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Ta phải có số liệu công suất tiêu thụ điện thiết bị sử dụng khách sạn khu nghỉ dưỡng, mà công suất tiêu thụ điện lại phụ thuộc vào số lượng khách du lịch, số phòng diện tích phòng Vì vậy, để phân tích cấu trúc tiêu thụ điện nhóm khách sạn khu nghỉ dưỡng ta phải nắm tóm tắt chiến lượt phát triển du lịch địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 011-2015 1.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.2 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỐI VỚI KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.2.1 Các khái niệm a.Chỉ số sử dụng lượng b Độ bão hòa thiết bị điện c Cường độ thiết bị điện 1.2.2 Phân tích cấu trúc tiêu thụ điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn Thành Phố Đà Nẵng Qua số liệu thu thập ta có bảng thống kê số lượng khách du lịch, số phòng, diện tích sàn khách sạn, công suất điện tiêu thụ điện tiêu thụ từ năm 006 -2011: (tham khảo số liệu Ủy ban nhân dân TPĐN) Footer Page of 126 Header Page of 126 Bảng 1.2 Bảng thống kê tổng hợp số lượng khách, số phòng, diện tích sàn, công suất điện tiêu thụ khách sạn từ năm 2006-2011 STT 01 02 03 04 05 Tên mục Số lượng khách du lịch Tổng số phòng khách sạn Diện tích sàn khách sạn (m2) Công suất đỉnh tiêu thụ (kW) Điện tiêu thụ (MWh) Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 774.00 1.130.966 1.151.135 1.259.779 1.770.000 2.100.000 2.013 4.120 4.239 4.880 7.890 8.663 74.628 99.830 101.254 108.924 144.946 244.377 3.944,6 5.184,6 5.254,6 5.562 7.404,2 11.858 21.891,1 27.937 28.278,6 30.118,7 38.760,3 59.884 Footer Page of 126 Header Page of 126 Bảng 1.7 Bảng tổng hợp công suất tiêu thụ điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011 TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG (GWh) TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG (%) STT TÊN THIẾT BỊ 01 Điều hòa không khí + thông gió 25,381 42,4 02 Chiếu sáng trang trí nhà 6,457 10,8 03 Chiếu sáng nhà 0,825 1,4 12,500 20,9 04 áy nước nóng 05 Tủ lạnh 3,688 6,2 06 Thiết bị bếp phục vụ nấu ăn 0,726 1,2 07 Thiết bị văn phòng 0,626 1,0 08 Các thiết bị khác 9,642 16,1 59,844 100 TỔNG CỘNG Qua trình nghiên cứu số liệu tính toán thành phố Đà Nẵng ta thấy số vấn đề sau: Đối với hệ thống chiếu sáng : Qua bảng 1.7 ta nhận thấy hệ thống chiếu sáng tiêu thụ điện cao chiếm 12,2% ( bao gồm chiếu sáng nhà chiếu sáng nhà) tổng công suất tiêu thụ điện Vì vậy, việc sử dụng chiếu sáng lý tiết kiệm vấn đề đáng quan tâm khách sạn địa bàn thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Đối với hệ thống điều hòa không khí : Dựa vào bảng 1.2 ta nhận thấy hệ thống điều hòa không khí thông gió thiết bị tiêu thụ điện lớn khách sạn khu nghĩ dưỡng chiếm 42,2% tổng công suất tiêu thụ điện thiết bị khách sạn Chính vậy, việc lựa chọn thiết bị điều hòa sử dụng hệ thống điều hòa không phương pháp để giảm công suất tiêu thu điện ĐHKK khách sạn vấn đề cần quan tâm Đối với hệ thống nước nóng : Để phục vụ cho nhu cầu khách dụ lịch vào mùa đông ấm áp nên việc sử dụng nước nóng cho khách du lịch sinh hoạt điều tất yếu cần thiết Đây thiết bị tiêu thu điện lớn đứng thứ sau hệ thống điều hòa không khí Vì vậy, để sử dụng nước nóng hiệu tiết kiệm điện trình sử dụng vấn đề cần xem xét chương 1.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích số liệu tiêu thụ điện thiết bị khách sạn khu nghỉ dưỡng Ta nhận thấy thiết bị máy điều hòa không khí, máy nước nóng, hệ thống chiếu sáng thiết bị chiếm tỉ tiêu thụ điện lớn khách sạn khu nghỉ dưỡng Vì vậy, việc sử dụng thiết bị hiệu tiết kiệm điện vấn đề cấp thiết Để tìm giải pháp tiết kiệm cho thiết bị khách sạn khu nghỉ dưỡng nghiên cứu tiếp chương Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.1.6 Phương pháp tính toán tiêu kinh tế tài dự án TKNL 2.1.7 Các thiết bị phục vụ KTNL 2.2 GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG 2.2.1 Tiết kiệm điện chiếu sáng a Chiếu sáng tiết kiệm điện chiếu sáng b Thay loại đèn kiểu cũ loại đèn tiết kiệm điện * Các loại đèn kiểu cũ: Đèn sợi đốt, Đèn halogen, hệ thống đèn huỳnh quang T10, T8 * Các loại đèn tiết kiệm: Đèn huỳnh quangT5, đèn compact, đèn LED * Hiệu việc thay đổi đèn kiểu cũ sang đèn tiết kiệm điện Bảng 2.1 Bảng tổng hợp giải pháp tiết kiệm điện hệ thống chiếu sáng STT Thiết bị đèn kiểu cũ Thiết bị đèn thay 01 Đèn sợi đốt, đèn halogen Đèn compact 02 Đèn huỳnh quang T10, T8 Đèn huỳnh quang T5 Đèn LED Khả tiết kiệm (%) 38-75 75-80 30 2.2.2 Tiết kiệm điện hệ thống điều hòa không khí a Sử dụng máy điều hòa có tiết kiệm điện (Inverter) b Sử dụng hệ thống ĐHKK trung tâm thay hệ thống ĐHKK cục c Các giải pháp tiết kiệm vận hành hệ thống điều hòa Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.2.3 Tiết kiệm điện hệ thống nước nóng Sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời 2.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương , tác giả nêu giải pháp tiết kiệm điện hệ thống sau: Hệ thống chiếu sáng: + Thay bóng đèn kiểu cũ bóng đèn huỳnh quang T10, đèn sợi đốt, đèn halogen sang đèn kiểu có hiệu suất cao tiết kiệm điện bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang T8,T5, đèn LED Hệ thống điều hòa không khí: + Dùng máy điều hòa có tiết kiệm điện (Inverter) + Sử dung máy điều hòa trung tâm thay cho máy điều hòa cục + Các giải pháp tiết kiệm vận hành Hệ thống máy nước nóng: + Sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời Qua giải pháp nêu chương , ta nhận thấy tầm quan trọng việc tiết kiệm lượng Việc sử dụng thiết bị hợp lý hiệu cao vấn đề cần quan tâm Để áp dụng thực đề xuất tính toán giải pháp tiết kiệm điện ta tiếp tục sang chương Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 CHƯƠNG TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG 3.1 TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG 3.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG 3.2.1 Thực trạng sử dụng điện khách sạn Đà Nẵng 3.2.2 Hiện trạng hệ thống thiết bị khách sạn Đà Nẵng a Hệ thống chiếu sáng Hệ thống chiếu sáng thống kê bảng 3.1 Bảng 3.1 Bảng thống kê số lượng đèn điện tiêu thụ loại đèn khách sạn Đà Nẵng Loại đèn Số Công lượng suất/bóng (bóng) (kW) Tổng công suất (kW) Giờ sử dụng điện (giờ/ngày) Nơi sử dụng Huỳnh quang 163 0,036 5,868 10 HL, PH Compact 655 0,028 18,34 HL, PN Đèn halogen 376 0,05 18,8 HL, PH Đèn trang trí 16 0,15 2,4 10 NH Đèn cao áp 0,45 3,6 13 KVCC 0,71 49,01 Tổng công suất lắp đặt VP, Nhận xét: Qua bảng thống kê cho thấy khách sạn môt số vấn đề tồn hệ thống chiếu sáng khách sạn mà có Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 thể tiết kiệm điện như: sử dụng bóng halogen đèn cao áp công suất cao nên tiêu thụ điện cao b Hệ thống điều hòa Khách sạn sử dụng hệ thống điều hòa không khí cục hãng Daikin Hệ thống điều hòa không khí thống kê bảng 3.2 Bảng 3.2 Bảng thống kê máy điều hòa công suất tiêu thụ điều hòa không khí khách sạn Đà Nẵng Loại Số lượng Công suất (kW) Tổng công suất (kW) Giờ sử dụng điện (giờ/ngày) Nơi sử dụng ĐHKK cục 9.000 BTU/h treo tường 0,8 5,6 10 Phòng làm việc ĐHKK cục 18.000 BTU/h treo tường 167 1,7 283,9 10 Phòng ngủ ĐHKK cục casset 24.000 BTU/h âm trần 15 2,5 37,5 Phòng họp ĐHKK cục 24.000 BTU/h áp trần 20 2,5 50 Nhà hàng 209 7.5 377 Tổng công suất lắp đặt Nhận xét: Qua thống kê cho thấy khách sạn số vấn đề tồn như: ĐHKK cục sử dụng lâu mà chưa có giải pháp để Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 tiết kiệm; tắt mở ĐHKK chủ yếu phụ thuộc vào ý thức khách hàng c Hệ thống nước nóng Hiện phòng khách sạn sử dụng máy nước nóng với dung tích 15 lit hãng Ariston công suất 2,5KW, thời gian hoạt động khoảng 3h/ngày Nhận xét: Việc sử dụng hệ thống tiêu tốn lượng nên ta đầu tư máy lượng mặt trời tiết kiệm lượng cho hệ thống d Hệ thống bơm nước Hệ thống bơm nước sinh hoạt gồm có bơm công suất 2,5 kW khu bơm, làm việc 3h ngày, trình hoạt động có bơm làm việc bơm dự phòng Nhận xét: Qua bảng thống kê nêu cho thấy hệ thống hoạt động theo khách hàng sử dụng e Hệ thống thang máy Hệ thống thang máy khách sạn có 04 hãng Thái Bình Dương, khu có công suất 10 KW Nhận xét: Nhìn chung hệ thống phù hợp với quy mô khách sạn 3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHO KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG 3.3.1 Đánh giá trạng hệ thống tiêu thụ điện a Những mặt tích cực: Khách sạn thay bóng đèn T10-40W bóng T18-36W nên tiết kiệm điện năng.Phân công phận điện theo dõi hoạt động thiết bị Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 b Những mặt tồn tại: Việc sử dụng lượng khách sạn chưa hiệu Nguyên nhân số thiết bị cũ hiệu suất không cao 3.3.2 Đề xuất giải pháp tiết kiệm điện cho khách sạn Đà Nẵng a Giải pháp quản lý lượng khách sạn Thành lập ban quản lý lượng có nhiệm vụ: đánh giá trạng sử dụng lượng quản lý lượng khách sạn Qua phân tích điểm mạnh điểm yếu hoạt động quản lý lượng Với giải pháp đem lại số lợi ích như: Quản lý tình hình tiêu thụ điện khu vực; đánh giá trạng phụ tải dùng điện b Giải pháp tiết kiệm điện hệ thống chiếu sáng cho khách sạn Cơ h i 1: Thay bóng đèn cao áp 450W loại đèn LED 140W hãng Duhal Bảng Bảng tổng hợp hiệu uả đầu tư thay đèn cao áp 450W thành đèn 140W Chi phí Số lượng Chi phí vật tư VT) (bóng) Chi phí nhân công NC) (NC) Đơn giá đồng) 6.500.000 52.000.000 100.000 Tổng chi phí V=VT+NC) Tiền tiết kiệm sử dụng bóng đèn LED 140 W (C=A*giá điện=11.678*1.650) Footer Page 17 of 126 Thành tiền (VNĐ) 800.000 52.800.000 1.650 19.417.200 Header Page 18 of 126 16 Nội dung Thời gian hoàn vốn T V C) Giảm khí thải CO2: A * 0,5674 Đơn vị Số lượng Năm 2,72 Tấn 6,67 Cơ h i 2: Thay bóng đèn huỳnh quang 40W bóng đèn TKNL 28W quang thông) Bảng Bảng tổng hợp hiệu uả đầu tư thay bóng đèn hu nh quang 36 thành bóng đèn hu nh quang 28W Chi phí Chi phí vật tư VT) Chi phí nhân công NC) Số lượng Đơn giá đồng) Thành tiền (VNĐ) 163 (bóng) 38.000 6.194.000 163 (NC) 3.000 489.000 Tổng chi phí V=VT+NC) 6.683.000 Tiền tiết kiệm sử dụng bóng huỳnh quang 28W 1.650 6.283.200 (C=A*giá điện=3.808*1.650) Nội dung Đơn vị Số lượng Thời gian hoàn vốn T V C) Năm 1,06 Giảm khí thải CO2: A * 0,5674 Tấn 2,16 Cơ h i 3: Thay bóng đèn halogen 50W bóng đèn LED 20W hãng Duhal Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Bảng Bảng tổng hợp hiệu uả đầu tư thay đèn halogen 50 thành đèn 20W Chi phí Số lượng Chi phí vật tư VT) 376 Chi phí nhân công NC) 376 Đơn giá đồng) Thành tiền (VNĐ) 550.000 206.800.000 5.000 Tổng chi phí V=VT+NC) 1.128.000 207.928.000 Tiền tiết kiệm sử dụng bóng huỳnh quang 28W 1.650 54.347.700 (C=A*giá điện= 32.938*1.650) Đơn vị Số lượng Thời gian hoàn vốn T V C) Năm 3,82 Giảm khí thải CO2: A * 0,5674 Tấn 18,69 Nội dung c Giải pháp tiết kiệm điện hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn Cơ h i 4: Sử dụng máy lạnh cục treo tường Inverter công suất 9.000 BTU/h hãng Daikin Cơ h i 5: Sử dụng máy lạnh cục treo tường Inverter công suất 18.000 BTU/h hãng Daikin Qua kết phân tích cho thấy, việc sử dụng máy điều hòa không khí cục Inverter thay máy ĐHKK cục hệ cũ giảm điện tiêu thụ, từ làm tăng lợi nhuận, nâng cao khả cạnh tranh góp phần làm giảm nhu cầu sử dụng điện quốc gia Lượng điện tiết kiệm năm lớn Đây Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 giải pháp tiết kiệm điện tốt, có hiệu kinh tế cao đáng xem xét đầu tư d Giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống máy nước nóng Khách sạn sử dụng 167 bình nước nóng hãng Ariston treo tường, dung tích 15 lit với công suất ,5 KW bố trí phòng ngủ Dựa vào lợi đề xuất phương án sau: Sử dụng hệ thống lượng mặt trời kết hợp hệ thống máy nóng lạnh sẵn có khách sạn Cơ h i 6: Sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời Bảng 15 Bảng tổng hợp hiệu uả đầu tư thay hệ thống bình nóng lạnh sang hệ thống lượng mặt trời hãng Megasus Chi phí Số lượng cái) Đơn giá đồng) Thành tiền (VNĐ) Chi phí vật tư VT) 220.000.000 220.000.000 Chi phí nhân công NC) 30.000.000 Tổng chi phí V=VT+NC) 30.000.000 250.000.000 Tiền tiết kiệm máy nước nóng lượng mặt trời (C=A*Giá điện=112.725*1.650) 1.650 185.996.250 Nội dung Đơn vị Số lượng Thời gian hoàn vốn T V C) Năm 1,34 Giảm khí thải CO2: A* 0,5674 Tấn 63,96 Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.4 TỔNG KẾT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO KHÁCH SẠN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG Qua kết tính toán giải pháp tiết kiệm điện ta tổng hợp bảng tổng kết sau: Bảng 3.16 Tổng kết giải pháp tiết kiệm lượng cho khách sạn Đà Nẵng TT Giải pháp thực Quản lý điện tiêu thụ Thay đèn cao áp 450W đèn LED 140 W Thay đèn huỳnh quang 40W đèn huỳnh quang 28 W Thay đèn halogen 50W thành đèn LED 20W Chi phí đầu tư 1000đ) Điện tiết kiệm kWh năm) Chi phí tiết kiệm 1000đ năm) Thời gian hoàn vốn năm) Giảm lượng khí CO2 (tấn năm) 11.768 16.028 3,29 6,67 6.683 3.808 6.283 1,06 2,16 207.928 32.938 54.347 3,82 18,69 52.800 Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 Lắp thiết máy lạnh cục treo tường Inverter công suất 9.000 BTU/h Lắp thiết bị máy lạnh cục treo tường Inverter công suất 18.000 BTU/h Hệ thống nước nóng lượng mặt trời kết hợp với bình nước nóng có khách sạn Tổng cộng 20 66.500 5.947,03 9.812 6,77 3,3 2.505.000 291.782,4 481.411 5,2 165,5 250.000 112.725 185.996 1,34 63,96 3.088.911 447.200 737.849 253,6 Qua kết tổng kết khách sạn Đà Nẵng ta đánh giá hiệu giải pháp sau: - Về mặt xã hội: Sản phẩm đề tài nhân rộng cho khách sạn sở sản xuất công nghiệp khác công tác kiểm toán lượng - Về mặt môi trường: Bằng biện pháp tiết kiệm lượng nêu, ta giảm lượng điện tiêu thụ cho khách, Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 giảm khí gây tượng mưa acid SO2) giảm lượng khí thải CO2 gây tượng hiệu ứng nhà kính 3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương luận văn tập trung tính toán đánh giá hiệu kinh tế áp dụng giải pháp Giải pháp quản lý lượng giúp cho khách sạn đánh giá tình hình sử dụng điện khách sạn cụm thiết bị Việc quản lý tốt giúp khách sạn giảm chi phí điện góp phần bảo vệ môi trường Giải pháp thay đèn có hiệu suất cao tiết kiệm điện khách sạn, nhiên điện giảm chưa cao góp phần bước đầu hình thành ý thức tiết kiệm điện nhân viên khách sạn Giải pháp đầu tư máy lạnh Inverter cho hệ thống điều hòa không khí mang lại lợi ích kinh tế cao giảm tối đa công suất tiêu thụ điện thiết bị Giải pháp đầu tư máy nước nóng lượng mặt trời kết hợp với hệ thống nước nóng có sẵn khách sạn mang lại lợi ích mặt kinh tế lớn đồng thời góp phần thực thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia tiết kiệm lượng Với số giải pháp khách sạn Đà Nẵng tiết kiệm 447.200 kWh năm giảm đáng kể lượng khí phát thải CO Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vấn đề mang tính thời nước nói chung ngành thương mại dịch vụ nói riêng Với tính cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường chi phí cho ngành thương mại dịch vụ cần phải giảm thiểu nhằm trì tính cạnh tranh lượng khách du lịch Trong lúc chi phí cho tiêu thụ lượng chi phí cao lĩnh vực du lịch điển khách sạn Chính lẽ đề tài “ Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện giải pháp tiết kiệm khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng” thực nằm mục đích khảo sát mức tiêu thụ điện khách sạn dựa vào số lượng khách du lịch địa bàn thành phố, dự kiến nguồn lượng tiêu thu khách sạn Qua khảo sát thiết bị tiêu thụ điện nhiều hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí máy nước nóng, bơm nước…Từ ta tìm giải pháp tiết kiệm điện hệ thống nhằm giảm chi phí cho tiêu thụ điện năng, từ giảm giá thành việc kinh doanh khách sạn tăng sức cạnh tranh góp phần bảo vệ môi trường Điều quan trọng đề tài ứng dụng giải pháp tiết kiệm điện, kết nghiên cứu đề tài vào khách sạn cụ thể “Khách sạn Đà Nẵng” địa bàn thành phố Đà Nẵng Kết nghiên cứu đề tài sau: - Lợi ích kinh tế: Nếu tất khách sạn địa bàn thành phố Đà Nẵng có kế hoạch dự báo tiêu khách du lịch đến thuê phòng từ ta xác định lượng tiêu thụ điện cần dùng khách năm từ đề giải pháp để tiết kiệm điện quản lý lượng khách sạn Kết Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 thể cụ thể khách sạn có hệ thống điện tương tự khách sạn Đà Nẵng ứng dụng giải pháp pháp tiết kiệm điện khách sạn Đà Nẵng khách sạn đầu tư khoản chi phí ban đầu 3.088.911.000 đồng, năm tiết kiệm 447.200 kWh, tính tiền theo hoạt động khách sạn 737.849.000 đồng nên hiệu thu hồi vốn nhanh - Lợi ích môi trường: Kết nghiên cứu đưa giải pháp tiết kiệm lượng, làm giảm điện tiêu thụ dẫn đến hàng năm giảm tải lượng chất gây ô nhiễm môi trường Qua việc tính toán thực tế khách sạn Đà Nẵng làm giảm 253,6 khí CO - Lợi ích mặt xã hội: Từ kết nghiên cứu giải pháp tiết kiệm ứng dụng cụ thể vào Khách sạn Đà Nẵng, ta nhân rộng áp dụng cho khách sạn khác Điện tiêu thụ giảm giảm nhu cầu công suất nhu cầu điện góp phần đảm bảo an ninh lượng quốc gia có ý nghĩa thiết thực việc thực Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiểu Qua kết nghiên cứu đề tài, tác giả có số kiến nghị sau: - Các hoạt động nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện tiết kiệm lượng khách sạn phải thường xuyên trì liên tục trình hoạt động - Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền sử dụng điện cách hiệu tiết kiệm Phải làm cho người thấy tiết kiệm điện tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình, tiết kiệm vốn đầu tư nhà nước tiết kiệm lượng sơ cấp quốc gia - Thường xuyên phải thực việc kiểm tra, tra xử phạt việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu tòa nhà Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Ban hành tiêu chuẩn, quy phạm, định mức tiết kiệm lượng bắt buộc phải thực khách sạn: Khi thiết kế xây dựng công trình phải lựa chọn kết cấu xây dựng, vật liệu xây dựng sản phẩm tiết kiệm lượng; Ban hành tiêu chuẩn hiệu lượng công trình xây dựng; quy định sử dụng lượng hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng, đun nước nóng - Triển khai sách khuyến khích tài chính, ưu đãi thuế cho đổi thiết bị tiết kiệm lượng - Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển lượng mới, lượng tái tạo Luận văn nghiên cứu khái quát cấu trúc tiêu thu điện giải pháp tiết kiệm điện khách sạn địa bàn thành phố Đà Nẵng Do kết nghiên cứu tính toán chủ yếu dựa vào số liệu cung cấp trình khảo sát hoạt động khách sạn nên không tránh khỏi sai số Với hạn chế thời gian nên luận văn tính toán xác toàn thông số mà chủ yếu nêu số giải pháp điển hình khách sạn từ áp dụng khách sạn công trình khác Footer Page 26 of 126 ... vi nghiên cứu Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện giải pháp tiết kiệm điện hiệu khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên. .. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA NHÓM KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Để đánh giá tình hình tiêu thụ điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Ta phải... địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thiết bị tiệu thụ điện giải pháp tiết kiệm điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Footer
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện và các giải pháp tiết kiệm điện đối với khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵn, Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện và các giải pháp tiết kiệm điện đối với khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵn, Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện và các giải pháp tiết kiệm điện đối với khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay