Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

26 108 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:25

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ CHỌN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƯỜNG THỊ LIÊN HÀ Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 2: TS ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 07 năm 2012 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn ñề tài Giáo dục vấn ñề ñược xã hội quan tâm nhiều Ngày nay, với tốc ñộ phát triển kinh tế vấn ñề giáo dục ñã ñược nâng lên tầm cao Trong ñó, giáo dục Đại học ñóng vai trò to lớn phát triển kinh tế xã hội quốc gia Chất lượng giá trị giáo dục ảnh hưởng ñến hiệu ñầu tư cho giáo dục toàn xã hội, mà trách nhiệm trường ñào tạo với sinh viên bên liên quan Đứng trước xu giáo dục nước ta ñang có phát triển mạnh mẽ, có tham gia trường công lập, dân lập tham gia trường quốc tế Tuyển dụng sinh viên sách mà ñã trở thành vấn ñề cần ý giáo dục Đại học Tuy nhiên, năm gần ñây khoảng cách trường công tư ñược rút ngắn Lợi cạnh tranh vốn có trường công dần ñi, trường phải có ñổi biết cách thu hút khách hàng ñể cạnh tranh lại với tổ chức giáo dục khác Ngành Quản trị doanh nghiệp ngành không mẻ Việt Nam nhu cầu thị trường lao ñộng ngành lớn ña dạng phong phú ngành Tuy nhiên, hiểu biết học sinh ngành tương ñối thấp nhiều bạn thực học ngành trường bạn làm công việc cụ thể gì, tổ chức nào, chất ngành học sao… Chính mà tổ chức giáo dục phải có chương trình truyền thông cụ thể nhằm gia tăng nhận thức ngành hướng ngành cho học sinh/sinh viên Với mong muốn ñóng góp phần công sức cho phát triển Trường Cao ñẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nhằm tạo ñược uy tín ñối với ñối tượng học sinh/sinh viên, nhà trường cần nắm bắt ñược nhân tố tác ñộng ñến việc chọn ngành sinh viên, từ ñó ñề giải pháp ñúng ñắn ñể nâng cao chất lượng ñào tạo làm thỏa mãn khách hàng Mục ñích nghiên cứu Thiết lập hiệu lực hóa thang ño yếu tố tác ñộng ñến ñộng chọn ngành sinh viên Quản trị doanh nghiệp Nghiên cứu tầm quan trọng yếu tố tác ñộng ñến ñộng chọn ngành So sánh mức ñộ ảnh hưởng yếu tố Đề xuất ñịnh hướng giải pháp dựa kết nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tập trung vào vấn ñề liên quan ñến yếu tố tác ñộng ñến ñộng chọn ngành, tầm quan trọng yếu tố ñó tác ñộng lên nhóm sinh viên khác Phạm vi nghiên cứu: Đề tài thực cho sinh viên hệ quy thuộc chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Trường Cao ñẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Phạm vi thời gian: Từ tháng 2/2012 ñến tháng 3/2012 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng hai phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu ñịnh tính: Thông qua hoạt ñộng thảo luận chuyên gia, thu thập ý kiến cá nhân nhằm xây dựng thang ño, trợ giúp cho phân tích ñịnh tính liên quan ñến mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ñịnh lượng: Được thực dựa nguồn thông tin thu thập ñược từ phiếu ñiều tra sinh viên, nhằm giải mục tiêu ñề tài Công cụ nghiên cứu gồm: Câu hỏi thảo luận nhóm, phiếu ñiều tra phần mềm xử lý liệu SPSS 16.0 Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Ý nghĩa khoa học: Trong ñề tài tập trung nghiên cứu vấn ñề sau: - Xem xét yếu tố tác ñộng ñến ñộng chọn ngành Quản trị doanh nghiệp sinh viên - Xem xét tầm quan trọng yếu tố - Nghiên cứu tác ñộng lý ñến nhóm cụ thể Ý nghĩa thực tiễn: - Cung cấp nguồn thông tin toàn diện, tổng hợp ñáng tin cậy cho hoạt ñộng quản lý giáo dục Khoa, Trường - Những kiến nghị, ñề xuất ñề tài gợi ý hoạt ñộng cần thiết Khoa, Trường thời gian ñến - Những kinh nghiệm rút trình nghiên cứu sở cho việc hoàn thiện triển khai hoạt ñộng nghiên cứu ñộng chọn ngành sinh viên lần nghiên cứu sau Cấu trúc luận văn Luận văn gồm phần: - Phần giới thiệu: Bao gồm lý chọn ñề tài, mục ñích nghiên cứu, ñối tượng phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu - Phần kết nghiên cứu: Gồm chương Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 1: Cơ sở lý luận vấn ñề nghiên cứu Nội dung chương trình bày cách tổng quát lý thuyết thực tiễn liên quan ñến: Khái niệm, phân loại yếu tố tác ñộng ñến ñộng Tóm tắt chương trình nghiên cứu ñã có trước ñây Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương ñề cập ñến: Mô hình nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu, công cụ nghiên cứu kỹ thuật phân tích số liệu Chương 3: Phân tích kết quả: Chương bao gồm nội dung: Thống kê mô tả kết quan sát, kiểm ñịnh thang ño, phân tích nhân tố kiểm ñịnh giả thiết Kết luận kiến nghị Ngoài ra, ñề tài có mục bổ sung sau: Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Lý thuyết ñộng 1.1.1 Khái niệm ñộng Trong tâm lý học có nhiều ñịnh nghĩa khác ñộng hoạt ñộng người Tuy nhiên, ñịnh nghĩa ñều thống cách nhìn nhận ñộng tượng tâm lý thúc ñẩy, quy ñịnh lựa chọn hướng hành vi, nhằm lý giải nguyên nhân dẫn ñến hành vi ñó Ta kết luận ñịnh nghĩa ñộng sau: “Động ñược phản ánh ñầu óc người thúc ñẩy người hoạt ñộng nhằm thỏa mãn nhu cầu ñịnh” Hay nói cách khác, ñộng thúc ñẩy hoạt ñộng người nhu cầu bắt gặp ñối tượng thỏa mãn ñược 1.1.2 Bản chất ñộng Các ñộng ñặc trưng người mang tính lịch sử - xã hội Động người nảy sinh trình phát triển cá thể, có sẵn từ lúc ñứa trẻ sinh Trong tuổi ấu nhi, ñộng ñược hình thành cách có thứ bậc, mờ nhạt, không rõ ràng Dần dần, trình phát triển, ñộng dần mang tính chất xã hội nhiều hơn, ñộng ñó gắn liền với việc trẻ lĩnh hội ñược chuẩn mực, quy tắc hành vi xã hội Phần lớn nhà tâm lí học ñều thừa nhận rằng, hệ thống ñộng người ñược hình thành sở hoạt ñộng, giao tiếp người hệ thống quan hệ xã hội, nhóm xã hội ñịnh Nhưng hoàn cảnh buộc người phải lựa chọn ñộng Footer Page of 126 Header Page of 126 cho phù hợp với việc tiến hành hành ñộng, ñó có trình ñấu tranh ñộng cơ, hành ñộng ý chí, khả nhận thức giúp người ñối chiếu, so sánh ñộng ñể chọn ñâu ñộng phù hợp với ñiều kiện, hoàn cảnh xung quanh, giúp chủ thể lường trước diễn biến kết hành ñộng Tu y nhiên, ñể làm rõ chế hình thành ñộng lại chưa ñược nhiều nhà nghiên cứu, nghiên cứu cách sâu sắc Mặt khác, ñối tượng thoả mãn người sản phẩm trình sản xuất xã hội, với tư cách phản ánh tâm lí ñối tượng ñó nên ñộng ñặc trưng người mang nguồn gốc xã hội Ngay số ñộng mang tính chất sinh vật ñộng ñáp ứng nhu cầu tồn người, nhu cầu người mang tính xã hội, phụ thuộc vào ñiều kiện sống, lối sống, ñặc trưng dân tộc 1.1.3 Các ñặc ñiểm ñộng Động có ñặc ñiểm sau: Động công khai che giấu có nhiều loại ñộng khác Động ñược tạo nhân tố nội bên Động có ý thức vô thức Động trì cân mong muốn ổn ñịnh tìm kiếm ña dạng: Một số cá nhân muốn tạo mẻ sống ñảm bảo ñược mức ñộ ổn ñịnh ñó Động thể khác biệt cá nhân: Mỗi cá nhân có ñộng khác làm tảng cho hành ñộng 1.1.4 Ảnh hưởng ñộng Hành ñộng hướng ñích Khi ñộng cao, người sẵn sàng làm việc nhằm ñạt ñược mục ñích Động không ñịnh hướng cho hành vi tương thích với mục ñích mà ñem lại sẵn sàng tiêu tốn thời gian lượng ñể thực hành ñộng Xử lý thông tin nỗ lực cao ñịnh Động ảnh hưởng ñến cách thức xử lý thông tin ñịnh Khi người tiêu dùng có ñộng cao ñể ñạt ñược mục ñích, họ ý tới cẩn thận hơn, nghĩ nhiều hơn, cố gắng hiểu thông tin nó, ñánh giá thông tin kỹ lưỡng cố gắng lưu trữ thông tin cho lần sử dụng sau Làm tất việc ñòi hỏi nhiều công sức thời gian Trái lại, người tiêu dùng có ñộng thấp, họ dành nỗ lực ñể xử lý thông tin ñịnh Sự lôi Sự lôi trải nghiệm tâm lý người tiêu dùng có ñộng hay trạng thái không quan sát ñược ñộng cơ: háo hức, quan tâm, lo lắng, say mê Footer Page of 126 Header Page of 126 cam kết Trạng thái ñược tạo tình cụ thể, dẫn ñến hành ñộng tìm kiếm sản phẩm, xử lý thông tin ñịnh Sự lôi quan tâm coi trọng cá nhân ñối với ñối tượng ñược nhận thức phương tiện thỏa mãn nhu cầu Cũng giống ñộng cơ, ñiểm then chốt lôi thích ứng cá nhân, ñối tượng muốn tạo lôi cần có thích ứng cá nhân Sự lôi hàm số cá nhân ñối tượng tình Sự lôi tác ñộng ñến việc tìm kiếm sản phẩm, xử lí thông tin ñịnh người tiêu dùng Cường ñộ lôi ñịnh mức ñộ hành ñộng Sự lôi ñược xem biến số trung gian quan trọng ñộng hành vi người tiêu dùng 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng ñộng Nhân tố then chốt ñộng thích ứng cá nhân Người tiêu dùng coi sản phẩm/thương hiệu thích ứng với cá nhân có liên kết nhận thức kiến thức thân – ñó nhu cầu, mục ñích, giá trị ngã với kiến thức sản phẩm/thương hiệu, ñồng thời sản phẩm/thương hiệu có mức ñộ rủi ro ñược nhận thức cao, thông tin sản phẩm/thương hiệu không tương thích vừa phải với thái ñộ có trước người tiêu dùng 1.1.5.1 Sự tương thích với nhu cầu, mục ñích, giá trị ngã Một hàng hóa ñược cảm nhận thích ứng với cá nhân tương thích với nhu cầu, mục ñích, giá trị ngã Sự thích ứng cá nhân ñến lượt lại tạo ñộng thúc ñẩy xử lý thông tin, ñịnh hành ñộng cá nhân Nhu cầu Mục ñích Giá trị Bản ngã 1.1.5.2 Rủi ro ñược nhận thức Rủi ro nhận thức nhân tố khác ảnh hưởng ñến thích ứng cá nhân ñộng Rủi ro nhận thức mức ñộ nhận thức người tiêu dùng tính tiêu cực tổng thể hành ñộng dựa việc ñánh giá kết tiêu cực xác suất xảy kết Rủi ro nhận thức bao gồm hai thành phần chính: kết tiêu cực hành ñộng xác suất xảy kết Nếu kết tiêu cực có khả xảy lớn hơn, hay kết tích cực có khả xảy hơn, rủi ro nhận thức cao, thích ứng cá nhân hành ñộng lớn Khi ñó, người tiêu dùng ý nhiều hơn, thu thập, xử lý ñánh giá thông tin ñầy ñủ kỹ lưỡng 1.1.5.3 Sự không tương thích với thái ñộ có trước Footer Page of 126 Header Page of 126 Nhân tố cuối ảnh hưởng ñến ñộng mức ñộ mà ñó thông tin tương thích với kiến thức hay thái ñộ có trước người tiêu dùng Chúng ta thường có ñộng mạnh ñể xử lý thông ñiệp không tương thích cách vừa phải với kiến thức hay thái ñộ chúng ñược nhận thức có tính ñe dọa bất tiện mức ñộ vừa phải Do ñó, họ cố gắng loại bỏ hay tìm hiểu không tương thích Mặt khác, người tiêu dùng có ñộng ñể xử lý thông tin không tương thích cao với thái ñộ có trước 1.1.6 Động học tập 1.1.6.1 Định nghĩa ñộng học tập Willis J.Edmondson ñưa ñịnh nghĩa ñộng học tập sau: “Động học tập sẵn sàng ñầu tư thời gian, sức lực tiềm lực khác người khoảng thời gian dài ñể ñạt ñược mục ñích ñã ñặt trước thân” Theo Uwe Wilkesmann, Heike Fischer & Alfredo Virgillito, ñộng học tập ñộng ñể ñịnh cho việc tham gia tiếp tục việc học tập Động học tập khái niệm tổng thể bao gồm nhiều nhân tố khác Theo Gardner, ñộng học tập bao gồm nhân tố chính: mục tiêu ñề ra, nỗ lực học tập thân, mong muốn ñạt ñược mục tiêu ñã ñề thái ñộ ñúng ñắn với hành vi người 1.1.6.2 Phân loại ñộng học tập Theo L.I Bozovik, A.K.Dusaviski… ñộng học tập sinh viên ñược phân thành hai lọai: ñộng học tập mang tính xã hội ñộng mang tính nhận thức Hoạt ñộng học tập ñược thúc ñẩy ñộng thiện tri thức thường không chứa ñựng xung ñột bên Có thể có khó khăn trình học tập, ñòi hỏi phải có nỗ lực ý chí ñể khắc phục, khắc phục trở ngại bên không hướng vào ñấu tranh với thân Do ñó, chủ thể hoạt ñộng học căng thẳng tâm lý Hoạt ñộng học tập ñược thúc ñẩy ñộng ñược cho tối ưu lĩnh vực sư phạm Động quan hệ xã hội: sinh viên học lôi hấp dẫn yếu tố khác như: ñáp ứng mong ñợi cha mẹ, cần có cấp lợi ích tương lai, lòng hiếu danh hay khâm phục bạn bè,… ñây mối quan hệ xã hội cá nhân ñược thân ñối tượng học Đối tượng ñích thực hoạt ñộng học tập phương tiện ñể ñạt mục tiêu khác Động học tập sẵn hay tự phát, mà ñược hình thành trình học tập sinh viên tổ chức, hướng dẫn giảng viên Để hình thành ñộng học tập cho sinh viên, giáo viên cần làm cho việc học họ trở thành nhu cầu thiếu thông qua tổ chức giảng, sử dụng phương pháp dạy học… cho kích thích ñược tính tích cực, tạo hứng thú cho sinh viên Footer Page of 126 Header Page of 126 Theo lý thuyết tự (Self-determination theory) Lý thuyết tính tự lý thuyết ñộng người ñược xây dựng phát triển nhà tâm lý học người Mỹ E Deci R Ryan vào năm 80 kỷ trước Lý thuyết giới thiệu cách phân loại ñộng thành loại, ñó ñộng bên gồm mức ñược xếp theo mức ñộ tự chủ (autonomous) từ thấp ñến cao • Động bên Mức ñộ tự chủ thấp ñiều chỉnh bên (external regulation) Đối với loại ñộng này, hành vi ñược thực yêu cầu từ bên ngoài, ñể ñạt ñược phần thưởng hay tránh hình phạt Tiếp theo ñiều chỉnh nội nhập (introjected regulation) Đây loại ñộng bị kiểm soát Trong trường hợp này, cá nhân thực hành vi sức ép từ bên hay ảnh hưởng từ bên ñể ñạt ñược khen ngợi hay niềm kiêu hãnh Tiến tới mức ñộ tự chủ cao hơn, ñó ñiều chỉnh ñồng (identified regulation) Động xuất cá nhân ñánh giá cao hành vi ñang thực hiện, thấy quan trọng lựa chọn hành vi ñó cách tự nguyện Loại ñộng bên có mức ñộ tự chủ cao nhất- ñó ñiều chỉnh hợp (integrated regulation) Ở loại ñộng này, hành vi ñược thực hoàn toàn phù hợp với cá nhân • Động bên Động bên gắn với việc thực hành vi hứng thú liên quan trực tiếp ñến hành ñộng kết liên quan Đó phân biệt ñộng bên với ñộng bên • Không có ñộng Đây trạng thái mong muốn ý ñịnh thực hành ñộng Đối với người ñộng cơ, hành ñộng họ không bắt nguồn từ ý muốn chủ quan nên họ không cảm thấy có lực mà không ñạt ñược kết mong ñợi 1.2 Tiến trình ñịnh chọn ngành sinh viên 1.2.1 Khách hàng dịch vụ Giáo dục Đại học Phụ huynh sinh viên khách hàng họ phải trực tiếp chi trả với mong muốn em có ñủ kiến thức kỹ nghề nghiệp ñịnh ñược cung cấp nhà trường Tổ chức tuyển dụng sinh viên sau trường, người trực tiếp sử dụng kết ñào tạo nhà trường Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 Chính quyền hay xã hội với tư cách người thiết lập, vận hành sách, hỗ trợ tài ñể ñảm bảo ñóng góp hữu hiệu kết ñào tạo vào phát triển kinh tế - xã hội Sinh viên ñối tượng khách hàng trực tiếp họ có ñẩy ñủ quyền chọn trường, chọn ngành, chí giảng viên, người trực tiếp tiêu thụ dịch vụ mà nhà trường 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hành vi chọn ngành học sinh viên Quá trình ñịnh chọn ngành học bạn học sinh chịu ảnh hưởng yếu tố sau ñây: Nhóm yếu tố văn hóa Nhóm tham khảo Giới tính Lối sống Nhóm yếu tố tâm lý • Động • Nhận thức • Sự hiểu biết 1.2.3 Tiến trình ñịnh chọn ngành sinh viên 1.2.3.1Quá trình chọn ngành học sinh viên Quá trình chọn ngành ñể học ñược hình thành qua giai ñoạn chính: Giai ñoạn 1: Sự hình thành ước mơ nghề nghiệp, hình thành vào thời thơ ấu Giai ñoạn 2: Xác ñịnh nhu cầu thiết lập lựa chọn Giai ñoạn 3: Quyết ñịnh ngành học cuối tham gia dự thi 1.2.3.2Tiến trình ñịnh chọn ngành sinh viên Quá trình ñịnh chọn ngành sinh viên trải qua giai ñoạn chính: Nhận biết nhu cầu Tìm kiếm thông tin Đánh giá lựa chọn giải pháp Ra ñịnh Đánh giá kết sau ñịnh 1.3 Các mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ñến hành vi/quyết ñịnh chọn trường Đại học 1.3.1 Mô hình nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng ñến việc sinh viên chọn trường” nhóm tác giả TS Nguyễn Minh Hà Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 12 Bảng 1.1 Thang ño lường Động học tập Động bên Bạn cảm thấy hài lòng thỏa mãn tiếp nhận ñiều Bạn có cảm giác mạnh mẽ ñược truyền ñạt ý kiến với người khác Bạn thích thú với việc khám phá ñiều lạ chưa có trước ñó Bạn có niềm say mê trọn vẹn với việc tìm hiểu kiến thức Bạn cảm thấy hài lòng hoàn thành nhiệm vụ học tập khó khăn Bạn cảm thấy thích thú với việc tìm hiểu nội dung kiến thức hấp dẫn khác Trường học cho phép bạn có thỏa mãn cá nhân việc học tập Động tiếp nhận Để củng cố thân hoàn thành việc học tập Thực tế bạn thành công trường học bạn cảm thấy quan trọng Để khẳng ñịnh thân người thông minh Động bên Trường học giúp bạn chuẩn bị tốt cho công việc mà bạn ñã chọn Để ñạt ñược công việc có uy tín tương lai Giúp bạn gia nhập thị trường công việc lĩnh vực ưa thích Để nhận ñược mức lương tốt tương lai Để giúp bạn có lựa chọn tốt ñịnh hướng nghề nghiệp CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu Cơ hội ñào tạo liên thông lên bậc Đại học Tiêu chí ñược ño lường yếu tố: Có nhiều hội ñược ñào tạo liên thông ngành Quản trị doanh nghiệp Có nhiều trường Đại học lựa chọn ñể học liên thông ngành Có nhiều chương trình ñào tạo liên thông Đại học tham gia có cử nhân Cao ñẳng QTDN Tham gia bậc học Cao ñẳng phù hợp với khả cá nhân Cơ hội nghề nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp mang lại Tiêu chí ñược ño lường yếu tố: Có nhiều công việc ñể lựa chọn mà ngành Quản trị doanh nghiệp mang lại Có nhiều hội ñể tìm ñược công việc tốt sau tốt nghiệp Nhu cầu việc làm ngành Quản trị doanh nghiệp cao Có nhiều hội ñể làm việc công ty nước Môi trường làm việc ñộng, chuyên nghiệp Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 Sự tác ñộng ñối tượng tham chiếu Tiêu chí ñược ño lường yếu tố: Sự tác ñộng thầy cô Sự tác ñộng người thân Sự tác ñộng sinh viên ñã ñang học trường Sự tác ñộng người ñang làm lĩnh vực Sự hữu ích kiến thức ngành Quản trị doanh nghiệp Tiêu chí ñược ño lường yếu tố: Kiến thức lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp hữu ích kinh doanh phi kinh doanh Có thể ứng dụng kiến thức ngành vào sống thực tế Kiến thức ngành phong phú ña dạng Khả ứng dụng kiến thức ngành thực tế cao Ngành Quản trị doanh nghiệp phù hợp với ñặc ñiểm cá nhân Ngành Quản trị doanh nghiệp phù hợp với lực Ngành Quản trị doanh nghiệp phù hợp với sở thích cá nhân Ngành Quản trị doanh nghiệp phù hợp với tính cách Động chọn ngành Động học tập ñược ño lường yếu tố sau: Động bên trong: - Bạn cảm thấy hài lòng thỏa mãn tiếp nhận ñiều - Bạn có cảm giác mạnh mẽ ñược truyền ñạt ý kiến với người khác - Bạn thích thú với việc khám phá ñiều lạ chưa có trước ñó - Bạn có niềm say mê trọn vẹn với việc tìm hiểu kiến thức - Bạn cảm thấy hài lòng hoàn thành nhiệm vụ học tập khó khăn - Bạn cảm thấy thích thú với việc tìm hiểu nội dung kiến thức hấp dẫn khác - Trường học cho phép bạn có thỏa mãn cá nhân việc học tập Động tiếp nhận: - Để củng cố thân hoàn thành việc học tập - Thực tế bạn thành công trường học bạn cảm thấy quan trọng - Để khẳng ñịnh thân người thông minh Động bên ngoài: - Trường học giúp bạn chuẩn bị tốt cho công việc mà bạn ñã chọn - Để ñạt ñược công việc có uy tín tương lai Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 - Để nhận ñược mức lương tốt tương lai - Giúp bạn gia nhập thị trường công việc lĩnh vực ưa thích - Để giúp bạn có lựa chọn tốt ñịnh hướng nghề nghiệp 2.2 Các giả thiết nghiên cứu mô hình H1: Các lí chọn ngành tác ñộng lên sinh viên học ngành Quản trị doanh nghiệp nguyện vọng nguyện vọng không H2: Có tồn khác biệt ñánh giá tầm quan trọng lí chọn ngành nhóm sinh viên năm 1, năm năm 2.3 Phương pháp nghiên cứu Thang ño nháp Cơ sở lý thuyết Nghiên cứu thức Nghiên cứu ñịnh lượng Nghiên cứu sơ bộ: Thảo luận chuyên gia Phỏng vấn thử Thang ño thức Điều chỉnh – Loại biến có tương quan biến tổng < 0.3 – Kiểm tra hệ số Alpha Cronbach Alpha Phân tích nhân tố khám phá EFA – Loại biến có hệ số tải nhân tố < 0.5 – Kiểm tra nhân tố trích ñược – Kiểm tra phương sai trích Thang ño hiệu chỉnh Kiểm ñịnh giả thiết Hình 3.1 Sơ ñồ quy trình nghiên cứu ñề tài Từ sơ ñồ ta thấy qui trình nghiên cứu ñề tài ñược thực thông qua hai bước chính: nghiên cứu sơ (nghiên cứu ñịnh tính) nghiên cứu thức (ñịnh lượng) 2.3.1 Nghiên cứu sơ 2.3.1.1 Thảo luận chuyên gia Qua nghiên cứu tài liệu, mô hình lý thuyết, tham khảo ý kiến số thầy cô giáo dựa vào tình hình thực tiễn, ñề tài lựa chọn mô hình ño lường yếu tố tác ñộng ñến ñộng chọn ngành gồm có thành phần sau: - Cơ hội ñào tạo liên thông lên bậc Đại học - Cơ hội nghề nghiệp ngành QTDN Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 - Sự tác ñộng ñối tượng tham chiếu - Sự hữu ích kiến thức ngành QTDN - Sự tác ñộng ñặc ñiểm cá nhân 2.3.1.2 Phỏng vấn thử Trên sở lý thuyết nghiên cứu ñề tài nghiên cứu trước ñây, ñề tài ñưa mô hình ñánh giá ñộng chọn ngành gồm nhân tố, có 27 biến Phiếu ñiều tra sau ñược thiết kế xong ñược dùng ñể vấn thử 30 sinh viên ñể kiểm tra mức ñộ rõ ràng phiếu ñiều tra thông tin thu Sau trình ñiều tra, nhận thấy câu hỏi ñã ñạt yêu cầu, cần sửa số lỗi tả ngôn từ phù hợp 2.3.2 Nghiên cứu thức Nghiên cứu thức ñược thực phương pháp nghiên cứu ñịnh lượng Nghiên cứu ñịnh lượng nhằm kiểm ñịnh lại thang ño mô hình nghiên cứu thông qua bảng câu hỏi khảo sát 2.3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin cỡ mẫu Thông tin (dữ liệu) ñược thu thập trực tiếp hay gián tiếp từ ñối tượng nghiên cần cứu, có ba phương pháp thu thập thông tin sơ cấp marketing: Phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm phương pháp ñiều tra (thăm dò) ý kiến khách hàng 2.3.2.2 Kế hoạch phân tích liệu Để nghiên cứu ñịnh lượng thang ño ñược mã hóa sau: Bảng 2.1 Mã hóa thang ño yếu tố tác ñộng tới Động chọn ngành Quản trị doanh nghiệp STT Mã hoá Diễn giải Thành phần Cơ hội ñào tạo liên thông (LT) LT1 Có nhiều hội ñào tạo liên thông ngành QTDN LT2 Có nhiều trường Đại học lựa chọn ñể học liên thông ngành QTDN LT3 Tham gia bậc học Cao ñẳng phù hợp với lực học tập cá nhân LT4 Có thể tham gia nhiều chương trình ñào tạo khác có cử nhân cao ñẳng QTDN Thành phần Cơ hội nghề nghiệp (NN) NN5 Có nhiều công việc ñể lựa chọn mà ngành QTDN mang lại NN6 Có nhiều hội ñể tìm ñược công việc tốt sau tốt nghiệp NN7 Nhu cầu việc làm ngành QTDN cao NN8 Có nhiều hội ñể làm việc công ty nước NN9 Môi trường làm việc ñộng, chuyên nghiệp 10 NN10 Cơ hội ñược giao tiếp nhiều, lương cao 11 NN11 Ngành QTDN phù hợp cho nhiều ngành kinh doanh khác NN12 Có thể bắt ñầu công việc kinh doanh lĩnh vực sau 12 tốt nghiệp ngành QTDN Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 Thành phần Đối tượng tham chiếu (TC) 13 TC13 Sự tác ñộng Thầy Cô 14 TC14 Sự tác ñộng Bố Mẹ 15 TC15 Sự tác ñộng bạn bè 16 TC16 Sự tác ñộng sinh viên ñã ñang học trường 17 TC17 Sự tác ñộng người ñang làm lĩnh vực 18 TC18 Ấn tượng với buổi nói chuyện chuyên gia ngành Thành phần Sự hữu ích kiến thức ngành QTDN KT19 Kiến thức lĩnh vực QTDN hữu ích lĩnh vực kinh 19 doanh phi kinh doanh 20 KT20 Tính phổ biến ngành QTDN 21 KT21 Kiến thức ngành phong phú ña dạng 22 KT22 Khả ứng dụng kiến thức ngành thực tế cao 23 KT23 Có thể ứng dụng kiến thức QTDN vào sống thực tế 24 KT24 Sự cần thiết QTDN doanh nghiệp Thành phần Phù hợp với ñặc ñiểm cá nhân 25 CN25 Ngành QTDN phù hợp với lực cá nhân 26 CN26 Ngành QTDN phù hợp với sở thích cá nhân 27 CN27 Ngành QTDN phù hợp với tính cách cá nhân Thành phần Động chọn ngành (DC) 28 DC28 Bạn cảm thấy hài lòng thỏa mãn tiếp nhận ñiều DC29 Bạn có cảm giác mạnh mẽ ñược truyền ñạt ý kiến 29 với người khác DC30 Bạn thích thú với việc khám phá ñiều lạ chưa có 30 trước ñó 31 DC31 Bạn có niềm say mê trọn vẹn với việc tìm hiểu kiến thức 32 DC32 Bạn cảm thấy hài lòng hoàn thành nhiệm vụ học tập khó khăn DC33 Bạn cảm thấy thích thú với việc tìm hiểu nội dung kiến thức 33 hấp dẫn khác 34 DC34 Trường học cho phép bạn có thỏa mãn cá nhân việc học tập 35 DC35 Để củng cố thân hoàn thành việc học tập DC36 Thực tế bạn thành công trường học bạn cảm thấy quan 36 trọng 37 DC37 Để khẳng ñịnh thân người thông minh 38 DC38 Trường học giúp bạn chuẩn bị tốt cho công việc mà bạn ñã chọn 39 DC39 Để ñạt ñược công việc có uy tín tương lai 40 DC40 Giúp bạn gia nhập thị trường công việc lĩnh vực ưa thích 41 DC41 Để nhận ñược mức lương tốt tương lai 42 DC42 Để giúp bạn có lựa chọn tốt ñịnh hướng nghề nghiệp 2.3.2.3 Một số phương pháp thống kê ñược sử dụng nghiên cứu a Cronbach’s Alpha Phương pháp cho phép người phân tích loại bỏ biến không phù hợp hạn chế biến rải rác trình nghiên cứu ñánh giá ñộ tin cậy thang ño hệ số thông qua hệ số Cronbach alpha Những biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0,3 Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 bị loại Thang ño có hệ số Cronbach alpha từ 0,6 trở lên sử dụng ñược trường hợp khái niệm ñang nghiên cứu mới(Nunnally,1978; Peterson,1994; Sater, 1995) Thông thường, thang ño có Cronbach alpha từ 0,7 ñến 0,8 sử dụng ñược Nhiều nhà nghiên cứu cho thang ño nghiên cứu có ñộ tin cậy từ 0,8 trở lên ñến gần thang ño tốt b Phân tích nhân tố khám phá EFA(Exploratory factor analysis) Bản chất tác dụng phương pháp Sau ñánh giá ñộ tin cậy thang ño hệ số Cronbach alpha loại ñi biến số không ñảm bảo ñộ tin cậy tiến hành phân tích nhân tố Phân tích nhân tố phương pháp thống kê ñược sử dụng ñể phân tích mối liên hệ tác ñộng qua lại số lượng lớn biến giải thích biến dạng nhân tố ẩn Sau phân tích nhân tố ñược hoàn tất, ñề tài tiến hành kiểm ñịnh giả thiết thông qua phân tích Anova Manova Tóm lại Sau rút trích ñược nhân tố khám phá EFA ñưa mô hình hiệu chỉnh, ñề tài tiến hành kiểm ñịnh giả thiết tìm yếu tố có tác ñộng ñến ñộng chọn ngành sinh viên ñưa giải pháp thích hợp với phân tích có ñược CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 3.1.1 Kích thước mẫu Với 450 câu hỏi ñược phát thu 411 Trong ñó bị thất lạc hư hỏng 39 bảng Trong 411 bảng câu hỏi ñiều tra thu về, có bảng bỏ trống nhiều mục, ñó sử dụng ñược 402 bảng tương ñối ñầy ñủ thông tin Nghiên cứu sử dụng 400 bảng câu hỏi Vì tổng số biến sử dụng phân tích nhân tố 28, lượng mẫu tối thiểu 280 mẫu Như với số lượng mẫu thu thập ñược ñủ tiêu chuẩn cho trình phân tích ñịnh lượng 3.1.2 Kết cấu mẫu 3.1.2.1 Kết cấu mẫu theo nguyện vọng Bảng 3.1 Thống kê theo nguyện vọng mẫu nghiên cứu Nguyện vọng Tần suất Phần trăm(%) NV2 133 33.3 NV1 267 66.7 Tổng số 400 100.0 Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 3.1.2.2 Kết cấu mẫu theo kết học tập Bảng 3.2 Thống kê kết học tập mẫu nghiên cứu Độ tuổi Tần suất Phần trăm(%) Giỏi 41 10.3 Khá 183 46.7 Trung bình 144 36.0 Dưới TB 32 7.0 Tổng số 400 100.0 3.2 Phân tích ñộ tin cậy thang ño 3.2.1 Kết phân tích thang ño với thành phần Đào tạo liên thông Thành phần Đào tạo liên thông gồm có biến quan sát Cả biến ñều có hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 nên ñược chấp nhận Ngoài ra, hệ số Cronbach’s Alpha cao 0.956 (lớn 0.7) nên thang ño Đào tạo liên thông ñạt yêu cầu Các biến ñược ñưa vào phân tích nhân tố 3.2.2 Kết phân tích thang ño với thành phần Cơ hội nghề nghiệp Thành phần Cơ hội nghề nghiệp gồm có biến quan sát Cả biến ñều có hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 nên ñược chấp nhận Ngoài ra, hệ số Cronbach’s Alpha cao 0.884 (lớn 0.7) nên thang ño Cơ hội nghề nghiệp ñạt yêu cầu Các biến ñược ñưa vào phân tích nhân tố 3.2.3 Kết phân tích thang ño với thành phần Đối tượng tham chiếu Thành phần Đối tượng tham chiếu gồm có biến quan sát Trong ñó biến TC13, TC14, TC15, TC16, TC17 có hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 nên ñược chấp nhận, biến TC18 có có hệ số tương quan biến tổng 0.019 nhỏ 0.3 nên bị loại Tuy nhiên, hệ số Cronbach’s Alpha không cao 0.666 (nhỏ 0.7 lớn 0.6) nên thang ño Cơ hội nghề nghiệp tạm ñạt yêu cầu Các biến ñược ñưa vào phân tích nhân tố 3.2.4 Kết phân tích thang ño với thành phần Kiến thức ngành Thành phần Kiến thức ngành gồm có biến quan sát Cả biến ñều có hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 nên ñược chấp nhận Ngoài ra, hệ số Cronbach’s Alpha cao 0.815 (lớn 0.7) nên thang ño Kiến thức ngành ñạt yêu cầu Các biến ñược ñưa vào phân tích nhân tố 3.2.5 Kết phân tích thang ño với thành phần Phù hợp với ñặc ñiểm cá nhân Thành phần Phù hợp với ñặc ñiểm cá nhân gồm có biến quan sát Cả biến ñều có hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 nên ñược chấp nhận Ngoài ra, hệ số Cronbach’s Alpha cao 0.812 (lớn 0.7) nên thang ño Phù hợp với ñặc ñiểm cá nhân ñạt yêu cầu Các biến ñược ñưa vào phân tích nhân tố Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 Tóm lại, thông qua phân tích ñộ tin cậy thang ño ñộng chọn ngành thành phần ñều thỏa mãn yêu cầu biến có hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 ngoại trừ biến TC18 3.2.6 Kết phân tích thang ño với thành phần Động chọn ngành Thành phần Động chọn ngành gồm có 15 biến quan sát Cả 15 biến ñều có hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 nên ñược chấp nhận Ngoài ra, hệ số Cronbach’s Alpha cao 0.832 (lớn 0.7) nên thang ño ñạt yêu cầu Các biến ñược ñưa vào phân tích nhân tố 3.3 Phân tích khám phá nhân tố (EFA) 3.3.1 Phân tích nhân tố lần Dựa vào bảng trên, ta thấy KMO =.857 (>0.5) với mức ý nghĩa sig.000 nhỏ nhiều so với α = 5% nên việc phân tích nhân tố hoàn toàn phù hợp Với phương pháp rút trích Principal Components phép quay Varimax, phân tích nhân tố ñã trích ñược nhân tố từ 26 biến quan sát với phương sai trích 65.817% (lớn 50%) ñạt yêu cầu Dựa phân tích bảng Rotated Component Matrix(a), biến NN10, KT24 TC15 bị loại có hệ số tải nhân tố nhỏ 0.5 tổng phương sai rút trích dựa nhân tố 65.817%, cho thấy phương sai rút trích ñạt chuẩn (>50%) Như ta tiếp tục tiến hành phân tích nhân tố lần với 23 biến quan sát 3.3.2 Phân tích nhân tố lần Sau loại biến không ñạt yêu cầu phân tích nhân tố lần (NN10, KT24 TC15), thang ño ñộng chọn ngành ñược ño lường 23 biến quan sát Sau loại biến không ñạt yêu cầu phân tích nhân tố khám phá, thang ño ñộng chọn ngành lúc ñược ño lường 23 biến quan sát Kết phân tích nhân tố lần cho thấy tổng phương sai rút trích dựa nhân tố 71.614%, cho thấy phương sai rút trích ñạt chuẩn (>50%) Tổng phương sai rút trích 71.614% cho biết nhân tố giải thích ñược 71.614% biến thiên liệu 3.3.3 Thang ño ñộng học tập Thang ño ñộng học tập gồm 15 biến quan sát Sau ñạt ñộ tin cậy kiểm tra Cronbach alpha Phân tích nhân tố khám phá EFA ñược sử dụng ñể kiểm ñịnh lại mức ñộ hội tụ biến quan sát Kiểm ñịnh KMO Bảtlett’s phân tích nhân tố cho thấy hệ số KMO = 0.654 (>0.5) với mức ý nghĩa (sig = 0.000) cho thấy phân tích nhân tố EFA thích hợp Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 20 Với phương pháp rút trích Principal Components phép quay Varimax, phân tích nhân tố ñã trích ñược nhóm nhân tố từ 15 biến quan sát với hệ số tải nhân tố ñều lớn 0.5 phương sai trích 63.816% (lớn 50%) ñạt yêu cầu 3.4 Mô hình hiệu chỉnh Theo phân tích nhân tố EFA phần trên, mô hình ño lường hiệu chỉnh lại gồm thành phần sau: Đặc ñiểm cá nhân Đào tạo liên thông Kiến thức ngành Động chọn ngành Đối tượng tham chiếu Cơ hội nghề nghiệp Hình 3.1 Mô hình hiệu chỉnh Thang ño ñộng chọn ngành gồm thành phần với biến cụ thể sau: - Thành phần Cơ hội liên thông (LT) gồm biến: LT1, LT2, LT3, LT4, KT23 - Thành phần Sự hữu ích kiến thức ngành gồm biến: KT19, KT20, KT21, KT22 - Thành phần Phù hợp với ñặc ñiểm cá nhân gồm biến: CN25, CN26, CN27 - Thành phần Đối tượng tham chiếu (TC) gồm biến: TC13, TC14, TC16, TC17 - Thành phần Cơ hội nghề nghiệp (NN) gồm biến: NN5, NN6, NN7, NN8, NN9, NN11, NN12 Các giả thuyết tiến hành nghiên cứu mô hình hiệu chỉnh giữ nguyên mô hình lý thuyết ban ñầu 3.5 Kiểm ñịnh mô hình nghiên cứu phân tích hồi quy bội Sau thực phân tích nhân tố khám phá, ta tiến hành phân tích hồi quy bội Bảng ANOVA cho thấy, trị thống kê F mô hình với mức ý nghĩa sig = 000 cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập liệu sử dụng ñược Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 Bảng 3.15 Model Summary (d) Model Adju Change Statistics sted R R Square Durbin- R Squa Change re 738(c ) 544 R Square F 541 Change 005 3.996 df1 Df2 Sig F Watson Change 396 046 1.913 c Predictors: (Constant), NN, TC, LT d Dependent Variable: DC Tra bảng thống kê Durbin-Watson ñể tìm dL dU với N số quan sát, k số biến ñộc lập, ta có dL = 1.718 dU = 1.820 Đại lượng thống kê Durbin–Watson (d)= 1.913: dU
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay