Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:24

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THU ĐÔNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: TS NGUYỄN PHÙNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thông tin thị trường chứng khoán đa dạng phong phú Thông tin phản ảnh tình hình tài chính, chất doanh nghiệp Qua nhà đầu tư nhận định, phân tích đầu tư có hiệu Vì để đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động cách minh bạch, công khai thông tin tiết lộ cung cấp doanh nghiệp phải thực cách công khai, minh bạch nguyên tắc công khai hiểu cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực kịp thời Trong thực tế việc công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết xem nhẹ, có doanh nghiệp niêm yết, website sơ sài, không cập nhật thường xuyên, thông tin không công bố kịp thời cho người sử dụng Điều đáng nói chậm công bố thông tin, thời gian qua có số doanh nghiệp niêm yết bị phạt vi phạm công bố thông tin điều đáng quan tâm số liệu tài sau kiểm toán số hoàn toàn khác với số liệu trước kiểm toán Có nhiều tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết, quốc gia nghiên cứu trước có nhân tố ảnh hưởng khác như: Quy mô doanh nghiệp, khả sinh lời, chủ thể kiểm toán, đòn bẩy tài Vậy thị trường chứng khoán Việt Nam nhân tố ảnh hưởng Xuất phát từ mục đích nên tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” làm đề tài tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận mức độ công bố thông tin nhân tố ảnh hưởng Footer Page of 126 Header Page of 126 Xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội Đánh giá thực trạng công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Nhằm giúp nâng cao chất lượng công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoánViệt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu Thông tin công bố báo cáo tài năm 2012 80 doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu liệu qua thời gian kết hợp lý luận thực tiễn, thu thập số liệu vận dụng mô hình nghiên cứu để kiểm chứng số liệu, phân tích kết đưa kết luận, gợi ý nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, bảng biểu, phụ lục, luận văn bố cục gồm 04 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận mức độ công bố thông tin nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Chương 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Chương 3: Phân tích kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách kết luận Tổng quan tài liệu Nhiều nghiên cứu có liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến Footer Page of 126 Header Page of 126 mức độ công bố thông tin nước giới Mitchell (Mitchell, Jason D, Chia Chris WL & Loh, Andrew S năm 1995 , p1-16), Cooke, TE 1992, p229-237 nghiên cứu công ty Nhật Kết thấy kích thước loại ngành công nghiệp có tác động CBTT Antti Hannu (Antti, J Kanto & Hannu J Schadewitz, 1997, p229-241) SGSCK Helsinki Phần lan từ năm 1985 đến năm 1993 Kết cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin doanh nghiệp không kích thước doanh nghiệp, mà cấu vốn, tăng trưởng doanh nghiệp Tiếp đến Gray, Meek (Meek, G K, Roberts, CB & Gray, SJ, 1995 p555- 572) nghiên cứu thực nghiệm 116 doanh nghiệp Mỹ, 64 doanh nghiệp Anh 46 lục địa châu Âu tập đoàn đa quốc gia có kết kích thước, khu vực hoạt động, điều kiện niêm yết ngành công nghiệp nhân tố quan trọng có ảnh hưởng đến CBTT Đến nghiên cứu Gerald Sidney (Gerald K Châu & Sidney J Gray, 2002, p247 -265) nghiên cứu CBTT 62 doanh nghiệp chọn Hồng Kông Singapore Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cổ phần cổ đông bên tỷ lệ thuận với mức độ công bố thông tin tự nguyện doanh nghiệp Một nghiên cứu Hassan et al (2006) cho kết có mối quan hệ mật thiết công bố thông tin đòn bẩy Ở Việt Nam tác giả Đoàn Nguyễn Trang Phương (2010) có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT Kết nghiên cứu hai nhân tố chủ thể kiểm toán khả sinh lời có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Tiếp đến nghiên cứu tác giả Lê Thị Trúc Loan1 (2012, P Bàn mối quan hệ số nhân tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ths Lê Thị Trúc Loan, trang 119-128 Footer Page of 126 Header Page of 126 119- 126) kết nhân tố tỷ suất lợi nhuận có ảnh hưởng đến mức độ CBTT Kế thừa phát triển nghiên cứu trước, luận văn tiếp tục xem xét nhân tố ảnh hưởng mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội thông qua sử dụng mô hình, kết nhân tố tác giả nghiên cứu trước như: Quy mô doanh nghiệp, khả toán, khả sinh lời, chủ thể kiểm toán thời gian hoạt động doanh nghiệp… nhân tố có mối quan hệ ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Theo quan điểm Bộ Tài Chính, thể Sổ tay công bố thông tin dành cho công ty niêm yết, công bố thông tin hiểu phương thức để thực quy trình minh bạch doanh nghiệp nhằm bảo đảm cổ đông công chúng tiếp cận thông tin Công bố thông tin kế toán (Accounting Disclosures) toàn thông tin cung cấp thông qua hệ thống báo cáo tài công ty thời kỳ định (bao gồm báo cáo niên độ báo cáo thường niên)2 1.1 PHÂN LOẠI CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.2.1 Phân loại thông tin theo tính chất bắt buộc hay tự nguyện Thông tin bắt buộc, thông tin tự nguyện Thực trạng giải pháp vấn đề công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Việt Nam, Đặng Thị Thúy Hằng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Phân loại theo phạm vi bao quát Thông tin đơn lẻ nhóm chứng khoán, thông tin ngành, thông tin nhóm ngành, thông tin nhóm cổ phiếu đại diện tổng thể thị trường, thông tin SDGCK hay quốc gia, thông tin có tính quốc tế 1.2.3 Phân loại thông tin theo thời gian Thông tin khứ, thông tin thông tin dự báo cho tương lai, thông tin theo thời gian (phút, ngày ), thông tin tổng hợp theo thời gian (tuần, tháng, quý, năm ) 1.2.4 Phân loại theo nguồn thông tin Thông tin nước quốc tế Thông tin tổ chức tham gia thị trường Thông tin tư vấn tổ chức tư vấn đầu tư tổ chức xếp hạng tín nhiệm Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng 1.2 YÊU CẦU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.3.1 Yêu cầu công bố thông tin kế toán Theo VAS 01: Chuẩn mực chung, quy định rõ yêu cầu kế toán, trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu so sánh 1.3.2 Yêu cầu công bố thông tin báo cáo tài Theo VAS 01: Chuẩn mực chung quy định rõ yếu tố báo cáo tài Bên cạnh chuẩn mực định yếu tố BCTC chuẩn mực 21: Trình bày BCTC quy định hướng dẫn yêu cầu nguyên tắc chung việc lập trình bày báo cáo tài gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu nội dung chủ yếu báo cáo tài 1.3.3 Yêu cầu công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Các yêu cầu CBTT quy định lần thông tư Footer Page of 126 Header Page of 126 57/2004/TT- BTC Thông tư 38/2007/TT-BTC quy định cụ thể yêu cầu việc CBTT Đến thông tư 52/2012/TT – BTC nhấn mạnh việc CBTT phải đầy đủ, xác kịp thời theo quy định pháp luật, hoạt động CBTT phải Giám đốc người ủy quyền CBTT thực hiện, Giám đốc Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm nội dung thông tin người ủy quyền 1.4 SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Đối với công tác quản lý thị trường Giúp cho tổ chức công bố thông tin cách xác thông tin công bố Theo dõi liên tục trình phát triển tổ chức Là công cụ quản lý gián tiếp có tác động trở lại việc quản lý hoạt động công bố thông tin công cụ gián tiếp có tác động quản lý DNNY từ thông tin công bố Đối với nhà đầu tư Đảm bảo nhận thông tin cách xác Đảm bảo tính công chống hành vi gian lận Đảm bảo cung cấp thông tin liên tục đa dạng Đối với Trung tâm giao dịch chứng khoán Là công cụ giúp cho TTGDCK SGDCK công bố thông tin kịp thời 1.5 CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.5.1 Chỉ số chất lượng + Chỉ số số lượng quan hệ (RQT) tính toán khác công bố thực công bố kỳ vọng, ước tính thông qua phần dư chuẩn hóa hồi quy OLS, sử dụng kích cỡ ngành công nghiệp biến độc lập + Chỉ số độ giàu thông tin (RCN): mục đích để nhắm đến Footer Page of 126 Header Page of 126 chất lượng công bố Nó bao gồm hai phương diện khác: độ rộng độ sâu thông tin 1.5.2 Chỉ số phạm vi Chỉ số phạm vi (SCI) số tự xây dựng, tương tự với số chấp nhận nghiên cứu lý thuyết trước Sáu loại thông tin hành xem xét + Môi trường (các văn luật, điều kiện tự nhiên, hệ thống kinh tế, ect) + Sự phát triển công ty (vị trí thị trường, thu nhập công ty) + Mục tiêu, chiến lược sách kinh doanh + Thông tin đầu tư tương lai + Tổ chức cấu trúc hợp 1.5.3 Chỉ số số lượng Chỉ số số lượng (QNI) thiết kế để đo lường số lượng thông tin công bố công ty, nhắm vào số đơn vị (số câu) thông tin hành Mỗi câu thông tin xem xét Nó số đơn giản năm bắt số lượng tuyệt đối công bố Trong nghiên cứu tác giả chọn cách ghi nhận theo phương pháp tiếp cận không lượng hóa để tính số công bố thông tin Trong trường hợp này, điều quan trọng công bố tư liệu có công bố thông tin báo cáo tài hay không Nếu mục thông tin công bố, nhận giá trị mã hóa cho liệu, không công bố nhận giá trị Như vậy, số công bố công ty tính sau: nj ∑d Ij = Footer Page of 126 i =1 nj ij Header Page 10 of 126 Với: Ij: Chỉ số công bố thông tin công ty j, 0≤Ij≤1; d = mục thông tin i công bố, = mục thông tin i không công bố n = số lượng mục thông tin mà công ty công bố 1.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.6.1 Lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin a Lý thuyết đại diện Lý thuyết đại diện cho doanh nghiệp thực thể thống nhất, Lý thuyết đại diện mối quan hệ doanh nghiệp cổ đông, nhà quản lý chủ nợ Có mục tiêu chung lợi ích Nhưng lúc lợi ích giống Nếu hai bên tối đa hóa lợi ích nhà quản lý điều hành quản lý giám sát cổ đông b Lý thuyết dấu hiệu Lý thuyết dấu hiệu giả định thông tin không có sẵn cho bên lúc thông tin không đối xứng dẫn đến giá thị thấp cho sách đầu tư tối ưu khác Lý thuyết dấu hiệu cho định tài công ty dấu hiệu gửi nhà quản lý cho nhà đầu tư để xem xét thông tin phản hồi dấu hiệu tảng cho sách truyền thông tài Lý thuyết tín hiệu giả định công ty có kết hoạt động tốt thường sử dụng thông tin tài công cụ truyền tín hiệu đến thị trường (Ross, 1997) c Lý thuyết chi phí trị Lý thuyết ảnh hưởng trị cho nhà quản lý Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 (iii) Đòn bẩy nợ Các doanh nghiệp có đòn bẩy nợ cao thường có mức độ công bố thông tin nhiều chủ nợ yêu cầu công ty công bố thông tin nhiều Tuy nhiên, chứng thực tiễn họ không chứng minh luận điểm họ Roberts & Gray (1995) tìm mối quan hệ ngược chiều đòn bẩy tài công bố thông tin doanh nghiệp Mỹ Anh Archambault (2003) dẫn chứng tài liệu mối liên hệ đòn bẩy tài công bố thông tin doanh nghiệp (iv) Chủ thể kiểm toán Chủ thể kiểm toán phần thiếu BCTC doanh nghiệp niêm yết Chính doanh nghiệp thực công ty kiểm toán lớn big (Doilotte, PWC, E&Y, KPMG) ý kiến kiểm toán viên việc gián tiếp xác nhận chủ quan mức độ tin cậy BCTC doanh nghiệp Khi nhận ý kiến kiểm toán uy tín, chuyên nghiệp doanh nghiệp tự tin sẵn sàng công bố thông tin mức độ công bố cao Kết nghiên cứu Owusu – Ansah Yeoh (2005) nghiên cứu xác định loại kiểm toán có liên hệ mật thiết đến mức độ công bố thông tin bắt buộc doanh nghiệp Vì doanh nghiệp kiểm toán Công ty kiểm toán có qui mô lớn chuyên nghiệp thông tin công bố doanh nghiệp minh bạch, xác (v) Tài sản cố định Các doanh nghiệp có giá trị tài sản cố định cao, hiệu sử dụng tài sản cao mức độ công bố thông tin nhiều để giúp cho người bên đưa định đầu tư Điều dẫn đến mối liên hệ thuận chiều giá trị tài sản mức độ công bố thông Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 tin Mặt khác, lập luận công ty có nhiều tài sản bị cầm cố nhu cầu công bố thông tin tài Jensen Meckling (1976) cho tài sản bị cầm cố làm giảm mâu thuẫn quyền sở hữu người cho vay nắm quyền sở hữu tài sản cố định trường hợp doanh nghiệp bị phá sản Việc giảm mâu thuẫn quyền sở hữu giảm nhu cầu công bố thông tin có mối liên hệ ngược chiều tài sản cầm cố mức độ công bố thông tin (vi) Thời gian hoạt động doanh nghiệp Có nhiều ý kiến cho doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu năm việc công bố thông tin doanh nghiệp nhiều hơn, doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu năm việc lập, trình bày BCTC theo thời gian cải thiện công bố nhiều thông tin doanh nghiệp hoạt động Owusu – Ansah (1998) chứng minh thời gian hoạt động doanh nghiệp tác động tích cực đến mức độ công bố thông tin, Owusu – Ansah Yeho(2005) Al shamari et (2007) có kết tương tự (vii) Khả toán Tính khoản đề cập đến khả đáp ứng tình hình nợ doanh nghiệp ngắn hạn Tính khoản doanh nghiệp có liên quan đến người sử dụng thông tin kế toán Theo lý thuyết tín hiệu, doanh nghiệp có khả toán cao công bố thông tin nhiều nhằm khuếch trương uy tín tăng giá trị doanh nghiệp Bên cạnh có lập luận cho doanh nghiệp có khả toán cao công bố thông tin nhiều doanh nghiệp có khả toán thấp (Cooke, 1989) Mặt khác có ý kiến cho doanh nghiệp có khả Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 khoản yếu khuếch đại công bố thông tin cổ đông, nhà quản lý bớt lo lắng ( Wallace et al, 1994) CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (tên tiếng Anh Hanoi Stock Exchange, viết tắt HNX) tiền thân Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 Thủ tướng Chính phủ, thức vào hoạt động từ năm 2005 với hoạt động tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, đấu giá cổ phần đấu thầu trái phiếu 2.1.1 Nhiệm vụ Bảo đảm hoạt động giao dịch, thực chế độ tài chính, thực chế độ công bố thông tin, cung cấp thông tin, bảo toàn phát triển vốn nhà nước giao, cung cấp thông tin phối hợp với quan chức công tác tra, xử lý thắc mắc, chịu trách nhiệm kế thừa quyền nghĩa vụ pháp lý Trung tâm GDCK Hà Nội Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật 2.1.2 Quyền hạn Ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, giám sát giao dịch, công bố thông tin, Tạm ngừng, đình huỷ bỏ giao dịch chứng khoán theo Quy chế giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư Cung cấp thông tin thị trường, làm trung gian hòa giải, Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 thu phí theo quy định Bộ Tài Đầu tư, góp vốn với tổ chức kinh tế khác để cung cấp dịch vụ phát triển sở hạ tầng kỹ thuật dịch vụ cung cấp thông tin phạm vi chức năng, nhiệm vụ Sở Giao dịch nhằm mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Địa Website SGDCK Hà Nội: www.hnx.vn 2.2 SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Thông tin có vai trò quan trọng thị trường chứng khoán, thông tin xấu hay tốt ảnh hưởng thị trường chứng khoán Việc công bố thông tin sai lệch hay công bố không đầy đủ kịp thời ảnh hưởng đến đối tượng sử dụng thông tin Trong quý năm 2013 số doanh nghiệp niêm yết sở GDCK Hà Nội có công bố thông tin sai lệch vi phạm công bố thông tin sau3: Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai (DNP), Công ty Cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (SQC), Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BBC) 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.3.1 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu a Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sở GDCK Hà Nội? b Giả thiết nghiên cứu H1: Các doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội có quy mô lớn mức độ công bố thông tin báo cáo tài nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ Nguồn liệu ủy ban chứng khoán nhà nước Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 H2: Các doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội có khả sinh lời cao mức độ công bố thông tin báo cáo tài nhiều doanh nghiệp có khả sinh lời thấp H3: Các doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội có đòn bẩy nợ cao mức độ công bố thông tin báo cáo tài nhiều doanh nghiệp có đòn bẩy nợ thấp H4: Doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội có khả toán cao mức độ công bố thông tin báo cáo tài nhiều doanh nghiệp có khả toán thấp H5: Doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội chọn công ty kiểm toán công ty kiểm toán lớn big công bố thông tin báo cáo tài nhiều doanh nghiệp chọn công ty kiểm toán nước H6: Doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội có thời gian hoạt động lâu năm mức độ công thông tin báo cáo tài nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường chứng khoán H7: Tài sản cố định doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội lớn mức độ công bố thông tin báo cáo tài nhiều doanh nghiệp có tài sản cố định thấp 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu a Chọn mẫu 80 doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất, thương mại, dịch vụ, nêu cụ thể phụ lục b Chọn mục thông tin công bố báo cáo tài Theo đó, Luật Kế toán; Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21, 25, 26, 28; Quyết định 15/2006/QĐ-BTC cung cấp mẫu biểu cách lập BCTC; Luật chứng khoán Thông tư 09/2010/TT-BTC văn pháp luật làm tảng bắt buộc cho việc công bố thông tin Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 công ty niêm yết BCĐKT thuyết minh liên quan đến BCCĐKT: 74 mục BCKQHĐKD thuyết minh liên quan đến báo cáo kết kinh doanh: 20 mục Báo cáo LCTT thuyết minh liên quan: mục.TMBCTC: 31 mục c Đo lường mức độ công bố thông tin báo cáo tài Chỉ số mức độ công bố thông tin tính cho doanh nghiệp sau: nj ∑d Ij = ij i =1 nj (1) Ij: Chỉ số công bố thông tin công ty j, 0≤Ij≤1; dij = mục thông tin i công bố, = mục thông tin i không công bố n = số lượng mục thông tin mà công ty công bố, n≤127 Ij = doanh nghiệp công bố đầy đủ thông tin BCTC d Mô hình nghiên cứu Mô hình hồi quy tổng thể có dạng sau: Y = β0 + β1X1+ β2 X2+ β3 X3 +… +βnXn + ε Trong đó: X1 , X2 , X3 …Xn : Biến độc lập mô hình β0 : Tham số chặn β1 , β2 ,β3 ,…βn : Các tham số chưa biết mô hình ε : Sai số ngẫu nhiên Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 e Mã hóa biến Nhân tố Biến Quy mô doanh nghiệp X1 Khả sinh lời X2 Đòn bẩy nợ X3 độc lập Khả toán X4 Biến Đo lường biến mã hóa Chủ thể kiểm toán X5 Thời gian hoạt động X6 Tài sản cố định X7 Lấy Logarith Tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn =1 Nếu chọ Big4 =0 Không chọn Big4 Thời gian doanh nghiệp bắt đầu niêm yết TSCD- Khấu hao/ Tổng Tài sản Biến phụ Chỉ số công bố thông tin Y Công thức thuộc 2.3.3 Thu thập xử lý số liệu Từ số liệu thu thập từ báo BCTC doanh nghiệp tiến hành mã hóa thông tin theo phương pháp mã hóa nêu Kết tổng hợp xứ lý phần mềm SPSS 16 kết hợp với phần mềm Microsoft Office Excel 2003 Thông qua thông kê mô tả, phương pháp kiểm đinh liệu, tính toán tham số bản, kiểm định mô hình nghiên cứu phương pháp tương quan hồi quy tuyến tính để tìm nhân tố thực ảnh hưởng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THÔNG QUA CHỈ SỐ IJ (CHỈ SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN) Mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết khảo sát đạt trung bình 0.825 so với mức độ công bố đầy đủ hay nói cách khác mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đạt 82.5% so với mức độ yêu cầu Mức độ công bố đầy đủ cao đạt 0.937 mức thấp 0.654 Điều cho thấy chênh lệch mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết lớn (độ lệch chuẩn 0.66) Hay nói cách khác tồn nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin thấp Gần 17% thông tin không công bố đầy đủ, số không nhỏ 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 3.2.1 Thống kê mô tả biến độc lập Khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết mẫu nghiên cứu đạt trung bình 0.72, số doanh nghiệp niêm yết chênh lệch lớn, doanh nghiệp có mức khả sinh lời cao 0.479 (MCK HGM) ngược lại doanh nghiệp có khả sinh lời thấp 0.01 (MCK SD1) Tương tự đòn bẩy nợ, khả toán doanh nghiệp có dao động lớn Đòn bẩy tài đạt trung bình 0.486 mức trung bình số khả toán 2.373 Chỉ số khả toán ngắn hạn doanh nghiệp niêm yết ổn định (1.5 đến 2.5) Số Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 lượng công ty niêm yết chọn công ty kiểm toán Big trung bình có 0.11 Hay nói cách khác doanh nghiệp niêm yết SGDCK Hà Nội chọn công ty kiểm toán Big Kết cho thấy thời gian niêm yết trung bình doanh nghiệp niêm yết 4.35 năm 3.2.2 Phân tích tương quan biến mô hình Sự tương quan biến độc lập biến phụ thuộc Kết cho thấy mức độ tương quan biến quy mô doanh nghiệp đòn bẩy tài cao 0.83 Tương tự mức độ tương quan khả toán khả sinh lời 0.583 3.2.3 Phân tích hồi quy bội số công bố thông tin với nhân tố ảnh hưởng Bảng 3.5 Các tham số thống kê mô hình Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Model B (Constant) Std Error Coefficients Beta t Sig .854 014 60.113 000 Kha nang sinh loi 011 002 593 4.862 000 Tai san co dinh 001 521 4.271 000 002 R 507b R2 257 Sig F Change 000 d 1.907 Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 ANOVAc Sum of Model Squares df Mean Square Regression 195 Residual 563 77 Total 758 79 F 097 13.305 Sig .000b 007 Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 chọn phương pháp stepwise, mô hình sử dụng để diễn giải kết mô hình cuối Trường hợp mô hình thứ Với kết phân tích bảng, tất giá trị Sig.Tương ứng với biến khả sinh lời tài sản cố định 0.000; 0.000 nhỏ 0.05 Do khẳng định biến số có ý nghĩa mô hình nghiên cứu Kết phân tích cho thấy hệ số xác định R2 = 0.257 Điều chứng tỏ có mối quan hệ biến mô hình trung bình (0 < R2 < 0.5) Hay nói cách khác hai biến khả sinh lời tài sản cố định giải thích 25.7% mức độ công bố thông tin doanh nghiệp Kết chấp nhận nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin so với số nghiên cứu trước Trong nghiên cứu Owusu –Ansah (1998, tr.619) hệ số R2 = 0.345; kết nghiên cứu Waton cộng (2002,tr.289-313) hệ số R2 = 0.23; nghiên cứu Camfferman Cooke (2002,tr.18) có hệ số R2 = 0.193 0.231; Và R2 = 0.332 kết nghiên cứu Ahmed (1996) Và biến mô hình đo lường đơn vị khác nên hệ số Beta hệ số chuẩn hóa Mô hình nhân tố ảnh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 hưởng biểu diễn sau: Y = 0.854 + 0.11 X2 + 0.02X7 Hay: Ij = 0.854 + 0.11ROA + 0.02 TSCĐ Bảng 3.6 : Giả thuyết kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Giả Kết thuyết nghiên cứu X1 + K Khả sinh lời X2 + + Đòn bẩy nợ X3 + K Khả toán X4 + K Chủ thể kiểm toán X5 + K Thời gian hoạt động X6 + K Tài sản cố định X7 + + STT Nhân tố Biến Quy mô doanh nghiệp Trong đó:(+) : chiều; (K): không ảnh hưởng Biến quy mô doanh nghiệp ý nghĩa thống kê, ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Kết ngược với kết nhiều nghiên cứu trước giới Cooke, TE (1987); Owusu – Ansah, S 1988 kết phù hợp với nghiên cứu Việt Nam nghiên cứu tác giả Phương (2010) tác giả Loan (2012) Điều có nghĩa doanh nghiệp có quy mô lớn xu hướng công bố thông tin nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ Quy mô doanh nghiệp đo lường tổng tài sản doanh nghiệp Trong luận văn tác giả khảo sát doanh nghiệp niêm yết nhiều ngành khác nhau, ngành lại có yêu cầu vốn đầu tư khác nên biến quy Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 mô doanh nghiệp biến thiên nhiều mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết không khác Biến khả sinh lời đo lường tiêu ROA biến thứ có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết, kết phù hợp với kết nghiên cứu tác giả Phương (2010) Nhưng lại đối ngược với kết nghiên cứu tác giả Loan (2012) Biến khả sinh lời ROA phản ảnh khả sinh lời đồng tài sản thu đồng lợi nhuận Một doanh nghiệp đầu tư tài sản thu lợi nhuận cao tốt doanh nghiệp đầu tư tài sản nhiều mà thu lợi nhuận thấp Chỉ tiêu dùng để đo lường hiệu việc sử dụng tài sản hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tiêu đánh giá lực quản lý ban lãnh đạo doanh nghiệp Biến đòn bẩy nợ ý nghĩa thống kê, hay nói cách khác không ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Kết phù hợp với hai nghiên cứu tác giả Đoàn Nguyễn Trang Phương Lê Thị Trúc Loan không tìm thấy mối quan hệ đòn bẩy nợ mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết SGDCK HCM Kết phù hợp với nghiên cứu trước nước giới Chow Wong –Boren (1987) Biến khả toán không chấp nhận, hay nói cách khác mối liên hệ mức độ công bố thông tin khả toán Kết phù hợp với nghiên cứu tác giả Đoàn Nguyễn Trang Phương (2010); Owusu – Ansah, S.(1988) Biến chủ thể kiểm toán không chấp nhận, nghĩa không tìm thấy mối quan hệ chủ thể kiểm toán với mức độ công bố thông tin DNNY, kết phù hợp với nghiên cứu Owusu – Ansah Yeoh (2005) tác giả Loan (2012) ngược Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 với nghiên cứu Phương (2010) Thông tin báo cáo tài doanh nghiệp kiểm toán, độ tin cậy, hợp lý, xác nâng cao, góp phần tạo niềm tin cho người sử dụng thông tin Nhưng hầu hết doanh nghiệp niêm yết chọn kiểm toán độc lập, chức kiểm toán độc lập xác nhận tính trung thực hợp lý thông tin BCTC doanh nghiệp, ý kiến kiểm toán viên nêu việc tuân thủ hay không thân doanh nghiệp thực hiện, họ quyền bắt buộc phải tuân thủ Đây nguyên nhân mà biến kiểm toán mối quan hệ với mức độ công bố thông tin SGDCK Hà Nội Biến thời gian hoạt động ý nghĩa thống kế Có nghĩa thời gian hoạt động doanh nghiệp dù lâu năm hay tham gia vào thị trường chứng khoán khác mức độ công bố thông tin Biến tài sản cố định đo lường tài sản cố định chia cho tổng tài sản biến thứ hai có ý nghĩa thống kê hay nói cách khác doanh nghiệp niêm yết có tỷ lệ tài sản cố định cao mức độ công bố thông tin báo cáo tài nhiều doanh nghiệp có tỷ trọng tài sản cố định thấp CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 4.1 NÂNG CAO MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 4.1.1 Hoàn thiện nội dung thông tin công bố Công bố thông tin xác đầy đủ theo biểu mẫu Bảng thuyết minh báo cáo tài doanh nghiệp cần phải làm rõ mục tổng hợp bảng cân đối kế toán nghĩa chi tiết Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 4.1.2 Hoàn thiện tiêu đánh giá mức độ công bố thông tin Cơ quan quản lý xem xét, xây dựng tiêu đánh thang đo mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết 4.1.3 Tăng cường giám sát doanh nghiệp hoạt động hiệu Các quan quản lý có thẩm quyền cần giám sát chặt chẽ doanh nghiệp có tiêu ROA thấp Tăng cường quản lý tài sản cố định doanh nghiệp 4.1.4 Tăng cường công tác lập công bố thông tin báo cáo tài Người làm công tác kế toán doanh nghiệp phải am hiểu, nghiệp vụ chuyên môn cao thực theo quy định 4.1.5 Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, nâng cao vai trò kiểm toán độc lập Nâng cao vai trò kiểm toán độc lập với ý kiến kiểm toán viên nên thực cách tuân thủ, xem văn bắt buộc doanh nghiệp niêm yết phải tuân theo Tăng cường công tác kiểm toán nội doanh nghiệp 4.1.6 Tăng cường xử phạt vi phạm công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Về phía quan quản lý, cần tăng cường việc tra, giám sát áp dụng chế tài xử lý nghiêm trường hợp doanh nghiệp chậm công bố, chây ì, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin Ngoài doanh nghiệp vi phạm, xử phạt phải công bố rộng rãi thông tin đại chúng, có khắc phục hậu phải cam kết thời gian phải thực theo cam kết Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 4.2 KẾT LUẬN 4.2.1 Kết đạt Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết cho thấy mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết chưa đầy đủ Kết cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết ảnh hưởng yếu tố bên doanh nghiệp: khả sinh lời (ROA), tài sản cố định (tỷ trọng tài sản cố định 4.2.2 Hạn chế đề tài Nghiên cứu chưa có điều kiện xem xét ảnh hưởng đặc điểm quản trị doanh nghiệp Một hạn chế việc thu thập xử lý số liệu đề tài việc tính toán số liệu tài doanh nghiệp xây dựng hoàn toàn từ BCTC doanh nghiệp cách chủ quan Chỉ số công bố thông tin dừng lại nghiên cứu định lượng số lượng thông tin công bố, nghiên cứu nên đo lường phạm vi, chất lượng thông tin công bố, phương pháp định lượng kết hợp với định tính nghiên cứu Ngoài số lượng doanh nghiệp niêm yết gia tăng, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin nhóm ngành kinh doanh để phát yếu tố ảnh hưởng đặc thù Từ kết hạn chế nêu trên, luận văn sở để mở hướng nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn, toàn diện hơn, khắc phục hạn chế để hoàn thiện nghiên cứu đề tài tương lai Footer Page 26 of 126 ... nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết cho thấy mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết chưa đầy đủ Kết cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công. .. thuyết nghiên cứu a Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sở GDCK Hà Nội? b Giả thiết nghiên cứu H1: Các doanh nghiệp niêm yết. .. văn bố cục gồm 04 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận mức độ công bố thông tin nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Chương 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay