Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THP

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:14

Header Page of 126 ị ì_ẹ ĩ í ấ` `ẹ è ẹ ì ỉ í ` ề ề éỉòề ấ ề ễ ềỉ ềỉìVề í ậ í_í ị`ì èẹ_ề ẽậầ ỉẹ íỉ _é ĩ ề ấ`ẹ ấì í ì ề ĩ ầ ếỉ ì íỉậầVề èìề èỉéè íáôĐ6 ạ@á ổ ếá ẵ ?Đ ơ3á ể= - ổ ờũỡốũù èMể è è ễậ ề ấ ề èỉ í ế èỉậ è @ ề ú ề ợùớ Footer Page of 126 Header Page of 126 í,ạ ơđ4á ẵ á@ ơá@á ã ì ỉ í ` ề ề ềạ ãá ẳ àá ẵ ổ éũèếỉũ èẻ ề ẽậ í íỉì ề éá ắã ùổ èũ ỉô ỉ ô ỉ éá ắã ợổ èũ ỉ@ạ è ễ ã ễô ê = ẵ ắ ê ơđ ẵỉ ã ạáã èá ẵ - ẽô ơđ àãá ẳá ã ẵá ễô ê ơ ãá ẵ @ ề ê@ ạ@Đ ùờ ơá?ạ ùù ợùớ í- ơá ơ4 áã ô ô ê ã ổ ú èđôạ ơ> èá,ạ ơã ú ỉ ẵ ã ôụ ú èá êã èđ Footer Page of 126 ã ẵ ếãá ụ ã ẵ @ ề ã ẵ @ ề Header Page of 126 ù ể ùũ è3á ẵ ơáã ẵ ậ ơ@ã ẽôĐ ẵá @ ê ẵ ạáã6 ẵ ô = ẵ- >ô ã ê@ ẵ- áã ô ẳ áã ãũ è - ôĐ ẵá ạ@Đ ẵ@ạ àá ẵ ê ơđ3 ô ơđ ? ẳ ạã ã ôĐ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ơá ẵ ũ ẽôĐ ẵá @ ẵ. @ ẵ,ạ ẵ àá,ạ ẵ- ạ ẳ ơđạ ơá ẵ ẵ ẵ ẵá ạ@á ẵ,ạ ạá ơá,ạ ơãũ ề- ạã& ẵá&ạ , ẳ ẳ@ạ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẵ ẵ ơá ụ - ẵ- ơá = á- ẵ?ẵ ắ@ã ơ? - ê@ ?Đ ơ3áũ ềạ@ã đ ôĐ ẵá ẵ - ẳ ạã ã ôĐ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ơđạ áã ô ê ẵ àá?ẵ áôũ ỉã Đ ẵ- đ áã ô ơ@ã ã ôụ -?ẵáụ ạã? ơđ4á = êã ê ôĐ ẵá ê ã ã ẳôạ áạ á&ụ Đ ạã& ẵá ạ ã ô ạáã6 ẵ ô ê ôĐ ẵá ơá àá ũ èôĐ áã6 ô ẵ?ẵ ơ@ã ã ô ẵá ạáã6 ẵ ô ê # ơáôĐ ê@ ă>Đ ẳ ẵ?ẵ ơáô ơ? ẵáôạ ẵá ẵ?ẵ ắ@ã ơ? @ ẵá ẵ- áã ô ơ@ã ã ô êã ê ẵ?ẵ ẳ ẵ?ẵ ơáô ơ? ạã ã ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẳ ẵ ơá ũ ễ@ ạã? êã6 ạã ẳ Đ ẵáôĐ6 èã èỉéèụ ẵá&ạ ơ,ã ạã ã đ ẵ ơáã ơ@ã ã ô êã ê ẵ?ẵ ẳ ẵ?ẵ ơáô ơ? ôĐ - ắ@ã ơ? ẳ ôĐ ẵá ạũ ị , ơã ẵ ạ@Đ ẵ@ạ á?ơ ơđã ụ ẵ -ãá ạ@Đ ẵ@ạ ẵ- áô ẵ ô ơ4 áã ô ê ắ , ơã ẵ ê ẵá êã ẵ ẵũ èôĐ áã6 ẵá ẵ -ãá ẵáôĐ6 èã èỉéè ẵ- ơá ơã ẵ ẵ ơáô ơđ4á ẵ ơđ ẵ á? ôĐ ẵá @ ơđ ơđ ẵ đ áã ô ạã? êã6ũ íá3á ê4 ê Đ ơ,ã ẵá đ ã ẳôạ ẵ ơ@ã @Đ ẵ- ơá á' ê ã ẵ?ẵ ắ ẵ -ãá ẵáôĐ6 ơã ơá,ạụ -ãá êã6ũ èáã ạá ơ@ã ã ô @Đ ẵ ẵ- ơá ẳ'ạ ơ@ã ã ô ơá àá ẳ Đ ẵ?ẵ ẵáôĐ6 ẵ ẵ?ẵ ơđ ơá,ạũ ẩô á?ơ áô ẵ ô ơđ6 ơ,ã ẵá ơ@ãổ ềạáã6 ẵ ô ẵ?ẵ ắ@ã Footer Page of 126 Header Page of 126 ợ ơ? ôĐ ẵá ? ẳ ê@ êã ẵ ạã ẳ Đ àá ã ẵáôĐ6 ơã èỉéè ẵ 3ẵá ẵ ê ơ ẵá ạã? êã6 ê@ ẵ -ãáụ ơá ã - @ ạáã6 ẵ ô ơ ẵá ẵ,ạ ơ?ẵ ạã ẳ Đ ẵ ắ ơá>ũ ợũ ể ẵ ơã6ô ạáã6 ẵ ô ể ẵ 3ẵá ẵá3á ẵ ơ@ã @ổ ềạáã6 ẵ ô ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ôĐ ẵá ? ẳ ê@ êã ẵ ạã ẳ Đ àá ã ẵáôĐ6 ơã èỉéèũ ú ề àá?ã ã ẵ ắ á? ôĐ ẵá ú ẩ>Đ ẳ - ơáô ơ? ắ ôĐ ẵá ú ẳ - ẳ ôĐ ẵá ạũ ạũ ẳ ôĐ ắ@ã ơ?ũ ú ềá ẳ - ắ@ã ơ? èã ẵ ẵ- ơá - ẳ á? ôĐ ẵá ạũ ớũ ãơ ê@ êã ạáã6 ẵ ô ũ ãơ ạáã6 ẵ ô ễ# ơáôĐ ôĐ ẵá ê@ ẳ ôĐ ẵá ạũ ắũ éá êã ạáã6 ẵ ô èđạ àáô, àá ô ẵ ê ơáô ẵ ã ạáã6 ẵ ô ê@ ẳ ạụ ơ,ã ẵá ạã ã ạáã6 ẵ ô ẵ?ẵ ê -ôổ ễ# ơáôĐ ôĐ ẵá ạụ ẵ?ẵ ẳ ạũ ẩ>Đ ẳ ê@ ơá á- - ẳ ẵ ẵ?ẵ ơáô ơ? ã6 ô ôĐ ẵá ẵ ê ẵá êã ẵ ắ ã ẳ ẵ -ãá ạã ã ẵ ẵáôĐ6 ơã èỉéèũ ỡũ éá á? ạáã6 ẵ ô ũ éá á? ạáã6 ẵ ô # ơáôĐ ềạáã6 ẵ ô # ơáôĐ ôĐ ẵá ẳ ôĐ ẵá ạũ Footer Page of 126 ạụ ẵ?ẵ ơáô ơ? Header Page of 126 ỉ ơá á- - ẳ ẵ ôĐ ẵá ạũ ắũ éá á? ạáã6 ẵ ô ơá ẵ ạáã ẳ ạ á? ạáã6 ẵ ô # ơáôĐ ơ ê ã ạáã6 ẵ ô ơá ẵ ạáã ổ èáôĐ ẵ?ẵ ơáô ơ? ẳ ạũ ấã ẵ?ẵ ẵá ơđ4á ẵá ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẳ ẵ ơá ũ íá Đ ơá ạáã ê@ ô ơđ ẵ?ẵ ô ẵụ ?á ạã? ã ô ũ ởũ ị ẵ ẵ ơ@ã ềạ@ã ô ê@ ô ũ è@ ắ ã ẳôạ ẵ ô ê ẵ ẵáã ơá@á ẵá -ôổ íá ùổ è ô ẳ Đ ê@ ẵ àá ã ẵáôĐ6 èã èỉéè èđ4á ắ@Đ á? ẳ Đ ê@ ẵụ ẵ?ẵ àá?ã ã ẵ ắ ụ ẵ?ẵ ẵ ơá' ẵ ắ , ơã ẵũũũ èđ4á ắ@Đ ẵ?ẵ ẳ ôĐ ẵá ạũ íá ợổ ễ# ơáôĐ ôĐ ẵá ạổ ể - àãá ạáã àáã @ ôĐ ẵá ạũ ễ# ơáôĐ ê@ ắ@ã ê ẳ ạũ ẩ>Đ ẳ ôĐ ẵá ,ạ ắ ạ á? á> ơ3ẵá ẳ ã ô ẵô ãổ ếá?ã ã ê ẳ ã ô ẵô ãụ ẵ - ơ? ẵ ừể ơá ẵá êã ẵ ạá ắ@ã ơ? ẵ ê@ ă?ẵ ẵ ô ơđ&ẵ ã ôổ ẳ ô ụ ẳ áã áĐ áã ô ơã ũ íá ớổ _ ẳ ôĐ ẵá ạã ẳ Đ àá ã ẵáôĐ6 ơãũ èđạ ẵá @Đ ạã ã ơáã ô - ắ@ã ơ?ụ ơá ã ơá á-ụ á> ã ẳ ắ@ã ơ? ẳ ẵ?ẵ ơáô ơ? ơđ6 ôĐ ẵá ạũ ềạ@ã đ ơđạ ẵá @Đ ẵ ạã ã ơáã ô - ắ@ã ơ? ẳ ơá ẵ ơđạ ẵ?ẵ ơáã ẵ -ãá ạã ãụ Đãẵụ ẽô ẵ ạãũ Footer Page of 126 Header Page of 126 ỡ íỉ ề ù è ề ẽậòề ĩ ầ ấ` ỉ í ếỉ ì íỉậầVề èìề èỉéè ùũùũ éỉ ấ ề ề éỉ_é ĩ ầ ỉ í éỉ_è ỉì ề ấ` ì ì ẽậầ è ũ ùũùũùũ í - # ô ũ í - ơđã ẵ ắũ í - ơ> # ẵ ẵũ í - ạã? ẳ ẵ ẵ ùũùũợũ ềá àá?ã ã ẵ ắ ũấ ắũè4á áô ạ ã ê ẵũ ẵ ã ẵ ẳ Đ ẵ á?ơ áã ê@ ạã ã ôĐ ê ùũùũớũ èá ẵ áã ẳ Đ ẵ á?ơ áã ê@ ạã ã ôĐ ê ẽô? ơđ4á @Đ ẵ- ơá ẵáã ơá@á ẵ?ẵ ắ ẵ ẳ ã >Đụ ơđạ - ắ ẵ @ụ àá>ô @ ẳ ẵ ơđ @ ẵ ẵ- - ã # ẵ ơá Đ ẵ ẵá ơáằ ẳ+ã ơá Đ ơđ4á ắ@Đ @ ơô ơáô ẵ - ẵá ẵ ơá3ẵá ũ ị ẵ ùổ éá?ơ áã ẵ ơá> ê ú éá?ơ áã ê ơá Đ đũ í- ơá ã6 ũ ơ4á áô ạ ã ê ơá @ ẳ ạ ẵ?ẵá -ôĐ ạá ơ4 ơ.ãụ ẳ ú ã ã ơá3ẵá ê@ ẵá3á ă?ẵ á? ơ4á áô ứàáã ẵ ơáã ơữ &ạ ê ẵ đũ ú éá?ơ ắã ô ê ị ê@ ẵ ơã6ô ạã ã ôĐ ê ẵ ợổ è4 ạã ã á?ũ ú è4 ẵ?ẵá ạã ã ôĐ ê Footer Page of 126 ũ -ũ ?ũ áã ô Header Page of 126 ú ô àáã = ơ4 đ ạã ã á?ụ ẵ- ơá ơã ẵ ơ4 ơá6 ạã ã á? àá?ẵụ - -?á ẵá&ạ ê ã áô ơ4 đ ạã ã á? # ơũ ị ẵ ớổ èđ4á ắ@Đ ạã ã á?ũ ếáã = ạã ã ôĐ ẵê đụ ã ẵ ơđ4á ắ@Đ ã ơ@ ắ êã ẵ á?ơ ắã ô ê ẵá ã ạã ã á?ũ ề ô ê @ ắ@ã ẵá - ơá4 ẵ- ơá àá,ạ ẵ á?ơ ắã ô ã ê ũ èđạ àáã ơđ4á ắ@Đụ ẵ ơô> ơá ẵ?ẵ ẵáô ẵ đ ơđạ á@ ơđ ạáã đ+ ạã ơáã ơụ ô ã ê ã ắ@ã ơ? ẵá ãáụ á> ắã ẵ?ẵ ổ á> ơ3ẵáụ ẵ?ẵá ẳ ạụ ẵá ãáụ ắã ô ã ê ã ắ@ã ơ? ẳ á4áụ ạã ạ4 ê - ẵá ẵá ị ũũũ ẵ ỡổ ềạáã6 ẵ ô ->ô ạã ã á? ú è4 áã ô àá ạ ẳ ô ũ ú ăô ê ã ẵ- ã6 ô ă7ơ ô?ơ á?ụ ẵ ê ũũũ ê@ ạã ã ôĐ ô ẵ- ơá ũ ềá ê Đ ạã? êã6 ẵ- ơá - ẳ ạ ụ àá?ã á? á?ơ áã ê@ ạã ã ôĐ ê ê@ êã ẵ ẳ Đ ẵá ẵ -ãá á? ạã ã ắ@ã ơá ũ ã? êã6 ắ? -?ơ ê@ ắ ơ? - @ ? ẳ # ơáôĐ ắ ẵ ẵ á? ẳ Đ ẵ = 6ô ơđ6ũ í ơá ổ ơđ ẵ ắ@ã ơ? ê đ @ ã ô ẵ- ơá ẵáôĐ ã áĐ - ẳ # ơáôĐ ơá ạã ã áĐ àá,ạỏ >Đ ẵá3á @ ắ ẵ á?ơ áã ê@ ơá> ê ứắ ẵùữũ ếáã ă?ẵ ẵ ắ@ã ơ? ẵ- ơá ? ẳ # ơáôĐ ạã ã ơã ẵ ơ4 àã ơá ẵ @ ẵ- ã6 ô ơđạ # ơáôĐ ? ẳ ạã ã áĐ >Đ ẵá3á @ ã ơ4 ạã ã á? ứắ ẵ ợữũ èđ4á ắ@Đ ã ạã ã ứắ Footer Page of 126 ẵ ớữ ơá ơá - Header Page of 126 ềạáã6 ẵ ô ->ô ã ạã ãũ ẩ7ơ ăằ ã ô đ ắ@ã ơ? ẵ- ơá àá?ã ô?ơ á? ẵ àá,ạ ê@ ẵ- ơá ă7ơ ắ@ã ơ? ơ áĐ àá,ạũũũ ềá ê Đ ẵ- ơá ơá Đ á? ẳ Đ ẵ ẵá @ á' ũ ùũợũ èỉ í èẻ ề ĩ ầ ấ` ỉ í ếỉ ì íỉậầVề èìề èỉéè ùũợũùũ èá ẵ ơđ ùũợũợũ í?ẵ ẵ ơá' ô ơđ ẵ , èã ẵ ẳ Đ ơđạ àá ã ẵáôĐ6 ơã èỉéè ùũợũớũ éá á? ê@ ẵ?ẵá ơã á@á ạã ẳ Đ , èã ẵ àá ã ẵáôĐ6 èỉéè èã ẵ @ , ẵ ãụ àá,ạ ã ê ã ẵá&ạ @ ẵ. ã ê ã ẵ ơá ạã ãũ ếá,ạ ẵ- áã ô àãá ạáã ơđạ êã ẵ ẳ Đ , ẵ @Đ ã ấã ề ẵ ơđ6 ơá ạã ãũ éá á? ạã ẳ Đ # ơáôĐ éá á? ạã ẳ Đ ơáằ ẳôằ ùũớũ éỉ ề éỉ_é ì ì ị ề ẽậầ ỉẹ íỉ ùũớũùũ éá ề á? ẳ ơđ6 ạôĐ6 ã ô ẵ ịằểổ è ẵá ẵ á? @Đ ẳ ơđ6 ạôĐ6 ã ô ẵ ịằể á?ơ ắã ô -ôổ ề ô ẳ=Đ ẵ?ẵ ẵá @ ã ô ơá4 ã ẳ=Đ ẵ ẵ ẵ ã ô ềạ@ã đ àáã ơáã ẵ?ẵ ơáô ơ? ôĐ ẵá ơá ẳ'ạ ơáô éá> ê'ạ ă 3ũ ềạá @ ạã ã ôĐ ắ@ã ơ? ẵáã - ơá@á áã ô ắ@ã ơ? ẵ ẵ- ơá ạã ã ôĐ ẵ ũ èđạ á? ôĐ ẵá ạụ êã ẵ ơá áã ạôĐ6 @Đ ẵ Đ ẵ ẵ ũ ơáằ -ôổ Footer Page of 126 ạã ã ôĐ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ôĐ ẵá ẵ- ơá Header Page of 126 ộ ũ ễ ơá ẵổ ễ ơá ẵ ắã ô ẳã ô ôĐ ẵ ắ ẵ ă ê ã ẵ?ẵ ắ ẵ = ă ơđ ẵ -ũ ỉ ơá ẵ @Đ ơá @ ẵ?ẵ ắã ô ơá ẵ ôĐ ẳ - ẳ ơá Đ áã ơđ@ ắ ắũ è ẵá ẵ ĩ ã ô ẵá ơđ4áổ è ẵá ẵ ẳ ã ô ơ3á ơ? ẳ ơáằ ắ ẵũ ề6 ơ4 ẵ?ẵá àá ôĐũ èá,ạ ơá ạụ ơđạ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ơã ẵá&ạ áĐ ã ã ê@ã ũ ẵũ ễ@ ổ ễ@ ơáô ơ? ắ ẵ?ẵá ơáô ơá ẵ ôĐ ẵá ê@ ạã à3ẵá ơá ẵ ã ũ í?ẵ ơá ơ?ẵ ô?ơ ẵ ôĐ ẵá ùũ ẩ>Đ ẳ á@ ôĐ ẵá ạổ ợũ ễ ắ ô ã ạã? ơđ ẵ á@ ớũ è3á ẵ?ẵ ạã? ơđ ắ ô ẵ ắ ỡũ è3á ẵ?ẵ ạã? ơđ ẵ. ã ơáằ à3ẵá ơá àáã ẵ ạã? ơđ ã ô ẵ ơ4 ởũ ĩ'ạ ắ ô ẵ ẳ ẵ ắ ẵá ơđôĐ ăô ã ạã ã ã ôũ ùũớũợũ í?ẵ ẳ ơ? èđạ ẵ?ẵ ã ẳ ẵ?ẵ ắ@ã ơ?ụ ơ,ã ẵ?ẵ ắ ã ơáằ ạã ã ôĐ ơđ6ũ íá&ạ ẵ- ơá á> ã ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ôĐ ẵá ơáằ áã ô ẵ?ẵáụ ơ,ã ăã á> ã ơáằ ẵ?ẵá ô ứơ ẵ @ ẵá ẵ ẵá ơđ4áữ @ ẵ?ẵ ẵáã ô áĐ áã ô ẵáã ôũ ũ ĩ ùổ éá ẳ ắ@ã ơ? ơá - @ ã ẵ- ẵ,ạ ơá ẵ ơđôĐ ã -ôổ ạ ơđạ ã @Đ ạá ổ ẵá á@ - Đóứăữ ã6 ẵ ơđ6 ụắ ơđạ - ĩóƠăùụ ăợụũũũũũũũụăÊ ơáô ẵ ụắũ ểãĐóãƠứăùữụ ứăợữụũũũũũụứăữÊ ăã ơáô ẵ ồắ ểăĐóãƠứăùữụ ứăợữụũũũũũụứăữÊ ăã ơáô ẵ ồắ Ơểãẳãổóểã Ơểãẳả ã? èđ Footer Page of 126 ã ảã ảóũ ũ ãÊ ỉ ẵ @ổ Header Page 10 of 126 ố ểăẳãổóểăƠểăẳả ã? èđ íá&ạ ẵ- ơá ơá Đ đ+ đ@ạ ă7ơ -ô >Đổ ị@ã ơ? i ã ảã ảóũ ũ ãÊũ Ê ã ê ã ẵ?ẵ ắ@ã ơ? @ ẵá&ạ - ã ơã íá - ơã -ụ ê@ ơã ê ã ẵ?ẵ ạã? ùụ ợụũụ á=Đ êã ẵá ơđ4á ơ3á - ơã ẳ'ạ 3ơ ã - ơã -ũ è ẵá ẵ ẳ ã ôổ ĩ ã ô ê@ổ íá ắ ã ãằ ĩẹìèìềũìềé ổ ĩ.ạ ơá ẵá ợ - -ụ ĩ.ạ ơã ơáằ ẵá ẵ?ẵ - ạôĐ6 ùụợụũ ĩ ã ô đổ áã ơđạ ãằ ĩẹìèìềũẹậè ù - ẳôĐ @ - ơã 3ơ ẵ ãụ ô àá,ạ ã ẵ?ẵá ã ơá4 ạáã - ũ ấ3 ẳ ổ -óỗốồ óởồ ớụởụùụợụở i ị@ã ơ? ô ê7 íá ề ă á@ạ ô ê7ụ ?á - ù ơáằ ơá ơđạ á@ạũèá ã ạã ẵ ê ắ? ê7 ẵá ã ơá ã @ ãũ ể ã ã ẵ ô ù ê7 ẵ ôĐ ô ã ợ ê7ụêã ơá ù - ã ẵ- ơá ã ạĐ ơđ ẵ 4á ô ê7ũềạ ã ơá ì ô ê7 ẵá ã ơá ãừù ơá4 ơá ã ạã ô ê7 ẵá ợ ã ắãũ ầ6ô ẵ ôổè3á ơá ã ạã á ắ? ê7 ăạ ẵá ề è ẵá ẵ ẳ ã ôổ ĩ ã ô ê@ổ ẵ ãằ ểậòấũìềéồ ừĩ.ạ ơá ạáã - ềũ ừĩ.ạ ơá ợ ạáã ề - ạôĐ6 ẳ ùụợụụũ ừĩ.ạ ơá ạáã úù - ắùụắợụắúùũ Footer Page 10 of 126 ãũ Header Page 12 of 126 ù ẵá ẵ?ẵ ắ ẳ áã ô ẵá&ạ ă7ơ á@ òẻ ứỡợụ ợữ óỡ ê4 ẵẵ?ẵá ắã ô ẳã ổ ợửợợúợóỡợ áĐ ẵá&ạ ẵ- òẻ ứợợụ ùữ ó ỡ ê4ổ ị@ã ơ? ơđ ùùử ứùừùữ óợợũ đ ẵá ẵá&ạ @ á=Đ ơ4 òẻ ứụ ữụ ê ã ụ ắã ẵũ è ẵá ẵ ẳ ã ô ổ ĩ ã ôổ ấ@ ãằ ê ắ òâằđũ ì áã ô ắ - ụ ũ ể ã ẳ.ạ êã ắ - ũ ế ô ổ áã đ ãằ ê ắ òâằđũ ẹôơ áã ô ẳ.ạụ ã ẳ.ạ ê ã ẵ ã ẳ.ạ ẵ ãằ ãôơũ ấ3 ẳ ổ òéẹẫẻũ ìề òéẹẫẻũ ẹậè ỡợ ợ ợợ ù ỡ ỡ ẵũ ĩ ớổ ễ ô ẳ ĩ ã ô ê@ ẵ?ẵá ơã àã ắã ổ i ị@ã ơ? ãạ ã? ẵ ẵ,ạ ơã ơđ?ẵá áã ô ô ăã ẵá à3 ẵ ,ạ àã ơđ&ẵ - ơđ ơá@á á6 ẳôĐ ẳ ? ă>Đ ẳ ơđ - @ êã ẵ ẵ ẵ,ạ ơĐũ ,ạ àã ơđ&ẵ - ơđ ẵá à# ê@ ạã Đ á7 àáã ắ@ ơá à# ẵ ,ạ = à# ẳôĐ ê@ ạã Đ á7ũ ị@ ơá à3 @ êã ẵ ã ơá ể ẵ ơ@ á@ ẵ ?á - ù ểụ ơá ẵũ ể ã ẵ ơ@ á@ ẵ- ề á.ạ ẵ ?á - ù ềụ ơđ?ã -ạ ãũ èđạ ã á.ạ ẵá ẵ- ù á> êã6 @ êã ẵũ ã Đ á7 ẵ ắ@ ơá à3 à# ẳôĐ àáã ẵ- 3ơ á> êã6 ã ẵ ơ@ á@ = à3 ă?ẵ ũ ể á> êã6 ắ ẵ- ơá ẵá à3 ă?ẵ ê@ ạã Đ á7 àáã ẵ- 3ơ ơđạ ẵ?ẵ ã ô àã -ô ẵ ơá =ổ ú ềá> êã6 - @ êã ẵ Footer Page 12 of 126 ù Header Page 13 of 126 ùù ú ã Đ á7 = ẵ à3 ă?ẵ ắ ã á> êã6 @ êã ẵ á.ạ ã ứáã á.ạ ẵ ã @ ã àáã ẵá - á.ạ -ã àá?ẵ áô ê ữ ẵ à# ă?ẵ ắ ã á> êã6 @ êã ẵ ú ã Đ á7 ẵ'ạ - á.ạ ẳ ãũ á.ạ ể ã á> êã6 àáã = à3 ă?ẵ ô ã ẵ- ẵáã á3 áũ á=Đ ẵá đ ẵ?ẵá ăã ẵá à3 - ẵá ăã ẵ ẵá à3 ẵ ,ạ àã ơđ&ẵ - ơđ @ ẵáã á3 ắ đ @ 3ơ ơũ è ẵá ẵ ẳ ã ôổ ĩ ã ôổ ấ@ ãằ ãạũ ì -ôổ ú ĩ.ạ ô ơã6 ạáã ểụ ề ứù ọó ể ọóù ùọóềọóởữ ú ĩ.ạ ơá ã ơđạ - ể ẳ.ạ ạáã ề - ắã ô ẳã ẵáã á3 àáã ã à3 á.ạ -ũ ứíãảọóùỗữ ứè ẵáã á3 ẵ ơđ @ 3ơ ùỗữ ế ô ổ áã đ ãằổ ãạũ ẹôơ -ôổ ú ĩ.ạ ô ơã6 ạáã áã - ụ ế ơáằ ơá @ ẵáã á3 ẵ ơđ ê@ - á.ạ ẵ ã ô ú í?ẵ ẳ.ạ ơã ơáằ ẵá ạáã - ẵ ẵ?ẵ á.ạ ơáằ ơá ẵ ã ôụ ã ẵá - ạáã ơđ6 ẳ.ạũ ấ3 ẳ ổ ãạũ ì ãạũ ẹôơ ỡ ù ù ù ù ợ ợ ợ ù ù ù ù ù ốởớớợù Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 ùợ íỉ ề ợ ễC èỉậầ è ẽậầ ỉẹ íỉ ề ẽôĐ ẵá @ á? ô áã ô ạã ã ôĐ ắ@ã ơ? ã ôũ ềá ắ@ã ạã ã ắ ôĐ ẵá ô ẵá ô ơ ê ẵ ? - ơá ã ạãũ ềá á?ơ áã đ ê@ ẵ@ã ơ ắ@ã ôĐ ẵá @ đ àá- àá ũ èá ơá4 ẵá&ạ áĐ ơã ẵ ê ã ắ@ã ơ? ôĐ ẵá @ ẵ = ẵ- ạĐ ẳ áĐ á? ạã ãụ ê Đ @ ẵá ắ ã ôĐ ẵá àá,ạ ẳ ã -ũ íá&ạ ẵá ẵ- ơá ạã?ẵ ơ ẵ ạã ã ắ@ã ôĐ ẵá ẵá ẵá&ạ àá,ạ ơá ẵ ơ@ ắ ã á? ôĐ ẵá ạũ èđạ ẵá @Đ ẵ ê Đụ ẵ- - ẵ ẵá ẵá ắã ê@ á4á ẳôạ á ê áô á? ôĐ ẵá ê@ àãá ạáã àáã @ ắ@ã ơ? ôĐ ẵá @ ơ,ã đ&ơ đ ô ô? ơđ4á ẵ ê@ ạã ẳ Đũ ợũùũ ể è ếìềỉ ềỉì ể ếỉì ễ`ể ẽậầ ỉẹ íỉ ề ợũùũùũ ễ3 ơáôĐ ợũùũợ ị@ã ơ? ê ẳ ũ ị@ã è? ĩ=Đ í è í ẵ ã ắũ ị@ã ơ? ẵ?ã ơ&ã ợũợũ ẩ^ầ ĩ ề íLề èỉ í ẽậầ ỉẹòíỉ éỉ ề éỉ_é éỉ^ề èSíỉ ĩ ễì ậ íậ ì ợũợũùũ ếá?ã ã ê ẳ ã ô ẵô ã ợũợũợũ í - ơ? ẵổ ợũợũớũ éá á? ôĐ ổ ợũợũỡũ í,ạ ơá ẵ ơđôĐ ãổ í- áã ẳ ẵ,ạ ơá ẵ ơđôĐ ã ẵá&ạ - - ẳ ạổ Footer Page 14 of 126 ề ị ề Header Page 15 of 126 ùớ ùủ ể ẳ=Đ - á@ ơ@ ă?ẵ àáã ắã ạã? ơđ ô ơã6 ê@ ẵ,ạ ơá ẵ ă?ẵ - ơáằ - ã ơđ ẵ -ổ ƠÊ ă?ẵ ợụũũũụúàữũ ô ắã ùụ ợụũũũụà ê@ ẵ,ạ ơá ẵ ó ứúùụú ợủ ể ẳ=Đ - á@ ơ@ ă?ẵ àáã ắã ạã? ơđ ẵ,ạ ơá ẵ ă?ẵ - ơáằ ẵ?ẵ - ơđ ẵ -ổ ƠÊ ă?ẵ ô ơã6 ê@ ô ắã ù ê@ ẵ,ạ ơá ẵ ó ứúùụúợụũũũụùữũ ấã ẵ ơ3á ẵ?ẵ ạã? ơđ ắ ô ùụ ợụ ũũũụ ã @ ắ ẵ ẵ - ụ êã ẵ ơ4 ẵ,ạ ơá ẵ ẵá á7 ơ3á - ẵ ẳ=Đ ơáằ ẵ?ẵ - ơđ ẵ - ã @ ắ ẵ ôĐ ũ ợũợũởũ ị@ã ơ? ? ẳ ạổ ô >Đ ăã ẵ 6ô - ắ@ã ơ? ơá Đ ẵ ê ẳ áạ á& ẵ êã ẵ á> ơ3ẵá ê ẳ ã ô ẵô ãũ í?ẵ ắ@ã ơ? ẵ ẵá ô @ ơáã ơđạ ẵ?ẵ ơáã ẵ -ãá ạã ã àáô ê ẵụ ẽô ẵ ạã ê@ ơáã ẵ áã ô ẵ ơđ6 ơá ạã ãũ ũ ị@ã ơ? ùổ íá - ạôĐ6 ẳ ẵ- ợ ẵá - ù ã áôũ ũ è3á - ă>ô á> ẳ@ã àá,ạ ắũ ị@ã ơ? ợ ứể đ ạữổ è ơđ6ụ ă>Đ ẳ ẵ,ạ ơá ẵ ơ3á - ă>ô á> ẳ@ã àá,ạ ẵ- ẵá - ù ã áô ứàõóợữũ ợũớũ ể è ềỉ ỉ ề íỉẹ ấì í ềỉ ềỉ ò ị`ì èẹ_ề íẹề ấ` ẩ_í ềỉ í ậ èẻFí è ì ậ ợũớũùũ ĩ ơã ứá ô ữũ ũũ ạá ắ@ã ơ? ẵ ị@ã ơ? ẳ @Đ ê ã ô ê@ ứãôơữ ơá @ ẳ=Đ ơá@á ăùụ ăợụ ụ ăũ ếáã - êã ẵ á> ẵáã ắ@ã ơ? ơá@á ẵ?ẵ Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 ùỡ ắ@ã ơ? ẵ ẳ ơã @ổ ăùụ ăợụ ụ ăãụ ê ã ã ũ í?ẵ ắ@ã ơ? ẵ ẳ ô @ổ ăãụ ăợụ ụ ăụ ê ã ã ùũ ếáã á> ẵáã ắ@ã ơ? ắ ô ơá@á ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẵ ẳ ơã ơ ẵ- , á4á -ôổ ỉ4á ùổ ể, á4á ẳ ơã ũ ắũ ẩ?ẵ èđ ẵ ô ơđ&ẵ ẵ ã ô ùổ í ô ơđ&ẵ ẵ ã ô ẵ ã ắ@ã ơ? ẵ ơáô ẵ - ắ@ã ơ? ẵ ẵ ă?ẵ ứàá,ạ ẵ ã ơ4 àã ữũ í ô ơđ&ẵ ôĐ ẳ @Đ ẵ á>ụ ẵ á>ụ ị@ã ơ? ùổ íá ẳ=Đ - ạôĐ6 ẳ ùụ ợụ ũ ỉ=Đ ẵá - - ẵ ẳ=Đ àá,ạ ẵ ẵá - ã áôụ - ẵá ạã? ơđ ẵ?ẵ - ẵ ẵá @ ơũ ấ3 ẳ ổ ò ó ứờụ ùụ ùớụ ỗụ ốụ ùữụ ẵ- ơá ẵá ứờụ ùớụ ỗụ ùữ ẵ?ẵá ẵá @Đ ẵ- ạã? ơđ ợỗụ ẵ- ơá ẵá ứờụ ùụ ỗụ ốữ ẵ?ẵá ẵá @Đ ẵơ ạã? ơđ @ ớớ @ ẵ?ẵá ẵá ẵ- ạã? ơđ ơũ èđ ợổ í ô ơđ&ẵ ẵ ã ô ẵ ã ắ@ã ơ? ẵ ơáô ẵ - ắ@ã ơ? ẵ ẵ ẵá ẵ ă?ẵ ứẵ ã ơ4 àã ữũ í ô ơđ&ẵ ôĐ ẵ ắ@ã ơ? ơá ị@ã ơ? ợổ ĩ=Đ ẵ Footer Page 16 of 126 ẳ ơôĐ ơ3áũ ã ô ẳ@ã ơũ Header Page 17 of 126 ùở íá ẳ=Đ - ạôĐ6 òụ ùụ ợụ ụ ũ ể ẳ=Đ ẵ ẵ ẳ=Đ ò @ ẳ=Đ ơáô ẵ ắ ẵ?ẵá ẵá đ ò - ê@ ạã ạôĐ6 ơá ẵ ẵá&ạũ ỉ=Đ ơ4 ẳ=Đ ẵ ã ô ẵ ò ẵ- ẳ@ã ắ ô ùũ ẵ ấ3 ẳ ổ ê ã ò ó ứởụ ợụ ốụ ờụ ớụ ờụ ỗụ ộữ ơá4 ứợụ ớụ ờụ ỗữ @ ẳ=Đ ã ô ẳ@ã ẵ òũ ợũớũợũ ĩ áã áĐ áã ô ơã ứá ô ữũ ị@ã ơ? ẳ @Đ ê ã ô ê@ ứãôơữ ơá @ áã áĐ áã ô ẳ=Đ - ơá@á ẵ ã ẳ=Đ ẵ- ơá àá?ẵ áôũ è ă7ơ ợ ẳ=Đ -ô ẩ ó ăùụ ăợụ ụ ă ê@ ầ ó Đùụ Đợụ ụ Đ àáã - ã ắ@ã ơ? ẵ ẵ ẳ @Đ @ ợ ơã ẵ ẩ ê@ ầ ăùụ ăợụ ụ ăãụ ê ã ã ê@ Đùụ Đợụ ụ Đảụ ê ã ả ũ ếáã á> ẵáã ắ@ã ơ? ắ ơã ơ ẵ- , á4á -ôổ ô ơá@á ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẵ ợổ ể, á4á ắ@ã ơ? ẵ Footer Page 17 of 126 ẳ Header Page 18 of 126 ùờ í ô ơđ&ẵ ẵ ã ôổ ạ ê ã ô ạã ợ ơã ũ èá,ạ ơá @ - ắ@ã ơ? ẵ ă?ẵ áũ ũ ị@ã ơ? ớổ ĩ=Đ ẵ ẵáôạ ẳ@ã ứễíữũ íá ẩ ó ăùụ ăợụ ụ ă ê@ ầ ó Đùụ Đợụ ụ Đ ũ ỉ=Đ ơ4 ẳ=Đ ẵ ẵáôạ ặ ẵ ẩ ê@ ầũ ấ3 ẳ ổ Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 ùộ íỉ ề _é ĩ ề ẽậầ ỉẹ íỉ ề ì ề ĩ ầ ếỉ ì íỉậầVề èìề ớũùũ éỉ_è ịì ậ í_í ị`ì èẹ_ề ẽậầ ỉẹ íỉ ề ớũùũùũ ãắẵẵã ãắẵẵã ẵ ă?ẵ ắ ã ẵ,ạ ơá ẵổ ó ù óù ó úù úợ ê ã ỉ=Đ ă?ẵ úù ợ - ãắẵẵã ơá ũũ í?ẵá ùổ _ ẳ ê@ úợ èáô ơ? á? ẵáã ơđ ụ ơ3á ẳ ê@ ôĐổ ềạôĐ6 # ẵáôạổ ã à6 ẵ?ẵ ẵ ô á4á ó -ù-ợũũũũũ-à ơáô ơ? ạã - ẵ- ẵ ô á4á ẵ -ù-ợũũũũũ-ãúùũ ắ ẵ ơá ơ4 ạã? ơđ -ã ụ èđĐứãữụ ẵ ẵá -ã ê@ ơá ẵ áã ỡ ắ ẵ -ôổ ẳôĐ ô ã ạã? ơđ ả ẵ ôĐ ừị ẵ ùổ -ã ó ảồ ừị ẵ ợổ ọèáĐ ã ơđ ơá?ãõồ ị ẵ ớổ ề ô ẵ ô á4á ứãóàữ ơá4 đãơứ-ữ ơá ẵá -ãừùụ èđĐứãừùữồ ừị ẵ ỡổ ọèđ ã ơđ ơá?ã ẵ õồ íá ơđ4á êã ắ ôẵơã ứổ ạãơữổ ãơờỡồ ắằạã ã ọóù ơáằ ổó Footer Page 19 of 126 ôĐổ ẵ ãụ ã Header Page 20 of 126 ùố ằ-ằ ổó ứ ú ùữ ứúợữồ ằẳồ ịìề đằẳứữồ ẫđãơằứứữữồ ềĩũ ỉ@ ôĐ ứữ ơ3á - ãắẵẵã ơá ũ ấ3 ẳ óờụ ẵá ơđ4á ẵá3á ã ứờữụ - - ã ơã ứởữ ê@ ứỡữ ơ3á ũũũ ẽô? ơđ4á ơ3á ơ? ẵ- ơá ê ẵ>Đ ẳ ã >Đũ è ơá Đ ơ3á ứờữ - ã ơ3á ù ứởữụ áã ứỡữụ ắ ứớữụ ứợữụ ắ ứùữũ í?ẵá ợổ éá á? ôĐ ẵá ạũ è - ẳ ũũểăềụ ã ẵá ắ@ã ơ? ơ3á - ãắẵẵã ơá ãũ ẵ-ơ ểăềóởồ êđ ổđđĐũũểăề ãơờỡồ ụà ôẵơã ứổạãơữổãơờỡồ ắằạã ã óúù ơáằ Footer Page 20 of 126 ô ã ã ạã ã ổạãơồ Header Page 21 of 126 ùỗ ắằạã Ơắ@ã ơ? ẵá ẵ ạã ã ơá4 - ơã á@á ạã ãÊ ã ọóù ơáằ ổó ằ-ằ ổóứúùữ ứúợữồ ằẳồ Ơ ô ắ@ã ơ? = ô Ê ẵ ạã ã ơá4 àá,ạ ẵ ạã ã @ Đ ô, ổóồ ằẳồ ịìề đằẳứữồ đ àổó ểăề ẳ àổóùồ âđãơằứứữữồ ềĩũ è ơá Đụ ã ắ@ã ơ? ẵ ẵá ẵ ạã ã &ạ ũ ỉ=Đ ẵ@ã ẵ ợ ẵá ơá Đ ẵ - àá?ẵ ắã ơđ4á ơđ6 ê@ ơá ẵá Đ ê ã óỡ è ẵ ẵ- ơá ẵ@ã ơ? -ôổ í-ơ ấđ ăề á? ôĐ ẵá óởồ ổ đđĐũũăề ìơờỡồ ã ổ ạãơồ ịìề đằẳứữồ ổó ùồ ù ổó ùồ đ ã ổó ợ ẳ ã ổó ãúùừãúợồ ẫđãơằứữồ Footer Page 21 of 126 ẵá ắ@ã Header Page 22 of 126 ợ ềĩũ èđ ẵ - ơ3á - ê@ ùụ - ơ3á ơã ợụ ã ơ3á ơã ẵ ớụ ỡụũũụ ũ P ắ đ ã ạã? ơđ ãắẵẵã ẵá ã ơ3á ù ũ ớũùũợ ị@ã ơ? ê Đ ớũùũớ ị@ã ơ? í àã ớũợũ èỉậ è èẹ_ề í_í ị`ì èẹ_ề ì ì ẽậầ ỉẹ íỉ ớũợũùũ èáô ơ? ôĐ ẵá ề ơđ6 ẳ=Đ - ũ ị@ã ơ? ạã?ẵ íá ù ạã?ẵ ô ẵứá4á ãá ắ6 ẳ ãữụ ẩô á?ơ ẳ@ã ẵ @ ẵá ẵ?ẵ - ạôĐ6 ơđ6 ẵ'ạ ẵ ạã?ẵụ á=Đ ơ4 ã ?Đ ạã?ẵ - ẵá ẵ?ẵ - ơđ6 ã @ ơụ ô #ụ ã ẵ ã ẵá7 ăô á3 ơđ?ã ẵ ẵá7 ăô á3 ẳ ã ắ ẵ ã ẵá ãũ ấ3 ẳ ổ ềóở ộ Footer Page 22 of 126 ố ố ù ợ ộ ỡ ỡ ỡ ợ Header Page 23 of 126 ợù ểãá ắ ạã?ẵổ ộ ố ợ ế ô ổ@ ù ộ ỡ ã ố ỡ ợ ỡ ơđ6 á4á ê ổ ộừớừốừộừởóớũ ắũ ị@ã ơ? ơđ ẵá ã ắ ẵ - ãổ ẵũ ị@ã ơ? íáã ơá ạũ ẳũ ị@ã ơ? òèểũ ằũ ị@ã ơ? ơằũ ị@ã ơ? ơđ ẵá ã ểòẻìẹ ạũ ị@ã ơ? ơá ô ớũợũợũ èáô ơ? ôĐ ẵá ơđ6 ă>ô ị@ã ơ? éãẳđằổ ĩ=Đ à3 ăô,ã ẵ ạã ẵ ã @ ã ă ạứãẳđằữ ô àáã ẵ ẵũ ẵ ấ3 ẳ ổ-ẳạẳ-ũ íá ù ă>ô à3 ụ Đ6ô ẵ ô á=Đ ă?ẵ ơ4 ă ẳ@ã ẵ -ũ ẳ@ã ă>ô à3 ẵ ấ3 ẳ ổ ẵá ->ô óắẳằẳắẳắ ơá4 ẵ- ă>ô ẵ @ ắẳằẳắ ê ã ẳ@ã óộũ ớũợũớũ èáô ơ? ôĐ ẵá ị@ã ơ? - Footer Page 23 of 126 ạ ơđ6 ơá ã ã ă ẳ@ã Header Page 24 of 126 ớũợũ í`ì ợợ è íỉ ề èẻTềỉ íá ơđ4á ẵ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ôĐ ẵá ê@ ẵá Đ ơá ạáã ơ ẵá ẵ ô ã ôũ ớũợũùũ èáô ơ? ôĐ ẵá ũ ị@ã ơ? ạã?ẵ ắũ ị@ã ơ? ơđ ẵá ã ắ ẵ - ã ẵũ ị@ã ơ? íáã ơá ẳ ị@ã ơ? òèể ằ ị@ã ơ? ơằũ ị@ã ơ? ơđ ẵá ã ểòẻìẹ ớũợũợũ èáô ơ? ôĐ ẵá = ẵ ơđ4á ơđ6 ẳ=Đ - ơđ6 ă>ô i ị@ã ơ? éãẳđằ ĩ=Đ à3 ẵ ã @ ã ă ạứãẳđằữ ô àáã ẵ ẵũ ăô,ã ẵ ạã ấ3 ẳ ổ-ẳạẳ-ũ ẳ@ã ă>ô à3 ẵ íá ù ă>ô à3 ụ Đ6ô ẵ ô á=Đ ă?ẵ ơ4 ă ẳ@ã ẵ -ũ ấẳổ ẵá ->ô óắẳằẳắẳắ ơá4 ẵ- ă>ô ẵ @ ắẳằẳắ ê ã ẳ@ã óộũ ớũợũớũ èáô ơ? ôĐ ẵá ơđ6 ẵ ã ã ă ẳ@ã ơá i ị@ã ơ? - ị ô # ắ ô ơô - ơ ẵ ể ẵ ã ã ạã ề ã ụ ẵ?ẵ ã ẵ ?á - ù ềũ ẳ ã >Đ ẵá ê àá,ạ ê ể ẵ úể ã ề óốũ èá ã ạã - ẵ ã ã áã ã ô? ùũ ị ô # ơáô6 @ á> ẵ,ạ ơô - @Đ ê ã ôĐ áổ ã á> ẵ,ạ ơđạ @ ô ăô á?ơ ã ù ơô - - ẵ Footer Page 24 of 126 @ - đ ã ã ềũ Header Page 25 of 126 ợớ ú è ã ã ạã ụ @ á> ẵ,ạ ã á> ơá@á ẵ?ẵ á-ụ ã á- ã ơô - ơôĐ đ á?áũ ềạá @ ơ ẵ ẵ?ẵ ơôĐ ô ẵ ơô - ũ ứấ3 ẳ ổ è ã ã ùụ á- ẵ á> ơá@á ợ á- ẵụ á- ơô - ã ợ ê@ á- ơô - ã ớữũ ề ô á- ã @ - - ơá4 á- - ã ẵá ơ ẵ ẵ?ẵ á- àá?ẵ ,ạ đ ã ã á> ơá@á ẵ?ẵ á- ẵ ơã ẵ á@á ơđ4á @ êã ẵũ ứấ3 ẳ ổ í- á- ã ởụ ạã - ơá ã ã ắ ô @ êã ẵ @ ơá4 á- ô ơã6 ã ê@ ơá ã ã ỗụ á- @Đ ã ẵá áã á- ã ê@ ỡữũ íá ẵ- ẳôĐ ã ăô á?ơ @ ã ù ê@ ã ơá&ẵ @ ã ềũ è ã ăô á?ơ ô, ẵạ ã ắ à4 ã @ ơđạ ẵ?ẵ ã ẵ. ãụ ơá ã ã ắ à4 ô, ẵ ã ềũ ã ơáã @ àá,ạ ẵ- ẵáô ơđ4áụ ơá ã ã ắ ã ô @ êã ẵ @ ụ ơá ã ạã á> ẵáã á- @ àá,ạ ?ạ ũ ơô - á@ ơá@á ể ẵ ầ6ô ẵ ôổ è3á ơá ã ã - ạũ ế ô ổ í- áã ô ắ@ã ơ? ẳ ạụ ô ẵ , ơ ắ ôĐ ẵá ơá4 - ẳ ẳ@ạ ạã ã ôĐ ẵ ơđ6 ?Đ ơ3áũ ẳ ẵ?ẵ ơáô ơ? ắ ôĐ ẵá @ đ ơá ẵ ơã ê@ ô ơđ ạã& ẵá êã ẵ ẳ ê@ á ẵá - ắ@ã ơ? ẵơ3á ẵá ôĐ ẵá ơđạ ẵ?ẵ ơáã ẵá ẵ -ãá ạã ã áụ Đãẵụ ẽô ẵ ạãũ ấã ẵ ạáã6 ẵ ô ôĐ ẵá ê@ ẵ?ẵ ẳ ẵ - ạ- á?ơ ơđã ẵ?ẵ ơáô ơã ẵũ Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 ợỡ ế è ễậ ề ấ` ỉ ẽôĐ ẵá ề éỉ_è èẻì ề @ đ đ ạũ ề ô ã ơ ẵ ẵ?ẵ ê ẵ ôĐ ẵá @ àá ã àã ơá ẵ đ àá ụ ẵ?ẵ ê ẳ ẵ ôĐ ẵá ẵ đ áã ôụ đ áạ á& ê@ ẳ ạũèđạ ô ê = ạáã6 ẵ ô ê@ ơđ4á ắ@Đ àã ơá ẵ ẵ ắ ê # ơáôĐ ôĐ ẵá ê@ ơáô ơ? ẳ ôĐ ẵá ạũ ơá ã ô ê ẵ = ẳ ê@ á> ã - ẳ ắ@ã ơ? ẳ ơđạ ẵ?ẵ ơáã ẵ -ãá ạã ã áụ Đãẵụ ẽô ẵ ạã ẵ ắ , èã ẵũ ẽô - ô ê = - ô -ôổ ấ # ơáôĐ ơổ ễô ê = ã ->ô ạáã6 ẵ ô ẵ ẵ?ẵ àã ơá ẵ ẵáôạ ê ôĐ ẵá ê@ ẵ?ẵ ơáô ơ? ẵ ôĐ ẵá ạũ ễô ê ẵ = á> ơ3ẵá ê ẵ?ẵ ơô ơ? ẵ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẳ ê ôĐ ẵá ạũ ấ ẳ ạổ ễô ê = á> ơ3ẵá ê@ ẵ@ã ẵ?ẵ ơ? ẵ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẳ ơđạ ẵ?ẵ ơáã ẵ -ãá ạã ã áụ Đãẵụ ẽô ẵ ạã èã ẵũ éá êã ê@ àá ạ ẳ ạổ ễô ê @ ơ@ã ơá àá ơ ẵá ạã? êã6 ẳ Đ ắ , èã ẵ ơđ èỉéèụ èỉéè ẵáôĐ6ụ ẵ -ãá àá ã ẵáôĐ6 èãũ ếá ơã ẵ á?ơ ơđã ổ ỉ@ ơáã ê ơáô ơ? ê@ ẵ@ã ơáô ơ? ẵá ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẳ ạụ ơá ã ắ -ôạ - ắ@ã ơ? ã ơđạ ẵ?ẵ ơáã ẵá ẵ -ãá ạã ã áụ Đãẵụ ẽô ẵ ạãũ Footer Page 26 of 126
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THP, Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THP, Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay