Nghiên cứu biện pháp xử lý nâng cao chất lượng nguyên liệu tre

26 107 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THANH GIÀU NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU TRE Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60 44 27 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Tự Hải Phản biện 1: GS.TSKH Trần Văn Sung Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Xô Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 30 tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu - Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày tài nguyên gỗ dần cạn kiệt nguyên liệu tre ñược coi thay hữu hiệu cho số lĩnh vực làm vật liệu xây dựng, ñồ nội thất, công cụ lao ñộng, hàng thủ công mỹ nghệ… Để tạo sản phẩm bền ñẹp có giá trị cao ñòi hỏi nguồn nguyên liệu tre phải thật tốt Nhưng nhược ñiểm lớn tre dễ bị mối, mọt, nấm mốc phá hoại làm giảm chất lượng nguyên liệu Từ lâu ñời nhân dân ta ñã tích lũy ñược nhiều kinh nghiệm tìm biện pháp hạn chế công như: chặt tre, gỗ vào mùa ñông ñể giảm lượng dinh dưỡng cây, ngâm tre, gỗ ao hồ ñể phá hủy phần lượng dinh dưỡng ñó, ñể gác bếp, hun khói có nhiều hạn chế hiệu bảo quản ñiều kiện áp dụng Để khắc phục hạn chế phương pháp truyền thống ngâm tre ao bùn ñiều kiện áp dụng khó khăn, thời gian lâu Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu tre chống ñược mối, mọt, nấm mốc ñồng thời tăng ñộ bền, kéo dài tuổi thọ sản phẩm từ nguyên liệu tre phương pháp ngâm tre dung dịch hóa chất xử lý nhiệt cách nấu dầu (gọi tắt xử lý nhiệt dầu) giải pháp ñơn giản, hiệu dễ tiến hành Xuất phát từ nhận thức chọn ñề tài: “ Nghiên cứu biện pháp xử lý nâng cao chất lượng nguyên liệu tre” ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng: Cây tre Hòa Phong - Hòa Vang - Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 2.2 Phạm vi nghiên cứu: Phòng thí nghiệm MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu biện pháp xử lý tre phương pháp xử lý nhiệt dầu - Nghiên cứu biện pháp xử lý tre phương pháp hóa học 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác ñịnh quy trình lấy mẫu ñộ ẩm mẫu ban ñầu - Xác ñịnh cường ñộ chịu nén cường ñộ chịu uốn mẫu sau xử lý - Xác ñịnh ñộ hút nước, ñộ trương nở mẫu tối ưu sau xử lý - Xác ñịnh nhiệt ñộ thời gian tối ưu nấu mẫu xử lý nhiệt dầu - Xác ñịnh thời giam ngâm tối ưu phương pháp xử lý hóa chất NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.1 Chuẩn bị mẫu + Xử lí nguyên liệu tre sơ + Xử lý mẫu tre ñộ ẩm (w) 70% + Chuẩn bị mẫu dầu: dầu phộng, dầu Diesel (DO) + Pha chế dung dịch hóa chất ngâm với tỉ lệ, nồng ñộ thích hợp 4.2 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng ñến trình xử lý mẫu tre + Ảnh hưởng nhiệt ñộ, thời gian nấu xử lý nhiệt dầu + Ảnh hưởng thời gian ngâm phương pháp xử lý hóa chất 4.3 Nghiên cứu sản phẩm mẫu tre sau xử lý + Xác ñịnh cường ñộ chịu nén, cường ñộ chịu uốn mẫu + Xác ñịnh ñộ hút nước, ñộ trương nở mẫu tối ưu + Xác ñịnh ảnh hưởng yếu tố môi trường ñến mẫu + Chụp SEM Footer Page of 126 Header Page of 126 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu lý thuyết - Phân tích tổng hợp lý thuyết: nghiêm cứu sở khoa học ñề tài - Nghiên cứu tài liệu, trao ñổi với giáo viên hướng dẫn ñề tài 5.2 Nghiên cứu thực nghiệm + Phương pháp xác ñịnh ñộ ẩm mẫu ban ñầu + Phương pháp xác ñịnh cường ñộ chịu nén, chịu uốn mẫu + Phương pháp xác ñịnh ñộ hút nước, ñộ trương nở mẫu Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 6.1 Ý nghĩa khoa học + Nghiên cứu biến tính tre phương pháp nhiệt dầu + Nghiên cứu biến tính tre phương pháp hóa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu ñề tài góp phần bổ sung thêm số phương pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu tre áp dụng dễ dàng ñời sống CẤU TRÚC LUẬN VĂN Chương 1: Tổng quan lý thuyết Chương 2: Những nghiêm cứu thực nghiệm Chương 3: Kết thảo luận CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan tre 1.1.1 Cấu tạo tre 1.1.2 Đặc ñiểm sinh thái 1.1.3 Quá trình thu hoạch tre Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 Thành phần hóa học tre 1.2.1 Thành phần hóa học tre 1.2.2 Tính chất số thành phần hóa học tre 1.2.2.1 Cellulose (C6H10O5)n (n > 200000) 1.2.2.2 Lignin 1.3 Tính chất tre 1.3.1 Độ ẩm tre 1.3.2 Tính chất hút nước thấu nước tre 1.3.2.1 Tính chất hút nước tre 1.3.2.2 Tính thấu nước tre 1.3.3 Quá trình co rút dãn nở tre 1.4 Lý thuyết phương pháp bảo quản tre 1.4.1 Cơ sở lý luận 1.4.2 Quá trình xử lý hóa chất 1.4.2.1 Giới thiệu phương pháp hóa học bảo vệ nguyên liệu tre 1.4.2.2 Kỹ thuật xử lý bảo quản tre theo phương pháp thay nhựa 1.4.2.3 Động lực trình thấm thuốc bảo quản tre 1.4.2.4 Giới thiệu số loại hóa chất 1.4.3 Quá trình xử lý nhiệt dầu 1.4.3.1 Giới thiệu chung phương pháp 1.4.3.2 Giới thiệu số loại dầu CHƯƠNG 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Phương pháp xác ñịnh ñộ ẩm mẫu 2.1.1 Dụng cụ thiết bị 2.1.2 Chuẩn bị mẫu tre Footer Page of 126 Header Page of 126 2.1.3 Tiến hành thí nghiệm 2.1.4 Kết tính toán 2.2 Quy trình thực nghiệm 2.2.1 Quy trình nghiên cứu phương pháp xử lý nhiệt dầu Hình 2.1: Quy trình xử lý phương pháp nhiệt dầu 2.2.1.1 Chọn nguyên liệu, hóa chất 2.2.1.2 Gia công mẫu 2.2.1.3 Tiến hành xử lý mẫu 2.2.2 Quy trình nghiên cứu phương pháp xử lý hóa chất Footer Page of 126 Header Page of 126 Hình 2.3: Quy trình xử lý hóa chất 2.2.2.1 Pha chế dung dịch ngâm 2.2.2.2 Chọn nguyên liệu 2.2.2.3 Gia công mẫu 2.2.2.4 Tiến hành ngâm mẫu dung dịch xử lý 2.3 Thực nghiệm xác ñịnh cường ñộ chịu nén cường ñộ uốn mẫu trước sau xử lý 2.3.1 Thực nghiệm xác ñịnh cường ñộ chịu nén 2.3.1.1 Dụng cụ thiết bị Footer Page of 126 Header Page of 126 2.3.1.2 Trình tự thí nghiệm 2.3.2 Thực nghiệm xác ñịnh cường ñộ chịu uốn 2.3.2.1 Dụng cụ thiết bị 2.3.2.2 Trình tự thí nghiệm 2.4 Thực nghiệm xác ñịnh ñộ hút nước ñộ trương nở mẫu tối ưu ñã xử lý so với mẫu chưa xử lý 2.4.1 Phương pháp xác ñịnh ñộ hút nước mẫu 2.4.1.1 Dụng cụ thiết bị 2.4.1.2 Trình tự thí nghiệm 2.4.1.3 Tính toán kết 2.4.2 Phương pháp xác ñịnh ñộ trương nở vật liệu 2.4.2.1 Dụng cụ thiết bị 2.4.2.2 Trình tự thí nghiệm 2.4.2.3 Tính toán kết CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Khảo sát ñộ ẩm ban ñầu mẫu Trước tiến hành thực nghiệm xử lý mẫu tre phương pháp nhiệt xử lý phương pháp hóa học tiến hành xác ñịnh ñộ ẩm 13 mẫu tre ñã ñược gia công, kết ñược trình bày bảng 3.1 Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 Bảng 3.1: Độ ẩm mẫu tre ban ñầu STT m0 (g) m1 (g) m2 (g) Độ ẩm W (%) 53,315 73,316 65,071 70,13 53,214 73,216 64,978 70,02 53,112 73,111 64,873 70,05 53,056 73,054 64,812 70,11 53,306 73,302 65,072 69,95 53,278 73,278 65,037 70,08 53,299 73,302 65,066 69,99 53,198 73,198 64,954 70,12 53,099 73,100 64,862 70,03 10 53,234 73,233 65,041 69,92 11 53,456 73,456 65,214 70,09 12 53,011 73,008 64,777 69,95 13 53,167 73,170 64,931 70,03 T/bình 70,04% Đây ñộ ẩm thích hợp ñể tiến hành thực nghiệm phương pháp xử lý mẫu nhiệt dầu hay phương pháp xử lý hóa chất 3.2 Khảo sát ảnh hưởng yếu tố ñến trình xử lý tre phương pháp nhiệt dầu 3.2.1 Xác ñịnh cường ñộ nén, cường ñộ uốn mẫu tre xử lý dầu thực vật • Xác ñịnh cường ñộ nén mẫu Tiến hành ño cường ñộ chịu nén dọc thớ tre 13 mẫu bảng 3.3 Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 12 Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn ñộ nén mẫu theo ứng suất lớn • Xác ñịnh cường ñộ uốn mẫu Tiến hành ño cường ñộ uốn 13 mẫu tre ñiều kiện nhiệt ñộ thời gian khác tương tự ñộ nén bảng 3.3 Ta có kết ño ñộ uốn ñược trình bày bảng 3.6 Bảng 3.6: Kết ñộ uốn theo ứng suất mẫu Mẫu 10 11 12 13 Footer Page 12 of 126 Ứng suất lớn (N/mm2) 141.634 181.065 138.023 242.412 185.684 273.929 257.317 185.442 232.829 147.051 155.621 156.209 113.074 Header Page 13 of 126 13 Để so sánh kết mẫu xem hình 3.4 Hình 3.4: Đồ thị biểu diễn ñộ uốn mẫu theo ứng suất lớn Nhận xét: Qua ñồ thị biểu diễn cường ñộ chịu nén dọc thớ mẫu cường ñộ chịu uốn tĩnh mẫu theo ứng suất lớn phá hủy mẫu, ta thấy ñộ bền nén ñộ uốn mẫu sau xử lý ñã ñược cải thiện rõ rệt, tăng ñáng kể so với mẫu chưa xử lý Kết tối ưu thu ñược là: - Đối với kết chịu xác ñịnh cường ñộ chịu nén mẫu ñược tiến hành nấu 40 phút t0 = 1700C - Đối với kết xác ñịnh cường ñộ uốn mẫu ñược tiến hành nấu 40 phút t0 = 1500C 3.2.2 Xác ñịnh cường ñộ nén, uốn mẫu tre xử lý dầu DO • Xác ñịnh cường ñộ chịu nén dọc thớ mẫu Tiến hành thực nghiệm với 13 mẫu tre theo bảng 3.7 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 Bảng 3.7: Các mẫu tre ñược ño cường ñộ chịu nén ñiều kiện nhiệt ñộ thời gian khác phương pháp nhiệt dầu DO Mẫu Điều kiện khảo sát: nhiệt ñộ, thời gian Mẫu ban ñầu (chưa xử lý) 1300C, 20 phút 1300C, 40 phút 1300C, 60 phút 1500C, 20 phút 1500C, 40 phút 1500C, 60 phút 1700C, 20 phút 1700C, 40 phút 10 1700C, 60 phút 11 1900C, 20 phút 12 1900C, 40 phút 13 1900C, 60 phút Kết ñộ nén mẫu theo ứng suất ñược thể bảng 3.8 Bảng 3.8: Kết ñộ nén theo ứng suất lớn mẫu chưa xử lý mẫu ñã xử lý dầu DO Mẫu 10 11 12 13 Ứng suất lớn (N/mm2) 42.7601 50.2069 45.8555 48.9403 55.6589 53.4002 56.1834 54.4315 57.2082 56.5480 47.0763 49.6566 43.4859 Biểu diễn ñồ thị theo hình 3.6 Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 Hình 3.6: Đồ thị biểu diễn ñộ nén mẫu theo ứng suất lớn • Xác ñịnh cường ñộ chịu uốn tĩnh mẫu Tương tự ño cường ñộ chịu nén với 13 mẫu khác Kết cường ñộ chịu uốn mẫu ñược thể bảng 3.9 Bảng 3.9: Kết cường ñộ chịu uốn theo ứng suất mẫu chưa xử lý mẫu ñã xử lý dầu DO Mẫu 10 11 12 13 Footer Page 15 of 126 Ứng suất lớn (N/mm2) 175.197 174.235 207.373 219.421 158.954 203.531 251.331 193.272 258.983 177.710 199.456 172.429 167.998 Header Page 16 of 126 16 Biễu diễn ñồ thị hình 3.8 Hình 3.8: Đồ thị biễu diễn cường ñộ chịu uốn mẫu theo ứng suất Nhận xét: Qua ñồ thị biểu diễn cường ñộ chịu nén dọc thớ mẫu cường ñộ chịu uốn tĩnh mẫu theo ứng suất lớn phá hủy mẫu hình 3.7 hình 3.8, ta thấy ñộ bền nén ñộ uốn mẫu sau xử lý ñược tăng lên, biến ñổi tùy theo nhiệt ñộ thời gian xử lý nhiệt dầu khác Kết tối ưu thu ñược mẫu số ñược tiến hành xử lý thời gian 40 phút t0 = 1700C Giải thích kết thực nghiệm: - Nhờ thành phần dầu có nhiệt ñộ sôi cao nên dầu giúp cho trình trao ñổi nhiệt nhanh ñồng từ ñây trình co rút vật liệu tre trở nên ñồng ñều làm cho kết cấu tre bền chặt - Về mặt vật lý bó mạch cellulose tre ñược xếp trật tự chặt chẽ hơn, làm cho cấu trúc tre bền vững - Về mặt hóa học trình nấu dầu số thành phần hóa học tre ñã thay ñổi Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 (a) (b) Hình 3.9: Các mẫu tre trước (a) sau (b) xử lý nhiệt dầu 3.3 Khảo sát ảnh hưởng thời gian ngâm trình xử lý tre phương pháp hóa học 3.3.1 Xác ñịnh cường ñộ chịu nén tĩnh mẫu ban ñầu mẫu ñã xử lý phương pháp hóa học Để xác ñịnh ñược thời gian ngâm tối ưu trình xử lý tre hóa chất Chúng tiến hành ño cường ñộ chịu nén mẫu mẫu tre chưa xử lý mẫu tre ñã xử lý thời gian ngâm khác theo bảng 3.10 Bảng 3.10: Xác ñịnh cường ñộ nén mẫu ngâm thời gian khác Mẫu Điều kiện khảo sát: thời gian ngâm mẫu Mẫu chưa xử lý Ngâm 24h Ngâm 48h Ngâm 72h Ngâm 96h Ngâm 120h Kết cường ñộ nén theo ứng suất lớn thể bảng 3.11 Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 Bảng 3.11: Kết cường ñộ chịu nén tĩnh theo ứng suất mẫu ban ñầu mẫu ñã xử lý hóa chất Ứng suất lớn (N/mm2) Mẫu 46,1466 51,5131 50,8535 56,1132 54,6235 55,7883 Đồ thị biểu diễn cường ñộ chịu nén theo ứng suất lớn phá hủy mẫu hình 3.11 Hình 3.11: Đồ thị biểu diễn ñộ nén tĩnh mẫu tre chưa xử lý mẫu ñã xử lý hóa chất theo ứng suất 3.3.2 Xác ñịnh cường ñộ uốn tĩnh mẫu ban ñầu mẫu ñã xử lý phương pháp hóa học Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 Tiến hành ño cường ñộ chịu uốn mẫu tre thời gian ngâm khác tương tự bảng 3.10 Kết thể bảng 3.13 Bảng 3.13: Kết ñộ uốn tĩnh theo ứng suất mẫu ban ñầu mẫu ñã xử lý hóa chất Mẫu Ứng suất lớn (N/mm2) 153,414 158,140 161,482 177,858 179,284 179,706 Biểu diễn cường ñộ chịu nén mẫu hình 3.13 Hình 3.13: Đồ thị biểu diễn ñộ uốn tĩnh mẫu chưa xử lý mẫu ñã xử lý hóa chất theo ứng suất Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 20 Nhận xét kết thí nghiệm: Qua ñồ thị hình 3.12 hình 3.13 ta thấy mẫu tre sau xử lý cách ngâm mẫu dung dịch hóa chất ñộ bền nén ñộ bền uốn mẫu ñều tăng Theo kết ñồ thị ta nhận thấy kết thời gian tối ưu ngâm mẫu 72h 3.4 Kết thử số tính chất mẫu tre ñã xử lý ñiều kiện tối ưu 3.4.1 Độ hút nước • Đối với mẫu ñược tiến hành xử lý dầu thực vật Bảng 3.14: Kết ño ñộ hút nước mẫu tre chưa xử lý Khối lượng mẫu thử (g) Độ hút nước theo Số thứ tự Khối lượng Khối lượng mẫu thí khối lượng trước ngâm sau ngâm nghiệm mẫu HP (%) mk (g) mu (g) 2,71 4,12 52,03 2,59 4,08 57,53 3,15 4,68 48,57 Độ hút nước trung bình mẫu tre chưa xử lý 52,71% Bảng 3.15: Kết ño ñộ hút nước mẫu tre ñã xử lý Khối lượng mẫu thử (g) Số thứ tự Độ hút nước theo Khối lượng Khối lượng mẫu thí khối lượng trước ngâm sau ngâm nghiệm mẫu HP (%) mk (g) mu (g) 2,65 3,69 39,25 3,27 4,38 33,95 2,35 3,43 45,96 Độ hút nước trung bình mẫu tre ñã xử lý 39,72% Nhận xét: Qua bảng số liệu bảng 3.14 3.15, ta thấy ñộ hút nước mẫu sau xử lý giảm ñi cách ñáng kể (giảm 12,99%) Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 • 21 Đối với mẫu ñược tiến hành xử lý dầu DO Bảng 3.16: Kết ño ñộ hút nước mẫu tre chưa xử lý Khối lượng mẫu thử (g) Độ hút nước Số thứ tự theo khối lượng Khối lượng Khối lượng mẫu thí mẫu HP trước ngâm sau ngâm nghiệm (%) mk (g) mu (g) 3,37 5,31 57,57 2,93 4,85 65,53 3,15 4,97 57,78 Độ hút nước trung bình mẫu tre chưa xử lý 60,29% Bảng 3.17: Kết ño ñộ hút nước mẫu tre ñã xử lý Khối lượng mẫu thử (g) Số thứ tự Độ hút nước theo Khối lượng Khối lượng mẫu thí khối lượng trước ngâm sau ngâm nghiệm mẫu HP (%) mk (g) mu (g) 3.62 5,18 43,09 3,15 4,38 39,05 2,96 4,23 42,91 Độ hút nước trung bình mẫu tre ñã xử lý 41,68% Nhận xét: Qua bảng số liệu bảng 3.16 bảng 3.17, ta thấy ta thấy ñộ hút nước mẫu sau xử lý giảm ñi cách ñáng kể (18,61%) • Đối với mẫu ñược tiến hành xử lý ngâm hóa chất Bảng 3.18: Kết ño ñộ hút nước mẫu tre chưa xử lý Khối lượng mẫu thử (g) Số thứ tự Độ hút nước theo Khối lượng Khối lượng mẫu thí khối lượng trước ngâm sau ngâm nghiệm mẫu HP (%) mk (g) mu (g) 3,38 5,46 61,54 2,94 4,65 58,16 3,02 4,78 58,28 Độ hút nước trung bình mẫu tre chưa xử lý 59,33% Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 Bảng 3.19: Kết ño ñộ hút nước mẫu tre ñã xử lý tối ưu Độ hút nước Khối lượng mẫu thử (g) Số thứ tự Khối lượng trước theo khối lượng Khối lượng mẫu thí mẫu HP ngâm sau ngâm nghiệm (%) mk (g) mu (g) 3.46 5,03 45,38 3,25 4,75 46,15 3,14 4,48 42,68 Độ hút nước trung bình mẫu tre ñã xử lý tối ưu 44,74% Nhận xét: Qua bảng 3.18 bảng 3.19, ñộ hút nước mẫu ñã xử lý phương pháp hóa học giảm so với mẫu chưa xử lý ( giảm 14,59%) 3.4.2 Độ trương nở • Đối với mẫu ñược tiến hành xử lý dầu thực vật: Bảng 3.20: Kết ño ñộ trương nở mẫu tre chưa xử lý Kích thước mẫu thử (mm) Số thứ tự Kích thước trước Kích thước mẫu thí ngâm x1 (mm) sau ngâm nghiệm x2 (mm) 6,04 6,71 6,15 6,84 5,97 6,70 Độ trương nở trung bình 11,51% Độ trương nở mẫu theo kích thước N (%) 11,09 11,22 12,23 Bảng 3.21: Kết ño ñộ trương nở mẫu tre ñã xử lý Số thứ tự mẫu thí nghiệm Kích thước mẫu thử (mm) Kích thước trước Kích thước ngâm x1 (mm) sau ngâm x2 (mm) Footer Page 22 of 126 5,92 5,84 6,07 6,49 6,43 6,65 Độ trương nở mẫu theo kích thước N (%) 9,63 10,10 9,56 Header Page 23 of 126 23 Độ trương nở trung bình mẫu ñã xử lý 9,76% • Đối với mẫu ñược tiến hành xử lý dầu DO: Bảng 3.22: Kết ño ñộ trương nở mẫu tre chưa xử lý Kích thước mẫu thử (mm) Số thứ tự Độ trương nở Kích thước Kích thước mẫu thí mẫu theo kích trước ngâm sau ngâm nghiệm thước N (%) x2 (mm) x1 (mm) 6,11 6,87 12,44 6,06 6,79 12,05 6,23 6,93 11,24 Độ trương nở trung bình mẫu chưa xử lý 11,91% Bảng 3.23: Kết ño ñộ trương nở mẫu tre ñã xử lý Kích thước mẫu thử (mm) Số thứ tự Độ trương nở Kích thước Kích thước mẫu thí mẫu theo kích trước ngâm sau ngâm nghiệm thước N (%) x2 (mm) x1 (mm) 6,15 6,74 9,59 5,97 6,62 10,88 6,23 6,85 9,95 Độ trương nở trung bình mẫu ñã xử lý 10,14% Nhận xét: Độ trương nở mẫu sau ñã xử lý giảm so với mẫu chưa xử lý • Đối với mẫu tiến hành xử lý phương pháp hóa học Bảng 3.24: Kết ño ñộ trương nở mẫu tre chưa xử lý Kích thước mẫu thử (mm) Số thứ tự Độ trương nở Kích thước Kích thước mẫu thí mẫu theo kích trước ngâm sau ngâm nghiệm thước N (%) x1 (mm) x2 (mm) 6,24 6,90 10,58 6,05 6,77 11,90 5,94 6,62 11,45 Độ trương nở trung bình mẫu chưa xử lý 11,31% Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 Bảng 3.25: Kết ñộ trương nở mẫu tre ngâm 72h Kích thước mẫu thử (mm) Số thứ tự Độ trương nở Kích thước Kích thước mẫu thí mẫu theo kích trước ngâm sau ngâm nghiệm thước N (%) x1 (mm) x2 (mm) 5,96 6,59 10,57 6,14 6,76 10,09 6,02 6,64 10,30 Độ trương nở trung bình mẫu ñã xử lý 72h 10,32% Nhận xét: Qua bảng 3.24 bảng 3.25, ta thấy ñộ trương nở mẫu ñã xử lý hóa chất giảm ñi so với mẫu chưa xử lý (giảm 0,99%) 3.4.3 Thử ñộ mối mọt mẫu nấm mốc Khả chống mối mọt nấm mốc mẫu ñã xử lý tăng lên 3.4.4 Thử ñộ bền môi trường Độ bền môi trường mẫu ñã xử lý ñược tăng lên ñáng kể 3.5 Khảo sát cấu trúc mẫu trước sau xử lý • Mẫu chưa xử lý Hình 3.17: Hình ảnh SEM mẫu chưa xử lý • Mẫu ñã xử lý phương pháp nhiệt dầu Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 Hình 3.18: Hình ảnh SEM mẫu ñã xử lý nhiệt dầu DO • Mẫu xử lý phương pháp hóa học Hình 3.19: Hình ảnh SEM mẫu ñã xử lý hóa chất KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu ñề tài, cho phép ñưa ñược số kết luận sau ñây: Đối với xử lý tre bằng phương pháp nhiệt dầu Để kết sau xử lý mẫu tốt số tính chất lý, thực nghiệm phải ñảm bảo ñiều kiện sau - Độ ẩm ban ñầu mẫu tre ñể tiến hành xử lý nhiệt dầu khoảng 70% - Kích thước mẫu tre: Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 26 a=15mm, b=15mm, c=100mm - Thời gian xử lý: 40 phút - Nhiệt ñộ xử lý: 1700C - Hóa chất: Nhiệt xử lý dầu với hóa chất dầu diesel ñạt kết tốt Kết ñạt ñược sau xử lý: - Độ bền nén ñộ bền uốn mẫu ñã xử lý tăng lên ñáng kể so với mẫu chưa xử lý - Độ hút nước, ñộ trương nở mẫu ñã xử lý giảm so với mẫu chưa xử lý - Độ bền môi trường mẫu ñã xử lý tăng, khả chống mối mọt, nấm mốc tăng Đối với xử lý tre phương pháp pháp hóa học - Dung dịch ngâm: thành phần gồm 0,096g K2Cr2O7 hòa tan lít dung dịch n-butanol 99,5% - Mẫu tre trước xử lý: ñộ ẩm khoảng 70%, kích thước xử lý nhiệt - Thời gian ngâm mẫu tối ưu là: 72h Kết - Độ bền nén, ñộ bền uốn mẫu ñã xử lý tăng lên ñáng kể - Độ hút nước ñộ trương nở mẫu ñã xử lý giảm - Độ bền môi trường, khả chống mối mọt nấm mốc tăng Footer Page 26 of 126 ... tắt xử lý nhiệt dầu) giải pháp ñơn giản, hiệu dễ tiến hành Xuất phát từ nhận thức chọn ñề tài: “ Nghiên cứu biện pháp xử lý nâng cao chất lượng nguyên liệu tre ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU... Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu biện pháp xử lý tre phương pháp xử lý nhiệt dầu - Nghiên cứu biện pháp xử lý tre phương pháp hóa học 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác ñịnh quy trình lấy mẫu ñộ ẩm mẫu... Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu tre chống ñược mối, mọt, nấm mốc ñồng thời tăng ñộ bền, kéo dài tuổi thọ sản phẩm từ nguyên liệu tre phương pháp ngâm tre dung dịch hóa chất xử lý nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biện pháp xử lý nâng cao chất lượng nguyên liệu tre, Nghiên cứu biện pháp xử lý nâng cao chất lượng nguyên liệu tre, Nghiên cứu biện pháp xử lý nâng cao chất lượng nguyên liệu tre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay