Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn trên địa bàn thành phố Hội A

26 94 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LỆ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO LĨNH VỰC KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN Chuyên ngành: Công nghệ môi trƣờng Mã số: 60.85.06 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ THỊ NGA Phản biện 1: TS HUỲNH NGỌC THẠCH Phản biện 2: TS LÊ THỊ KIM OANH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội An thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam có nhiều khu phố cổ xây từ kỷ 16 tồn gần nguyên vẹn đến Trong tài liệu cổ phương Tây, Hội An gọi Faifo Phố cổ Hội An công nhận di sản giới UNESCO từ năm 1999 Hiện quyền sở tích cực khôi phục di tích, đồng thời phát triển thành thành phố du lịch Hội An đươc công nhận đô thị loại III công nhận thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam Song song với phát triển du lịch ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn phục vụ cho nhu cầu tham quan, nghỉ mát du khách tăng theo Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Quảng Nam: Hiện Hội An có tổng cộng khoảng 75 khách sạn có khách sạn đạt tiêu chuẩn (Khách sạn Palm Garden khách sạn Cát Vàng), 11 khách sạn sao, 13 khách sạn 15 khách sạn Hiện nay, Hội An ngày có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch sau 24 hình thành, nhiều kiện du lịch khác tổ chức tiếp tục thu hút thêm nhiều du khách đến với Hội An, mang thêm nhiều hội kinh doanh cho lĩnh vực khách sạn Kinh doanh khách sạn xem phần ngành công nghiệp du lịch, phải nhận thức chất thải nhiều có tác động nghiêm trọng cho toàn ngành công nghiệp địa điểm bị ô nhiễm không thu hút khách du lịch Trong nhiều khía cạnh ngành công nghiệp khách sạn tương tự ngành công nghiệp truyền thống tiêu thụ tài nguyên hệ chất thải; khác biệt không sản xuất sản phẩm vật chất, mà thay vào cung cấp dịch vụ cho khách hàng Các vấn đề đặt làm để hạn chế tối đa nguồn tài nguyên tiêu thụ, tiết kiệm Footer Page of 126 Header Page of 126 lượng, chất thải phát sinh tổng thể tác động đến môi trường trì cao chất lượng dịch vụ Bên cạnh phát triển kinh doanh dịch vụ vấn đề môi trường nảy sinh kèm theo vấn đề nước thải, chất thải rắn, khí thải [6] Trước đây, lối suy nghĩ việc giải ô nhiễm môi trường tập trung sử dụng phương pháp truyền thống xử lý chất thải mà không ý đến nguồn gốc phát sinh chúng Do vậy, chi phí quản lý chất thải ngày tăng ô nhiễm ngày nặng Các ngành công nghiệp, dịch vụ phải chịu hậu nặng nề mặt kinh tế uy tín thị trường Để thoát khỏi bế tắc này, cộng đồng công nghiệp ngày trở nên nghiêm túc việc xem xét cách tiếp cận sản xuất Sản xuất (SXSH) nhận thức cần thiết thời đại, ngược lại dây chuyền sản xuất, chủ động ngăn ngừa giảm thiểu chất thải nơi phát sinh, cách tiếp cận chủ động, toàn diện, công cụ hỗ trợ đắc lực cho phát triển bền vững SXSH không ngăn cản phát triển, yêu cầu phát triển phải bền vững mặt môi trường sinh thái Cũng không nên cho SXSH chiến lược môi trường liên quan đến lợi ích kinh tế qua việc nâng cao hiệu sử dụng nguyên liệu, lượng giảm chi phí bỏ để xử lý chất thải Xuất phát từ nhận thức trên, đề tài“Nghiên cứu áp dụng sản xuất cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn địa bàn thành phố Hội An” hình thành nhằm giúp cho doanh nghiệp đạt lợi ích kinh tế hướng tới phát triển bền vững Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá hoạt động dịch vụ vấn đề môi trường 02 khách sạn lựa chọn Footer Page of 126 Header Page of 126 - Xây dựng mức tiêu thụ riêng (nước, lượng, nhiên liệu, hoá chất…) - Đề xuất giải pháp SXSH cho 02 khách sạn lựa chọn - Đánh giá tiềm áp dụng SXSH dịch vụ khách sạn Hội An Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu hoạt động dịch vụ loại hình khách sạn, tìm hiểu nguyên nhân gây tổn thấy nguyên vật liệu để từ đề xuất giải pháp áp dụng SXSH cho loại hình kinh doanh dịch vụ khách sạn Lựa chọn 02 khách sạn điển hình thành phố Hội An: 02 khách sạn Thực sản xuất cho toàn hoạt động 02 khách sạn lựa chọn Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: phương pháp luận SXSH, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp so sánh, phương pháp quản lý xử lý số liệu, phương pháp đánh giá nhanh Ý nghĩa đề tài - Có ý nghĩa quan trọng giải pháp phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp hiệu - Sản xuất đưa yếu tố môi trường vào thiết kế phát triển dịch vụ kinh doanh khách sạn, điều đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp/công ty thực như: + Cải thiện hiệu kinh doanh thông qua việc sử dụng nguyên liệu, nước, lượng có hiệu tái sử dụng + Giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý thải bỏ chất thải rắn, nước thải, khí thải Footer Page of 126 Header Page of 126 + Tạo cho khách sạn hình ảnh tốt việc thực pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT), từ có hội tiếp cận nguồn tài xâm nhập thị trường dễ dàng + Hỗ trợ việc đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường quốc tế; tạo môi trường làm việc tốt hơn, cải thiện sức khoẻ cho người lao động Cấu trúc luận văn Mở đầu Chương Tổng quan Chương Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu Kết luận kiến nghị Danh mục tài liệu tham khảo, Quyết định giao đề tài, Phụ lục CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 1.1.1 Ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam a Sự phát triển du lịch, khách sạn Việt Nam b Dịch vụ khách sạn Hội An 1.1.2 Các hoạt động sử dụng tài nguyên ngành dịch vụ khách sạn a Các hoạt động kinh doanh khách sạn b Sử dụng tài nguyên lượng ngành dịch vụ khách sạn 1.1.3 Các vấn đề môi trƣờng khách sạn 1.2 GIỚI THIỆU SẢN XUẤT SẠCH HƠN Ở VIỆT NAM VÀ HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN 1.2.1 Khái niệm lợi ích Footer Page of 126 Header Page of 126 a Khái niệm Sản xuất b Lợi ích SXSH 1.2.2 Các kỹ thuật thực SXSH phƣơng pháp luận a Các kỹ thuật thực SXSH b Phương pháp luận SXSH 1.2.3 Hiện trạng SXSH giới Việt Nam a Hiện trạng SXSH giới b Hiện trạng SXSH Việt Nam CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu trình thực SXSH cho 02 khách sạn lựa chọn khách sạn Golf khách sạn Indochine thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Cả hai khách sạn xếp loại 03 vào hoạt động khoảng thời gian tương đối dài 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.2.1 Khảo sát sở lựa chọn khchs sạn thực SXSH - Tiến hành khảo sát toàn khách sạn địa bàn thành phố Hội An - Căn vào nhu cầu hội tiềm thực SXSH khách sạn để lựa chọn khách sạn tham gia - Đối với khách sạn sao, tiềm thực SXSH lớn lượng tiêu thụ lượng, tài nguyên, hóa chất nhiều; vấn đề môi trường chưa quan tâm mức định hướng phát triển khách sạn chưa theo hướng phát triển bền vững 2.2.2 Tìm hiểu quy trình hoạt động, đặc điểm loại hình trạng môi trƣờng khách sạn đƣợc lựa chọn - Tiến hành khảo sát, tìm hiểu hoạt động kinh doanh dịch vụ 02 khách sạn lựa chọn Golf Indochine Footer Page of 126 Header Page of 126 - Tiến hành khảo sát đo đạt trạng môi trường bao gồm: Không khí, nước thải từ trình hoạt động khách sạn; đánh giá trạng chất thải rắn, hóa chất thải bỏ 2.2.3 Nghiên cứu SXSH 02 khách sạn 2.2.4 Nghiên cứu tiềm áp dụng SXSH cho khách sạn địa bàn thành phố Hội An Trên sở thực SXSH 02 khách sạn lựa chọn, đề xuất giải pháp hội thực giải pháp nhằm nhân rộng mô hình đến tất các loại hình khách sạn tương tự 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình thực nghiên cứu, phương pháp sử dụng, bao gồm: phương pháp luận SXSH, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp so sánh, phương pháp quản lý xử lý số liệu, phương pháp đánh giá nhanh CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 KHẢO SÁT VÀ LỰA CHỌN KHÁCH SẠN THỰC HIỆN SXSH Trên địa bàn thành phố Hội An, có khoảng 75 khách sạn có khách sạn đạt tiêu chuẩn sao, 11 khách sạn sao, 13 khách sạn 15 khách sạn Qua khảo sát thực tế nhu cầu thực SXSH khách sạn cho thấy khách sạn có nhiều tiềm thực do: - Cam kết lãnh đạo khách sạn đồng ý thực - Dịch vụ khách sạn mức trung bình - Khách hàng chủ yếu du khách nội địa, nước với mức sống bình dân - Lượng khách lưu trú thường xuyên ổn định Đây sở để lựa chọn hai khách sạn 03 thực SXSH Footer Page of 126 Header Page of 126 3.2 TÌM HIỂU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN, QUY MÔ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI KHÁCH SẠN ĐƢỢC LỰA CHỌN 3.2.1 Giới thiệu chung khách sạn Khách sạn Golf Tên giao dịch: Khách sạn Golf Hội An Địa : 187 phố Lý Thường kiệt, thành phố Hội An Hình 3.1 Khách sạn Golf Khách sạn Golf Hội An khách sạn đạt chuẩn quốc tế sao, nằm vị trí thuận lợi cách trung tâm phố cổ Hội An 200m, với diện tích rộng rãi 5600m2 bao gồm sân vườn hồ bơi Khách sạn có tổng cộng 69 phòng trang bị đầy đủ tiêu chuẩn sao, gồm nhiều loại phòng khác với mức giá trung bình từ 55 USD đến 85USD tiện lợi cho lựa chọn khách hàng Khách sạn có nhà hàng khoảng 380 chỗ ngồi phục vụ cho cưới hỏi 200 chỗ ngồi phục vụ cho du khách có nhu cầu thưởng thức ẩm thực đây, phong phú ăn, phục vụ nhiều ăn đặc sản địa phương Âu-Á, chất lượng đề cao nhiều dịch vụ bổ sung khác đáp ứng nhu cầu du khách Thời gian hoạt động trung bình: 24 giờ/ngày; 350 ngày/năm Tổng số CBCNV: 58 người Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Khách sạn Indochine: Tên giao dịch : Khách sạn Indochine (hay gọi khách sạn Đông Dương) Địa chỉ: 87 Cửa Đại, thành phố Hội An Hình 3.2 Khách sạn Indochine Khách sạn Indochine có 62 phòng nghỉ trang bị tiện nghi đại Tất phòng hướng sông Khách sạn Indochine nằm vị trí để thấy cảnh đẹp sông Hội An vùng quê Cách trung tâm thành phố vài phút đường xe cách biển Cửa Đại 10 phút 3.2.2 Hoạt động kinh doanh 3.2.3 Hiện trạng môi trƣờng a Môi trường không khí Kết phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 02 khách sạn cho thấy: thông số SO2, NOx, CO (được tính trung bình giờ) khu vực Dự án có giá trị thấp giá trị cho phép QCVN 05:2009/BTNTM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh b Môi trường nước - Kết phân tích chất lượng môi trường nước thải khách sạn Golf Hội An cho thấy: Các thông số BOD5 coliformtại vượt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNTM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt Do tại, khách sạn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên thông số vượt quy chuẩn cho phép Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Các nguyên nhiên liệu sử dụng chính: TT Bảng 3.9 Tiêu thụ tài nguyên Khách Năm Quý Quý Đơn sạn 2010 1/2011 2/2011 vị Sản phẩm 299730 53040 82960 108296 Indochine 276300 85000 76000 47500 Golf Điện Quý 3/2011 kWh Nước Golf 29470 9150 9550 8130 Indochine 9870 2736 2516 2304 Golf 942 165 173 135 Indochine 310 - - 250 (năm 2011) Golf 326 77 50 60 Indochine - - - - 165 60 100 100 35 - - 250 (năm 2011) m Bột giặt Chất tẩy dùng cho giặt kg lít Nước Golf tẩy rửa xả vải lít Indochine (dùng cho giặt) - Định mức tiêu thụ riêng Bảng 3.10 Định mức tiêu thụ tính theo đơn vị sản phẩm (khách đêm) TT Sản phẩm Đơn vị Khách sạn Năm 2010 Quý 1/2011 Quý Quý 2/2011 3/2011 Điện kWh/ khách đêm Golf 16,777 5,704 9,413 26,959 Indochine 12,013 12,819 14,946 11,825 Nước m3/khách đêm Footer Page 12 of 126 Golf 1,650 0,984 1,084 2,024 Indochine 0,429 0,413 0,495 0,574 Header Page 13 of 126 Bột giặt kg/khách đêm 11 Golf 0,053 0,018 0,020 0,034 Indochine 0,013 - - 0,016 (năm 2011) Chất Golf 0,018 0,008 0,006 0,015 tẩy lít/khách dùng đêm Indochine cho giặt Nước Golf 0,009 0,006 0,011 0,025 tẩy rửa lít/khách xả vải đêm Indochine 0,002 0,016 (dùng cho giặt) Ghi chú: "-" Không cập nhật số liệu thời điểm thu thập Bảng 3.11 Định mức tiêu thụ điện cho khách sạn/nhà nghỉ vùng nhiệt đới Loại khách sạn Tốt Trung bình Cao Cao cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn trên địa bàn thành phố Hội A, Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn trên địa bàn thành phố Hội A, Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn trên địa bàn thành phố Hội A

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay