Nghiên cứu áp dụng hệ thống Hybrid sử dụng màng lọc MBR xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Nẵng

25 97 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN DUY NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG HYBRID SỬ DỤNG MÀNG LỌC MBR XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Công Nghệ Môi Trƣờng Mã số: 608506 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Quang Phản biện 1: PGS TS Trần Đức Hạ Phản biện 2: PGS TS Trần Cát Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật Trường họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 05 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề Xử lý nước thải vấn đề quan trọng công tác bảo vệ môi trường Xã hội ngày phát triển công nghệ xử lý nước thải có nhiều bước tiến Để đạt hiệu áp dụng tốt công nghệ xử lý cần phải có nghiên cứu thực tế cụ thể cho đối tượng phù hợp Đà Nẵng có bờ biển dài 90km với 30km có nhiều bãi biển đẹp Mỹ Khê, Sơn Trà, Bắc Mỹ An, Nam Ô, Xuân Thiều, tạo cho Đà Nẵng mạnh để phát triển du lịch biển Thành phố tập trung đầu tư lớn cho phát triển sở hạ tầng du lịch Đi kèm dịch vụ ăn uống nhà hàng ven biển ngày phát triển Rất nhiều khu resort khách sạn, nhà hàng ven biển đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cao cấp Các đối tượng nhà hàng, khách sạn resort, bệnh viện qui định phải có hệ thống xử lý nước thải hiệu xử lý chưa cao, hệ thống xử lý mang tính đối phó với quan chức Nước thải sông, biển gây mùi hôi, ảnh hưởng đến mỹ quan sức khỏe người dân, du khách đến tham quan tắm biển Với điều kiện tình hình phát triển du lịch dịch vụ Đà Nẵng tiềm ứng dụng xử lý nước thải hiệu cao nhằm bảo vệ môi trường lớn Một công nghệ tiên tiến công nghệ Hybrid (lai hợp) sử dụng màng lọc MBR (Membrane Bio-Reactor) Với công nghệ chất lượng nước sau xử lý sạch, tái sử dụng cho mục đích tưới cây, làm mát… Công nghệ áp dụng để xử lý nước thải sinh hoạt Footer Page of 126 2 Header Page of 126 người dân sống hải đảo, nơi mà nước khan nhằm tận dụng lại nguồn nước Hiện công nghệ MBR chưa áp dụng phổ biến Đà Nẵng, nhiên với hiệu mà công nghệ đem lại, cộng với chi phí đầu tư ngày giảm hứa hẹn áp dụng rộng rãi tương lại gần Mục tiêu nghiên cứu Xác định thành phần đối tượng nghiên cứu (các thành phần ô nhiễm: COD, BOD, SS, pH, Nitơ, Phốt pho, Coliform…) Xác định thông số chế độ vận hành, hoạt động tối ưu mô hình Xác định hiệu xử lý, khả áp dụng cho đối tượng nghiên cứu Đề xuất môđun công trình xử lý vừa nhỏ Công suất môđun dự kiến từ 5-15m³/ngđ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nước thải sinh hoạt dịch vụ Đà Nẵng: nước thải nhà hàng ven biển, resort khách sạn, bệnh viện nhỏ Màng lọc MBR nghiên cứu loại màng vi lọc MF (Microfiltation) có kích thước lỗ 0,01-0,2 μm Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu luận văn: Phương pháp mô hình, phương pháp phân tích, phương pháp xử lý số liệu, phương pháp so sánh đánh giá Cấu trúc luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 NƢỚC THẢI SINH HOẠT Nước thải sinh hoạt nước thải bỏ sau sử dụng cho mục đích sinh hoạt: tắm, giặt giũ, tẩy rửa, vệ sinh cá nhân… Một số Footer Page of 126 3 Header Page of 126 hoạt động dịch vụ, công cộng, trường học, nhà ăn tạo nên loại nước thải có thành phần tính chất tương tự nước thải sinh hoạt [3] 1.1.1 Sự hình thành Nguồn gốc hình thành NTSH -Nước thải phân Nước tiểu Nước tắm, giặt, rửa Nước thải nhà bếp Các loại NT khác Hình 1.1: Nguồn gốc hình thành nước thải sinh hoạt [3] 1.1.2 Thành phần tính chất nƣớc thải sinh hoạt 1.1.3 Tác nhân gây ô nhiễm Tác hại đến môi trường nước thải thành phần ô nhiễm tồn nước thải gây ra: COD, BOD, Hàm lượng chất rắn, Nitơ (N), Phốt (P) , Kali (K) chất khoáng khác,Vi sinh vật gây bệnh, Màu, Độ đục, Dầu mỡ, Mùi 1.2 CÔNG NGHỆ MBR (MEMBRANE-BIO-REACTOR) 1.2.1 Giới thiệu MBR hiểu bể thiết bị sinh học XLNT áp dụng kĩ thuật bùn hoạt tính phân tán có kết hợp với màng lọc tách vi sinh tạo thành trình xử lý lai hợp Ở công nghệ xử lý hiếu khí truyền thống nước ta, nước thải sau xử lý sơ (tách lắng cặn, tách rác ) đưa vào bể hiếu khí (aeroten) sau qua bể lắng Nước sau lắng, bùn vi Footer Page of 126 Header Page of 126 sinh hồi lưu lại bể hiếu khí Để đạt tiêu chuẩn cao nước sau lắng lọc cát khử trùng - Công nghệ XLNT truyền thống Hình 1.3: Công nghệ xử lý nước thải truyền thống - Công nghệ XLNT lai hợp sử dụng màng lọc MBR Hình 1.4: Công nghệ xử lý nước thải lai hợp MBR Với công nghệ lai hợp MBR hiếu khí không cần bể lắng, bể lọc cát khử trùng Cấu tạo hệ thống MBR bao gồm: bể phản ứng sinh học hiếu khí khối màng lọc Ở đề tài nghiên cứu bể phản ứng sinh học hiếu khí Hình 1.5: Sơ đồ nguyên lý bể MBR hiếu khí đặt ngập Footer Page of 126 5 Header Page of 126 Hình 1.6: Bể MBR màng đặt thành khối (minh họa) Các vật liệu sử dụng rộng rãi vật liệu cao phân tử như:Polyvinylidene difluoride (PVDF),Polyethhylsulphone (PES), Polyetylene (PE),Polypropylene (PP)[7] 1.2.2 Phân loại màng lọc a Theo kích thước lỗ lọc, màng lọc - Màng vi lọc (Micro Filtation -MF) - Màng siêu lọc (Ultra Filtration -UF) - Màng lọc nano (Nano Filtration- NF) - Thẩm thấu ngược (Reverse Osmosis- RO) b Phân loại theo vật liệu chế tạo Có hai loại vật liệu màng hợp chất hữu cao phân tử polyme vô - ceramic Hình 1.11: Phóng to bề mặt (a) màng polymer, (b) màng ceramic [7] c Phân loại dựa vào cách thức lọc Footer Page of 126 Header Page of 126 - Lọc vuông góc - Lọc xuôi dòng 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động màng lọc a Áp suất qua màng, thông lượng khả chịu tải b Lưu biến học đặc tính nhớt bùn c Hiện tượng nghẹt màng 1.2.4 Bể xử lý sinh học MBR a Quá trình sinh học hiếu khí b Ảnh hưởng yếu tố lên tốc độ oxy hóa sinh hóa - Ảnh hưởng khuấy trộn - Ảnh hưởng nhiệt độ - Ảnh hưởng kim loại nặng - Hấp thụ nhu cầu oxy - Các yếu tố dinh dưỡng vi lượng c Vận hành thiết kế bể MBR Trong trình vận hành bể MBR vận hành dòng chảy bên (đặt bên ngoài) nhúng chìm bể sinh học MBR vận hành thời gian lưu bùn SRT lâu (5-50 ngày) với MLSS cao tỷ số F/M thấp[13] MBR có khả nitrat hóa cao trình bùn hoạt tính thông thường, thời gian cho vi khuẩn nitrat hóa lâu (SRT dài, F/M thấp) kích thước bùn nhỏ Bông bùn nhỏ cho phép trình chuyển hóa chất dinh dưỡng oxy vào nhiều Footer Page of 126 Header Page of 126 Hình 1.16: MBR (a)MBR nhúng chìm; (b)MBR đặt d Điều kiện vận hành - Tải trọng hữu (OLR) thời gian lưu nước (HRT) - Thời gian lưu bùn (SRT) - Vận tốc dòng chảy xuôi dòng - Chế độ sục khí - Bảo trì màng 1.3 ƢU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG NGHỆ MBR VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THỐNG Công nghệ MBR so với công nghệ truyền thống có nhiều ưu điểm có mặt hạn chế Ƣu điểm: - Kích thước lỗ màng 0,1 – 10 µm, màng MBR tách chất rắn lơ lửng, hạt keo, vi khuẩn, số virus phân tử hữu kích thước lớn - Không cần phải xây thêm bể lắng bùn sinh học bể khử trùng phía sau, dẫn đến giảm chi phí xây dựng thiết bị, giảm chi phí vận hành giảm diện tích xây dựng - Độc lập yêu cầu thời gian lưu bùn lưu nước Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Thời gian lưu nước ngắn, nồng độ vi sinh cao so giảm diện tích bể đảm bảo hiệu xử lý - Rất hiệu khu vực khách sạn, cao ốc văn phòng công trình cải tạo nâng cấp diện tích đất dự trữ, hệ thống xử lý cần nâng cao công suất - Nồng độ vi sinh bể cao thời gian lưu bùn dài nên khối lượng bùn dư sinh ít, giảm chi phí xử lý, thải bỏ bùn Ngoài ra, nồng độ bùn bể cao làm giảm khả bùn, tăng hiệu bùn hoạt tính - Chất lượng nước sau xử lý ổn định, đảm bảo tốt - Nước sau xử lý màng MBR có lượng SS, BOD5 COD, coliform thấp, đó, nước thải sử dụng cho mục đích khác tưới cây, rửa đường nhiều ứng dụng khác - Quá trình vận hành tự động hóa so với trình thông thường MBR điều chỉnh hoàn toàn tự động trình vận hành, không cần phải đo số thể tích bùn SVI ngày (đây số quan trọng trình thông thường) Hạn chế: - Quá trình lọc màng đòi hỏi trình tiền xử lý (tách rác, chất cặn kích thước lớn ) phải thật triệt để nhằm bảo vệ tăng tuổi thọ màng - Màng chế tạo bền nhiên bị rách, đứt chất lượng nước đầu bị ảnh hưởng nhiều - Giá thành đầu tư ban đầu tương đối cao, đặc biệt giá màng lọc hệ thống chi phí trì cho màng vận hành tốt, làm bề mặt màng Footer Page 10 of 126 9 Header Page 11 of 126 - Việc rửa màng phải định kỳ có kế hoạch để không ảnh hưởng đến trình xử lý - Quá trình vận hành tự động hóa yêu cầu người vận hành phải có kiến thức 1.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MBR TRONG NƢỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 1.4.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng giới 1.4.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng nƣớc Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu nước thải sinh hoạt dịch vụ Đà Nẵng Nước thải nghiên cứu lấy từ địa điểm thành phố Đà Nẵng bao gồm: nhà hàng ven biển, resort khách sạn, bệnh viện thành phố Đà Nẵng Màng lọc MBR nghiên cứu loại màng vi lọc MF (Microfiltation) có kích thước lỗ 0,01-0,2 μm, loại màng phổ biến dùng cho xử lý nước thải sinh hoạt Đặc điểm đối tượng nghiên cứu nước thải sinh hoạt dịch vụ rộng nên đồ án nghiên cứu đối tượng điển hình, có tính chất thành phần tương tự đối tượng nghiên cứu 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.2.1 Khảo sát đối tƣợng điển hình Xác định thông số đối tượng điển hình nghiên cứu, đặc điểm lưu lượng, nguồn gốc, thành phần ô nhiễm (COD, BOD, SS, pH, Nitơ, Phốt pho, Coliform ) Đối tượng điển hình Đà Nẵng: Nhà hàng Ngọc Sương Đường Phạm Văn Đồng, Q Sơn Trà Bệnh Viện Mắt Đường Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu Khách sạn Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 10 Life resort Đường Trường Sa, Q Ngũ Hành Sơn Nước thải Trạm XLNT Phú Lộc Q Thanh Khê 2.2.2 Thiết lập mô hình mô trình hoạt động a Thiết lập mô hình Bể MBR kính kích thước (20cmx40cmx40cm) Hệ thống sục khí Bơm định lượng.Tử điều khiển tự động Bình chứa nước Đồng hồ đo áp suất âm Mô hình bể sinh thái nuôi cá cảnh Hình 2: Sơ đồ nguyên lý mô hình thực nghiệm Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật màng dùng thí nghiệm Thông số Chi tiết Cấu tạo Vật liệu chế tạo Đường kính bó mao dẫn Đường kính khe mao dẫn Độ dày mao dẫn Độ xốp Chịu lực kéo dãn Cường độ lọc thiết kế Sợi rỗng Polypropylene 450 µm 0,01 – 0,2 µm 0,2 µm 40 - 50% 120 MPa - L/m2/h Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Diện tích vùng lọc Áp lực vận hành Áp lực vận hành tối đa Công suất m2/tấm màng -10 đến -30 kPa - 800 kPa – 1,2 m3/ngày b Vận hành mô hình Bể MBR cấp khí liên tục nhằm trì lượng ôxy hòa tan 46mg/l Chu kỳ thời gian bơm hút nước ra: bơm phút, nghỉ phút Lưu lượng đầu vào đầu điều chỉnh bơm định lượng tùy theo chế độ người vận hành Màng lọc đặt ngập bể MBR Nước thải sau lọc bơm sang bể sinh cảnh nuôi cá chảy c Dụng cụ thí nghiệm d Bùn hoạt tính 2.2.3 Các thực nghiệm Xác định thông số ổn định cho công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt màng lọc MBR Các thông số HRT, tỷ lệ F/M nhằm trì lượng bùn khả xử lý bể, khả chịu sốc tải nguồn thải thay đổi nước bị nhiễm mặn (áp dụng cho xử lý nước hải đảo nhằm tái sử dụng nước) Do đề tài tiến hành thực thực nghiệm sau: a Thực nghiệm Thực nghiệm với nước thải nhà hàng tin, vận hành với nồng độ nước thải đầu vào trung bình CODCr ≈ 300mg/l Xác đinh HRT b Thực nghiệm Dựa hiệu suất xử lý với thời gian lưu hiệu thực nghiệm1.Vận hành với thời gian lưu Thq Tỷ lệ F/M tăng dần từ 0,1 0,5 g/g.ngđ cách trì MLSS = 2g/l tăng dần nồng độ nước thải đầu vào Xác định F/Mhq Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 c Thực nghiệm Dựa thực nghiệm 1,2 với thời gian lưu Thq F/Mhq Chạy mô hình với loại nước thải sinh hoạt nguồn khác (bệnh viện, nhà hàng, khách sạn resort, nước thải đô thị - đầu vào trạm xử lý Phú Lộc Đà Nẵng) Chạy mô hình loại nước thải ngày d Thực nghiệm Chạy mô hình với tải lượng nước thải thay đổi lớn ngày Điều chỉnh nồng độ đầu vào CODCr = 250-700 mg/lít Lượng bùn ban đầu MLSS = 3g/l Tổng thời gian thực liên tục ngày Kiểm tra thông số chất lượng đầu Chạy mô hình với chất lượng nước bị nhiễm mặn Đo nồng độ muối nước biển Thêm nước biển nước thải đầu vào Đo độ mặn bể MBR, không cho nước thải vào bể MBR đo độ mặn nước đầu sau 10 phút Xác định hiệu khử mặn qua bể 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Mô hình 2.3.2 Phân tích 2.3.3 Xử lý số liệu 2.3.4 So sánh đánh giá Chƣơng KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.1 Kết hảo sát chất ƣợng đối tƣợng nghiên cứu điển hình Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 Bảng 3.1: Đối tượng nghi n c u điển hình Thông số Đơn vị NT nhà hàng NT bệnh viện NT khách sạn NT đô thị CODCr BOD5 SS N tổng P tổng pH (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 450 290 250 15,8 9,6 7,1-7,6 465 305 180 51,7 8,6 7,0-7,4 496 320 200 25 10 7,2-7,8 130 44 106 65 7,1-7,5 (NMP/ 100ml) 105 106 105 104 Coliform 3.1.2 Kết xác định thời gian nƣớc ƣu mô hình Hình 3.2: Sự tăng trưởng MLSS tỷ số F/M giảm HRT Hình 3.3: Hiệu xử lý CODCr HRT giảm Chọn thời gian nước lưu hiệu cho bể MBR Thq=6-8h 3.1.3 Kết xác định F/M trƣờng hợp chạy mô hình với Thq Chạy mô hình với Thq=6-8h, tăng dần F/M = 0,1-0,5 g/g.ngđ Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Hình 3.5: MLSS dư tăng F/M =0,1-0,5(g/g.ngđ) với HRT = 6-8h Nhận xét hình 3.5: - Khi tăng tỉ số F/M lượng MLSS dư lấy tăng mạnh khoản F/M=0,2g/g.ngđ chứng tỏ vi sinh phát triển tốt giai đoạn - MLSS tăng trưởng với F/M=0,3-0,4 g/g.ngđ, nguyên nhân MLSS phát triển ổn định cân MLSS tăng F/M=0,5 g/g.ngđ Nguyên nhân chất thải bắt đầu tồn lưu chưa xử lý kịp, lượng bùn lấy nhiều tăng trưởng nhiều, nước có màu vàng Hình 3.6, 3.7: Xử lý COD, BOD5 tăng F/M=0,1-0,5(g/g.ngđ) Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Nhận xét hình 3.6 3.7: - Hiệu xử lý ổn định CODCr, BOD5 đầu thấp nhiều so với CODCr, BOD5 bể MBR sau lắng 30phút - Nước sau xử lý BOD5 đạt loại A (QCVN 14:2008/BTNMT) - BOD5 bể MBR chạy với trường hợp F/M=0,3-0,5 g/g.ngđ vượt tiêu chuẩn tăng dần Nguyên nhân lượng bùn ít, chất bẩn tồn lưu ngày nhiều Hình 3.8: SS MBR F/M =0,10,5(g/g.ngđ) với HRT = 6-8h Một số kết khác: - SS sau lọc thấp 3mg/l Trong qui định loại A QCVN 14:2008/BTNMT 50mg/l - Nước trong, độ đục đầu mẫu thấp ≤ 0,5 (NTU), giới hạn tối đa cho nước cấp 2,0 NTU - Cá sinh trưởng phát triển bể sinh cảnh - Màng lọc hoạt động bình thường không bị tắt trình thực nghiệm Do chọn F/M hq = 0,2 - 0,3 (g/g.ngđ) 3.1.4 Kết xác định hiệu xử ý nƣớc thải bệnh viện, khách sạn resort, nƣớc thải đô thị Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Nhận xét: - Nước thải sau xử lý sạch, CODCr ≤ 20mg/l SS ≤3mg/l - Bốn loại nước thải cho thấy thông số nước sau xử lý giống - Hiệu xử lý Nitơ đạt 48-66 % Hiệu xử lý Phốt đạt 57-75% - Hiệu xử lý Coliform tốt, Coliform sau lọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng hệ thống Hybrid sử dụng màng lọc MBR xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Nẵng, Nghiên cứu áp dụng hệ thống Hybrid sử dụng màng lọc MBR xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Nẵng, Nghiên cứu áp dụng hệ thống Hybrid sử dụng màng lọc MBR xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay