Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵn

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ BÍCH VÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng tháng 01 Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 1: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: TS Phan Thị Minh Lý Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 07 tháng 01 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết ñề tài Ngày 15/02/2005 Bộ Tài có ñịnh số 12/2005/QĐ-BTC ban hành công bố 06 chuẩn mực kế toán, ñó có chuẩn mực kế toán số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp" Kể từ xuất Chuẩn mực kế toán này, nguyên tắc ño lường lợi nhuận kế toán khác biệt ñáng kể so với thu nhập chịu thuế Tuy nhiên, nhận thức ñầy ñủ ñể vận dụng Chuẩn mực công việc không dễ dàng Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ñến lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp vấn ñề cấp thiết, có tính ứng dụng vào thực tiễn cao nhằm giúp cho nhà hoạch ñịnh sách rà soát, ñánh giá ñúng chuẩn mực ban hành Chính thế, chọn chủ ñề : "Nghiên cứu ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ñến lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng" làm ñề tài tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng thuế ñến lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp góc ñộ lý thuyết thực tiễn Nghiên cứu lý thuyết nhằm làm rõ gắn kết thuế với kế toán, qua ñó làm ñể giải thích ảnh hưởng thuế ñối với lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu số vấn ñề sở lý luận mối liên hệ kế toán - thuế nói chung Cụ thể luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ñến lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Về phạm vi nghiên cứu, ñề tài khảo sát thông qua báo cáo tài doanh nghiệp ñịa bàn Đà Nẵng kết hợp với ñiều tra thực tế công tác kế toán doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp ñiều tra chọn mẫu, phân tích kết hợp Từ ñó, ñưa kết luận, ñánh giá, nhận ñịnh ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ñến lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp Luận văn sử dụng liệu thứ cấp sơ cấp Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Kết nghiên cứu luận văn giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ ràng tính ñộc lập phụ thuộc kế toán thuế, qua ñó thay ñổi cách nhìn ảnh hưởng thuế ñối với công tác kế toán nói chung lựa chọn sách kế toán nói riêng Kết nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho nhà hoạch ñịnh sách, nhà thực thi sách (thuế, kiểm toán) ñể ñiều chỉnh, vận dụng kế tóan thuế ñiều hành tác nghiệp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết lụân, luận văn gồm có ba chương Chương ñề cập ñến sở lý thuyết ảnh hưởng thuế ñến lựa chọn sách kế toán Đánh giá ảnh hưởng thuế ñến lựa chọn sách kế tóan doanh nghiệp thực tế ñược trình bày chương Chương trình bày kết nghiên cứu số ñề xuất liên quan ñến sách kế toán, thuế doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Mục tiêu, nguyên tắc yêu cầu kế toán 1.1.1 Định nghĩa sách kế toán Chính sách kế toán doanh nghiệp nguyên tắc, sở phương pháp kế toán cụ thể ñược doanh nghiệp áp dụng trình lập trình bày báo cáo tài [6] Lựa chọn sách kế toán việc lựa chọn có cân nhắc nằm khuôn khổ chuẩn mực kế toán nguyên tắc, sở phương pháp kế toán mà doanh nghiệp áp dụng trường hợp khác nhằm phục vụ cho mục ñích chủ quan nhà quản trị 1.1.2 Mục tiêu kế toán Kế toán với chất hệ thống cung cấp thông tin, kiểm tra tình hình biến ñộng tài sản doanh nghiệp, kế toán trở thành công cụ quản lý quan trọng 1.1.3 Nguyên tắc kế toán Cơ sở dồn tích; Nguyên tắc phù hợp;Nguyên tắc ghi nhận doanh thu; Nguyên tắc thận trọng 1.1.4 Yêu cầu thông tin kế toán Chính xác, trung thực, khách quan; So sánh ñược; Kịp thời; Dễ hiểu 1.2 Mục tiêu, nguyên tắc yêu cầu thuế 1.2.1 Định nghĩa thuế Có nhiều ñịnh nghĩa thuế, theo giáo trình "Lý thuyết thuế" (Học viện Tài chính, năm 2008) : "Thuế khoản ñóng góp bắt buộc từ thể nhân pháp nhân cho Nhà nước theo mức ñộ thời hạn ñược pháp luật qui ñịnh, nhằm sử dụng cho mục ñích công cộng " Footer Page of 126 Header Page of 126 Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu ñánh vào phần thu nhập doanh nghiệp sau trừ ñi chi phí liên quan ñến thu nhập sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ 1.2.2 Mục tiêu thuế Thuế công cụ quan trọng nhà nước việc tạo nguồn thu cho ngân sách việc thực ñiều tiết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh theo ñịnh hướng phát triển Nhà nước 1.2.3 Nguyên tắc thuế Nguyên tắc luật ñịnh; Nguyên tắc bình ñẳng không phân biệt; Nguyên tắc ñánh thuế theo khả tài ñối tượng nộp thuế 1.2.4 Yêu cầu thuế Công bằng; Hiệu quả; Trung lập; Ổn ñịnh; Tiện lợi 1.3 Phân tích tương ñồng khác biệt mục tiêu kế toán mục tiêu thuế Mục tiêu kế toán cung cấp thông tin tình hình tài doanh nghiệp cách trung thực, hợp lý (true and fair) cho ñối tượng có quan tâm ñến tình hình tài doanh nghiệp sở ñể họ ñịnh kinh tế có liên quan ñến doanh nghiệp Mục tiêu thuế tạo nguồn thu cho quốc gia ñiều tiết hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh theo ñịnh hướng nhà nước Nên việc tính toán tiêu doanh thu,chi phí lợi nhuận doanh nghiệp cho ñảm bảo nhà nước thu ñúng, thu ñủ số thuế ñể nhà nước có ñủ nguồn thu trang trải cho hoạt ñộng thường xuyên nhà nước Sự khác lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế chúng ñược xác ñịnh dựa quy ñịnh khác Lợi nhuận kế toán ñược xác ñịnh theo quy ñịnh chuẩn mực kế toán chế ñộ kế toán; ñó thu nhập chịu thuế ñược xác ñịnh theo quy ñịnh Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hành Footer Page of 126 Header Page of 126 Để ñánh giá mối liên hệ việc lập báo cáo thuế báo cáo tài chính, theo Lamb cộng (1998) liên kết thuế kế toán xảy theo hướng ñược tóm lược TS Nguyễn Công Phương (2010) * Trường hợp 1: Độc lập kế toán thuế Trường hợp tồn nguyên tắc kế toán khác với nguyên tắc thuế Dạng cho thấy thuế ảnh hưởng ñến ñịnh vận dụng sách kế toán ñể lập trình bày báo cáo tài Ví dụ: Nộp khoản tiền phạt (vi phạm hành chính, vi phạm giao thông, vi phạm chế ñộ ñăng ký kinh doanh, vi phạm lĩnh vực chứng khoán…) hạch toán vào chi phí, thuế không tính vào chi phí * Trường hợp 2: Tương ñồng kế toán thuế Theo dạng nguyên tắc thuế nguyên tắc kế toán giống Điều có nghĩa thuế có ảnh hưởng ñáng kể ñối với ñịnh vận dụng sách kế toán ñể lập trình bày báo cáo tài Ví dụ: Đánh giá hàng tồn kho, ñối với hàng nhập kho thuế kế toán ñều sử dụng nguyên tắc giá thực tế Đối với hàng xuất kho ( FIFO, LIFO, thực tế ñích danh, bình quân gia quyền) * Trường hợp 3: Thuế dựa vào kế toán Một nguyên tắc kế toán ñược sử dụng ñể lập báo cáo tài ñược sử dụng cho mục tiêu thuế không tồn nguyên tắc thuế tồn chi tiết Nguyên tắc kế toán chi tiết hoá nguyên tắc thuế có nghĩa kế toán sử dụng nguyên tắc thuế sử dụng theo nguyên tắc ñó Dạng thể ảnh hưởng kế toán ñối với thuế Ví dụ: Khi tính giá thành sản phẩm cần phải có chi phí liên quan ñến trình tạo sản phẩm thường vận dụng nguyên tắc giá phí nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng, cần tính toán xác hợp lý Cho nên báo cáo thuế sử dụng nguyên tắc Footer Page of 126 Header Page of 126 * Trường hợp 4: Kế toán tuân theo thuế Một nguyên tắc thuế ñược phép sử dụng cho mục tiêu thuế ñược sử dụng cho mục tiêu lập báo cáo tài Nguyên tắc thuế chi tiết hoá nguyên tắc kế toán không tồn nguyên tắc kế toán tồn chi tiết Dạng thể ảnh hưởng thuế ñối với kế toán Ví dụ: Theo luật thuế TNDN, mức trích khấu hao TSCĐ vào giá trị TSCĐ thời gian trích khấu hao * Trường hợp 5: Chế ngự thuế Mặc dù tồn nguyên tắc thuế nguyên tắc kế toán song song, thay vận dụng nguyên tắc kế toán, nguyên tắc thuế ñược vận dụng ñể xử lý giao dịch, ñối tượng kế toán ñể lập báo cáo tài Dạng phản ánh hành vi kế toán (chịu ảnh hưởng lớn thuế) Ví dụ: Việc trích lập dự phòng (bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp) ñược quy ñịnh thông tư lập dự phòng Bộ Tài ñể làm tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG THỰC TẾ 2.1 Đánh giá chênh lệch lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế doanh nghiệp 2.1.1 Mô hình nghiên cứu ETR = TE AP x 100 (2.1) (1) TE STR = AP + (-) PD +(-) TD Footer Page of 126 x 100 (2.2) Header Page of 126 2.1.2 Thu thập số liệu Chọn mẫu ñược tiến hành 14 doanh nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñã niêm yết thực giao dịch sàn chứng khoán Hà Nội, TPHCM phân tích thông tin báo cáo tài giai ñoạn 2006 ñến năm 2010 chúng Các tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN, khoản ñiều chỉnh tăng, khoản ñiều chỉnh giảm, tổng thu nhập chịu thuế TNDN, chi phí thuế TNDN hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại bảng thuyết minh báo cáo tài báo cáo kết kinh doanh ñược quan tâm Dựa vào công thức (2.1), (2.2) trên, tính toán tổng hợp lại số liệu ñược thể bảng 2.1 (trang 8) 2.1.3 Phân tích kết Qua phân tích kết quả, lợi nhuận kế toán khác với thu nhập chịu thuế dẫn ñến ETR (tỷ suất thuế TNDN thực tế) khác biệt so với STR ( tỷ suất thuế TNDN danh nghĩa) Cụ thể là, giai ñoạn từ năm 2006 ñến năm 2008, STR phổ thông 28% ETR doanh nghiệp lớn nhỏ STR Tương tự vậy, từ năm 2009 ñến 2010, STR phổ thông 25% ETR doanh nghiệp lớn hơn, nhỏ STR Điều chứng tỏ, doanh nghiệp có phát sinh chênh lệch vĩnh viễn (PD) Các chênh lệch vĩnh viễn mà trình thu thập số liệu, tác giả nhận thấy bao gồm: cổ tức ñược chia, lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá, khoản tiền phạt (thuế, hành chính, vi phạm lĩnh vực chứng khoán), chi phí thù lao thành viên hội ñồng quản trị không trực tiếp ñiều hành công ty, phí tư vấn phát hành tăng vốn ñiều lệ, niêm yết chứng khoán, phí ñăng thông báo chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ ñông khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ khác Đồng thời, qua bảng số liệu 2.1, doanh nghiệp phát sinh chi phí thuế TNDN hoãn lại Điều ñó, có nghĩa phát sinh chênh lệch tạm thời doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Bảng 2.1: Tính toán ETR chi phí thuế TNDN hoãn lại TT Tên công ty ETR (%) 2006 Công ty CP cao su 2007 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2006 2007 2008 2009 2010 25,05 0 0 25,06 25 0 0 27,74 25,41 24,17 0 0 28 25,68 31,72 0 0 28,04 25,22 24,82 0 0 28,69 25,77 25,16 0 0 27,88 27,76 24,55 24,49 0 0 28,17 30,51 25,27 25,30 0 0 26,26 24,81 24,73 0 0 24,67 25,04 0 0 28 2008 2009 2010 28,25 25,01 28 Đà Nẵng Công ty CP nhựa Đà Nẵng Công ty CP sách 28,55 28,5 giáo dục Đà Nẵng Công ty CP xi măng Hải Vân Công ty CP bê tông 28,05 28,05 Hoà Cầm Công ty CP sách thiết bị trường học Đà Nẵng Công ty CP ñiện 28 Miền Trung Công ty CP xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng Công ty CP ñầu tư phát triển giáo dục Đà Nẵng 10 Công ty CP thép DANA - Ý 11 Công ty CP Đá xây 28 28 28 25,64 25,39 0 0 28,27 28,66 28,24 25,66 25,82 0 0 25,75 28,53 25,80 25,35 0 0 28,05 25 25 0 0 dựng Hoà Phát 12 Công ty in sách giáo khoa Hoà Phát 13 Công ty VINACONEX 25 14 Công ty CP xây lắp dầu khí Miền Trung Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Bảng câu hỏi ñiều tra gồm có hai phần: Ngoài phần thông tin chung người trả lời doanh nghiệp mà họ ñang làm việc, phần lại liên quan ñến nhận thức người trả lời hai khái niệm thu nhập chịu thuế lợi nhuận kế toán Dưới ñây tóm tắt nội dung bảng câu hỏi: Câu liên quan ñến hai khái niệm lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế Mục tiêu câu hỏi xem xét nhận thức người trả lời hai khái niệm giống hoàn toàn, giống phần, hay khác hoàn toàn Câu hỏi số nhằm thu thập thông tin mục tiêu lập báo cáo tài doanh nghiệp, ñó có mục tiêu thuế Câu tìm hiểu xem thực tế doanh nghiệp lập trình bày báo cáo tài dựa vào quy ñịnh chế ñộ chuẩn mực kế toán, quy ñịnh luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn thực Mục tiêu câu hỏi khảo sát xem phần trăm doanh nghiệp lập trình bày báo cáo tài dựa chế ñộ chuẩn mực kế toán hay dựa luật thuế TNDN Và liệu rằng, nhận thức hai khái niệm lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế có ảnh hưởng ñến hành ñộng họ công tác kế toán thuế doanh nghiệp không? Mục tiêu câu hỏi số xem xét việc lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp dựa vào chế ñộ chuẩn mực kế toán nào? Có phương án (1) cần thiết chuẩn mực giúp cho doanh nghiệp quản trị chi phí thuế TNDN; (2) làm cho thông tin thuế TNDN báo cáo tài ñược trung thực, hợp lý Câu hỏi số nhằm thu thập thông tin việc vận dụng luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn nào? Có phương án: (1) cần thiết luật thuế TNDN dễ hiểu, dễ áp dụng; (2) giúp cho công việc kế toán trở nên dễ dàng , ñơn giản phục vụ cho công tác lập báo cáo thuế Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Câu số khảo sát việc vận dụng phương pháp, nguyên tắc kế toán việc lập báo cáo tài báo cáo thuế Mục tiêu câu xem xét việc vận dụng phương pháp, nguyên tắc kế toán có giống hay không việc lập báo cáo tài báo cáo thuế Nếu giống nghĩa kế toán phụ thuộc vào thuế, giống phần kế toán thuế có phần ñộc lập, hoàn toàn khác kế toán thuế hoàn toàn ñộc lập Trong trường hợp giống lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế (nghĩa ETR= STR) 2.2.2.3 Xử lý số liệu 2.2.3 Kết xử lý số liệu 2.2.3.1 Thông tin doanh nghiệp ñiều tra người trả lời Trong số 190 doanh nghiệp ñược ñiều tra có 15 doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối (chiếm tỷ lệ 7,9%); 39 công ty cổ phần (chiếm tỷ lệ 20,5%); 114 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm tỷ lệ 60%), số lượng doanh nghiệp tư nhân 22 (chiếm tỷ lệ 11,6%) Số liệu minh hoạ bảng 2.2 Về quy mô doanh nghiệp có 48 doanh nghiệp có quy mô lớn 142 doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ (Bảng 2.3) Số người ñược ñiều tra chủ yếu công tác phận kế toán tài (179 người), lại 11 người làm phận Ban Giám ñốc (Bảng 2.4) Về trình ñộ người trả lời chủ yếu trình ñộ ñại học trình ñộ cao ñẳng, số lượng tương ứng 101 người 73 người (Bảng 2.5) Bảng 2.3: Quy mô doanh nghiệp STT Quy mô doanh nghiệp Quy mô lớn Quy mô vừa nhỏ Tổng Footer Page 13 of 126 SL Tỷ lệ % 48 25,3 142 74,7 190 100 Header Page 14 of 126 12 2.2.3.2 Sự hiểu biết người trả lời kế toán thuế Bảng 2.8:Việc lập báo cáo tài doanh nghiệp nhằm ñáp ứng nhu cầu sau ñây (1-ít ưu tiên nhất; ưu tiên nhất) Loại hình Chỉ tiêu Cổ ñông, Cơ Cơ quan Ngân hàng Nhà quản doanh nghiệp bên góp vốn quản lý nhà nước trị doanh nghiệp Công ty có vốn NN chi phối N 15 15 15 15 Trung bình 2,67 4,07 3,87 3,33 4,67 Độ lệch chuẩn 1,68 0,96 1,25 1,18 0,62 39 39 39 39 39 Trung bình 4,21 4,36 3,59 3,79 4,23 Độ lệch chuẩn 1,36 0,96 1,41 1,20 1,25 N 114 114 114 114 114 3,73 4,21 3,74 3,45 4,19 1,49 1,35 1,42 1,34 1,36 22 22 22 22 22 Trung bình 3,82 4,23 3,09 2,77 4,64 Độ lệch chuẩn 1,59 1,34 1,60 1,69 0,79 N 190 190 190 190 190 Trung bình 3,75 4,23 3,64 3,43 4,29 Độ lệch chuẩn 1,52 1,25 1,43 1,37 1,24 22,348 19,147 15,354 27,214 10,078 CTTNHH Trung bình Độ lệch chuẩn N DNTN Tổng tổ chức tín dụng 15 N CT CP quan thuế Chi Square Bậc tự P-value Footer Page 14 of 126 12 12 12 12 12 0,034 ** 0,085 0,223 0,007** 0,609 Header Page 15 of 126 13 Như ñã phân tích, ưu tiên báo cáo tài việc cung cấp thông tin kế toán cho ñối tượng khác loại hình doanh nghiệp có khác Nhưng mặt tổng thể, loại hình doanh nghiệp có xu hướng lập báo cáo tài ưu tiên cung cấp thông tin cho quan thuế, doanh nghiệp Trong ñó, báo cáo tài ưu tiên cho ngân hàng tổ chức tín dụng Điều ñược giải thích lý sau : * Quy mô doanh nghiệp Hiện nay, nước có 95% doanh nghiệp doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ (Cao Sỹ Kiêm- Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam) Thật vậy, 190 doanh nghiệp ñược ñiều tra có ñến 142 doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, số doanh nghiệp vừa nhỏ có ñến 99 công ty TNHH 21 DNTN Vì ñây doanh nghiệp chủ yếu tư nhân sở hữu nên thông tin báo cáo tài chủ yếu cung cấp cho họ * Trình ñộ ñội ngũ nhân viên kế toán Do quy mô doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa nhỏ nên ông chủ có xu hướng cần tuyển nhân viên kế toán trình ñộ trung bình thấp chí nhân viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ : nhân viên văn thư kiêm nhân viên kế toán (ñể tiết kiệm chi phí tiền lương) Đặc biệt có số doanh nghiệp thuê kế toán theo mùa vụ Vì vậy, ñội ngũ kế toán doanh nghiệp không ổn ñịnh, hệ thống kế toán manh mún, hoạt ñộng hiệu thông tin kế toán cung cấp không kịp thời ñể ñịnh Hơn nữa, theo nghiên cứu TS Trần Đình Khôi Nguyên chủ doanh nghiệp sử dụng thông tin kế toán cho công tác quản lý doanh nghiệp (chiếm 47,1%) Hơn nữa, ña phần công ty TNHH DNTN hoạt ñộng kinh doanh mang tính chất ‘‘gia ñình trị’’ nên nhân viên kế toán thường người thân gia ñình bạn bè thân thiết nên họ làm việc theo Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 khuynh hướng ông chủ ñáp ứng mục tiêu thuế Thông tin kế toán công ty gần ‘‘kế toán nội bộ’’ chủ yếu phục vụ cho chủ doanh nghiệp * Hai hệ thống sổ tồn Hệ thống thứ ñược gọi "kế toán nội bộ" có chủ doanh nghiệp ñược biết Đó hệ thống "sổ chợ", không tuân theo quy ñịnh pháp luật Mục tiêu hệ thống cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp Hệ thống thứ hai ñược gọi "kế toán thuế" Hệ thống này, hình thức, theo ñúng quy ñịnh pháp luật thông tin, số liệu ñó hoàn toàn không phản ánh ñúng thực tiễn hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh Mục tiêu hệ thống ñể ñối phó với quan thuế kiểm tra toán Chính vậy, doanh nghiệp vừa nhỏ xảy tượng "lãi thật, lỗ giả" Không doanh nghiệp, sau số năm hoạt ñộng số lỗ cộng dồn lớn nhiều lần vốn ñiều lệ chủ doanh nghiệp nhiều tiền ñể mua bán bất ñộng sản mua sắm tài sản ñắt tiền * Doanh nghiệp thờ với Luật Về việc quản lý nhà nước ñối với công tác kế toán doanh nghiệp Luật Kế toán văn hướng dẫn thi hành ñã ñược ban hành có hiệu lực Song, việc triển khai Luật vào thực tiễn doanh nghiệp chưa ñược quan tâm Công tác kiểm tra kế toán theo ñiều 35 ñến ñiều 38 Luật Kế toán chưa ñược triển khai Cho ñến nay, có quan thuế quan tâm, kiểm tra công tác kế toán doanh nghiệp Song, việc kiểm tra công tác kế toán doanh nghiệp quan thuế nhằm mục ñích thu thuế, ñó toàn diện Hơn nữa, theo quy ñịnh hành, quan thuế thẩm quyền việc xử lý phạt vi phạm hành lĩnh vực kế toán Không doanh nghiệp, sau hai ba năm hoạt ñộng, có tra thuế vội vàng ‘‘chạy’’ ñể lập lại sổ kế toán báo cáo tài Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 * Quy ñịnh pháp luật Ở nước ta nay, ngoại trừ công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài; tổ chức có hoạt ñộng tín dụng ñược thành lập hoạt ñộng theo Luật tổ chức tín dụng; ngân hàng Quỹ hỗ trợ phát triển, doanh nghiệp lại : công ty TNHH, DNTN ñều‘‘thoát khỏi’’ kiểm toán báo cáo tài Vì theo ông Bùi Văn Mai – Vụ trưởng Vụ Chế ñộ kế toán Bộ Tài loại hình doanh nghiệp ‘‘tự chịu trách nhiệm báo cáo tài mình’’ Chính vậy, báo cáo tài doanh nghiệp ñược lập tùy thuộc vào nhận thức chủ quan chủ doanh nghiệp, nhiều chủ doanh nghiệp chưa thật quan tâm ñến vai trò quản lý kế toán mà họ xem kế toán phương tiện ñể kê khai thuế theo yêu cầu quan thuế[15] * Quy ñịnh cho vay ngân hàng tổ chức tín dụng Phần lớn ngân hàng tổ chức tín dụng Việt Nam thực hoạt ñộng cho doanh nghiệp vay tiền doanh nghiệp thỏa mãn ñiều kiện tín dụng Trong số ñó, có quy ñịnh ‘‘phải có tài sản chấp’’ Theo bà Dương Thị Hải Hà, GĐ Công ty TNHH Hải Gia: “Ngân hàng cho vay doanh nghiệp có tài sản chấp Vì vậy, ñã có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay ngắn hạn có cách “ñứng ngắm” nguồn vốn từ ngân hàng’’ (Thời báo Kinh tế VN tháng 03/2006) Điều này, nói lên ý rằng, ña phần doanh nghiệp ñi vay ñã có tài sản chấp nên ngân hàng thường không cần xem xét kỹ báo cáo tài doanh nghiệp ñi vay Thậm chí, ngân hàng có yêu cầu nộp báo cáo tài thực họ muốn báo cáo tài mà doanh nghiệp nộp cho quan thuế (ñộ tin cậy cao hơn) Hay nói cách khác, thông tin kế toán thể báo cáo tài doanh nghiệp ưu tiên cung cấp cho ngân hàng tổ chức tín dụng mà chủ yếu cung cấp cho quan thuế * Các chuẩn mực kế toán nói chung VAS 17 nói riêng khó hiểu Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Theo nghiên cứu TS Trần Đình Khôi Nguyên, chuẩn mực kế toán khó hiểu cho doanh nghiệp vận dụng (41,8%) Thật vậy, kế toán viên không cần quan tâm ñến nội dung chuẩn mực, họ cho chuẩn mực kế toán có nhiều khái niệm thuật ngữ mẻ Trong ñó, họ quan tâm ñến thông tư hướng dẫn Bộ Tài ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết cụ thể Thông thường, thông tư hướng dẫn thường phục vụ cho mục tiêu thuế mục tiêu kế toán Bên cạnh ñó, doanh nghiệp phải cân nhắc mối quan hệ chi phí bỏ lợi ích ñạt ñược, chuẩn mực kế toán khó hiểu nên doanh nghiệp muốn vận dụng phải ñầu tư nhiều chi phí (thuê tư vấn chẳng hạn), kết ñạt ñược ? Các doanh nghiệp vừa nhỏ không công bố báo cáo tài rộng rãi, không huy ñộng vốn ñể phục vụ sản xuất, kinh doanh thông qua thị trường chứng khoán Chính vậy, yêu cầu trung thực hợp lý báo cáo tài không cần thiết * Trình ñộ chuyên môn chủ doanh nghiệp Số chủ doanh nghiệp vừa nhỏ ñịa bàn thành phố Đà Nẵng có trình ñộ từ giáo dục phổ thông trở xuống lớn (49%); trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp (28%); trình ñộ ñại học (20%); sau ñại học chưa ñến (3%) [14] Từ kết này, thấy trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ chủ doanh nghiệp thấp Khi khởi nghiệp, phần lớn chủ doanh nghiệp ñều dựa tri thức vận hành (kiến thức, kỹ sản xuất sản phẩm cụ thể) hình thành qua kinh nghiệm, thiếu tri thức chiến lược khả quản lý Trong ñó, gần 90% chủ doanh nghiệp vừa nhỏ ñảm nhận vai trò người quản lý ñiều hành nên quyền lực quản trị tập trung gần tuyệt ñối Chính thiếu trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ nên họ chủ yếu thực mục tiêu ngắn hạn, ứng phó với thị trường, nhằm vào lợi nhuận trước mắt mà không nhìn thấy mục tiêu lâu dài Họ không hiều ñược kế toán công cụ hỗ trợ ñắc lực cho quản lý ñiều hành doanh nghiệp Họ nhắm vào lợi nhuận trước mắt nên có số chủ doanh nghiệp nêu vấn ñề “làm tối ña hóa lợi nhuận, tối thiểu Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 hóa số thuế phải nộp” báo cáo nhằm ñảm bảo yêu cầu cho mục ñích thuế toán tốt [31] Từ tư quản lý nên kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ ñịa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu phục vụ cho mục tiêu thuế mục tiêu kế toán Vấn ñề ñặt là, ưu tiên ưu tiên báo cáo tài có khác biệt doanh nghiệp có quy mô khác hay không? + Nhìn chung, P-value kiểm ñịnh T- test có giá trị lớn 0,1 nhiều nên tương quan biến theo quy mô tương ñối lớn (trừ nội dung cuối cùng) 2.2.3.3 Về mục tiêu ưu tiên báo cáo tài Bảng 2.9: Mục tiêu báo cáo tài theo quy mô (1- ưu tiên nhất; ưu tiên nhất) Giá trị trung Mức ý bình theo quy nghĩa (Pmô value) kiểm ñịnh Quy mô vừa Lớn Vừa T- test nhỏ nhỏ Số lượng doanh nghiệp Nội dung Quy mô lớn Cổ ñông, bên góp vốn 48 142 3,91 3,69 0,390 Cơ quan thuế 48 142 4,22 4,23 0,988 Cơ quan quản lý nhà nước 48 142 3,60 3,65 0,833 Ngân hàng, tổ chức tín dụng 48 142 3,41 3,43 0,931 Quản trị doanh nghiệp 48 142 3,95 4,40 0,032** + Để củng cố thêm kiểm ñịnh T- test, kiểm ñịnh phi tham số MannWhitney ñược sử dụng cho kết bảng 2.10 2.2.3.4 Tình hình lập trình bày báo cáo tài Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 2.2.3.5 Về lựa chọn sách kế toán việc lập báo cáo tài lập báo cáo thuế Bảng 2.37: Sự lựa chọn sách kế toán việc lập báo cáo tài lập báo cáo thuế Các khoản mục Hoàn toàn giống SL Tỷ lệ (%) Mức ý nghĩa (PVừa value) nhỏ Giá trị trung bình theo quy mô Lớn Xác ñịnh giá gốc hàng nhập kho 162 85,3% 1,14 1,20 0,476 Xác ñịnh giá trị hàng xuất kho 141 74,2% 1,25 1,40 0,119 Lập hoàn nhập dự phòng giảm 134 giá hàng tồn kho 70,5% 1,37 1,38 0,909 86 24 56,2% 64,9% 1,45 1,45 1,58 0,337 1,50 0,866 Xử lý chênh lệch tỷ giá hối ñoái 131 68,9% 1,43 1,40 0,747 Xác ñịnh nguyên giá tài sản cố ñịnh 159 83,7% 1,20 1,21 0,910 Khấu hao tài sản cố ñịnh 144 75,8% 1,25 1,32 0,449 Lập hoàn nhập dự phòng phải thu khó ñòi 133 70,0% 1,37 1,39 0,858 Lập hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm 130 68,4% 1,43 1,45 0,912 10 Lập hoàn nhập dự phòng giảm giá ñầu tư tài 134 70,5% 1,43 1,41 0,853 11 Lập hoàn nhập dự phòng trợ 135 cấp việc làm 71,1% 1,39 1,42 0,778 Lãi vay + Vốn hóa + Tính vào chi phí Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 12.Trích trước chi phí (như 145 trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ) 76,3% 1,20 1,32 0,168 13.Phân bổ chi phí cần phân bổ 139 73,1% 1,22 1,38 0,102 14.Chi phí nghiên cứu triển khai 132 (nếu có) 69,5% 1,43 1,39 0,699 15.Doanh thu bán hàng thông 157 thường 82,6% 1,22 1,18 0,539 16.Doanh thu bán hàng trả trước 132 cho nhiều kỳ 69,5% 1,39 1,33 0,545 17.Doanh thu bán hàng doanh 128 thu tài bán hàng trả góp (nếu có) 67,4% 1,43 1,35 0,375 18 Ghi nhận doanh thu theo tiến ñộ 135 hợp ñồng xây dựng hay cung cấp dịch vụ 71,1% 1,31 1,34 0,731 19 Ghi nhận doanh thu tiền lãi 71,1% 1,43 1,31 0,219 135 Thang ño Likert ba cấp: "1" hoàn toàn giống nhau; "2" giống phần; "3" khác hoàn toàn CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỰC HÀNH KẾ TOÁN, THUẾ 3.1 Kết luận từ nghiên cứu thực tế 3.1.1 Về mục tiêu ưu tiên báo cáo tài Đa số doanh nghiệp cho rằng, thông tin BCTC chủ yếu cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp (trung bình =4,29); ñó cho quan thuế (trung bình=4,23) Ít ưu tiên cho ngân hàng tổ chức tín dụng (trung bình = 3,43) Hay nói cách khác, thuế có ảnh hưởng ñến lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.1.2 Về việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 Hầu hết doanh nghiệp ñều cho rằng, việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 vào thực tiễn công tác kế toán cần thiết giúp cho doanh nghiệp quản trị ñược chi phí thuế TNDN ñồng thời thông tin thuế TNDN BCTC trung thực, hợp lý Những người trả lời loại hình doanh nghiệp khác có ñánh giá việc vận dụng VAS 17 khác Doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối cho việc vận dụng VAS 17 vào thực tiễn công tác kế toán giúp cho thông tin thuế TNDN BCTC trung thực, hợp lý ñồng thời giúp cho quản trị chi phí thuế TNDN; DNTN cho việc vận dụng VAS 17 không giúp cho doanh nghiệp quản trị chi phí thuế TNDN không giúp cho thông tin thuế TNDN BCTC trung thực, hợp lý 3.1.3 Việc vận dụng luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn Việc vận dụng luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn vào thực tiễn công tác kế toán làm cho công việc kế toán ñơn giản, dễ dàng phục vụ cho mục ñích báo cáo thuế (những người trả lời có nhận ñịnh vậy) Vì vậy, có phận nhỏ doanh nghiệp dựa vào luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn ñể lập trình bày BCTC Hơn nữa, ña số doanh nghiệp (89 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 62,7%) cho dựa vào chế ñộ kế toán luật thuế TNDN ñể lập trình bày BCTC Điều chứng tỏ, luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn có ảnh hưởng ñáng kể trình lập trình bày BCTC doanh nghiệp Hầu hết doanh nghiệp cho rằng, vận dụng luật thuế TNDN vào thực tiễn công tác kế toán luật thuế TNDN dễ hiểu, dễ áp dụng giúp cho công tác lập báo cáo thuế Nhưng loại hình DN khác Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 có ñánh giá khác Công ty TNHH có mức ñộ ñồng ý (trung bình 1,34) công ty có vốn nhà nước chi phối (trung bình =2) Nhìn chung, doanh nghiệp ñánh giá luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn theo hướng thuận nhiều Kết cho thấy, luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn Bộ Tài ban hành có ảnh hưởng ñáng kể ñến công tác kế toán doanh nghiệp 3.1.4 Về lựa chọn sách kế toán việc lập báo cáo tài báo cáo thuế Kết ñiều tra cho thấy rằng, lựa chọn sách kế toán việc lập báo cáo tài lập báo cáo thuế doanh nghiệp ña phần giống Nói cách khác, thuế nhân tố có ảnh hưởng ñến lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp Điều phù hợp với phân tích sở lý thuyết ảnh hưởng thuế ñến lựa chọn sách kế toán chương Tuy nhiên, lựa chọn khác doanh nghiệp có quy mô khác 3.2 Gợi ý ñịnh hướng phát triển thực hành kế toán, thuế Phân tích số liệu ñiều tra thực tế việc vận dụng chế ñộ, chuẩn mực kế toán quy ñịnh luật thuế TNDN doanh nghiệp cho thấy có giống tương ñối việc lựa chọn sách kế toán ñể lập trình bày báo cáo tài báo cáo thuế (dao ñộng từ 67,4% ñến 85,3%) Nghĩa là, người làm công tác kế toán doanh nghiệp chọn sách kế toán nhằm ñảm bảo ñáp ứng nhu cầu lập báo cáo tài báo cáo thuế Điều làm cho họ tiết kiệm thời gian, công sức hơn, công việc kế toán trở nên dễ dàng ñảm bảo ñáp ứng mục tiêu cung cấp thông tin kế toán cho ñối tượng sử dụng thông tin chủ yếu quan thuế nhà quản trị doanh nghiệp Ngay công ty cổ phần chủ yếu công ty ñã niêm yết sàn chứng khoán thông tin kế toán phải trung thực, hợp lý, minh bạch, công khai mà kế toán chọn sách kế toán theo hướng Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Từ kết này, kết luận rằng, kế toán thuế doanh nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñược xếp vào mô hình phụ thuộc Điều dễ hiểu, lẽ, kinh tế nước ta nước ñã giai ñoạn kế hoạch tập trung bao cấp thời gian dài Nên vai trò quản lý, kiểm soát kinh tế Nhà nước lớn, mà muốn quản lý kinh tế Nhà nước phải dựa vào quyền lực thông qua hệ thống thuế kế toán Thuế kế toán từ lâu hai số công cụ quản lý vĩ mô Nhà nước Từ ñó phụ thuộc lẫn kế toán thuế hỗ trợ ñắc lực cho Nhà nước việc ñiều hành quản lý vĩ mô kinh tế Vấn ñề ñặt là, nên phát triển hệ thống thuế kế toán hài hòa ñể ñạt ñược mục tiêu hai hệ thống ñó Vấn ñề ñược ñặt ñối với nhà nghiên cứu nhà ban hành sách Ở Mỹ số nước Châu Âu ñã có ủy ban ñộc lập nghiên cứu ñưa ý kiến tư vấn chuẩn mực kế toán, sách thuế TNDN ñược ban hành, nhằm hài hòa cách hợp lý sách Ở số nước khác, Chính phủ yêu cầu tổ chức nghề nghiệp ban hành chuẩn mực kế toán quan thuế ñịnh kì tổ chức họp, hội thảo nhằm xác ñịnh xử lý vấn ñề xung ñột chuẩn mực kế toán sách thuế Những ñộng thái gần ñây cho thấy, xu hướng hài hòa cách hợp lý sách thuế hệ thống kế toán hữu tiếp tục ñược ñặt thời gian tới Trước xu hướng hội nhập kinh tế ngày sâu rộng Việt Nam với nước khu vực giới, sách thuế sách kế toán cần ñược ñổi cách ñồng mối quan hệ mật thiết, kế thừa với Các quan soạn thảo hoạch ñịnh sách thuế sách kế toán, cần tăng cường trao ñổi, hội thảo ñể xác ñịnh bước thu hẹp khoảng cách sách cách hợp lý Trong trình soạn thảo sách cần tăng cường kênh phản biện, góp ý sách nhà nghiên cứu có tham gia doanh nghiệp, ñơn vị ñể ñảm bảo sách bám sát Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 thực tiễn, ñồng thời có hài hòa với trình triển khai áp dụng thực tiễn./ KẾT LUẬN Thông tin kế toán ñược cung cấp cho nhóm người sử dụng khác nhau, cho nhà ñầu tư (cổ ñông tương lai) ñể họ ñịnh mua hay không mua cổ phiếu doanh nghiệp; Cổ ñông bên góp vốn ñọc thông tin tài báo cáo tài ñể ñịnh giữ hay bán cổ phiếu; Cơ quan quản lý xem xét báo cáo tài cho mục ñích quản lý thuế, quản lý giám sát việc công bố thông tin kế toán, kiểm soát gian lận kế toán, ñánh giá ñiều kiện niêm yết, nhiều mục ñích khác nữa; cho chủ doanh nghiệp, nhà quản trị doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng, ñối tượng có quan tâm ñến tình hình tài phát triển doanh nghiệp Phân tích số liệu ñiều tra cho thấy, doanh nghiệp lập trình bày báo cáo tài chủ yếu dựa vào chế ñộ, chuẩn mực kế toán luật thuế TNDN Điều ñáng lưu ý ñây có phận nhỏ doanh nghiệp dựa vào luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn ñể lập trình bày BCTC Đa số ý kiến trả lời việc vận dụng chuẩn mực kế toán thuế TNDN vào thực tiễn công tác kế toán làm cho thông tin thuế TNDN báo cáo tài trung thực, hợp lý hơn, giúp cho nhà quản lý quản trị ñược chi phí thuế TNDN Đồng thời, việc vận dụng quy ñịnh luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn giúp cho công việc kế toán ñơn giản, dễ dàng phục vụ cho công tác lập báo cáo thuế Các báo cáo tài chủ yếu cung cấp thông tin cho quan thuế nhà quản lý doanh nghiệp Về ñiểm này, kết nghiên cứu xu hướng với kết nghiên cứu luận văn thạc sĩ Ths Huỳnh Thị Mỹ Dung [14] Nói cách khác, thuế có ảnh hưởng ñến công tác kế toán doanh nghiệp Nhưng ảnh hưởng nhân tố khách quan như: quy mô doanh nghiệp, trình ñộ chuyên môn chủ doanh nghiệp, quy ñịnh cho vay ngân hàng tổ chức tín dụng, quy ñịnh pháp luật thân Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 người làm công tác kế toán Hơn nữa, ưu tiên cung cấp thông tin kế toán có khác doanh nghiệp có quy mô khác Điều này, tùy thuộc vào nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, mục tiêu hoạt ñộng doanh nghiệp Cuối cùng, kết cho thấy lựa chọn sách kế toán việc lập báo cáo tài lập báo cáo thuế doanh nghiệp ña phần giống Nói cách khác, thuế có ảnh hưởng ñến lựa chọn sách kế toán việc lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Đồng thời, lựa chọn sách kế toán khác doanh nghiệp có quy mô khác nhau./ Footer Page 26 of 126 ... of 126 Thu thu nhập doanh nghiệp loại thu trực thu ñánh vào phần thu nhập doanh nghiệp sau trừ ñi chi phí liên quan ñến thu nhập sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ 1.2.2 Mục tiêu thu Thu công... toán doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu số vấn ñề sở lý luận mối liên hệ kế toán - thu nói chung Cụ thể luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng thu thu nhập doanh. .. sản xuất, kinh doanh theo ñịnh hướng nhà nước Nên việc tính toán tiêu doanh thu, chi phí lợi nhuận doanh nghiệp cho ñảm bảo nhà nước thu ñúng, thu ñủ số thu ñể nhà nước có ñủ nguồn thu trang trải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵn, Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵn, Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay